Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Procesos psicolóxicos básicos Código 652G04002
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Formación básica 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Marcos Malmierca, Jose Luis
Correo electrónico
jose.luis.marcos@udc.es
Profesorado
Marcos Malmierca, Jose Luis
Correo electrónico
jose.luis.marcos@udc.es
Web
Descrición xeral Obxetivos da materia:
- Que os alumnos adquiran os contidos máis relevantes de Psicoloxía Básica para a súa formación logopédica.
- Formación práctica: Análise das implicacións e aplicacións dos contidos, métodos e técnicas ao ámbito da logopedia
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Coñecer e integrar os fundamentos psicolóxicos da Logopedia: o desenvolvemento da linguaxe, o desenvolvemento psicolóxico, a Neuropsicoloxía da linguaxe, os procesos básicos e a Psicolingüística.
A4 Coñecer e integrar os fundamentos educativos da Logopedia: Procesos de ensino e aprendizaxe.
A9 Coñecer e aplicar os modelos, técnicas e instrumentos de avaliación.
A14 Coñecer as funcións da Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación e tratamento.
A23 Coñecer, aplicar e valorar criticamente as técnicas pedagóxicas, así como os recursos metodolóxicos e didácticos para o ensino da linguaxe.
A28 Adquirir un coñecemento práctico en intervención logopédica (formación práctica en ámbitos escolares, clínico-sanitarios e asistenciais).
A31 Adquirir o desenvolvemento os recursos persoais para a intervención: habilidades sociais e comunicativas, habilidades profesionais, avaliación da propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización ou toma de decisións.
B3 Apreciar as distintas manifestacións da diversidade.
B4 Aprender a aprender.
B5 Aprender autonomamente, e motivarse para facelo de forma continuada.
B8 Capacidade de observar e de escoitar de forma activa.
B17 Saber expresarse en público.
B18 Ser creativo no exercicio da profesión.
B22 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e integrar os fundamentos psicolóxicos da Logopedia: o desenvolvemento da linguaxe, o desenvolvemento psicolóxico, a Neuropsicoloxía da linguaxe, os procesos básicos e a Psicolingüística. A2
Coñecer e integrar os fundamentos educativos da Logopedia: Procesos de ensino e aprendizaxe. A4
Coñecer e aplicar os modelos, técnicas e instrumentos de avaliación. A9
Coñecer as funcións da Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación e tratamento. A14
Coñecer, aplicar e valorar criticamente as técnicas pedagóxicas, así como os recursos metodolóxicos e didácticos para o ensino da linguaxe. A23
Adquirir un coñecemento práctico en intervención logopédica (formación práctica en ámbitos escolares, clínico-sanitarios e asistenciais). A28
Adquirir o desenvolvemento os recursos persoais para a intervención: habilidades sociais e comunicativas, habilidades profesionais, avaliación da propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización ou toma de decisións. A31
Apreciar as distintas manifestacións da diversidade. B3
Aprender a aprender. B4
Aprender autonomamente, e motivarse para facelo de forma continuada. B5
Capacidade de observar e de escoitar de forma activa. B8
Saber expresarse en público. B17
Ser creativo no exercicio da profesión. B18
Traballar de forma autónoma con iniciativa. B22
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. C1
Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. C2
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C3
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C6
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C7
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C8

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Definición de Psicoloxía Básica (Procesos Psicolóxicos Básicos) Definición de Psicoloxía Básica. Filosofía e Psicoloxía. Paradigmas científicos da Psicoloxía: Conductismo e Psicoloxía Cognitiva
Tema 2. Condicionamento Clásico Elementos do Condicionamento clásico.
Fenómenos básicos. Condicionamento semántico. Procedementos de intervención baseados no condicionamento clásico
Tema 3 Condicionamento Instrumental Experimento e modelo de condicionamento instrumental. A resposta operante. O reforzo. Parámetros do condicionamento instrumental de recompensa.
Tema 4. Memoria e procesamento O procesamento da información. Rexistro Sensorial. Memoria a Curto Prazo. Memoria a Longo Prazo.
Tema 5. Atención Definición. Modelos de capacidade. Modelos de filtro. Atención selectiva
Item 6. Percepción: recoñecemento de patróns Modelo de igualación ao modelo perceptivo.
Modelo de prototipos
Modelo de análise de características
Tema 7.- Motivación e Emoción. Os conceptos motivacionais. Fame, motivación sexual, necesidade de pertenza. As teorías da emoción. A emoción no corpo. A expresión das emocións. A experiencia emocional.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A9 A14 A28 A31 B5 B17 9 27 36
Prácticas de laboratorio A4 C2 C3 C6 C8 15 22.5 37.5
Proba obxectiva B4 B18 B22 2 4 6
Sesión maxistral A2 A23 B3 B8 C1 C7 22 44 66
 
Atención personalizada 4.5 0 4.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Analizar e resolver casos sobre problemas relacionados cos procesos psicolóxicos que foron expostos durante as sesións maxistrais
Prácticas de laboratorio Prácticas realizadas, tanto en laboratorio coma en clase, para reforzar o coñocemento e comprensión de diversos temas de especial interese
Proba obxectiva Exame de entre 30 e 40 preguntas de tipo test sobre os contidos expostos e estudo de casos
Sesión maxistral Exposición dos contidos de cada tema empregando recursos multimedia

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Indicarase ao alumno os pasos para efectuar a análise dos casos, ofrecéndolle un seguimento e corrección final.

Antes de comezar a práctica informarase o alumno sobre cada unha das fases e especificaráselle a súa tarefa sobre esta. Ao final mostraránselle e explicarán os resultados obtidos.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva B4 B18 B22 Formularanse unhas 30 preguntas de tipo test, das que 4 ou 5 delas corresponderán a un caso práctico, co fin de avaliar o apartado (ou metodoloxía) referido a "estudo de casos" 75
Prácticas de laboratorio A4 C2 C3 C6 C8 Asistencia ás clases de docencia interactiva e/ou prácticas de laboratorio 10
Estudo de casos A9 A14 A28 A31 B5 B17 Presentarase un caso e formularanse 4 ou 5 preguntas de tipo test (incluídas na proba obxectiva) sobre a análise e resolución deste 15
 
Observacións avaliación

A asistencia, actitude e participación en clase (clases teóricas e de docencia interactiva), así como a asistencia a prácticas de laboratorio, poderán ter un efecto modulador de ata un 10% sobre a cualificación final.


Para aprobar a materia, os estudantes deberán obter una puntuación global mínima de 5 puntos, sobre 10 (equivalente a un 50% do global). A puntuación global é o resultado de sumar as puntuacións obtidas na prueba obxectiva (na que se inclúen preguntas para avaliar o estudo de casos), a asistencia ás clases interactivas, e o posible efecto modulador da asistencia, actitude e participación en clase e prácticas.

Se un alumno non asiste ás clases interactivas e ten concedida a correspondente dispensa de asistenca a clase, en tal caso, a proba obxectiva terá un peso do  85% sobre a cualificación final.


Fontes de información
Bibliografía básica Leahey, T. H. y Harris, R. J. (2000). Aprendizaje y cognición. Madrid. Prentice Hall
Caparrós, A. (1979). Introducción histórica a la psicología contemporánea. La psicología, ciencia multiparadigmática. Barcelona. Ediciones Rol
Nilsson, L. G. y Rönnberg, J. (2006). Learning and memory. Hove, England. Psychology Press/Taylor & Francis (UK)
Campos, A. (1988). Manual de prácticas de psicología básica . Barcelona. Grupo Editor Universitario
Domjan, M. y Bukhard, B. (2003, 5ª Ed.). Principios de aprendizaje y de conducta. Madrid. Thomson
Smith, E. E. y Kossylin, S. M. (2008). Procesos cognitivos. Madrid. Prentice Hall
Myers, D. G. (2005). Psicología. Madrid. Editorial Médica Panamericana
Ruiz-Vargas, J. M. (1998). Psicología de la memoria. Madrid. Alianza
Marcos, J. L. (1997). Técnicas de condicionamiento humano. Madrid. Universitas

Bibliografía complementaria (). .


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Aprendizaxe e percepción da fala/652G04030

Observacións
Ninguna


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías