Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Alteracións de base condutual Código 652G04014
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Bueno Palomino, Ana Maria
Correo electrónico
ana.bueno@udc.es
Profesorado
Bueno Palomino, Ana Maria
Correo electrónico
ana.bueno@udc.es
Web
Descrición xeral Nesta materia proporciónase ao alumno/a formación dentro do ámbito da psicopatoloxía da linguaxe e a comunicación. Máis concretamente, abórdanse a definición, caracterización clínica, epidemioloxía, modelos etiolóxicos, criterios diagnósticos e diagnóstico diferencial do Trastorno Específico da linguaxe, trastornos da fluidez da fala, mutismo selectivo e Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividade, así como problemas da linguaxe e a comunicación no envellecemento, trastornos neurodexenerativos e enfermidade mental.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A6 Coñecer a clasificación, a terminoloxía e a descrición dos trastornos da comunicación, a linguaxe, a fala, a voz e a audición e as funcións orais non verbais.
A7 Coñecer, recoñecer e discriminar entre a variedade das alteracións: os trastornos específicos do desenvolvemento da linguaxe, trastorno específico da linguaxe, retrasos da linguaxe, trastornos fonéticos e fonolóxicos; os trastornos da comunicación e a linguaxe asociados a déficit auditivos e visuais, o déficit de atención, a deficiencia mental, o trastorno xeneralizado do desenvolvemento, os trastornos do espectro autista, a parálise cerebral infantil e as plurideficiencias; os trastornos específicos da linguaxe escrita; as discalculias; as alteracións no desenvolvemento da linguaxe por deprivación social e as asociadas a contextos multiculturais e plurilingüismo; os trastornos da fluidez da fala; as afasias e os trastornos asociados; as disartrias; as disfonías; as disglosias; as alteracións da linguaxe no avellentamento e os trastornos dexenerativos; as alteracións da linguaxe e a comunicación en enfermidades mentais; o mutismo e as inhibicións da linguaxe; as alteracións das funcións orais non verbais: deglución atípica, disfagia e alteracións tubáricas.
A29 Adquirir a formación práctica para o traballo individual, grupal, cooperativo e de mediación con facilitador.
A31 Adquirir o desenvolvemento os recursos persoais para a intervención: habilidades sociais e comunicativas, habilidades profesionais, avaliación da propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización ou toma de decisións.
A32 Utilizar tecnoloxías da información e da comunicación.
B1 Acceso, selección e xestión das fontes de información relevantes para a práctica profesional.
B3 Apreciar as distintas manifestacións da diversidade.
B7 Capacidade de análise e síntese.
B8 Capacidade de observar e de escoitar de forma activa.
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B12 Comunicarse de maneira efectiva nun contorno de traballo.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A6
A7
B1
B7
B3
B8
B11
A29
A31
B12
A32
C3
C6
C8
C7

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1: Trastorno específico da linguaxe Definición. Características clínicas. Epidemioloxía. Teorías etiolóxicas. Criterios diagnósticos. Diagnóstico diferencial.
Tema 2: Trastornos da fluidez da fala Definición. Características clínicas. Epidemioloxía. Teorías etiolóxicas. Criterios diagnósticos. Diagnóstico diferencial.
Tema 3: Déficit de atención Definición. Características clínicas. Epidemioloxía. Teorías etiolóxicas. Criterios diagnósticos. Diagnóstico diferencial.
Tema 4: Mutismo selectivo e inhibicións da linguaxe Definición. Características clínicas. Epidemioloxía. Teorías etiolóxicas. Criterios diagnósticos. Diagnóstico diferencial.
Tema 5: Alteracións da linguaxe no envellecemento, trastornos dexenerativos e enfermidades mentais Introdución. Alteracións da linguaxe e envellecemento. Alteracións da linguaxe e trastornos dexenerativos. Alteracións da linguaxe e enfermidade mental.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A7 B1 B3 B7 B8 B11 B12 C3 C6 C7 C8 33 33 66
Estudo de casos A6 A7 A29 A31 A32 B3 B7 B8 B11 B12 C6 9 9 18
Proba obxectiva A6 A7 B7 2 55 57
 
Atención personalizada 9 0 9
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de preguntas dirixidas aos estudantes. Ao longo destas sesións presentaranse os contidos básicos da materia.
Estudo de casos Presentación de casos prácticos e posterior análise e discusión dos mesmos
Proba obxectiva Ao finalizar o curso realizarase unha proba obxectiva para evaluar os coñecementos do alumno/a sobre os contidos do programa.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Orientación no traballo individual de análise dos casos prácticos

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A6 A7 A29 A31 A32 B3 B7 B8 B11 B12 C6 Valorarase a participación na análise e discusión dos casos prácticos. 5
Proba obxectiva A6 A7 B7 Realizarase un exame final da materia consistente nunha proba obxectiva sobre os contidos do programa. 95
 
Observacións avaliación

 Para superar a materia será REQUISITO IMPRESCINDIBLE:

obter unha CUALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5 PUNTOS (nunha escala 0 - 10) no EXAME FINAL DA MATERIA

En aplicación da "Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo dos estudantes de grao na UDC", na avaliación dos alumnos aos que se recoñeceu a condición de estudantes a tempo parcial e a correspondente dispensa académica, só terase en conta a nota obtida no exame final, cuxo peso na avaliación será do 100%), podendo así obter a cualificación máxima sen asistir á analise e discusión dos casos prácticos.


Fontes de información
Bibliografía básica Caballo, V.E. y Simón, M.A. (eds.) (2002). Manual de Psicología Clínica infantil y del adolescente. Trastornos específicos. Madrid: Pirámide
Caballo, V.E., Salazar, I. y Carrobles, J.A. (eds) (2011). Manual de psicopatología y trastornos psicológicos.. Madrid: Pirámide
Vallejo, M.A. (2012). Manual de Terapia de Conducta. Madrid: Dykinson
American Psychiatric Association (2014). Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5 5ª edición. Madrid: Editorial Médica Panamericana
Salgado, A. (2005). Manual práctico de tartamudez. Madrid: Síntesis
González, M.T. (2011). Psicología Clínica en la infancia y la adolescencia. Madrid: Pirámide
Rodríguez, J. (2000). Psicopatología infantil básica. Madrid: Pirámide
Macià, D. (2012). TDAH en la infancia y la adolescencia. Madrid: Pirámide
López, C. y Romero, A. (2013). TDAH y trastornos del comportamiento en la infancia y la adolescencia. Madrid: Pirámide
Mendoza, E. (2004). Trastorno Específico del Lenguaje. Madrid: Pirámide
Olivares, J. (2007). Tratamiento psicológico del mutismo selectivo. Madrid: Pirámide

 

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías