Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Audioloxía clínica Código 652G04018
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
López Amado, Manuel
Correo electrónico
m.lopeza@udc.es
Profesorado
López Amado, Manuel
Correo electrónico
m.lopeza@udc.es
Web
Descrición xeral Esta asignatura ten o obxectivo de brindar ao logopeda o coñecemento básico para a súa intervención na terapia de persoas con déficit auditivo. Dado que a relación da audición coa voz, a linguaxe, a comunicación e as habilidades cognitivas é íntima, consideramos que o logopeda debe comprender os aspectos fundamentais da audiología para poder desempeñar a súa tarefa con eficacia. Ademais, esta base teórico-práctica permitiralle mellorar a súa interacción cos outros profesionais no contexto da atención interdisciplinaria. Os coñecementos adquiridos ao finalizar a materia serán aplicables a varios aspectos da intervención, desde a interpretación de datos e informes audiológicos proporcionados por outros profesionais, como o otorrinolaringólogo e o audioprotesista, ata o deseño dun espazo acusticamente accesible durante a sesión e o emprego de estratexias adecuadas para maximizar a interacción comunicativa.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizaran cambios
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen:

-Sesión maxistral
-Estudio de casos clinicos
-Atención personalizada

*Metodoloxías docentes que se modifican
As clases expositivas en gran grupo das materias obrigatorias e de formación básica dos graos non poderán ser impartidas presencialmente posto que a matrícula excederá da capaciade recomendada nas aulas. Estas clases figurarán en horario, pero a súa impartición deberá ser realizada a través de presentacións videogravadas que serán subidas a Moodle, co material de acompañamento necesario, e antes das clases interactivas coas que estean relacionadas. Tamén se empleará a plataforma Teams para clases tanto de tipo maxistral como interactivas.
As titorías individuales seran virtuais . As titorias grupais seran virtuais a través de TEAMS.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: Diariamente. De uso pra facer consultas, solicitar encontros virtuais para
resolver dúbidas e facer o seguimento .
– Moodle: semanalmente. Segundo a necesidade do alumando. Dispoñen de “foros temáticos
asociados aos módulos” da materia, para formular as consultas necesarias. Tamén hai “foros
de actividade específica” para desenvolver as “Discusións dirixidas”, a través das que se se
pon en práctica o desenvolvemento de contidos teóricos da materia.
– Teams: 1 sesión semanal en gran grupo para o avance dos contidos teóricos na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade.
1 sesión semanal (ou mais segundo o demande o alumnado) en pequeno grupo , para o desenrolo da parte practica da asignatura. Esta dinámica permite facer un seguimento normalizado e axustado as necesidades da aprendizaxe do alumando para desenvolver o traballo da materia.
4. Modificacións na avaliación
Mantense examen final doble, a realizar o dia asignado, con proba test e proba de casos clinicos de preguntas con resposta corta.
REQUISITOS PARA SUPERAR A MATERIA:
1. Asistir e participar regularmente nas actividades da clase.
2. Obter unha puntuación do 50% do peso de cada unha das partes obxecto de avaliación (examen test (70%) /preguntas cortas (30%))
3. A oportunidade de xullo estará sometida aos mesmos criterios que a de xuño, pero non existirá examen de preguntas cortas sobre casos clinicos, consistindo unicamente en proba de preguntas test

*Observacións de avaliación: Excepcionalmente, e se se produciran fallos no servicios informaticos no momento de ralizar o examen final da asignatura poderiase realizar evalucion personalizada de cada alumno con examen oral por via telematica


5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios. Xa dispoñen de todos os materiais de traballo da maneira
dixitalizada en Moodle.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Coñecer e integrar os fundamentos biolóxicos da Logopedia: a Anatomía e Fisioloxía.
A2 Coñecer e integrar os fundamentos psicolóxicos da Logopedia: o desenvolvemento da linguaxe, o desenvolvemento psicolóxico, a Neuropsicoloxía da linguaxe, os procesos básicos e a Psicolingüística.
A5 Coñecer e integrar os fundamentos metodolóxicos para a investigación en Logopedia.
A6 Coñecer a clasificación, a terminoloxía e a descrición dos trastornos da comunicación, a linguaxe, a fala, a voz e a audición e as funcións orais non verbais.
A8 Coñecer os fundamentos do proceso de avaliación e diagnóstico.
A9 Coñecer e aplicar os modelos, técnicas e instrumentos de avaliación.
A11 Redactar un informe de avaliación logopédica.
A14 Coñecer as funcións da Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación e tratamento.
A16 Coñecer as características diferenciais da intervención logopédica nos ámbitos familiar, escolar, clínico-sanitario e asistencial.
A21 Saber deseñar e elaborar informes logopédicos.
A30 Coñecer a actuación profesional e os contornos onde se desenvolve a práctica.
A32 Utilizar tecnoloxías da información e da comunicación.
B1 Acceso, selección e xestión das fontes de información relevantes para a práctica profesional.
B13 Coñecer e manexar as novas tecnoloxías da comunicación e da información.
B18 Ser creativo no exercicio da profesión.
B19 Ter compromiso ético.
B22 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B23 Traballar de forma colaborativa.
B24 Traballar en equipo e, de ser o caso, de forma interdisciplinar.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e integrar os fundamentos biolóxicos da Logopedia: a Anatomía e Fisioloxía. A1
Coñecer e integrar os fundamentos psicolóxicos da Logopedia: o desenvolvemento da linguaxe, o desenvolvemento psicolóxico, a Neuropsicoloxía da linguaxe, os procesos básicos e a Psicolingüística. A2
Coñecer e integrar os fundamentos metodolóxicos para a investigación en Logopedia. A5
Conocer la clasificación, la terminología y la descripción de los trastornos de la comunicación, el lenguaje, el habla, la voz y la audición y las funciones orales no verbales. A6
Coñecer os fundamentos do proceso de avaliación e diagnóstico. A8
Coñecer e aplicar os modelos, técnicas e instrumentos de avaliación. A9
Redactar un informe de avaliación logopédica. A11
Coñecer as funcións da Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación e tratamento. A14
Saber deseñar e elaborar informes logopédicos. A21
Coñecer a actuación profesional e os contornos onde se desenvolve a práctica. A30
Acceso, selección e xestión das fontes de información relevantes para a práctica profesional. A16
A32
B1
Utilizar tecnoloxías da información e da comunicación. A32
B13
Ter compromiso ético. B19
Ser creativo no exercicio da profesión. B18
Traballar de forma autónoma con iniciativa. B22
Traballar de forma colaborativa. B23
Traballar en equipo e, de ser o caso, de forma interdisciplinar. B24
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida C3
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C4
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C7
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C8

Contidos
Temas Subtemas
Audioloxía Audioloxía.
A función auditiva e as sus alteracions.
Audición normal e audición perfecta.
Trastornos da audición.
Umbral auditivo
Hipoacusia Concepto de hipoacusia ou sordeira.
Clasificación cuantitativa das hipoacusias.
Clasificación topográfica das hipoacusias
Clasificación cronológica das hipoacusias.
Conceptos básicos de acústica aplicados a función auditiva. El sonido e as sus propiedades.
A escala de decibelios.
Transmisión do son: reflexión, difracción, interferencia, resonancia, impedancia.
Acústica da fala.
A consulta de audioloxía: ambiente, equipamento, calibración.
Exploración clínica do oido Otoscopia.
Inspección.
Palpación
Exploración da trompa de Eustaquio: Proba de Valsalva e Toymbee.
Técnicas de exploración funcional da audición no neno. Audiometría por observación da conducta
Audiometría por reforzo visual
Audiometría lúdica
Probas de percepción da fala no neno
Cuestionarios para pais e educadores
Técnicas de exploración funcional da audición en xóvenes e adultos. Acumetría
Audiometría tonal liminar
Enmascaramento
Probas supraliminares
Reclutamiento
Audiometría verbal
Técnicas de evaluación obxetiva da audición. Impedanciometría.
Otoemisions acústicas.
Potenciais evocados auditivos do tronco cerebral.
Potenciais evocados auditivos de estado estable.
Adaptación protésico-auditiva Prótesis no implantables.
Prótesis implantables.
Ayudas técnicas para el niño y el joven hipoacúsico.
Detección e intervención temprana da hipoacusia infantil. Programas de cribado auditivo neonatal.
Concepto de intervención temprana da hipoacusia infantil.
A intervención centrada na familia.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A1 A8 2 0 2
Estudo de casos A6 A9 A11 A21 A30 30 30 60
Proba de resposta múltiple A1 A2 A5 A6 A8 A9 A11 A14 A16 A21 A30 A32 B1 B13 B18 B19 B22 B23 B24 C3 C4 C7 C8 2 15 17
Sesión maxistral A8 A11 A21 A30 A32 B1 B13 C8 20 40 60
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentanse os obxetivos, as competencias da materia e a evaluación das aprendizaxes
Estudo de casos Sesions de traballo nas que o profesor presenta diferentes casos clínicos co obxeto de discutir as probas necesarias para chegar a un diagnóstico
Proba de resposta múltiple Un examen tipo test con catro posibles respostas das que só unha e verdadeira
Sesión maxistral sesions de traballo nas que o profesor presenta os contidos fundamentais dos temas e informa/discute as suas principais fontes documentais

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Cada estudiante podrá realizar unha titoría planificada na que presentará as dudas sobre a materia, o estado dos traballos e lecturas previstos e as dificultades xerais que está tendo no seguimento da materia. Esta titoría individual obrigatoria e complementada coas titorias a demanda que se poidan producir ao longo do curso.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A6 A9 A11 A21 A30 1 examen de casos
Elaboración de informe escrito para cada un dos casos obxeto de estudio
30
Proba de resposta múltiple A1 A2 A5 A6 A8 A9 A11 A14 A16 A21 A30 A32 B1 B13 B18 B19 B22 B23 B24 C3 C4 C7 C8 1 Examen final

Examen tipo test de 40 preguntas, con 4 respostas posibles (soamente unha delas e válida).
70
 
Observacións avaliación

Ambos exámenes son complementarios e o alumno non precisa superar ambos por separado para superar a materia

A asistencia a clases é obrigatoria


Fontes de información
Bibliografía básica Manrique M; Marco J (2014). Audiología. Madrid , Cyan
BESS FH, HUMES LE. (2005). Fundamentos de Audiología.. México, Manual Moderno.
DOYLE J. (1998). Practical Audiology for Speech-Language Therapists.. Londres, Whurr Publishers Ltd.
SALESA E, PERELLÓ E, BONAVIDA A. (2005). Tratado de Audiología.. Barcelona, Masson.

Bibliografía complementaria (). .
(). .
JUÁREZ A, MONFORT M. (2001). Algo que decir.. Madrid, Entha Ediciones.
BARLET X, GRAS R. (1995 ). Atención temprana del bebé sordo.. Barcelona, Masson - Fundació "la Caixa"
PASIK Y, y cols. (2004). Audioprótesis: enfoque médico, fonoaudiológico y electroacústico. 2º ed.. Buenos Aires, Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos.
MORENO-TORRES SÁNCHEZ I (2004). Fonética y fonología. En: Lingüística para logopedas.. Málaga, Aljibe.
HERRÁN MARTÍN B (2005). Guía técnica de intervención logópédica en implantes cocleares.. Madrid, Síntesis.
MANRIQUE M, HUARTE A. (2002). Implantes cocleares.. Barcelona, Masson.
PARENTE ARIAS P (2002). Programa galego para a detección da xordeira en período neonatal. Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade, Dirección Xeral de Saúde Pública.

Recursos en línea: "acuaudio"


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Anatomía dos órganos da audición e a linguaxe/652G04001
Fisioloxía dos órganos da audición e a linguaxe/652G04006

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Patoloxía da audición. voz e deglución/652G04015
Rehabilitación das deficiencias auditivas/652G04020

Materias que continúan o temario
Fundamentos de intervención logopédica/652G04005
Fundamentos de avaliación e diagnóstico/652G04010
Estratexias de intervención temperá/652G04025
Intervención logopédica nos trastornos da linguaxe/652G04034
Avaliación de programas de intervención logopédica/652G04038
Traballo de fin de Grao/652G04046

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías