Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Rehabilitación das deficiencias auditivas Código 652G04020
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Lodeiro Fernández, Leire
Correo electrónico
leire.lodeiro@udc.es
Profesorado
Lodeiro Fernández, Leire
Correo electrónico
leire.lodeiro@udc.es
Web
Descrición xeral El objetivo general de esta asignatura es que el alumnado conozca las líneas fundamentales de intervención logopédica en la discapacidad auditiva a lo largo del ciclo vital.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A8 Coñecer os fundamentos do proceso de avaliación e diagnóstico.
A17 Coñecer e realizar a intervención logopédica nos trastornos específicos do desenvolvemento da linguaxe: trastorno específico da linguaxe, retrasos da linguaxe, trastornos fonéticos e fonolóxicos; os trastornos da comunicación e a linguaxe asociados a déficit auditivos e visuais, o déficit de atención, a deficiencia mental, o trastorno xeneralizado do desenvolvemento, os trastornos do espectro autista, a parálise cerebral infantil e as plurideficiencias; os trastornos específicos da linguaxe escrita; as discalculias; as alteracións no desenvolvemento da linguaxe por deprivación social e as asociadas a contextos multiculturais e plurilingüismo; os trastornos da fluidez da fala; as afasias e os trastornos asociados; as disartrias; as disfonías; as disglosias; as alteracións da linguaxe no avellentamento e os trastornos dexenerativos; as alteracións da linguaxe e a comunicación en enfermidades mentais; o mutismo e as inhibicións da linguaxe; as alteracións das funcións orais non verbais: deglución atípica, disfagia e alteracións tubáricas.
A25 Coñecer a organización de institucións educativas, sanitarias e sociais.
A26 Adquirir un coñecemento práctico para a avaliación logopédica.
A27 Realizar a planificación estratéxica da intervención logopédica.
B1 Acceso, selección e xestión das fontes de información relevantes para a práctica profesional.
B16 Resolver problemas de forma efectiva.
B24 Traballar en equipo e, de ser o caso, de forma interdisciplinar.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os fundamentos do proceso de avaliación e diagnóstico da deficiencia auditiva A8
Coñecer e realizar a intervención logopédica na deficiencia auditiva A17
Coñecer a organización de institucións educativas, sanitarias e sociais. A25
Adquirir un coñecemento práctico para a evaluación logopédica. A26
Realizar a planificación estratéxica da intervención logopédica. A27
Acceso, selección e xestión das fontes de información relevantes para a práctica profesional. B1
Resolver problemas de forma efectiva. B16
Traballar en equipo e, no seu caso, de forma interdisciplinar. B24
Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cós que deben enfrentarse. C6

Contidos
Temas Subtemas
1. DEFICIENCIA AUDITIVA 1. Concepto e aspectos básicos da deficiencia auditiva
2. A deficiencia auditiva nas distintas etapas da vida
3. Detección da deficiencia auditiva. Fundamentos do proceso de valoración e diagnóstico.
2. BASES DA INTERVENCIÓN NO NENO CON DEFICIENCIA AUDITIVA 1. Características e desenrolo do neno xordo
2. O papel da familia no desenrolo e na estimulación da linguaxe
3. Enfoques e métodos de intervención
4. Intervención temperá
5. Aspectos didácticos da escolarización
6. Trastornos asociados á deficiencia auditiva. Sordoceguera.

3. BASES DA INTERVENCIÓN NO ADULTO CON DEFICIENCIA AUDITIVA 1. Características da deficiencia auditiva no adulto e no envejecimiento
2. Obxectivos e enfoques da intervención
4. DISPOSITIVOS DE AXUDA PARA AS DEFICIENCIAS AUDITIVAS 1. Implantes cocleares
2. Prótesis auditivas ou audífonos
3. Dispositivos auxiliares
5. REHABILITACIÓN AUDITIVA PARA A ADAPTACIÓN PRÓTÉSICO-AUDITIVA EN NENOS E ADULTOS 1. Programación e preentrenamento para a adaptación de implantes cocleares
2. Rehabilitación/habilitación auditiva para a adaptación de prótesis e implantes cocleares en nenos
3. Rehabilitación/habilitación auditiva para a adaptación de prótesis e implantes cocleares en adultos
4. Resultados
6. SOFTWARE E OUTROS RECURSOS INFORMÁTICOS DE APOYO Á INTERVENCIÓN/REHABILITACIÓN DA DEFICICIENCIA AUDITIVA 1. Programas informáticos de Rehabilitación/habilitación auditiva
2. Outros programas informáticos de apoyo á intervención na deficiencia auditiva
3. Páxinas web e enlaces de interés

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A8 A25 2 0 2
Sesión maxistral A17 A26 A27 B1 C6 30 30 60
Presentación oral B24 6 10 16
Recensión bilbiográfica A8 A17 A26 2 6 8
Traballos tutelados A17 A27 B16 B24 9 18 27
Estudo de casos A8 A26 A27 B16 B24 6 12 18
Proba obxectiva A8 A17 A25 A26 A27 B1 B16 C6 2 0 2
Resumo A8 A17 A25 A26 A27 B1 1 7 8
 
Atención personalizada 9 0 9
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Actividades que se levará a cabo antes de iniciar o proceso de ensino-aprendizaxe a fin de coñecer as competencias, intereses e/ou motivacións que posúe o alumnado para o logro dos obxectivos que se queren alcanzar
Sesión maxistral Exposición oral do profesor complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Presentación oral Exposición verbal do alumno sobre un tema. Require un traballo previo de elaboración do contido e da metodoloxía da presentación.
Recensión bilbiográfica Lectura crítica de artigos. Comprende a lectura da obra, a análise do seu contido e unha crítica e valoración da mesma en relación á literatura existente sobre o tema e á opinión propia.
Traballos tutelados Elaboración de material de intervención a partir das pautas facilitadas polo profesor.
O obxeto deste punto e fomentar a autonomía do alumno na preparación de material de intervención, aspecto fundamental no futuro exercicio profesional.

Estudo de casos Partindo da descripción da situación dun caso facilitada polo profesor, o alumno debe ser capaz de analizar os feitos para chegar a unha decisión razoada de análise do proceso.
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas.
A Proba obxectiva poderá combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de resposta breve e de desarrollo sobre un tema, etc.
Resumo Elaboración de síntese dos principais contidos traballados. É unha axuda importante para o repaso e a preparación de exames.

Atención personalizada
Metodoloxías
Actividades iniciais
Presentación oral
Recensión bilbiográfica
Sesión maxistral
Traballos tutelados
Estudo de casos
Proba obxectiva
Descrición
A atención personalizada nestas actividades ten o obxeto de orientar e guiar ó alumno no proceso de ensinanza/aprendizaxe.
Por outro lado, é unha fonte de información do profesor para coñecer o punto de aprendizaxe onde se atopan os alumnos e así poder incidir nos aspectos precisos para que os alumnos acaden os coñecementos da asignatura.
Ademáis o alumno dispón de atención personalizada no horario de titorías.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral B24 Valora o aprendizaxe de coñecementos adquiridos sobre o tema e a capacidade de defendelos e expoñelos.
2.5
Recensión bilbiográfica A8 A17 A26 Valora a capacidade de relacionar os coñecementos do alumno co contido do texto. 2.5
Traballos tutelados A17 A27 B16 B24 Valora a capacidade de elaboración de material de intervención para o futuro exercicio profesional. 10
Estudo de casos A8 A26 A27 B16 B24 Valora o aprendizaxe adquirido na resolución de casos clínicos plantexados durante as clases interactivas e expositivas. 2.5
Proba obxectiva A8 A17 A25 A26 A27 B1 B16 C6 Valora os coñecementos e destrezas adquiridas sobre a asignatura. 80
Resumo A8 A17 A25 A26 A27 B1 Valora a capacidade de síntesis dos aspectos fundamentais do contido da asignatura 2.5
 
Observacións avaliación

Para superar a asignatura é condición necesaria ter aprobado a Proba Obxetiva (Examen), polo que os traballos non puntuarán ata ese momento.

Outro aspecto que poderá influir na puntuación final da asignatura é o Grado de Implicación do alumno na materia (asistencia, participación, interese, etc.) podendo variar ata 0.15 puntos na nota final para aquéles que, tendo superado o Exame Oficial, están próximos ó punto de corte de cada calificación.


Fontes de información
Bibliografía básica (). .
Cecilia Tejedor A (2004). Aprendiendo a oír manual práctico de educación auditiva para la adaptación de prótesis e implantes cocleares. Madrid
Ramirez Camacho R (2005). Conocer al niño sordo. Madrid. CEPE
Jiménez MJ, López M (2003). Deficiencia Auditiva. Evaluación, intervención y recursos psicopedagógicos. Madrid. CEPE
Ling D (2006). El maravilloso sonido de la palabra: programa auditivo-verbal para niños con pérdida auditiva. México. Trillas
Buceta Cancela MJ (2000). Estimulación temprana en el niño sordo. Santiago de Compostela. Nino
Monsalve González A (2011). Guía de intervención logopédica en las deficiencias auditivas. Madrid: Síntesis
Herrán Martín B (2005). Guía técnica de intervención logopédica en implantes cocleares. Madrid. Síntesis
Amat MT (2002). Implante coclear cuaderno de ejercicios de rehabilitación. Barcelona. Asociación de implantados cocleares de España
Manrique Rodríguez MJ (2002). Implantes cocleares. Barcelona. Masson
Furmanski HM (2003). Implantes cocleares en niños rehabilitación auditiva y terapia auditiva verbal. Barcelona. Nexos
Datta G (2007). Implantes cocleares para niños pequeños sordos: las primeras palabras. Pamplona. EUNSA
Bonet Agustí M (1993). Manual de rehabilitación del sordo adulto. Barcelona. Masson
Colegio La Purísima para niños sordos (2006). SEDEA: Programa Secuenciado de Desarrollo Auditivo. Onda Educa
Silvestre Benach N (1998). Sordera comunicación y aprendizaje. Barcelona. Masson

Bibliografía complementaria Peñaloza Y (2006). Función, descripción yadaptación de auxiliares auditivos. México. Trillas
Wayne O (2005). Guía de la Clínica Mayo sobre audición. México. Trillas
Acosta V (2006). La sordera desde la diversidad cultural y lingüística. Barcelona. Masson
Sánchez Casado I (2002). La sordoceguera. Badajoz. Diputación Provincial de Badajoz
Salesa E, Perelló E, Bonavida A. (2005). Tratado de audiología. Barcelona. Masson

Recursos en línea: "acuaudio"


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Patoloxía da audición. voz e deglución/652G04015
Audioloxía clínica/652G04018

Materias que continúan o temario
Anatomía dos órganos da audición e a linguaxe/652G04001
Fundamentos de intervención logopédica/652G04005

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías