Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Educación inclusiva e multicultural Código 652G01011
Titulación
Grao en Educación Infantil
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Formación básica 6
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Pedagoxía e Didáctica
Coordinación
Depalma Ungaro, Renee
Correo electrónico
r.depalma@udc.es
Profesorado
Castro Rodríguez, Mª Montserrat
Depalma Ungaro, Renee
Correo electrónico
maria.castror@udc.es
r.depalma@udc.es
Web
Descrición xeral A materia Educación inclusiva e multicultural comprende as estratexias prácticas e as reflexións críticas que posibilitan unha educación para a xustiza social no nivel máis temperán do ensino. Realízase unha análise da diversidade humana en termos de diferenza de capacidades, xénero, sexualidade, nacionalidade, pobo, procedencia xeográfica (rural/urbano, norte/sur), relixión, clase social, etnia, lingua ou variante dialectal, por nomear algunhas das «diferenzas que fan una diferenza» dentro e fóra do ámbito escolar. Isto implica unha «atención á diversidade» cultural e funcional que transcende un enfoque estritamente dirixido aos problemas e ás necesidades particulares dos individuos para reparar nos procesos socias sistemáticos que contribúen a converter as diferenzas humanas en desigualdades. Examínanse as conexións que existen entre as contornas educativas e outras esferas socioculturais relevantes para as nenas e nenos máis novos: o seo familiar, os medios de comunicación e a cultura popular, as comunidades locais e globais, os estados-nación e as relacións transnacionais das migracións, ou os dereitos humanos recoñecidos a nivel nacional e internacional; e revélanse e analízanse as presuncións, estereotipos e prexuízos que se producen e reproducen nestes contextos sociais.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Comprender os procesos educativos e de aprendizaxe no período de 0-6, no contexto familiar, social e escolar.
A5 Saber promover a adquisición de hábitos en torno á autonomía, a liberdade, a curiosidade, a observación, a experimentación, a imitación, a aceptación de normas e de límites, o xogo simbólico e heurístico.
A8 Saber informar a outros profesionais especialistas para abordar a colaboración do centro e do mestre na atención ás necesidades educativas especiais que se propoñan.
A9 Adquirir recursos para favorecer a integración educativa de estudantes con dificultades.
A12 Promover e colaborar en accións dentro e fóra da escola, organizadas por familias, concellos e outras institucións con incidencia na formación cidadá.
A13 Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuais e das pantallas; cambios nas relacións de xénero e interxeracionais; multiculturalidade e interculturalista; discriminación e inclusión social e desenvolvemento sustentable.
A14 Coñecer a evolución histórica da familia, os diferentes tipos de familias, de estilos de vida e educación no contexto familiar.
A19 Comprender que a dinámica diaria en educación infantil é cambiante en función de cada estudante, grupo e situación e saber ser flexible no exercicio da función docente.
A21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como na planificación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo na aula e no espazo de xogo, identificando as peculiaridades do período 0-3 e do período 3-6.
A26 Saber analizar os datos obtidos, comprender criticamente a realidade e elaborar un informe de conclusións.
A28 Coñecer experiencias internacionais e exemplos de prácticas de innovadoras en educación infantil.
A32 Valorar a relación persoal con cada estudante e a súa familia como factor de calidade da educación.
B3 Aplicar un pensamento crítico, autocrítico, lóxico e creativo.
B5 Traballar de forma colaborativa.
B11 Capacidade de busca e manexo de información.
B16 Capacidade para integrarse e comunicarse con expertos noutras áreas e en contextos diferentes.
B17 Capacidade para presentar, defender e debater ideas utilizando argumentos sólidos.
B20 Coñecemento de outras culturas e de outras costumes.
B24 Recoñecemento e respecto á diversidade e á multiculturalidade.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
O alumnado: -situará estas tradicións na evolución das múltiples expresións históricas da mestizaxe, hibridación e porosidade transculturais, por unha banda; e por outra banda, tratará o peche cultural que supón o racismo, o etnocentrismo, a dominación lingüística, a xenofobia, o clasismo, o sexismo, a homofobia e outras expresións de discriminación, opresión e marxinación, até o actual momento histórico do mundo globalizado. A1
A13
B3
B17
B20
C6
C8
-familiarizarase coas diversas tradicións intelectuais da Educación Inclusiva e Multicultural e cos aspectos destes campos de investigación máis relevantes para a etapa de Educación Infantil, ao entrar en contacto coas fontes bibliográficas, audiovisuais e informativas fundamentais. A8
A28
B11
-comprenderá que a Educación Inclusiva e Multicultural supón un corpus de coñecementos inacabados, mutables e continuamente negociados, e non un paradigma pechado ou monolítico, polo que debe derivar no desenvolvemento dun xuízo (ou disposición) profesional flexible e crítico. A19
A26
B16
- apreciará a importancia tanto profesional como social dos aspectos ético-axiolóxicos da Educación Inclusiva e Multicultural para a etapa de Educación Infantil, ao desenvolver actitudes á vez críticas e solidarias fronte á diversidade humana nas comunidades educativas, e ao adquirir e fomentar valores tanto universais como particulares relacionados coa empatía, o respecto, a dignidade humana e os dereitos humanos, o apoio mutuo, a reciprocidade, a colaboración, a inclusión dos excluídos, e a participación igualitaria e democrática na vida pública do centro. A14
A21
A32
C4
- comprenderá, analizará e avaliará os principais contidos, recursos, estratexias e ámbitos de intervención abordados desde a Educación Inclusiva e Multicultural: contidos culturalmente inclusivos e interculturais; a organización democrática da aula e do centro; a inclusión e promoción das perspectivas e voces minoritarias e/ou desfavorecidas socialmente, e a análise crítica dos documentos e medios de comunicación-aprendizaxe. A12
B24
- iniciarase na aplicación crítica dos coñecementos pedagóxicos e das principais estratexias e recursos didácticos (curriculares, metodolóxicos, organizativos e dinamizadores) desenvolvidos desde a Educación Inclusiva e Multicultural para a etapa de Educación Infantil. A5
A9
B5

Contidos
Temas Subtemas
Estratexias didácticas na atención á diversidade e a educación inclusiva na etapa de Educación Infantil

Modelos de Educación Multicultural e Inclusiva

Atención á diversidade cultural e funcional e inclusión na escolaridade temperánPrexuízos, estereotipos e outros tipos de discriminación e exclusión nas institucións escolares


Globalización e curriculum na Educación Infantil, formas de representación e participación na etapa de Infantil

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A1 A5 A8 A9 A12 A13 A14 A19 A21 A26 A28 A32 B3 B5 B11 B16 B17 B20 B24 C4 C6 C8 20 40 60
Lecturas A1 A4 A5 A6 A8 A9 A12 A13 A14 A16 A19 A21 A26 A28 A32 A37 A39 A43 A44 A48 A55 A56 A62 A63 B1 B3 B9 B16 B20 B24 C4 C6 C8 0 30 30
Sesión maxistral A1 A5 A8 A9 A12 A13 A14 A19 A21 A26 A28 A32 B3 B16 B17 B20 B24 C4 C6 20 0 20
Proba mixta A1 A5 A8 A9 A12 A13 A14 A19 A21 A26 A28 A32 B3 B16 B17 B20 B24 C4 C6 C8 2 6 8
Traballos tutelados A1 A5 A8 A9 A12 A13 A14 A19 A21 A26 A28 A32 B3 B5 B11 B16 B17 B20 B24 C4 C6 C8 0 30 30
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Aprendizaxe colaborativa Os traballos tutelados (ver descrición abaixo) e as actividades puntuais que se levan a cabo nas clases interactivas
Lecturas Lecturas obrigatorias que se realizan fóra da aula e que se poden clarificar durante as clases expositivas, e lecturas adicionais que apoian a información presentada nas clases expositivas e que forman a base bibliográfica para os traballos.
Sesión maxistral Exploracións e explicacións baseadas tanto nas lecturas básicas da materia como noutras que complementan e enriquecen as básicas
Proba mixta Exame final baseado nos apuntamentos das clases expositivas, nas actividades das clases interactivas e nas lecturas obrigatorias
Traballos tutelados Traballos colaborativos que se levan a cabo en grupos de 3-5 e que se entregan de forma escrita ou como presentación oral. As datas límites serán especificadas o primeiro día de clase, xunto coas pautas para realizar adecuadamente cada traballo.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Recíbese unha atención personalizada, ao nivel do grupo de traballo, durante as clases interactivas. Pódese tamén recibir unha atención personalizada durante as titorías (por iniciativa do alumnado).

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A5 A8 A9 A12 A13 A14 A19 A21 A26 A28 A32 B3 B5 B11 B16 B17 B20 B24 C4 C6 C8 Traballos colaborativos que se levan a cabo en grupos de 3-5 e que se entregan de forma escrita e de forma dunha presentación oral. As datas limites serán especificadas no primeiro día de clase, xunto coas pautas para seguir co cumprimento de cada traballo. 50
Proba mixta A1 A5 A8 A9 A12 A13 A14 A19 A21 A26 A28 A32 B3 B16 B17 B20 B24 C4 C6 C8 Exame final enfocado nos apuntes das clases expositivas, nas actividades nas clases interactivas, e nas lecturas obrigatórias 50
 
Observacións avaliación

Os criterios de avaliación para a 1ª e 2ª convocatoria do exame serán os mesmos.

Pode haber
poñentes invitados fora do horario programado da materia, pero dentro do
horario lectivo xeral. Neste caso, o alumnado será avisado o antes posible, e o material pode aparecer no exame (neste caso, acompañado por unha pregunta alternativa).

A materia é presencial. As faltas pódense xustificar por informe de médico ou laboral.

Para alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, se pode adaptar os criterios sempre cando se avise da situación durante as primeiras dúas semanas da materia.


Fontes de información
Bibliografía básica

Aguado, T. (2008).Glosario: Educacción Intercultural. Retrieved from http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=3203.

Aierbe, P., Díaz, I. e outros (2003). Análisis de prensa 2002: inmigración, racismo y xenofobia. San Sebastian, Tercera Prensa / Mugak.

Aldrey Vázquez, J. A. (2006). As migracións de retorno. In R. C. Lois González & R. M. Verdugo Matés (Eds.), As migracións en Galiza e Portugal: Contributos desde as ciencias sociais (pp. 119-150). Santiago de Compostela: Candeia.

Amnistía Internacional (2002): ¿Sabes a qué juegan tus hijos? Videojuegos, racismo y violación de derechos humanos. Madrid, Amnistía Internacional. Disponible a: http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/videojuegos2002.pdf.

Amnistía Internacional (2007): Informe 2007: el estado de los derechos humanos en el mundo. Madrid, Editorial Amnistía Internacional. Disponible a: http://thereport.amnesty.org/document/172.

Barton, L. (Coord.) (2008): Superar las barreras de la discapacidad: 18 años de Disability & Society. Madrid, Morata (pp. 327-340).

Barton, L. (Coord.) (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid: Morata.

Bhabha, H. K. (2002). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.

Blanco, C. S. (2008). Discusiones curriculares críticas de la lectura y la escritura en la Etapa Infantil para el cambio social. Revista Iberoamericana de Educación, 47(1), 1-13.

Lecturas Adicionais

 

Aguado, T. (2008). Glosario: Educacción Intercultural. Retrieved from http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=3203.

Aierbe, P., Díaz, I. e outros (2003). Análisis de prensa 2002: inmigración, racismo y xenofobia. San Sebastian, Tercera Prensa / Mugak.

Aldrey Vázquez, J. A. (2006). As migracións de retorno. In R. C. Lois González & R. M. Verdugo Matés (Eds.), As migracións en Galiza e Portugal: Contributos desde as ciencias sociais (pp. 119-150). Santiago de Compostela: Candeia.

Amnistía Internacional (2002): ¿Sabes a qué juegan tus hijos? Videojuegos, racismo y violación de derechos humanos. Madrid, Amnistía Internacional. Disponible a: http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/videojuegos2002.pdf.

Amnistía Internacional (2007): Informe 2007: el estado de los derechos humanos en el mundo. Madrid, Editorial Amnistía Internacional. Disponible a: http://thereport.amnesty.org/document/172.

Barton, L. (Coord.) (2008): Superar las barreras de la discapacidad: 18 años de Disability & Society. Madrid, Morata (pp. 327-340).

Barton, L. (Coord.) (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid: Morata.

Bhabha, H. K. (2002). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.

Blanco, C. S. (2008). Discusiones curriculares críticas de la lectura y la escritura en la Etapa Infantil para el cambio social. Revista Iberoamericana de Educación, 47(1), 1-13.

Aguado, T. (2008). Glosario: Educacción Intercultural. Retrieved from http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=3203.

Aierbe, P., Díaz, I. e outros (2003). Análisis de prensa 2002: inmigración, racismo y xenofobia. San Sebastian, Tercera Prensa / Mugak.

Aldrey Vázquez, J. A. (2006). As migracións de retorno. In R. C. Lois González & R. M. Verdugo Matés (Eds.), As migracións en Galiza e Portugal: Contributos desde as ciencias sociais (pp. 119-150). Santiago de Compostela: Candeia.

Amnistía Internacional (2002): ¿Sabes a qué juegan tus hijos? Videojuegos, racismo y violación de derechos humanos. Madrid, Amnistía Internacional. Disponible a: http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/videojuegos2002.pdf.

Amnistía Internacional (2007): Informe 2007: el estado de los derechos humanos en el mundo. Madrid, Editorial Amnistía Internacional. Disponible a: http://thereport.amnesty.org/document/172.

Barton, L. (Coord.) (2008): Superar las barreras de la discapacidad: 18 años de Disability & Society. Madrid, Morata (pp. 327-340).

Barton, L. (Coord.) (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid: Morata.

Bhabha, H. K. (2002). El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial.

Blanco, C. S. (2008). Discusiones curriculares críticas de la lectura y la escritura en la Etapa Infantil para el cambio social. Revista Iberoamericana de Educación, 47(1), 1-13.

Brown, B. (2009). Desaprender la discriminación en educación infantil. Madrid: Morata.

Cagiao Vila, P., & Peña Saavedra, V. (2008). Nós mesmos. Asociacionismo galego na emigración. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, Xunta de Galicia.

Carrasco Pons, S. (2005, Xullo). La condición de minoría en la escuela multicultural: supuestos, retóricas y aportaciones de la literatura de investigación, con especial referencia al alumnado gitano. Boletín de la Asociación de Enseñantes con Gitanos, Nº 25, pp. 12-21. Disponible a:  http://www.pangea.org/aecgit/boletines/boletin25.htm .

Colectivo IOÉ. (1995): Extraños, distintos, iguales o las paradojas de la alteridad: discursos de los españoles sobre los extranjeros. Revista de Pedagogía, Nº 307, pp. 17-51.

Consejo de Ministerios. (2010). Objetivos de la Educación para la década 2010-2020.

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, & Emigración, C. d. (2005). Plan de Acollida. Orientacións para a súa elaboración. Retrieved from www.aulaintercultural.org/guia.../ACOGIDAYADAPTACION.pdf 

Córdoba, D., Sáez, J. e Vidarte, P. (Coords.) (2007): Teoría Queer:  políticas bolleras, maricas, trans, mestizas (2ª ed.). Madrid, Editorial Egales.

Crespo, I; Lalueza, J. L. (2003): Culturas minoritarias, educación y comunidad. (en M. A. Essomba (ed.). Educación e inclusión social de inmigrados y minorías. Tejer redes de sentido compartido). Barcelona. PRAXIS.

Crespo, I., Lalueza, J. L., & Perinat, A. (1994). Derecho a la propria cultura: universalidad de valores o sesgo de la cultua dominante. Infancia y Sociedad, 27/28, 283-294.

De Gabriel Fernández, N. (2008). Elisa e Marcela: alén dos homes. Vigo: Nigratrea.

Epp, J. R., Watkinson, A. M., & Filella, R. (1999). La violencia en el sistema educativo : del daño que las escuelas causan a los niños. Madrid: La Muralla.

FETE-UGT. (2010). Libro Blanco de la Educación Intercultural.

Fernández Enguita, M., Mena Martínez, L., & Riviere Gómez, J. (2010). Fracaso y abandono escolar en España. Barcelona: Fundación ”la Caixa”.

Foucault, M. (1977). História da sexualidade. Lisboa: António Ramos.

Foucault, M. (1988). Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión (15 ed.). Madrid: Siglo XXI de España.

Fundación Secretariado Gitano (2007) Competencias interculturales y resolución de conflictos: Apartado Interacción Multicultural. Aula Intercultural: http://www.aulaintercultural.org/article.php3?id_article=2541.

Garreta i Bochaca, J. (2009). Escuela y familias inmigradas: Relaciones complejas. Revista Complutense de Educación, 20(2), 275-291.

Gee, J. P., & Manzano Bernárdez, P. (2005). La ideología en los discursos lingüística social y alfabetizaciones. Madrid: Morata.

Harwood, V. (2009). El diagnóstico de los niños y adolescentes problemáticos: Capítulo IV, Cuestionamiento de la facultad para diagnosticar niños problemáticos, pp. 85-106.

Jackson, P. W., & Fundación Paideia. (1996). La vida en las aulas (4a ed ed.). La Coruña [etc.]: Fundación Paideia [etc.].

Lacasa, P. (1994). Aprender en la escuela, aprender en la calle. Madrid: Aprendizaje Visor.

 

Lanaspa, J. G., & Galán, J. I. P. (2006). Homofobia en el systema educativo. Retrieved from http://www.miescuelayelmundo.org/article.php3?id_article=600.

Martín Rojo, L. (2004). Dilemas ideológicos. Estudios de Sociolingüística, 5(2), 191-205.

Martín Rojo, L., Alcalá Recuerda, E., Garí Pérez, A., Mijares Molina, L., Sierra Rodrigo, I., & Rodríguez, M. Á. (2003). ¿Asimilar o integrar? Dilemas ante el multilingüismo en las aulas. Madrid: Centro de Investigación Documentación Educativa (CIDE), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Martín Rojo, L., & Mijares, L. (2007). Voces del aula: Etnografías de la escuela multilingüe. Madrid: Centro de Investigación Documentación Educativa (CIDE), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Méndez Zaballos, L., Hernández Castilla, R., & Lacasa, P. (2004). La colaboración creativa ante la exclusión de una niña "diferente." Cooperación educativa 74, pp. 33-38.

Milstein, D., & Mendés, H. (1999). Escuela en el cuerpo : estudios sobre el orden escolar y la construcción social de los alumnos en escuelas primarias (1 ed ed.). Madrid: Miño y Dávila.

Montón Sales, M.J. (2003): La integración del alumnado inmigrante en el centro escolar: orientaciones, propuestas y experiencias. Barcelona, Graó.

Nieto Piñeroba, J. A. (2003). Antropología de la sexualidad. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Nieto Solis, J. A. (2003). Antropología de la sexualidad y diversidad cultural. Madrid: Talsa.

Núñez Mayan, T. (2008): Da segregación á inclusión educativa. A Coruña, Laiovento.

Nussbaum, L. (2004). Dilemas y desafíos de la educación lingüística. Edstudios de Sociolingüística, 5(2), 207-217.

Palacio, A. e Romañach, J. (2007): Modelo de diversidad: la bioética y los derechos humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. Madrid, Diversitás.

Paradise Loring, R. (2006). La interacción mazahua en el contexto cultural: ¿pasividad, o colaboración tácita? (No. 56). Col. Granjas Coapa.

Peleteiro, I. (2005). Pedagogía critical y didáctica crítica: consideraciones para una práctica educativa orientada a los sectores en situación de desventaja y exclusión social. Revista de investigación educativa, 58, 49-62.

Pereira Domínguez, M. d. C., & Pino Juste, M. R. (2005). Globalización y educación en valores: aportaciones educativas desde el fenomeno social de la muñeca Barbie. Revista Galega do Ensino, 47, 1421-1441.

Pino Juste, M. R., & Domínguez Alonso, J. (2007). Atención á diversidade: o discurso e a práctica. Eduga, 51, 79-88.

Popkewitz, T. S., & Brennan, M. (2000). El Desafío de Foucault : discurso, conocimiento y poder en la educación. Barcelona: Pomares-Corredor.

Poveda, D. (2001). La educación de las minorías étnicas desde el marco de las continuidades-discontinuidades familia-escuela. Gazeta de Antropología, 17 (31). Disponible a: http://www.ugr.es/~pwlac/G17_31David_Poveda.html .

Poveda, D., & Martín, B. (2004). Looking for cultural congruence in the education of Gitano children. Language and Education, 413-434.

Quintáns Rodríguez, I. (2006). A política de integración social da inmigración na España: Crónica dun fracaso anunciado. In R. C. Lois González & R. M. Verdugo Matés (Eds.), As migracións en Galiza e Portugal: Contributos desde as ciencias sociais (pp. 173-179). Santiago de Compostela: Candeia.

Rodríguez Izquierdo, R. M. (2009). Imagen social de los inmigrantes de los estudiantes universitarios de magisterio. Revista Complutense de Educación, 20(2), 255-274.

Romero Bachiller, C., García Dauder, S., Bargueiras Martínez, C., & Grupo de Trabajo Queer. (2005). El eje del mal es heterosexual : figuraciones, movimientos y prácticas feministas "queer" (1 ed ed.). Madrid: Traficantes de Sueños.

Sánchez Riesco, R. (1997): Educación bilingüe de los niños españoles en la República Federal de Alemania. Revista de Ciencias de la Educación, Nº 132, pp. 473-501.

Santamaría, E. (2008). Los inmigrantes como actores sociales: Dos digresiones críticas y una apuesta. In J. García Roca & J. Lacomba (Eds.), La inmigración en la sociedad española (pp. 833-848). Barcelona: Bellaterra.

Santos, Guerra, M. Á. (1998). Hacer visible lo cotidiano. Madrid: Akal.

Santos Rego, M. Á., & Lorenzo Moledo, M. d. M. (2008). Inmigración e escola en Galicia: a xestión pedagóxica da diversidade cultural. In X. M. Cid Fernández, X. C. Domínguez Alberte & R. Soutelo Vázquez (Eds.), Migracións na Galicia contemporánea (pp. 311-328). Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións.

Silva Domínguez, C. (2008). Iniativas de formación en lingua galega para inmigrantes. In M. T. Díaz García, I. Mas Álvarez & L. Zas Varela (Eds.), Integración lingüística e inmigración (pp. 53-80). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Stainback, S. e Stainback, W. (2001): Aulas inclusivas: un nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Madrid, Narcea.

Suárez Pazos, M. (2004). Los castigos y otras estrategias disciplinarias vistos a través de los recuerdos escolares. Revista de Educación 335, pp. 429-443.

Terrén, E. (2004): Incorporación o asimilación: la escuela como espacio de inclusión social. Madrid, Los Libros de la Catarata (pp. 142-161).

Torres Santomé, J., Paraskeva, J. M., & Costa, I. (2008). Multiculturalismo : anti-racista. Porto: Profedições.

Unamuno, V., & Codó, E. (2007). Categorizar a través del habla: la construcción interactiva de la extranjeridad. Discurso & Sociedad, 1, 117-147.

Unamuno, V., Tusón, Á., & Corona, V. (2008). Falar el nosotros de allá e el ellos de aquí: A variación do castelán como obxecto de reflexión e de ensino. In M. T. Díaz García, I. Mas Álvarez & L. Zas Varela (Eds.), Integración lingüística e inmigración (pp. 95-115). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

van Dijk, T. (2003): Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina. Barcelona, Gedisa.

Wells, C. G. (2004). La unión de las dimensiones sociales, intelectuales y afectivas de la educación para transformar la sociedad. Aula de innovación educativa, 131, 51-57.

Willis, P. (1988). Aprendiendo a trabajar cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. Torrejón de Ardoz: Akal.

Zeichner, K. (2010) La formación del profesorado y la lucha por la justicia social. Morata.

 

Bibliografía complementaria

Unha lista de lecturas obrigatorias e complementarias, máis algúns documentos ou ligazóns aos documentos, atópanse na Moodle.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías