Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Recursos. estratexias e materiais didácticos Código 652611B22
Titulación
8 Mestrado Universitario en Profesorado de Educación Secundaria: Artes Plásticas e Visuais
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Coordinación
Macho Eiras, Javier
Correo electrónico
javier.macho@udc.es
Profesorado
Macho Eiras, Javier
Correo electrónico
javier.macho@udc.es
Web http://www.udc.es/sotanodelarte
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 (CE-G1)Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións
A3 (CE-G3)Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e emocionais.
A4 (CE-G4)Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes
A5 (CE-G5)Coñecer os procesos de interacción e comunicación no aula e no centro, abordar e resolver posibles problemas
A6 (CE-G6) Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país
A7 (CE-G7)Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, tutoría e orientación académica e profesional
A8 (CE-G8)Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá
A9 (CE-G9)Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia
A10 (CE-G10)Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as materias da especialidade e a súa contribución na formación. Coñecer a evolución das materias e as súas didácticas. Os desenvolvementos didácticos das materias na práctica educativa. AP1
AP3
AP5
CM5
Coñecer as materias da especialidade e a súa contribución na formación. Desenvolverse nos diversos contextos dos contidos curriculares. Entender a avaliación como un proceso continuo de mellora da práctica educativa AP1
AP4
AP10
CM4
CM8
Desenvolvementos teórico-práctico das materiais a nivel de secundaria e artes. Criterios pedagóxicos e adecuación as metodoloxías. Fomentar a participación e colaboración. Integrar os novos medios en recursos adecuados. AP5
AP7
AP8
AP9
CM6
CM8
Os desenvolvementos didácticos das materias na práctica educativa. Traballar a partir do currículo para una práctica educativa eficaz. Selección dos materiais en función da didácticas. AP5
AP6
AP7
CM6
CM8

Contidos
Temas Subtemas
1. Materia e recurso educativo. Apoyo a docencia na aula.
Correspondencia entre a didáctica e os recursos empregados.
Os recursos como material para o alumnado.
A autoformación. Apoios necesarios
2. Os obxectivos da docencia específica e o valor dos recursos auxiliares. Apoyo a docencia na aula.
Correspondencia entre a didáctica e os recursos empregados.
Os recursos como material para o alumnado.
A autoformación. Apoios necesarios
3. Adecuación dos materiais e recursos a didáctica empregada. Apoyo a docencia na aula.
Correspondencia entre a didáctica e os recursos empregados.
Os recursos como material para o alumnado.
A autoformación. Apoios necesarios

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A1 A3 A5 A6 A7 A8 A9 C4 C5 C8 12 24 36
Obradoiro A1 A4 A10 C4 C6 24 48 72
Portafolios do alumno A1 A3 A4 A6 A7 0 26 26
Presentación oral A1 A3 A6 A8 A10 6 0 6
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Estudiar e analizar os materiais elaborados polo profesorado e disponibles nos portáis de recursos educativos das distintas institucións.
Obradoiro Creación de materiais e recursos educativos para o seun emprego nas aulas en función dos currículos e as metodoloxías didácticas.
Portafolios do alumno Traballo persoal. Adecuación ao nivel establecido.
Presentación oral Defensa do realizado. Debate e mellora.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Obradoiro
Portafolios do alumno
Presentación oral
Descrición
Análise dos recursos a disposición da comunidade educativa.
Traballo colaborativo na elaboración de recursos.
Prfesentación dos traballos e discusión sobre os mesmos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A3 A5 A6 A7 A8 A9 C4 C5 C8 A importancia do traballo previo. Estudio das realizacións alleas. 15
Obradoiro A1 A4 A10 C4 C6 Traballo en común, na aula e a distancia. 35
Portafolios do alumno A1 A3 A4 A6 A7 Amosasr a personalidade e realizacións persoais. 40
Presentación oral A1 A3 A6 A8 A10 CApacidade de comunicación. 10
 
Observacións avaliación
A avaliación atenderá a consecución dos obxectivos propostos. No caso do presente módulo, a avaliación versará sobre a capacidade de comunicación didáctica e artística do traballo do alumno.
Os materiais serán considerados en función de que logren a comunicación pretendida, e que esta teña a cualidade plástica demandada.

Fontes de información
Bibliografía básica
As principais fontes de información serán as publicacións actualizadas de recursos e materiais educativos. Decretos curriculares das materias da especialidade. Programacións didácticas de departamentos de artes.
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Didáctica. currículo e organización escolar/652611001

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
As tecnoloxías da información e comunicación nas artes plásticas e visuais/652611B12

Materias que continúan o temario
Proxectos de innovación e investigación educativa en artes plásticas e visuais/652611E31

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías