Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Anatomía dos órganos da audición e a linguaxe Código 652G04001
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Arufe Gonda, María del Carmen
Correo electrónico
maria.arufe@udc.es
Profesorado
Arufe Gonda, María del Carmen
Correo electrónico
maria.arufe@udc.es
Web http://www.udc.es
Descrición xeral Conceptos básicos sobre Citología e Histología.
Estudio de Neuroanatomía e Anatomía do aparato bucofonoarticulador
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e integrar os fundamentos biolóxicos da Logopedia: a Anatomía e Fisioloxía.
A6 Coñecer a clasificación, a terminoloxía e a descrición dos trastornos da comunicación, a linguaxe, a fala, a voz e a audición e as funcións orais non verbais.
A29 Adquirir a formación práctica para o traballo individual, grupal, cooperativo e de mediación con facilitador.
A32 Utilizar tecnoloxías da información e da comunicación.
B1 Acceso, selección e xestión das fontes de información relevantes para a práctica profesional.
B2 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B4 Aprender a aprender.
B7 Capacidade de análise e síntese.
B8 Capacidade de observar e de escoitar de forma activa.
B9 Capacidade de organizar e planificar.
B17 Saber expresarse en público.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
4. Desenrolar a capacidade e observción, descripción, orientación e relación. A1
B1
B2
B4
C1
C6
3. Coñecer e empregar correctamente a nomenclatura anatómica. A1
A6
A29
A32
B1
B2
B7
B8
B17
C1
C6
C7
1. Adquirir coñecementos anatómicos básicos. A1
B1
C1
C6
5. Adquirir a capacidade de xuicio crítico. A1
A29
A32
B1
B2
B4
B9
B17
C1
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
Temario Teórico

Bloque I: Citoloxía

Bloque II: HistoloxíaT

Bloque III: Neuroanatomía

Bloque IV: Órgano de la Audición

Bloque V: Aparato Respiratorio

Bloque VI: Órganos Fonoarticulatorios


Bloque VII: Aparato Cardiocirculatorio.Bloque I: Citoloxía
Tema 1: Concepto. Tipos de células. Orgánulos celulares.
Tema 2: División celular: mitosis e meiosis.

Bloque II: Histoloxía
Tema 3: Tecidos: concepto e clasificación.
Tema 4: Tecido epitelial. Tecido conectivo. Tecido muscular. Tecido nervioso.

Bloque III: Neuroanatomía
Tema 5: Columna vertebral. Características dunha vértebra tipo. Características específicas de cada tipo de vértebra. Sacro e cóccix.
Tema 6: Costillas: características e tipos. Esternón. Tórax en conxunto.
Tema 7: Osteoloxía cráneo e cara.
Tema 8: Introducción o SNC. Configuración externa: encéfalo e médula espinal. Meninxes. Sistema ventricular.
Tema 9: Configuración interna do SNC. Principales funcions do encéfalo.
Tema 10: Introducción o SNP: pares craneales e nervios raquídeos.
Tema 11: Vía motora. Vía sensitiva. Arco reflexo.
Tema 12: SNA: sistema nervioso simpático e sistema nervioso parasimpático.
Tema 13: Vascularización. Grandes troncos supraorticos. Arterias carótidas, arterias vertebrales y sus ramas. Senos Venosos

Bloque IV: Órgano da Audición
Tema 14: Anatomía do oído.
Tema 15: Transmisión do sonido. Vía auditiva.

Bloque V: Aparato Respiratorio
Tema 16: Vías respiratorias inferiores: traquea e ramificación bronquial. Porción respiratoria: bronquiolos respiratorios e alvéolos. Músculos inspiradores e espiradores. Diámetros torácicos e mecánica respiratoria.

Bloque VI: Órganos Fonoarticulatorios
Tema 17: Faringe: división y musculatura faringea.
Tema 18: Cavidad oral: Vestíbulo bucal, arcadas gingivodentales, cavidad bucal y lengua.
Tema 19:Fosas nasales: paredes, senos paranasales y nariz.
Tema 20:Laringe: Cartílagos, articulaciones, membranas y ligamentos de la laringe. Musculatura laríngea. Anatomía funcional de la laringe. Soplo fonatorio.

Bloque VII: Aparato Cardiocirculatorio.
Tema 21: . Anatomía do corazón. Grandes vasos. Ciclo cardiaco. Circulación maior e circulación menor.

Temario práctico
1ª Práctica: Osteoloxía cabeza
2ª Práctica: Osteoloxía cuello y tronco
3ª Práctica: Neuroanatomía
4ª Práctica: Órgano da audición
5ª Práctica: Larinxe.
1ª Práctica: Osteoloxía cabeza
2ª Práctica: Osteoloxía cuello e tronco
3ª Práctica: Neuroanatomía
4ª Práctica: Órgano da audición
5ª Práctica: Larinxe.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Portafolios do alumno A1 A29 A32 B1 B2 B4 B7 B8 B9 B17 C1 C6 C7 C8 0 10 10
Sesión maxistral A1 B1 B2 B4 30 60 90
Traballos tutelados A1 A6 B1 B2 B4 0 16 16
Presentación oral A1 A6 B1 B2 B4 0 6 6
Prácticas de laboratorio A1 A6 B1 B2 B4 13 10 23
Proba de resposta múltiple A1 A6 B1 B2 B4 2 0 2
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Portafolios do alumno O longo do curso o alumno tendrá que realizar tres cuadernos de Anatomía durante as horas de práctivas
Sesión maxistral exposición dos temas por parte do profesor
Traballos tutelados Se realizará un traballo tutelado en grupo dos temas do temario
Presentación oral O grupo de traballo presentará e expondrá o seu traballo tutelado ante o resto dos grupos e ante o profesor
Prácticas de laboratorio se realizaran 5 prácticas no laboratorio de Anatomía e o alumno tendra que aprendrer a identificar as distintas estructuras anatómicas.
Proba de resposta múltiple se realizará unha proba escrita que constara de 10 - 20 preguntas curtas e algunha lamina anatómica para completar, dibuxar e/o sinalar.

Atención personalizada
Metodoloxías
Portafolios do alumno
Traballos tutelados
Descrición
desenvolvemento do traballo
metodoloxía do traballo
busqueda bibliográfica

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio A1 A6 B1 B2 B4 Los alumnos deberán asistir a prácticas de laboratorio e participar. 5
Sesión maxistral A1 B1 B2 B4 Se valorará la asistencia a clase así como su actitud y participación en el aula 2.5
Portafolios do alumno A1 A29 A32 B1 B2 B4 B7 B8 B9 B17 C1 C6 C7 C8 El alumno deberá realizar unos cuadernos en las clases practicas donde el profesor los revisará si están completos y calificará el trabajo del alumno 2.5
Traballos tutelados A1 A6 B1 B2 B4 Se realizarán en grupos o individualmente. 5
Presentación oral A1 A6 B1 B2 B4 El trabajo tutelado se expondrá en clase 5
Proba de resposta múltiple A1 A6 B1 B2 B4 proba tipo test e
láminas anatómicas
80
 
Observacións avaliación

Os alumnos deberán asistir as prácticas de laboratorio para facer o cuaderno. En caso de non asistir,a sua ausencia deberá estar xustificada.


Fontes de información
Bibliografía básica
Histología básica: texto y atlas. Au: Junqueira & Carneiro. Ed: Masson Histología: texto y atlas color. Au: Ross/Romell.Ed. Panamericana Neuroanatomía: texto y atlas en color. Au: Crossman, A.R.Ed. Masson Estructura y función del cuerpo humano. Au: Thibodeau.Ed. Harcourt Brace Anatomía General. Au: Kamina. Ed. Panamericana/ Maloine La Voz. Tomo 1: Anatomía y Fisiología de los órganos de la voz y del habla Au: Francois Le Huche, André Allalí. Ed. Masson Atlas de Anatomía Humana Sobotta. Au: Sobotta, J.Ed. Panamericana Atlas de Anatomía en Ortofonía. Lenguaje y Deglución. Au: David H. Mc.farland. Ed Elsevier Masson Atlas de Anatomía con correlación clínica". Tomo 3: Sistema Nervioso y órganos de los sentidos Ed. Panamericana Atlas de Anatomía Humana para estudiantes y médicos. Au: Kahle, W. Ed. Omega Nomenclatura anatómica ilustrada.Au: Feneis, H. Ed.Masson Anatomía de los órganos del lenguaje y audición Ed: Panamericana
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Para axudar a conseguir una contorna inmediata sustentable e cumprir o obxectivo estratéxico 9 do I Plan de Sustentabilidade Medio-ambiental Green Campus FCS, todos os traballos documentais que se realicen nesta materia serán entregados a través de Moodle, en formato dixital, sen necesidade de imprimilos. De realizarse en papel: - Non se empregarán plásticos. - Realizaranse impresións a dobre cara. - Empregarase papel reciclado. - Evitarase imprimir borradores.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías