Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Deseño de proxectos educativos de 0 a 3 anos Código 652G01021
Titulación
Grao en Educación Infantil
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Pedagoxía e Didáctica
Coordinación
Espido Bello, Xosefa Eva
Correo electrónico
eva.espido.bello@udc.es
Profesorado
Espido Bello, Xosefa Eva
Iglesias Amorin, Fernando
Correo electrónico
eva.espido.bello@udc.es
f.amorin@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia persegue que os futuros docentes de Educación Infantil sexan capaces de analizar os deseños curriculares, modelos e prácticas desenvolvidas para o primeiro ciclo de Educación Infantil.

Pretende tamén que o alumnado adquira os coñecementos necesarios para deseñar e avaliar proxectos educativos que potencien prácticas críticas comprometidas co desenvolvemento, non só da infancia, senón tamén de todas as persoas implicadas nas institucións onde se van desenvolver.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Coñecer os fundamentos de atención temperá.
A5 Saber promover a adquisición de hábitos en torno á autonomía, a liberdade, a curiosidade, a observación, a experimentación, a imitación, a aceptación de normas e de límites, o xogo simbólico e heurístico.
A6 Coñecer a dimensión pedagóxica da interacción cos iguais e os adultos e saber promover a participación en actividades colectivas, o traballo cooperativo e o esforzo individual.
A10 Crear e manter lazos de comunicación coas familias para incidir eficazmente no proceso educativo.
A13 Analizar e incorporar de forma crítica as cuestións máis relevantes da sociedade actual que afectan á educación familiar e escolar: impacto social e educativo das linguaxes audiovisuais e das pantallas; cambios nas relacións de xénero e interxeracionais; multiculturalidade e interculturalista; discriminación e inclusión social e desenvolvemento sustentable.
A21 Saber traballar en equipo con outros profesionais de dentro e fóra do centro na atención a cada estudante, así como na planificación das secuencias de aprendizaxe e na organización das situacións de traballo na aula e no espazo de xogo, identificando as peculiaridades do período 0-3 e do período 3-6.
A23 Comprender que a observación sistemática é un instrumento básico para poder reflexionar sobre a práctica e a realidade, así como contribuír á innovación e á mellora en educación infantil.
A28 Coñecer experiencias internacionais e exemplos de prácticas de innovadoras en educación infantil.
A30 Participar na elaboración e seguimento de proxectos educativos de educación infantil no marco de proxectos de centro e na colaboración co territorio e con outros profesionais e axentes sociais.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas e tomar decisións de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamento crítico, autocrítico, lóxico e creativo.
B5 Traballar de forma colaborativa.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Comunicarse de maneira efectiva nun contorno de traballo.
B9 Autonomía na aprendizaxe.
B10 Capacidade de análise e síntese.
B11 Capacidade de busca e manexo de información.
B13 Capacidade para actuar de maneira sustentable na defensa do medio ambiente.
B14 Capacidade para detectar as súas propias necesidades de aprendizaxe ao longo da vida.
B15 Capacidade para asumir a necesidade dun desenvolvemento profesional continuo, a través da reflexión sobre a propia práctica.
B16 Capacidade para integrarse e comunicarse con expertos noutras áreas e en contextos diferentes.
B17 Capacidade para presentar, defender e debater ideas utilizando argumentos sólidos.
B22 Creatividade ou capacidade para pensar as cousas desde diferentes perspectivas, ofrecendo novas solucións aos problemas.
B24 Recoñecemento e respecto á diversidade e á multiculturalidade.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Analizar os antecedentes da educación infantil, os seus principios, finalidades e funcións. A3
A13
B1
B3
B5
B7
B9
B10
B11
B17
B22
B24
C4
C6
Coñecer o contexto social e a súa incidencia no desenvolvemento da educación de 0 a 3 anos. A3
A10
A13
A21
B1
B3
B5
B6
B7
B9
B10
B16
B17
B24
C4
C6
Sensibilizarse acerca do carácter educativo do ciclo 0-3. A3
A13
B1
B3
B6
B7
B9
B10
B11
B14
B17
C4
C6
C8
Coñecer as modalidades de atención á infancia e os seus criterios de calidade. A5
A13
B3
B9
B10
B11
B17
B22
B24
C6
C7
C8
Coñecer o marco lexislativo e os niveis de concreción do curriculum na educación infantil e de forma específica no ciclo 0-3. A3
A13
B3
B6
B9
B10
C4
C6
C8
Asumir a necesidade de elaborar proxectos educativos contextualizados e analizar o papel que xogan as editoriais na configuración do curriculum. A6
A13
A21
A28
B2
B3
B6
B10
B17
B22
C4
C6
C7
C8
Revisar e analizar os principais modelos de atención educativa na etapa de educación infantil e a súa concreción no ciclo 0-3. A3
A13
A21
A28
B2
B3
B5
B6
B7
B9
B10
B11
B13
B16
C4
C6
C7
C8
Analizar proxectos e actividades que se están desenvolvendo no ciclo 0-3 tomando en consideración os principios dos modelos máis relevantes empregados na educación infantil. A3
A5
A6
A10
A23
A28
A30
B2
B3
B5
B6
B7
B10
B11
B13
B14
B15
B16
B22
B24
C4
C6
C7
C8
Deseñar propostas educativas para o ciclo 0-3 tomando en consideración os modelos e os proxectos analizados. A3
A5
A6
A10
A13
A21
A23
A30
B1
B2
B7
B10
B11
B13
B14
B15
B16
B17
B22
B24
C4
C6
C7
C8
Coñecer o perfil dos profesionais que traballan na educación infantil, atendendo a súa tipoloxía, formación, dimensión de xénero, etc. A6
A13
A23
B3
B10
B17
B22
B24
C4
C6
C7
C8
Analizar a formación inicial e permanente dos profesionais e a súa incidencia no desenvolvemento profesional e na mellora da calidade da educación proporcionada no ciclo 0-3. A13
A21
A23
B5
B9
B10
B11
B14
B15
B16
C4
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
1. Escolaridade no ciclo 0-3 anos, sociedade, familia e igualdade de oportunidades. - Orixe e desenvolvemento da educación infantil.
- Modalidades de atención educativa á infancia.
- Sociedade neoliberal, mercado, sexismo e educación infantil. Necesidade de educar para a igualdade de oportunidades.
- Criterios de calidade nos centros de educación infantil.
2. O curriculum no primeiro ciclo de Educación Infantil. - Organismos de atención á infancia.
- Os dereitos da infancia.
- O dereito á educación na lexislación educativa española. A educación infantil no marco lexislativo actual.
- O currículo do primeiro ciclo de educación infantil da CCAA de Galicia.
- Editoriais, currículo e papel do profesorado na selección e elaboración de materiais curriculares.
3. Modelos de atención educativa en 0-3 anos: discusións críticas. - Modelos didácticos precursores da Escola Activa.
- Modelos didácticos baseados na Escola Activa.
- Modelos actuais de educación infantil.
- Principios psicopedagóxicos subxacentes aos modelos didácticos.
4. Proxectos educativos 0-3 anos, participación, avaliación e innovación. - Da planificación do centro á planificación de aula.
- Estratexias metodolóxicas.
- Organización da proposta educativa.
- Avaliación do alumnado, do profesorado e do proxecto: criterios e sistema.
5. Formación docente, investigación na práctica, discusións críticas e cambio educativo no primeiro ciclo de Educación Infantil. - A formación inicial do profesorado.
- A formación permanente do profesorado.
- Investigación na práctica para a mellora continuada da educación no primeiro ciclo de educación infantil.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A6 A10 A13 A23 A28 B3 B10 B14 B15 B17 B22 B24 C4 C7 C8 21 42 63
Discusión dirixida A5 7 7 14
Traballos tutelados A3 A5 A6 A10 A13 A21 A23 A28 A30 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B13 B15 B16 B17 B22 B24 C4 C6 C8 14 42 56
Proba mixta A3 A6 A13 A28 A30 B1 B2 B3 B9 B10 B11 B14 B17 B22 B24 C4 C6 3 12 15
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Na actividade de sesión maxistral traballaranse os contidos que conforman o marco teórico mediante a exposición oral, guiada co uso de presentacións, de medios audiovisuais e coa introdución de cuestións dirixidas ao alumnado coa finalidade de favorecer a aprendizaxe e a construción do coñecemento.

Realizarase unha exposición xeral introdutoria de cada un dos distintos temas de que consta o programa, indicando os aspectos que o alumnado debe ampliar co seu traballo persoal, coas oportunas orientacións bibliográficas.
Discusión dirixida Mediante esta metodoloxía abordaranse diversos temas orientados a que o alumnado reflexione sobre a importancia da educación infantil para o benestar social e a promoción da igualdade de oportunidades, co obxecto de favorecer a construción dunha visión crítica das diferentes formas de interpretar a realidade educativa.
Traballos tutelados Ao longo do cuadrimestre proporase un ou varios traballos en torno ao contido do temario que deberán fundamentarse coa bibliografía básica e complementaria da guía e con outra seleccionada polo profesorado e/ou polo estudantado.

A súa realización iniciarase na aula e completarase mediante o traballo autónomo do alumnado, atendendo ás indicacións proporcionadas a través da atención personalizada do profesorado.

A través da exposición na aula, compartiranse os traballos realizados.
Proba mixta A proba mixta constituirá unha actividade final da materia con carácter avaliativo a través da que o alumnado deberá dar resposta a varias cuestións facendo un tratamento global e integrado dos coñecementos adquiridos, de acordo co conxunto de contidos abordados mediante as diferentes metodoloxías de traballo empregadas no desenvolvemento da materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
A atención personalizada que se describe en relación a estas metodoloxías concíbese como momentos de traballo presencial co profesorado da materia.

A forma e o momento en que se desenvolverá indicarase en relación a cada actividade ao longo do curso segundo o plan de traballo da materia.

O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial segundo establece a "NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN AO ESTUDO E A PERMANENCIA E A PROGRESIÓN DOS ESTUDANTES DE GRAO E MESTRADO UNIVERSITARIO NA UDC" desenvolverá a súa actividade coa asistencia e participación nas dinámicas que se recollen no Paso 4 e na “Atención personalizada” descrita para os “Traballos tutelados”, a través dos grupos de traballo que se conformen na materia. A actividade farase atendendo ás observacións da avaliación relativas á flexibilidade de asistencia-participación e aos requisitos para superar a materia.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A3 A5 A6 A10 A13 A21 A23 A28 A30 B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B10 B11 B13 B15 B16 B17 B22 B24 C4 C6 C8 Para avaliar os traballos teranse en conta os seguintes aspectos:

ELABORACIÓN:
- Estrutura: presentación, organización do contido, claridade expositiva e corrección gramatical.
- Contido: Comprensión de ideas básicas, dominio conceptual, uso das fontes traballadas no tratamento dos contidos ao longo do cuadrimestre e relacións entre eles.

EXPOSICIÓN:
- Relevancia e organización dos contidos expostos.
- Coordinación da exposición (que reflicta un traballo colaborativo, non unha suma de partes).
- Nivel de comprensión dos contidos básicos.
- Claridade expositiva.
40
Proba mixta A3 A6 A13 A28 A30 B1 B2 B3 B9 B10 B11 B14 B17 B22 B24 C4 C6 A proba mixta consistirá en dar resposta a varias cuestións que implicarán un tratamento global e integrado dos contidos abordados ao longo da materia. 60
 
Observacións avaliación

Requisitos para superar a materia (para o alumnado con dedicación a tempo completo e para o que ten recoñecida a dedicación a tempo parcial):

- Asistir e participar regularmente nas actividades da clase (asistencia mínima do 80%).

- Obter unha puntuación do 50% do peso de cada unha das partes obxecto de avaliación (traballos tutelados e proba mixta).-
Entregar e expoñer os traballos tutelados na data que se indique, que será
previa á do exame oficial. Para presentarse ao exame é condición indispensable
ter entregado e exposto o Proxecto. Recoméndase enviar os traballos telematicamente
e, de non ser posible, non utilizar plásticos, elixir a impresión a dobre cara,
empregar papel reciclado e evitar imprimir borradores. Débese facer un uso
sostible dos recursos e prever impactos negativos sobre o medio natural. Débese
ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da
sustentabilidade nos comportamentos persoais e profesionais.- O
sistema de avaliación poderá flexibilizarse segundo estime pertinente o/a
docente que imparta a materia en cada grupo.- A convocatoria de xullo estará sometida aos mesmos requisitos que a de xaneiro.


Fontes de información
Bibliografía básica

BLOQUE I

Miret, Maria Antònia (2006). ¿De dónde viene el 0-3. En Àngels Geis, e Jordi Longás, (Coords.), Dirigir la escuela 0-3 años (Capítulo 1, pp. 13-24). Madrid: Graó.

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. Unidade 2, pp. 20-28.

Decreto 329/2005, do 28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia. (DOG nº 156, 16/08/2005)

Real Decreto 1004/1991, do 14 de xuño, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas del regimen general no universitarias. (BOE nº 152, 26/06/1991)

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. Unidade 1, pp. 12-16. (Modalidades).

Lavesiera, Juana; Paredes, Mercedes e Ortega, Pilar (2006). Nacer, crecer, vivir y aprender en prisión. In-fàn-cia, 98, 30-33.

Gallardo, Constantina (2009). Bebeteca. In-fàn-cia, 115, 37-41.

Viñao Frago, Antonio (2000). La escuela en una sociedad neoliberal. In-fàn-cia, 61, 29-32.

Sánchez Blanco, Concepción (2007). Educación infantil y mercado: dilemas y desafíos. Kikiriki. Cooperación educativa, 87-88, 9-16.

Pellejero, María Lucía (2006). La escuela infantil y el sexismo. In-fàn-cia, 98, 34-39.

Oller, Maite (2007). Las familias también cuentan. En Montserrat Antón (coord.), Planificar la etapa 0-6. Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana (pp. 35-56). Barcelona: Graó.

Consorcio Galego do Servizo de Igualdade e Benestar (2013): Regulamento de Réxime Interior das Escolas Infantís integradas na Rede de Escolas Infantís de Galicia xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar

Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Escuelas Infantiles integradas en la Red de Escuelas Infantiles Municipales (REIM) del Ayuntamiento de A Coruña. (Boletín Oficial da Provincia da Coruña, núm. 72, del 15 de abril de 2014).

Hoyuelos, Alfredo (2003). ¿Qué es una escuela infantil? In-fàn-cia, 82, 12-15.

Lobo Aleu, Elena (2003). Lo educativo y lo asistencial, ¿de nuevo una contradicción? In-fàn-cia, 80, 11-15.

Quinto Borghi, Battista (2010). Educar en el 0-3. La práctica reflexiva en los nidi d’infanzia (Capítulo 4, pp. 49-68). Barcelona: Graó.

Paniagua, Gema e Geis, Àngels (2006). Criterios de calidad en los centros de educación infantil. En Àngels Geis e  Jordi Longás, (Coords.), Dirigir la escuela 0-3 años (pp. 139-159). Madrid: Graó.

Willis, A. e Ricciuti, H. (1990). Orientaciones para la escuela infantil de cero a dos años. Madrid: Morata. Capítulo 1, pp. 19-25.

Sainz de Vicuña, Paloma (2010). Educar en el aula de 2 años. Una propuesta metodológica. Barcelona: Graó. (Capítulo 2, pp. 21-25. La escolarización actual: Ratios, espacios y formación del profesorado).

BLOQUE II

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. (Unidad 1, pp. 2-12).

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE, núm. 295, 10/12/2013, texto consolidado)

Palau Carreras, Ramón e Viñals Pérez, Jordi (2006). Marco legislativo en la escuela 0-3 años. En Àngels Geis e Jordi Longás (Coords.). Dirigir la escuela 0-3 años (pp. 58-61). Madrid: Graó.

Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo de educación infantil da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 121, 23/06/2009)

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. Unidade 4, pp. 73-74.

Martínez, Juan Pedro e Rodríguez, Antonio (2006). Las editoriales mueven ficha. In-fàn-cia, 99, 3-9.

BLOQUE III

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. Unidade 3.

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm

Jan Amos Comenius

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm

Jean Piaget (1993). Jan Amos Comenius (1592-1670). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, XXIII(1-2), 173-196.

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/comeniuse.PDF

Jean-Jacques Rousseau

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm

Soëtard, Michel (1994). Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, XXIV (3-4), 435-448. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/rousseaus.PDF

Johan Heinrich Pestalozzi

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm

Soëtard, Michel (1994). Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, XXIV(1-2), 299-313. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/pestalozzis.PDF

Sureda García, Bernat (2004). Pestalozzi. In-fàn-cia, 84, 20-22.

Friedrich Fröbel

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm

Heiland, Helmut (1999). Friedrich Fröbel (1782-1852). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, XXIII(3-4), 501-519. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/ user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/frobels.PDF

Mata, Marta (2003). Friedrich Fröbel, 1782-1852. In-fàn-cia, 82, 24-27.

John Dewey

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005); Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm 

Westbrook, Robert B. (1993). John Dewey (1859-1952). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, XXIII(1-2), 289-305. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/deweys.pdf

Molero Pintado, Antonio (2004). John Dewey. In-fàn-cia, 86, 30-31.

López Ruiz, Juan Ignacio (2009). El dorado Dewey. El pensamiento reflexivo en el núcleo de las competencias básicas. Cuadernos de Pedagogía, 395, 78-81.

William Heard Kilpatrick

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm

Kilpatrick, William (2006). O método de Projecto. Mangualde (Portugal): Ediçoes Pedago.

Beyer, Landon E. (1997).William Heard Kilpatrick (1871-1965). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, XXVII(3), 503-521. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/kilpatrs.PDF

Método de proxectos

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm

Chard, Sylvia, Kogan, Yvonne e Castillo, Carmen (2019). El Aprendizaje por Proyectos en Educación Infantil y Primaria. Madrid: Morata.

García-Ruiz, Rosa (2013). Enseñar y aprender en Educación Infantil a través de Proyectos (Capítulo 6: Los proyectos de trabajo en Educación Infantil, pp.99-139). Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria.

González Alfaya, María Elena, Mérida Serrano, Rosario e Olivares García, María Ángeles (Coords.) (2016). Los Proyectos de Trabajo. Tejiendo sueños, construyendo vida en la escuela infantil. Madrid: Ed. Pirámide.

Hernández, Fernando (2002). Los proyectos de trabajo. Cuadernos de Pedagogía, 310, 78-82.

Hernández, Fernando e Ventura, Montserrat (1992). La organización del currículum por proyectos de trabajo. El conocimiento es un calidoscopio. Barcelona: Graó.

Torre Caro, María Luisa (2017). Una mirada hacia un nuevo aprendizaje: el trabajo por proyectos. En Dolores Madrid Vivar e Manuela Barcia Moreno (Coords.), Temas clave de Educación Infantil (0-6 años) (pp. 179-196). Madrid: La Muralla.

María Montessori

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. Unidade 3, pp. 38-41.

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm 

Röhrs, Hermann (1994). María Montessori (1870-1952). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, XXIV(1-2), 173-188. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/ user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/montessf.pdf

Vallet, Maite (1988). El parvulario Montessori. Cuadernos de Pedagogía, 163, 8-10.

Canals, María Antònia (2003). María Montessori y su concepto de la educación. In-fàn-cia, 77, 22-26.

Rosa e Carolina Agazzi

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. Unidad 3, pp. 41-43.

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm

Rivas, Sabela (2005). Las hermanas Agazzi. In-fàn-cia, 93, 4

Ovide Decroly

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid. Garceta. (Unidade 3, pp. 43-46).

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm

Dubreucq, Francine (1993). Jean-Ovide Decroly (1871-1932). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, XXIII(1-2), 249-275. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/decrolye.pdf

Sanchidrián, Blanco, María del Carmen (2004). Ovide Decroly: una escuela por la vida y para la vida. In-fàn-cia, 87, 28-32.

Fortuny, Montserrat y Dubreucq-Choprix, F. (1988). La escuela Decroly de Bruselas. Cuadernos de Pedagogía, 163, 13-18.

Solé i Gallart, Isabel (1985). Una reflexión sobre Montessori y Decroly. Cuadernos de Pedagogía. 126, 8-10.

Célestin Freinet

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. (Unidade 3, pp. 46-47).

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm

Legrand, Louis (1993): Célestin Freinet (1896-1966). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, XXIII(1-2) 425-441. http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/freinets.pdf

Zurriaga y Agustí, Ferrán y Hermoso, Teresa (1991). Alternativas al libro de texto: la pedagogía Freinet. Cuadernos de Pedagogía, 194, 39-41.

Pettini, Aldo (1979). El pensamiento y la práctica de Célestin Freinet. Cuadernos de Pedagogía, 54.

Fernández, Antonio (2003). Célestin Freinet hoy. In-fàn-cia, 80, 28-29.

Loris Malaguzzi. Escolas municipais de Módena e de Reggio Emilia

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. (Unidade 3, pp. 48-50).

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm

Hoyuelos, Alfredo (2005). Loris Malaguzzi, soñar la belleza de lo insólito. In-fàn-cia, 93, 5-12.

Hoyuelos, Alfredo (2001). La construcción de un modelo. Cuadernos de Pedagogía, 307, 63-66.

Civarolo, María Mercedes (2009). Malaguzzi y Lewin. Encuentros y desencuentros entre dos concepciones innovadoras de la educación infantil. In-fàn-cia, 115, 12-16.

Proxecto Spectrum

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. (Unidade 3, pp. 51-54).

Asociación Madrileña de Educadores Infantiles (2005). Modelos pedagógicos de la educación de la primera infancia. http://www.waece.org/web_nuevo_concepto/indice.htm

Gardner, Howard, Feldman, David H. e Krechevsky, Mara (Comps.) (2000). Deste tomo: Chen, Jie-Qi, Krechevsky, Mara e Vines, Julie, con Isberg, Emily. El Proyecto Spectrum. Tomo I: Construir sobre las capacidades infantiles. Madrid: Morata/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (Cap. 1 pp 21-37; Cap. 2. pp. 59-64; Cap. 2. pp. 49-58).

Janusz Korczak

Lewowicki, Tadeusz (1994). Janusz Korczak (1878-1942). Perspectivas: revista trimestral de educación comparada, XXIV(1-2), 37-48.  http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/publications/ThinkersPdf/korczaks.PDF

Tort, Antoni (2004). Janusz Korczak o la infancia respetada. In-fàn-cia, 83, 20-22.

Judit Falk

Falk, Judit (2008). Desarrollo lento o diferente. Judit Falk (ed.). Lózy, educación infantil, (pp. 35-45). Barcelona: Octaedro.

Lobo Aleu, Elena (2002). Educar en los tres primeros años. Madrid: Teleno. Cap. 4.

Goldschmied, Elinor e Jackson, Sonia (2000). La educación infantil de 0 a 3 años. Madrid: Morata. Cap. 3.

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. (Unidade 3, pp. 54-56: Principios psicopedagóxicos que subxacen aos modelos traballados).

BLOQUE IV

Parra Ortiz, José María (2010). Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. (Unidades 5. Planificación, 6. Estratexias metodolóxicas, 7. Organización da proposta educativa e 9. Avaliación).

Bassedas, Eulàlia; Huguet, Teresa e Solé, Isabel (2002). Aprender y enseñar en educación infantil. Barcelona. Graó. (páxinas 203-226. Avaliación e pautas de observación; páxinas 333-383. Anexos).

VV.AA. (2007). La Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas como estrategia de formación. In-fàn-cia, 103, 37-40.

Díez Navarro, Carmen (1999). Un diario de clase no del todo pedagógico. Trabajo por proxectos y vida cotidiana en educación infantil. Madrid: Ediciones de la Torre, pp. 13-30, 71-78, 156-159.

 BLOQUE V

Martín, Luisa e Thió de Pol, Carme (2007). La escuela de la infancia. En Montserrat Antón (coord.), Planificar la etapa 0-6. Compromiso de sus agentes y práctica cotidiana (capítulo 1, pp. 18-26). Barcelona: Graó.

Sainz de Vicuña, Paloma (2010). Educar en el aula de 2 años. Una propuesta metodológica. Barcelona: Graó.

Belmonte Useros, Carmina (2000). Sobre la formación inicial. In-fàn-cia, 64, 8-11.

Ferradás Blanco, Lois (2000). Sobre la formación inicial. In-fàn-cia, 60, 5-7.

Arnal, Txabi (2007). Los hombres y la educación infantil. In-fàn-cia, 101, 10-16.

Parra Ortiz, José María (2010): Manual de Didáctica de la Educación Infantil. Madrid: Garceta. (Unidade 10), pp. 193-200. (Formación permanente).

Vergara Lorente, Manuel (2000). Formación permanente. In-fàn-cia, 62, 35-38.

Aubert, François et al. (1987). La escuela antes de los seis años. Barcelona: Martínez Roca.
Aucouturier, Bernard (2004). Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Barcelona: Graó.
Baráibar, José Manuel (2005). Inmigración, familias y escuela en educación infantil. Madrid: Los Libros de la Catarata.
Brazelton, T. Barry. Y Greenspan, Stanley (2005). Las necesidades básicas de la infancia.Barcelona: Graó.
Cabanellas, Isabel (2005). Territorios de la Infancia. Diálogos entre arquitectura y pedagogía.Barcelona: Graó.
Dahlberg, Gunilla; Moss, Peter e Pence, Alan (2005). Más allá de la calidad en educación infantil. Barcelona: Graó.
Díez Navarro, Mari Carmen (1998). La oreja verde de la escuela. Trabajo por proyectos e vida cotidiana en educación infantil (2ª ed.). Madrid: Ediciones de la Torre.

Díez Navarro, Mari Carmen (2002). El piso de abajo de la escuela. Los afectos y las emociones en el día a día de la escuela infantil.Barcelona: Graó.
Díez Navarro, Mari Carmen (2008). Mi escuela sabe a naranja. Estar y ser en la escuela infantil (2º reimp.). Barcelona: Graó. Escuela Comunal de la Infancia "Diana”, Reggio Emilia (2003). La adopción de un árbol. En: VV.AA., Proyectos didácticos interdisciplinarios: indagar y cuestionar desde pequeños (pp. 54-67). Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas.

Escuelas Infantiles de Reggio Emilia (1995). La inteligencia se construye usándola. Madrid: M.E.C./Morata.

Freire, Paulo (2003). Pedagogía del Oprimido. Madrid: Siglo XXI.

Freire, Paulo (2009). La Educación como práctica de la libertad. Madrid: Siglo XXI.

García Ramos, Joaquín (2008). Hacia una comunidad de investigadores. Quaderns digitals: Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad, 51, 2.

Gómez Mayorga, Cristóbal (2004). Atando sentimientos con palabras. Sevilla: Publicaciones MCEP.

Goodnow, Jacqueline (1981). El dibujo infantil. Madrid: Morata.

Grieshaber, Susan y Cannella, Gaile S. (Coords.). (2005). Las identidades en la educación temprana: diversidad y posibilidades. México: Fondo de Cultura Económica.

Hoyuelos, Alfredo (2004). La estética en el pensamiento y obra pedagógica de Loris Malaguzzi. Barcelona: Octaedro.

Laporte, Danielle (2006). Autoimagen, autoestima y socialización: guía práctica con niños de 0 a 6 años. Madrid: Narcea.

Lobo Aleu, Elena (2002). Educar en los tres primeros años. Madrid: Teleno.

López Sánchez, Félix (Coord.) (2007). La escuela infantil: Observatorio privilegiado de las desigualdades. Barcelona: Graó.

Malaguzzi, Loris (2001). La educación infantil en Reggio Emilia. Barcelona: Octaedro.

Malonda Grau, Joan Baptista; y otros (2004). ¿Qué han significado para mí los proyectos de trabajo? Cuadernos de Pedagogía, 332, 71-75.

Martínez Bonafé, Jaume (2007). Cambiar la escuela con Freinet (DVD). Sevilla: MCEP.

Mir, Clara (Comp.) (1998). Cooperar en la escuela: la responsabilidad de educar para la democracia. Barcelona: Graó.

Molina, Lourdes y Jiménez, Nuria (1998). La escuela infantil. Acción y participación. Barcelona: Paidós.

Muñoz, César (1996). La participación de la infancia. In-fàn-ci-a: educar de 0 a 6 años, 35, 4-7.

Palou Vicens, Silvia (2004). Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia. Barcelona: Graó.

Paz Combarro, María Sara, Armesto Rodríguez, Celia María (Coords.). (1999). Preescolar na casa: educación infantil familiar: una utopía realizable. Lugo: Cáritas Española.

Peralta, M. Victoria y Salazar, Roxana (Comp.) (2000). Calidad y modalidades alternativas en Educación Inicial. La Paz: CERID/MAYSAL.

Post, Jacalyn y Hohman, Mary (2008). Bebes en Acción. El Programa de High Scope para Lactantes y Maternales. México: Trillas.

Ramos García, Joaquín (2003). ¿Qué significa investigar en la escuela?. Kikiriki. Cooperación Educativa, 67, 22-27.

Rochat, Philippe y otros (2004). El mundo del bebé. Madrid: Morata.

Roudinesco, Elizabeth (2002). La familia en desorden. Barcelona: Anagrama.

Sánchez Blanco, Concepción (1995). Estrategias y métodos de enseñanza. En VV.AA. ICE de la UCM CAP 1995-1996: Formación de profesores de Educación Secundaria. Programación y Evaluación Curricular (pp. 137-149). Madrid: Universidad Complutense.

Sánchez Blanco, Concepción (1995). El desarrollo de actitudes en Educación Infantil. Zaragoza: Edelvives.

Sánchez Blanco, Concepción (1997). Enseñanza pública y escolarización temprana. En SEMINARI D`INVESTIGACIÓ DEL CEP DE VALÈNCIA: Paraules per L´Escola Pública (pp. 247-255). Valencia: CEP de Valencia.

Sánchez Blanco, Concepción (2000). Dilemas de la educación infantil (Vol. 1). Sevilla: MCEP.

Sánchez Blanco, Concepción (2001) Integración legislada versus segregación practicada en la educación infantil. En Juan José Bueno Aguilar; Teresa Núñez Mayán y Ana Iglesias Galdo (Eds.), Atención educativa a la diversidad en el nuevo milenio. XVIII Jornadas de Universidades y Educación Especial. A Coruña, Servicio de Publicacións da UDC, pp. 717-724.

Sánchez Blanco, Concepción (2001). De la educación infantil y su crítica: Reforma, investigación e innovación y formación del profesorado (Vol. 2). Sevilla: MCEP.

Sánchez Blanco, Concepción (septiembre 2001-febrero 2002). De las peleas y otras cuestiones sobre la violencia en la etapa infantil. Kikirikí Cooperación Educativa, 62-63, 42-56.

Sánchez Blanco, Concepción (2003) Educación Infantil, Violencia Física y los Medios de Comunicación: el desencuentro. LIBRO ELECTRÓNICO: Luces y sombras en el laberinto audiovisual. Libro de actas del Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación (nº. 2, p. 412). Huelva: Ediciones Digitales.

Sánchez Blanco, Concepción (2006). Convivir para incluir, incluir para convivir en la Educación Infantil. En Actas: El cordero en la caja. II Congreso de Educación Infantil 0-6.

Sánchez Blanco, Concepción (2006). Las asambleas en la educación infantil: decidir para liberar, liberar para decidir. Aula de Infantil, 30, 5-10.

Sánchez Blanco, Concepción (2006). La cooperación en educación infantil. Dilemas de una investigación-acción (2ª ed.) A Coruña, Universidade da Coruña.

Sánchez Blanco, Concepción (2006). Violencia física y construcción de identidades: propuestas de reflexión crítica para las escuelas infantiles. Barcelona: Graó.

Sánchez Blanco, Concepción y Equipo Edelvives(1994). Proyecto Marioneta (Varios Libros). Zaragoza: Edelvives.

Saunders, Ruth y Bingham-Newman, Ann. M. (1989). Perspectivas piagetianas en la educación infantil. Madrid: MEC/Morata.

Shores, Elisabeth y Grace, Cathy (2004). El portafolio paso a paso. Infantil y primaria. Barcelona: Graó.

Stenhouse, Lawrence (2004). La investigación como base de la enseñanza (5ª ed.). Madrid: Morata.

Suárez Orozco, Carola y Suárez-Orozco, Marcelo M. (2003). La infancia de la inmigración. Madrid: Morata.

Taylor Allen, Ann (1986). Jardines de niños. Jardines de Dios: Kindergartens y guarderías en Alemania en el siglo XIX. Revista de Educación, 281 125-154.

Thomton, Stephanie (1997). La resolución infantil de problemas. Madrid: Morata.

Torres Santomé, Jurjo (2005). Educación infantil y derechos de la infancia. Aula de infantil, 24,  38-44.

Van Haaften, Wouter; Wren, Thomas y Telling, Agnes (Comps.) (2001). Sensibilidades morales y educación (Vol. I). Barcelona: Gedisa.

Van Nieuwenhoven, Catherine (Coord.) (2005). Miedo a nada...Miedo a todo... El niño y sus miedos. Barcelona: Graó.

VV.AA. (1984). L ‘Occhio se salta il muro: una experiencia de educación infantil. Madrid: MEC.

VV.AA. (2001). El mundo del bebe: las necesidades emocionales de los más pequeños. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas.

VV.AA. (2001). Escuelas infantiles de Reggio Emilia: historia, filosofía y un proyecto de trabajo. Buenos Aires: Novedades Educativas.

Zimmermann, Daniel (1987). Observación y comunicación no verbal en la escuela infantil. Madrid: Morata.

Espazos web

Asociación Latinoamericana para a difusión da propuesta educativa de Reggio Emilia y la Cultura de la Infancia:www.redsolare.com

Portal Educativo de las Escuelas de Reggio Emilia: http://zerosei.comune.re.it/

Portal Educativo de la Consellería de Educación de la Comunidad Autónoma de Galicia: http://www.edu.xunta.es/portal/

Portal de Benestar da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia: http://benestar.xunta.es/web/portal/portada

Proyecto La Ciudad de los Niños (Proyecto Internacional del Consejo Nacional de Investigación. Instituto de Ciencias y Tecnología del Conocimiento): http://www.lacittadeibambini.org/spagnolo/interna.htm

Portal de la Organización de Estados Iberoamericanos: http://www.oei.es/educacioninicial.htm

Portal de la Unesco (Educación): http://www.ibe.unesco.org/es/servicios.html

Portal de la red de escuelas infantiles de Galicia: http://escolasinfantis.net/

Portal del Movimiento de Renovación Pedagógica Acción Educativa: http://www.accioneducativa-mrp.org/

Portal del Movimiento de Renovación Pedagógica Rosa Sensat: http://www.rosasensat.org/

Portal de recursos para la Educación Infantil: http://www.educacioninfantil.com/

Portal de recursos para la Educación Infantil: http://www.aulainfantil.com/

Experiencia Educativa Preescolar Na Casa en Galicia: http://www.preescolarnacasa.org/blog/

Programa Highscope: http://www.highscope.org/

Programa Highscope en México: http://www.highscopemexico.org/

Grupo de Educación Infantil Montessori: http://www.montessori-ami.org/

Portal de la Organización Mundial de Preescolar: http://www.omep.org.ar

Foro Social Ibérico para la Educación: http://almanaquefme.org/fsipe/cas/principal.htm

Foro Mundial de Educación: http://fme08.wordpress.com/

Escuela Infantil Zaleo de la Comunidad de Madrid: http://www.educa.madrid.org/web/eei.zaleo.madrid/

Ofrece numerosos enlaces de webs en Latinoamérica: http://www.mundolatino.org/rinconcito/

Movimiento de Cooperación Educativa Popular: http://www.mcep.es

El Safareig es una Web que fusiona tres conceptos: la infancia, la naturaleza y la tecnología. Pretende ser un espacio de comunicación y de intercambio social. Se puede acceder a través de esta página a centros de otros países: http://www.xtec.es/~jfernanq/

Portal que ofrece materiales, recursos, servicios, proyectos, cuentos y adivinanzas, informática, ciencias, plástica, artículos y enlaces de interés para la Educación infantil: http://www.maestrasjardineras.com.ar/


La escuela infantil El Tomillar de Madrid. Muestras actividades y reflexiones de una escuela infantil: http://www.educa.madrid.org/web/eei.eltomillar.torrelodones/pec.html

Portal de La Asociación Mundial de Educadores Infantiles: http://www.waece.org/index.php

Plataforma Tecnológica Educativa de la Comunidad de Madrid: http://www.educa.madrid.org/portal/web/educamadrid

Página de recursos para la Educación Infantil: http://www.pequenet.com/

Página de recursos para la Educación Infantil: http://www.pequejuegos.com/

Página de recursos para la Educación Infantil: http://www.educacioninicial.com/

Página del Zoo de la Casa de Campo de Madrid: http://www.zoomadrid.com/

Página sobre Nuevas Tecnologías y Educación Infantil: http://www.kidsmartearlylearning.org/SP/

Portal de Comunidades de Aprendizaje: http://www.comunidadesdeaprendizaje.net/

Portal Cooperación Educativa: http://www.cooperacioneducativa.com/

Página web de materiales diversos, entre los que se encuentra un listado para educación infantil: http://www.elrincondelmaestro.com/materiales-educacion-infantil.htm

Materiales multimedia y educativos y otros recursos didácticos para Educación Infantil y Primaria: http://www.uclm.es/profesorado/Ricardo/soft.htm

Portal de Educación. Información On-line para la Comunidad Educativa de Castilla y León. En él se encuentran recursos para Educación Infantil: http://www.educa.jcyl.es/es


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías