Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Comunicación aumentativa e alternativa Código 652G04022
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Gomez Taibo, Maria Luisa
Correo electrónico
luisa.gomez.taibo@udc.es
Profesorado
Gomez Taibo, Maria Luisa
Correo electrónico
luisa.gomez.taibo@udc.es
Web
Descrición xeral Descriptores de la materia: Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa: objetos, pictogramas, símbolos Bliss. Acceso y tecnología de apoyo a la comunicación.
La asignatura es una materia obligatoria que se ocupa de dotar al futuro logopeda de las herramientas necesarias para realizar la valoración y la intervención en el área de las dificultades de la comunicación. El uso de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa basadas en objetos, en símbolos gráficos -SPC, Bliss, PIC, OT, etc., en signos manuales, y el uso de opciones de alta y baja tecnología de apoyo a la comunicación serán las herramientas para la intervención de las dificultades comunicativas de las personas sin habla o con habla poco funcional. Además, se proporcionarán estrategias para la enseñanza de habilidades comunicativas básicas y más avanzadas, para las poblaciones con discapacidad congénita y discapacidad adquirida.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Coñecer e integrar os fundamentos psicolóxicos da Logopedia: o desenvolvemento da linguaxe, o desenvolvemento psicolóxico, a Neuropsicoloxía da linguaxe, os procesos básicos e a Psicolingüística.
A3 Coñecer e integrar os fundamentos lingüísticos da Logopedia: Fonética e fonoloxía, morfosintaxe, semántica, pragmática, sociolingüística.
A7 Coñecer, recoñecer e discriminar entre a variedade das alteracións: os trastornos específicos do desenvolvemento da linguaxe, trastorno específico da linguaxe, retrasos da linguaxe, trastornos fonéticos e fonolóxicos; os trastornos da comunicación e a linguaxe asociados a déficit auditivos e visuais, o déficit de atención, a deficiencia mental, o trastorno xeneralizado do desenvolvemento, os trastornos do espectro autista, a parálise cerebral infantil e as plurideficiencias; os trastornos específicos da linguaxe escrita; as discalculias; as alteracións no desenvolvemento da linguaxe por deprivación social e as asociadas a contextos multiculturais e plurilingüismo; os trastornos da fluidez da fala; as afasias e os trastornos asociados; as disartrias; as disfonías; as disglosias; as alteracións da linguaxe no avellentamento e os trastornos dexenerativos; as alteracións da linguaxe e a comunicación en enfermidades mentais; o mutismo e as inhibicións da linguaxe; as alteracións das funcións orais non verbais: deglución atípica, disfagia e alteracións tubáricas.
A8 Coñecer os fundamentos do proceso de avaliación e diagnóstico.
A9 Coñecer e aplicar os modelos, técnicas e instrumentos de avaliación.
A10 Realizar a avaliación das alteracións da linguaxe nos trastornos específicos do desenvolvemento da linguaxe: trastorno específico da linguaxe, retrasos da linguaxe, trastornos fonéticos e fonolóxicos; os trastornos da comunicación e a linguaxe asociados a déficit auditivos e visuais, o déficit de atención, a deficiencia mental, o trastorno xeneralizado do desenvolvemento, os trastornos do espectro autista, a parálise cerebral infantil e as plurideficiencias; os trastornos específicos da linguaxe escrita; as discalculias; as alteracións no desenvolvemento da linguaxe por deprivación social e as asociadas a contextos multiculturais e plurilingüismo; os trastornos da fluidez da fala; as afasias e os trastornos asociados; as disartrias; as disfonías; as disglosias; as alteracións da linguaxe no avellentamento e os trastornos dexenerativos; as alteracións da linguaxe e a comunicación en enfermidades mentais; o mutismo e as inhibicións da linguaxe; as alteracións das funcións orais non verbais: deglución atípica, disfagia e alteracións tubáricas.
A12 Realizar unha avaliación tras a intervención.
A13 Coñecer os principios xenerais de la intervención logopédica.
A15 Coñecer e aplicar os modelos e as técnicas de intervención.
A17 Coñecer e realizar a intervención logopédica nos trastornos específicos do desenvolvemento da linguaxe: trastorno específico da linguaxe, retrasos da linguaxe, trastornos fonéticos e fonolóxicos; os trastornos da comunicación e a linguaxe asociados a déficit auditivos e visuais, o déficit de atención, a deficiencia mental, o trastorno xeneralizado do desenvolvemento, os trastornos do espectro autista, a parálise cerebral infantil e as plurideficiencias; os trastornos específicos da linguaxe escrita; as discalculias; as alteracións no desenvolvemento da linguaxe por deprivación social e as asociadas a contextos multiculturais e plurilingüismo; os trastornos da fluidez da fala; as afasias e os trastornos asociados; as disartrias; as disfonías; as disglosias; as alteracións da linguaxe no avellentamento e os trastornos dexenerativos; as alteracións da linguaxe e a comunicación en enfermidades mentais; o mutismo e as inhibicións da linguaxe; as alteracións das funcións orais non verbais: deglución atípica, disfagia e alteracións tubáricas.
A18 Coñecer e realizar a intervención logopédica en Atención Temperá.
A19 Coñecer e implementar os Sistemas de Comunicación Aumentativa.
A20 Coñecer e implementar as axudas técnicas á comunicación.
B3 Apreciar as distintas manifestacións da diversidade.
B4 Aprender a aprender.
B7 Capacidade de análise e síntese.
B8 Capacidade de observar e de escoitar de forma activa.
B10 Capacidade para motivarse e procurar a calidade na actuación profesional.
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B13 Coñecer e manexar as novas tecnoloxías da comunicación e da información.
B14 Destreza e empatía nas relacións interpersoais.
B18 Ser creativo no exercicio da profesión.
B19 Ter compromiso ético.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa que pueden emplear las personas con discapacidades congénitas y adquiridas y trastorno de la comunicación y/o la escritura. A19
A20
B4
B7
B13
C3
Comprender el concepto de competencia comunicativa en los usuarios de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. A2
A3
B3
B8
B11
Analizar las dificultades inherentes al proceso de valoración del estatus comunicativo-lingüístico de las personas que necesitan comunicación aumentativa y alternativa. A2
A3
A7
A8
A10
B3
B10
B11
B14
B18
B19
Conocer los enfoques, estrategias y técnicas para la intervención en comunicación aumentativa y alternativa en personas con trastornos de la comunicación y/o la escritura debido a discapacidades congénitas y adquiridas. A9
A12
A13
A15
A17
A19
A20
B4
B13
C3
C7
Adquirir las estrategias necesarias para llevar a cabo el proceso de valoración e intervención de la comunicación aumentativa y alternativa. A8
A9
A10
A17
A18
A19
A20
B4
B13
B18
C3
C4
C7

Contidos
Temas Subtemas
Introducción a la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA). Conceptualización de la CAA
Destinatarios de los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa
El modelo de comunicación aumentativa y alternativa
Competencia comunicativa
Clasificación de los sistemas

Comunicación Aumentativa y Alternativa No Asistida Clasificación de los sistemas no asistidos de CAA
Estrategias gestuales
Sistemas de signos manuales pedagógicos
Lenguajes codificados gestuales
Lengua de signos
Comunicación Aumentativa y Alternativa Asistida: Conjuntos y Sistemas simbólicos. Clasificación de los sistemas asistidos de CAA
Objetos
Fotografías
Dibujos lineales
Pictogramas
Sistema Bliss
Lenguaje Minspeak
Ortografía para la comunicación escrita
Comunicación Aumentativa y Alternativa: Técnicas de selección y Ayudas técnicas Selección de los mensajes: selección directa, barrido y selección codificada
Accesos
Tecnología de apoyo
Programas de CAA
Valoración para la selección y uso de sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa El proceso de valoración.
Estrategias para la valoración de comunicación aumentativa y alternativa para el uso de sistemas de CAA en la discapacidad congénita y adquirida
Instrumentos y adaptaciones
Estrategias de intervención de la Comunicación Aumentativa y Alternativa Enfoques de intervención
Estrategias y técnicas específicas
Programas de intervención

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A3 A7 A10 A12 A13 A17 A18 A19 A20 B3 B4 B7 B11 B13 B18 B19 C3 C7 12 0 12
Eventos científicos e/ou divulgativos A20 B8 B10 4.5 0 4.5
Análise de fontes documentais A15 A19 A20 1 0 1
Glosario A19 A20 0.5 0 0.5
Simulación A19 A20 1 0 1
Obradoiro A8 A9 A19 A20 B13 B14 C4 C7 4.5 0 4.5
Aprendizaxe colaborativa A8 A9 A19 A20 B3 B4 B11 B13 B18 B19 8 0 8
Proba obxectiva A3 A12 A13 A15 A19 A20 1.5 0 1.5
Traballos tutelados A8 A9 A19 A20 B4 B13 B18 B19 C3 C7 0 115 115
Proba práctica A19 0.5 0 0.5
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Se expondrán oralmente los contenidos programáticos.
Eventos científicos e/ou divulgativos Los alumnos asistirán obligatoriamente a los eventos divulgativos programados para la asignatura. En estos eventos se cuenta con la participación de profesionales del campo de la CAA que presentan una muestra selecta de productos de apoyo a la comunicación de alta tecnología, accesos alternativos y programas específicos de CAA.
Análise de fontes documentais Se utilizarán documentos audiovisuales (fragmentos de documentales, películas, o vídeos) relevantes para la temática de la materia con actividades específicamente diseñadas para su análisis. Se usarán para la introducción general del tema, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, o como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
Glosario Se explicarán y contextualizarán un conjunto de términos y/o conceptos propios del área especializada de la CAA para facilitar su comprensión.
Simulación Se configurarán situaciones similares a las que se producen en un contexto real de intervención de la CAA, con el fin de utilizarlas como experiencias de aprendizaje o como procedimiento para su evaluación.
Obradoiro El alumnado desarrollará tareas eminentemente prácticas sobre el tema específico de la CAA no asistida (dactilológico, palabra complementada y bimodal) con el apoyo y supervisión del profesorado.
Aprendizaxe colaborativa La clase se organizará en pequeños grupos en los que el alumnado trabajará conjuntamente en la resolución de las tareas asignadas por la profesora y que serán guiados de forma presencial y apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones.
Proba obxectiva El alumnado deberá superar una prueba objetiva en la que se combinan preguntas de asociación, preguntas de respuesta breve y preguntas de completar.

Traballos tutelados Los grupo de trabajo entregarán en los debidos plazos los materiales, debidamente identificados, que son producto de las actividades de aprendizaje (“de cómo hacer las cosas”) realizadas durante las clases interactivas.
Proba práctica El alumnado deberá desarrollar las prácticas hechas durante las clases interactivas -talleres- correspondientes a los sistemas no asistidos y complementarios de comunicación (alfabeto dactilológico, sistemas de comunicación bimodal y palabra complementada.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
El alumnado recibirá atención personalizada a lo largo del cuatrimestre siempre que lo necesite para resolver las dudas surgidas relacionadas con los aspectos teóricos y prácticos de la materia.
Además, el alumnado asistirá a las tutorías para la entrega y revisión de los trabajos tutelados.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A3 A12 A13 A15 A19 A20 Con esta prueba se pretende valorar el dominio y la asimilación de los contenidos teóricos del temario.
La prueba objetiva podrá consistir en una combinación de preguntas de asociacion, de respuesta breve, de completar, de ordenación o tipo test.
Computa el 70% de la calificación final.70
Eventos científicos e/ou divulgativos A20 B8 B10 La asistencia a los eventos programados es obligatoria.
El alumnado elaborará y entregará un trabajo relacionado con los productos de apoyo a la comunicación vistos durante el evento.
El catálogo entregado computa un 2% de la calificación final.
2
Traballos tutelados A8 A9 A19 A20 B4 B13 B18 B19 C3 C7
Con la realización de los trabajos se valora la adquisición de procedimientos "saber hacer".
Cada grupo de trabajo colaborativo entregará en los debidos plazos los materiales que son producto de las actividades de aprendizaje realizadas durante las clases interactivas.
Los trabajos tutelados computan 14% de la nota final.
14
Proba práctica A19 Con esta prueba se pretende valorar las habilidades y destrezas logradas en el uso de los sistemas no asistidos.
Computa el 14% en la calificación final.
La prueba práctica consiste:
1) en el deletreo manual de palabras propuestas,
2) en usar la palabra complementada para complementar palabras, y
3) en usar la comunicación bimodal para las frases propuestas
14
 
Observacións avaliación

La asistencia a clase es obligatoria. Se justificarán las ausencias.

Para aprobar la materia es imprescindible superar cada una de las partes (nota mínima de 5 en la prueba objetiva y nota mínima de 5 en la prueba práctica) y la entrega del catálogo de productos de apoyo y de todos los trabajos tutelados.

Los requisitos para superar la materia en el caso de los alumnos en la modalidad no presencial son los mismos que para los que asisten a clase. La excepción es que tendrán que aprender por su cuenta los sistemas de CAA sin ayuda.


Fontes de información
Bibliografía básica (). .
Asorey, E., Foz, S., y Vargas, E. (2016). Implementación de SAAC en las aulas para alumnos con discapacidad física.. Gobiernode Aragón: Departamento de Educación, Cultura y Deporte
BASIL, C., SORO-CAMATS, E. y ROSELL, C. (1998). Sistemas de signos y ayudas técnicas para la comunicación aumentativa y la escritura. Principios teóricos y aplicaciones.. Barcelona: Masson

ABRIL, D., DELGADO, C., Y VIGARA, A. (2010). Comunicación aumentativa y alternativa. Guía de referencia. Madrid: CEAPAT.

ADAMSON, L. B. (1996). Communication development during infancy. Boulder, CO: Westview Press.

ADAMSON, L. B., & ROMSKI, M. A. (Eds.) (1997). Communication and language acquisition: Discoveries from atypical language development. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

ALCANTUD, F. y SOTO, F. J. (2003). Tecnologías de ayuda en personas con trastornos de comunicación. Valencia: Nau Llibres.

ALONSO, P., DÍAZ, E., MADRUGA, B., Y VALMASEDA, M. (1989). Introducción a la Comunicación Bimodal. Madrid: MEC (CNREE).

BASIL, C. (1994). Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. En En J. Peña Casanova: Manual de Logopedia. Ed. Masson.

BASIL, C. y RUÍZ, R. (1985). Sistemas de comunicación no vocal para niños con disminuciones físicas. Madrid: Fundesco.

BASIL, C., SORO-CAMATS, E. y ROSELL, C. (1998). Sistemas de signos y ayudas técnicas para la comunicación aumentativa y la escritura. Principios teóricos y aplicaciones. Barcelona: Masson.

BATES, E., BENIGNI, L., BRETHERTON, I., CAMAIONI, L., & VOLTERRA, V. (1979). The emergente of symbols: Cognition and communication in infancy. San Diego: Academic Press.

BAUMGART, D., JOHNSON, J. y HELMSTETTER, E. (1996). Sistemas alternativos de comunicación para personas con discapacidad. Madrid: Alianza.

BEUKELMAN, D. R. & MIRENDA, P. (1998). Augmentative and Alternative Communication. Management of Severe Communication Disorders in Children and Adults.Baltimore: Paul H. Brookes.

BEUKELMAN, D. R., & MIRENDA, P. (2005). Augmentative and Alternative Communication. Supporting children and adults with complex communication needs. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

BEUKELMAN, D. R., GARRET, K. L., & YORKSTON, K. M. (2007). Augmentative Communication Strategies for Adults with Acute or Chronic Medical Conditions. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

BEUKELMAN, D. R., & REICHLE, J. (2000). Augmentative and Alternative Communication for Adults with Acquired Neurological Disorders. Baltimore: Paul H. BrookesPublishing Co.

BLACKSTONE, S. (1986): Augmentative Communication: An introduction. Rockville, MD: American Speech-Language-Hearing Association.

BLACKSTONE, S., & HUNT BERG, M. (2003a). Social Networks: A communication inventory for individuals with complex communication needs and their communication partners –Inventory Booklet. Monterey, CA: Agmentative Communication, Inc.

BLACKSTONE, S., & HUNT BERG, M. (2003b). Social Networks: A communication inventory for individuals with complex communication needs and their communication partners –Manual. Monterey, CA: Agmentative Communication, Inc.

BLISS, C. (1965). Semantography. Sydney: Semantography Publications.

BLISSIMBOLICS COMMUNICATION INSTITUTE. (1984). Picture your Blissymbols. Toronto: Author.

CABEZÓN, J. (Coord.).(1994). Lenguajes alternativos para personas con dificultades en la comunicación.Madrid: Cepe.

CALCULATOR, S. N., & BEDROSIAN, J. L. (Eds.) (1988). Communication assessment and intervention for adults with mental retardation. San Diego: College-Hill Press.

CANDELOS, A. y LOBATO, M. (1997). Guía de acceso al ordenador. Para personas con discapacidad. Madrid. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. IMSERSO.

CARR, E. G., LEVIN, L., McCONNACHIE, G., CARLSON, J. I., KEMP, D., & SMITH, C. E. (1996.). Intervención comunicativa sobre los problemas de comportamiento. Guía práctica para el cambio positivo. Madrid: Alianza.

CARUSO, A. J., & STRAND, E. A. (Eds.) (1999). Clinical management of motor speech disorders in children. New York: Thieme Medical Publishers.

CHURCH, G., & GLENNEN, S. (1992). The handbook of assistive technology. San Diego, CA: Singular Publishing Group.

COCHRAN, P. S. (2004). Clinical Computing Competency for Speech-Language Pathologists. Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.

COCKERYLL, H., & CARROLL-FEW, L. (2001). Communicationg without speech: Practical Augmentative and Alternative Communication. London: Mac Keith Press.

COOK, A. M., & HUSSEY, S. M. (2002). Assistive Technologies: Principles and practice (2nd edition). St. Louis. Mosby.

DÍAZ CARCELÉN, L. (2003). Las voces del silencio. Una comunicación sin límites. Murcia: Consejería de Educación y Cultura.

DOWNING, J. E. (1999). Teaching Communication Skills to Students with Severe Disabilities. Baltimore: Paul H. Brookes.

ELDER, P., & GOOSSENS’, C. (1994). Engineering training environments for interactive augmentative communication: Strategies for adolescents and adults who are moderately/severely developmental delayed. Birmingham, AL: Southeast Augmentative Communication Conference Publications.

FRIED-OKEN., M., & BERSANI, H. A. (2000). Speaking up and spelling it out. Personal Essays on Augmentative and Alternative Communication. Paul H. Brookes Publishing Co.

FROST, L. y BONDY, A. (1994). El sistema de Comunicación por intercambio de figuras. Manual de entrenamiento. N.J: Pyramid Educational Consultants.

GLENNEN, S. & DeCOSTE, D. (1997). The Handbook of Augmentative and Alternative Communication.San Diego: Singular Publishing Group Inc.

GOOSSENS’, C. & CRAIN, S. (1986). Augmentative communication intervention resource. Volo, IL: Don Johnston.

GOOSSENS’, C., CRAIN, S., & ELDER, P. (1992). Engineering the preschool environment for interactive, symbolic communication. Birmingham, AL: Southeast Augmentative Communication Conference Publications.

JOHNSON, J. M., BAUMGART, D., HELMSTETTER, E., & CURRY, C. A. (1996). Augmenting basic communication in natural contexts. Baltimore: Paul Brookes Publishing Co.

KAISER, A. P., & GRAY, D. B. (1993) (Vol. Eds.). Communication and Language Intervention Series: Vol.2. Enhancing childrens’s communication: Research foundations for intervention. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

KLEIN, M. D., CHEN, D., & HANEY, M. (2000). Promoting Learning Through Active Interaction. A Guide to Early Communication with Young Children who Have Multiple Disabilities. Baltimore: Paul H. Brookes.

LIGHT, J. & BINGER, C. (1998). Building communicative competence with individuals who use augmentative and alternative communication. Baltimore: Paul Brookes Publishing Co.

LINFOOT, K. (Ed.) (1994). Communication strategies for people with developmental disabilities: Issues from theory and practice. Baltimore: Paul Brookes Publishing Co.

LLOYD, L. L., ARVIDSON, H., & FULLER, D. (2006). AAC from A to Z. London: Elsevier Academic Press.

LLOYD, L., FULLER, D., & ARVIDSON, H. (1997). Augmentative and Alternative Communication. A handbook of principles and practices. Boston: Allyn & Bacon.

LONCKE, P., CLIBBENS, J. ARVIDSON, H., y LLOYD, L. (1999). Augmentative and Alternative Communication. New directions in research and practice. London: Whurr Publishers.

McCAULEY, R. J., & FEY, M. E. (2006). Treatment of Language Disorders in Children. Paul H. Brookes Publishing Co.

McLEAN, J., YODER, D., & SCHIEFELBUSCH, R. L. (1972) (Eds.). Language intervention with the retarded: Developing strategies. Baltimore: University Park Press.

MARTÍN-CARO-Caro, L. y JUNOY, M. (2001). Sistemas de comunicación y parálisis cerebral. Madrid: ICCE. Colección Necesidades Educativas Especiales.

MARTOS, J., Y PÉREZ JULIÁ, M. (Coords.) (2002). Autismo. Un enfoque orientado a la formación en Logopedia. Valencia: Nau LLibres.

MAYER JOHNSON, R. (1981). The Picture Communications Symbols. Stillwater: Mayer-Johnson Co. (Trad. cast. S.P.C., Símbolos Pictográficos para la Comunicación no vocal. Madrid: MEC, 1985).

M.E.C. (1995). Asesoramiento a familias de niños y niñas sordos: orientaciones y pautas de actuación. Madrid: MEC.

MILLER, J. F., LEDDY, M., & LEAVITT, L. A. (1999). Improving the communication of people with down síndrome.Baltimore. Paul H. Brookes Publishing Co.

MONFORT, M., JUÁREZ, A., y ROJO, A. (1990). Programa Elemental de Comunicación Bimodal. Ed. Cepe.

MUSSELWHITE, C. R., & St. LOUIS, K. W. (1988). Communication programming for persons with severe handicaps (2nd ed.). New York: Little, Brown.

PUYUELO, M., TORRES, S., SANTANA, R., SEGARRA, M. y VILALTA, E. (2002). Intervención del lenguaje. Metodología y recursos educativos. Aplicaciones específicas a la deficiencia auditiva. Barcelona: Masson.

QUILL, K. A. (2000). Do-Watch-Listen-Say. Social and Communication INtervention for Children with Autism. Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.

QUIST, R., LLOYD, L., & ARVIDSON, H. (2005). Assistive technology. Principles and applications for communcation disorders and special education. London: Elsevier Academic Press.

RHEA, P. (1998). Communication and Language Intervention Series: Vol. 8. Exploring the speech-language connection. Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.

REICHLE, J., BEUKELMAN, D. R., & LIGHT, J. C. (2002). Communication and Language Intervention Series: Vol.4. Exemplary Practices for Beginning Communicators. Implications for AAC. Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.

REICHLE, J., & WACKER, D. P. (Eds.) (1993). Communication alternatives to challenging behaviors: Integrating functional assessment and intervention strategies. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

REICHLE, J., YORK, J., & SIGAFOOS, J (1991). Implementing augmentative and alternative communication. Strategies for learners with severe disabilities. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

ROBERTS, J. E., CHAPMAN, R. S., & WARREN, S. F. (2008). Speech and Language Development and Intervention in Down Síndrome and Fragile x Syndrome.Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.

ROBIN, D. A., YORKSTON, K. M., & BEUKELMAN, D. R. (Eds.) (1996). Disorders of motor speech: Assesment, treatment, and clinical intervention. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

RODRÍGUEZ, M. A. (1992). Lenguaje de Signos. Madrid: C.N.S.E. Fundación ONCE.

ROMSKI, M. A. & SEVCIK, R. A. (1996). Breaking the speech barrier: Language development through augmented means. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

ROWLAND, C. (1996). Communication matrix. Portland, OR: Oregon Health and Science University.

ROWLAND, C., & SCHWEIGERT, P. (1991). The early communication process using microswitch technology. Tucson, AZ: Communication Skill Builders.

ROWLAND, C., & SCHWEIGERT, P. (2004). First things. Early communication for the pre-symbolic child with disabilities. US Department of Education: Oregon Health & Science University.

SACKS, O. (1991). Veo una voz. Viaje al mundo de los sordos. Madrid: Anaya.

SÁNCHEZ MONTOYA, R. (2002). Ordenador y discapacidad. Guía práctica de apoyo a las personas con necesidades educativas especiales. Madrid: Cepe.

SCHAEFFER, B., RAPHAEL, A., y KOLLINZAS, G. (2005). Habla signada para alumnos no verbales. Madrid: Alianza Editorial.

SCHIEFELBUSCH, R. L. (Ed.) (1978). Language Intervention Strategies: Vol. 2. Baltimore: University Park Press.

SCHIEFELBUSCH, R. L. (1980). Non speech language and communication: Analysis and intervention. Baltimore: University Park Press.

SCHIEFELBUSCH, R. L. (1986). Bases de la intervención en el lenguaje. Madrid: Alhambra Universidad.

SCHIEFELBUSCH, R. L. & LLOYD, L. L. (Eds.). (1974). Language perspectives: Acquisition, retardation and intervention. Baltimore: University Park Press.

SCHIEFELBUSCH, R. L. & PICKAR, J. (Eds.) (1984). The acquisition of communicative competence. Baltimore: University Park Press.

SCHLOSSER, R. (2003). The Efficacy of Augmentative and Alternative Communication. Toward Evidence-Based Practice. San Diego, California. Academic Press, Elsevier Science.

SIEGEL, E., & WETHERBY, A. (2000). Nonsymbolic communication. In M. Snell (Ed.), Instruction of students with severe disabilities (5th ed., pp. 409-451).

SIEGEL-CAUSEY, E., & GUESS, D. (1989). Enhancing nonsymbolic communication interactions among learners with severe disabilities. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

SIGAFOOS, J., ARTHUR-KELLY, M., & BUTTERFIELD, N. (2006). Enhancing Everyday Communication for Children with Disabilities. Baltimore: Paul H. Brookes.

SILVERMAN, F. (1995). Communication for the speechless. Boston: Allyn & Bacon.

SILVERMAN, H., McNAUGHTON, S., & KATES, B. (1978). Handbook of Blissymbolics. Toronto: Blissymbolics Communication Institute.

SILVESTRE, N. (Coord.) (1998). Sordera. Comunicación y Aprendizaje. Barcelona: Masson.

SMITH, M. M. (2005). Literacy and Augmentative and Alternative Communication. London: Elsevier Academic Press.

SOTILLO, M. (1993). Sistemas Alternativos de Comunicación. Madrid: Trotta.

TILL, J. A., YORKSTON, K. M., & BEUKELMAN, D. R. (Eds.) (1994). Motor speech disorders: Advances in assessment and treatment. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

TORRES, S. (2001). Sistemas alternativos de comunicación. Manual de comunicación aumentativa y alternativa: sistemas y estrategias. Málaga: Aljibe.

TORRES, S. (1988). La palabra complementada (Cued Speech). Revisión crítica del oralismo. Madrid: CEPE.

TORRES, S. y RUÍZ, M. J. (1996). La Palabra Complementada. El Modelo Oral Complementado: Introducción a la intervención cognitiva en logopedia. Madrid: CEPE.

TORRES, S., URQUIZA, R., y SANTANA, R. (1999). Deficiencia Auditiva. Guía para profesionales y padres. Málaga: Aljibe.

Von TETZCHNER, S., & GORVE, N. (2003). Augmentative and Alternative Communication. Developmental Issues. London: Whurr Publishers.

Von TETZCHNER, S. y MARTINSEN, H. (1991). Introducción a la enseñanza de signos y al uso de ayudas técnicas para la comunicación. Madrid: Visor.

Von TETZCHNER. S., & MARTINSEN, H. (1992). Introduction to sign teaching and the use of communication aids. London: Whurr.

Von TETZCHNER, S., & JENSEN, M. (1996). Augmentative and Alternative Communication. European Perspectives. London: Whurr Publishers.

VV.AA. (2003). Desde otro punto de vista. Madrid: CEAPAT-IMSERSO.

WARREN, S. F., & REICHLE, J. (1992) (Series Eds. & Vol. Eds.), Communication and Language Intervention Series: Vol.1. Causes and Effects in communication and language intervention. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

WARREN, S. F., & REICHLE, J. (Series Eds.) & REICHLE, J., & WACKER, D.P. (1993), Communication and Language Intervention Series: Vol.3. Communicative alternatives to challenging behavior: Integrating functional assessment and intervention strategies. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

WARREN, S. F., & REICHLE, J. (Series Eds.) & COLE, K. N., DALE, P. S., & THAL, D. J. (Vol. Eds.). (1996), Communication and Language Intervention Series: Vol.6. Assessment of communication and language. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

WARREN, S. F., & REICHLE, J. (Series Eds.) & WETHERBY, A. M., Warren, S. F., & REICHLE, J. (Vol. Eds.). (1998). Communication and Language Intervention Series: Vol.7. Transitions in prelinguistic communication. Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.

WARREN, S. F., & ROGERS-WARREN, A. K. (1985). Teaching Functional Language. Generalization and Maintenance of Language Skills. Austin: PRO-ED.

WEBSTER, J. G., COOK, A. M., TOMPKINS, W. J., & VANDERHEIDEN, G. C. (1985). Electronic devices for rehabilitation. New York. John Wiley & Sons.

WETHERBY, A. M., & PRIZANT, B. M. (2000). Autism Spectrum Disorders. A transactional developmental perspective. Baltimore, Maryland: Paul H. Brookes Publishing Co.

YORKSTON, K. (Ed.) (1992). Augmentative communication in the medical setting. San Antonio, TX: The Psychological Corporation.

YORKSTON, K., BEUKELMAN, D. R., STRAND, E. A., & BELL, K. R. (1999). Management of motor speech disorders in children and adults (2nd ed.). Austin, TX: PRO-ED.

Bibliografía complementaria (). .

Basil, C. (1984). Sistemas de comunicación no-vocal y desarrollo cognitivo. Revista de logopedia y fonoaudiología, vol III, nº 3, 142-154.

Alegría, J. y Leybaert, J. (1987). El papel de LPC en el tratamiento del material escrito. Comunicación presentada al Simposium on Oral Skills and Total Communication. Gentbrugge (Belgium), 22-23 de octubre.

American Speech-Language-Hearing Association. (1981). Position statement on nonspeech communication. ASHA, 23, 577-581.

American Speech-Language-Hearing Association. (1991). Report: Augmentative and alternative communication. ASHA, 33(5), 9-12.

American Speech-Language-Hearing Association. (1992). Guidelines for meeting the communication needs of persons with severe disabilities. ASHA, 34 (7), 1-8.

Baker, B. (1982). Minspeak: A semantic compaction system that makes self-expression easier for communicatively disabled individuals. Byte, 7, 186-202.

Baker, B. (1985). The use of words and phrases on a MINSPEAK communication system. Communication Outlook, 7, 8-11.

Basil, C. (1985). Interacción y comunicación no-vocal. Revista de logopedia y fonoaudiología, vol. V, nº 3, 145-149.

Bondy, A., & Frost, L. (1994). The Picture Exchange Communication System. Focus on Autistic Behavior, 9, 1-19.

Bondy, A., & Frost, L. (1998). The Picture Exchange Communication System. Topics in Language Disorders, 19, 373-390.

Bruno, J. (1989). Customizing a Minspeak System for a preliterate child: a case example. Augmentative and Alternative Communicaton, 5, 89-100.

Burkhart, L. (1994). Organizing vocabulary on dynamic displays devices: Practical ideas and strategies. Paper presented at the sixth Biennial Conference of the International Society for Augmentative and Alternative Communication, Maastricht, the Netherlands.

Fonoll, J. (2002). Toca Toca sistema ejercicios de causa efecto. En F. J. Soto y J. Rodríguez (Coords.): Las nuevas tecnologías en la respuesta educativa a la diversidad. Actas del II Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Necesidades Educativas Especiales (pp. 313-317). Murcia: Consejería de Educación y Cultura

Fonoll, J. (2002). Tpwin. En F. J. Soto y J. Rodríguez (Coords.): Las nuevas tecnologías en la respuesta educativa a la diversidad. Actas del II Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Necesidades Educativas Especiales (pp.295-298). Murcia: Consejería de Educación y Cultura.

Fried-Oken, M. (2000). Speaking up and Spelling out: Personal Essays on Augmentative and Alternative Communication .Baltimore: Paul H. Brookes.

Gerber, S., & Kraat, A. (1992). Use of a developmental model of language acquisition: Applications to children using AAC systems. Augmentative and Alternative Communication, 8, 19-32.

Gómez, M. y cols. (2002). Diccionario Multimedia de Signos Schaeffer: un instrumento de apoyo para las necesidades especiales en el área de comunicación y lenguaje. En F. J. Soto y J. Rodríguez (Coords.): Las nuevas tecnologías en la respuesta educativa a la diversidad. Actas del II Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Necesidades Educativas Especiales (pp.307-312). Murcia: Consejería de Educación y Cultura.

González Rus, G. (2002). Pulsadores, conmutadores e interruptores: Sistemas de acceso para el discapacitado motórico. En F. J. Soto y J. Rodríguez (Coords.): Las nuevas tecnologías en la respuesta educativa a la diversidad. Actas del II Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Necesidades Educativas Especiales (pp.91-97). Murcia: Consejería de Educación y Cultura.

Henderson, J. (1992). Preschool Augmentative and Alternative Communication Checklist. Solana Beach, CA: Mayer-Johnson, Inc.

ISAAC España (1999). Jornadas sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa, Vitoria: Gastéiz (CDROM).

Juárez, A. (1984). Comunicación bimodal y educación del lenguaje. En L. Cervantes (coord.): Sordera: del diagnóstico al tratamiento. (pp.111-115). Cartagena: APANDA.

Junoy, M. (1993). La tecnología como ayuda en la educación de los niños con parálisis cerebral. En A. Rosa, I. Montero, y Mª. C. García: El niño con parálisis cerebral: Enculturación, desarrollo e intervención (pp. 307-392). Madrid: MEC-CIDE.

Lagares, J. (2002). Plaphoons. En F. J. Soto y J. Rodríguez (Coords.): Las nuevas tecnologías en la respuesta educativa a la diversidad. Actas del II Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Necesidades Educativas Especiales (pp.351-354). Murcia: Consejería de Educación y Cultura.

Light, J. (1988). Interaction involving individuals using augmentative and alternative communication systems: State of the art and future directions. Augmentative and Alternative Communication, 2, 66-82.

Light, J. (1989). Toward a definition of communicative competence for individuals using augmentative and alternative communication systems. Augmentative and Alternative, 5, 137-144.

Llorens, B. (2003). Sistema Minspeak de Comunicación Aumentativa. Comunicadores con salida de voz. En F. Alcantud y F. J. Soto (Coords.) Tecnologías de ayuda en personas con trastornos de comunicación. (pp. 185-209). Valencia: Nau Llibres.

Lloyd, L. L., Quist, R., & Windsor, J. (1990). A proposed augmentative and alternative communication model. Augmentative and Alternative Communication, 6, 172-183.

Lloyd, L., & Fuller, P. (1986). Toward an augmentative and alternative communication symbol taxonomy: A proposed superordinate classification. Augmentative and Alternative Communication, 2 (4), 165-171.

MacDonald, J. (2004). Communicating partners: Developmental guidelines for professionals and parents. London: Jessica Kingsley Publishers.

Maharaj, S. C. (1980). Pictogram Ideogram Communication. Regina, Canada: The George Reed Foundation for the Handicapped.

Manolson, A. (1985). It takes two to talk. A Hanen early language parent book. Toronto, Ontario, Canada: Hanen Early Language Resource Centre.

Pérez de la Maza, L. (2002). Programa de estructuración ambiental por ordenador para personas del espectro autista: PEAPO. En F. J. Soto y J. Rodríguez (Coords.): Las nuevas tecnologías en la respuesta educativa a la diversidad. Actas del II Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Necesidades Educativas Especiales (pp.255-258). Murcia: Consejería de Educación y Cultura.

Peula, M. (2000). Ayudas técnicas a la comunicación. En F. Peñafiel y J. de Dios (Coord.), Cómo intervenir en logopedia escolar (pp. 76-112). Madrid: CCS.

Pinedo, F. J. (1981). Diccionario Mímico Español. Federación Nacional de Sordos. España, Valladolid.

Pinedo, F. J. (1989). Nuevo Diccionario Gestual Español. Madrid. Fomento de Empleo de Minusválidos, S. L.

Puyuelo, M., Edó, A., y Sánz, Mª V. (1985). Sistemas alternativos de comunicación y ayudas para el aprendizaje en niños con dificultades motrices graves. Revista de logopedia y fonoaudiología, vol V, nº 3, 162-171.

Rodríguez Illera, J. L. (1995). DITS: un programa informático para el aprendizaje del código dactilológico. Comunicación, lenguaje y educación, 25, 107-111.

Rowland, C., & Schweigert, P. (1989). Tangible symbols: Symbolic communication for individuals with multisensory impairments. Augmentative and Alternative Communication, 5, 226-234.

Rowland, C., & Schweigert, P. (2000a). Tangible symbols, tangible outcomes. Augmentative and Alternative Communication, 16, 61-78.

Rowland, C., & Schweigert, P. (2000b). Tangible symbols systems (Rev. ed.) [Videotape]. San Antonio, TX: Harcourt Assessment.

Ruiz, C., y Saiz, F. (1995). Cómo integramos la palabra complementada en el desarrollo del niño sordo. Infancia y Aprendizaje, 69-70, 19-30.

Santana, R. (1999). Papel de la Palabra Complementada en el desarrollo y uso de las representaciones fonológicas en el sordo. Tesis Doctoral. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (microficha).

Schaeffer, B. (1980). Spontaneous language through signed speech. En R. Schiefelbusch (Ed.), Nonspeech language and communication: Analysis and intervention (pp. 421-446). Baltimore: University Park Press.

Schaeffer, B. (1986). Lenguaje de signos y lenguaje oral para niños minusválidos. En M. Monfort: Investigación y logopedia. III Simposio de Logopedia. Ed. Cepe.

Schaeffer, B., Kollinzas, G., Musil, A., & McDowell, P. (1977). Spontaneous verbal language for autistic children through signed speech. Sign language studies, 17, 287-328.

Schaeffer, B., Musil, A., & Kollinzas, G. (1980). Total Communication. Champaign, Illinois: Research Press.

Sigafoos, J. (1999). Creating opportunities for augmentative and alternative communication: Strategies for involving people with developmental disabilities. Augmentative and Alternative Communication, 15, 183-190.

Smith, M., & Grove, N. (1999). The bimodal situation of children learning language using manual and graphic signs. En P. Loncke, J. Clibbens, H. Arvidson y Lloyd, L. (Eds.), Augmentative and Alternative Communication. New directions in research and practice (pp. 8-30). London: Whurr Publishers.

Smith, M., & Grove, N. (2003). Asymmetry in input and output for individuals who use AAC. In J. C. Light, D. R. Beukelman, & J. Reichle (Eds.), Communicative competence for individuals who use AAC: From research to effective practice (pp. 163-195). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.

Sutton, A., & Morford, J. (1998). Constituent order in picture pointing sequences produced by speaking children using AAC. Applied Psycholinguistics, 19, 526-536.

Sutton, A., Soto, G., & Blockberger, S. (2002). Grammatical issues in graphic symbol communication. Augmentative and Alternative Communication, 18, 192-214.

Tamarit, J. (1989). Uso y abuso de los sistemas alternativos de comunicación. Comunicación, lenguaje y educación, 1, 81-94.

Torres, S. (1991). La palabra complementada (cued speech). De la percepción visual del habla a la comprensión y producción de la palabra. Comunicación, lenguaje y educación, 9, 71-83.

Van Tatenhove, G. (1993). What is Minspeak? Wooster, OH: Prentke Romich Company. ¿Qué es Minspeak? Madrid: EO-Prim.

Von Tetzchner, S. (1993). Desarrollo del lenguaje asistido. Infancia y Aprendizaje, 64, 9-28.

Wetherby, A. M., & Prizant, B. M. (1992). Profiling young children’s communicative competence. En S. F. Warren y J. Reichle (Eds.), Causes and effects in communication and language intervention (pp. 217-253). Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Company.

Wetherby, A. M., & Prizant, B. M. (1993). Profiling communication and symbolic abilities in young children. Journal of Childhood Communication Disorders, 15 (1), 23-32.


SERIES DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA

WARRICK, A. Communication without speech (ISAAC Series: Volume 1). Augmentative and Alternative Communication Around the World.

WILLIAMS, M. B. & KREZMAN, C. Beneath the surface (ISAAC Series: Volume 2). Creative expressions of Augmented Communicators.

ERICKSON, K., KOPPENHAVER, K., & YODER, D. Waves of Words. (ISAAC Series: Volume 3). Augmented Communicators Read and Write.

REVISTA "AUGMENTATIVE AND ALTERNATIVE COMMUNICATION"


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Alteracións de base evolutiva/652G04012
Alteracións de base conxénita/652G04013
Alteracións de base neurolóxica e anatómica/652G04021

Observacións
Para cursar esta materia se recomienda haber cursado previamente las alteraciones de base evolutiva, congénita y anatómica.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías