Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Trastornos da lectura. a escritura e o cálculo Código 652G04023
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Vieiro Iglesias, Maria del Pilar
Correo electrónico
pilar.vieiro@udc.es
Profesorado
Freire Rodríguez, Carlos
Vieiro Iglesias, Maria del Pilar
Vieites Lestón, Tania
Correo electrónico
carlos.freire.rodriguez@udc.es
pilar.vieiro@udc.es
t.vieites@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia se dirige a la especialización en el tratamiento de dificultades en la lectura, la escritura y el cálculo o dominio del lenguaje escrito en general. Está orientada a dotar a los alumnos de los conocimientos y competencias necesarios para aplicar criterios adecuados en la identificación,
evaluación, diagnostico e intervención logopèdica en niños, jóvenes y adultos con trastornos en el lenguaje escrito tanto en ámbitos educativos como clínicos.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A4 Coñecer e integrar os fundamentos educativos da Logopedia: Procesos de ensino e aprendizaxe.
A5 Coñecer e integrar os fundamentos metodolóxicos para a investigación en Logopedia.
A8 Coñecer os fundamentos do proceso de avaliación e diagnóstico.
A9 Coñecer e aplicar os modelos, técnicas e instrumentos de avaliación.
A11 Redactar un informe de avaliación logopédica.
A12 Realizar unha avaliación tras a intervención.
A13 Coñecer os principios xenerais de la intervención logopédica.
A14 Coñecer as funcións da Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación e tratamento.
A15 Coñecer e aplicar os modelos e as técnicas de intervención.
A21 Saber deseñar e elaborar informes logopédicos.
A22 Saber deseñar, programar e avaliar a actuación logopédica.
A28 Adquirir un coñecemento práctico en intervención logopédica (formación práctica en ámbitos escolares, clínico-sanitarios e asistenciais).
A29 Adquirir a formación práctica para o traballo individual, grupal, cooperativo e de mediación con facilitador.
A30 Coñecer a actuación profesional e os contornos onde se desenvolve a práctica.
B1 Acceso, selección e xestión das fontes de información relevantes para a práctica profesional.
B2 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B3 Apreciar as distintas manifestacións da diversidade.
B6 Capacidade de adaptarse aos cambios.
B8 Capacidade de observar e de escoitar de forma activa.
B9 Capacidade de organizar e planificar.
B10 Capacidade para motivarse e procurar a calidade na actuación profesional.
B13 Coñecer e manexar as novas tecnoloxías da comunicación e da información.
B18 Ser creativo no exercicio da profesión.
B20 Ter iniciativa e espírito emprendedor.
B21 Tomar decisións con autonomía e responsabilidade.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer los procesos basicos de lecto-escritura A4
Evaluar los procesos de lecto-escritura A5
A9
Detectar las principales dificultades en el aprendizaje y desarrollo de la lectura A22
A30
B8
Diseñar tareas de intervención funcional de los procesos de lecto-escritura A11
B9
B13
B18
C3
C6
Conocer los principales programas de intervención en dificultades de lecto-escritura A14
A15
Conocer las principales dificultades en la adquiisción del cálculo matemático A13
Evaluar las distintas dificultades de aprendizaje en operaciones matemáticas A8
A9
A12
Evaluación e intervención de estudio de casos A28
Diseñar pautas de intervención en sujetos con discalculia A15
A21
B8
B9
B10
B13
B20
B21
C6
Trabajo en equipo, entrega de dosier de propuestas de evalaución e interevención A29
Manejo de fuentes bibliográficas B1
Diseño de programas de evaluación e intervención funcional B2
Adaptación de programas de intervención a distintas poblaciones B3
Propuestas multifuncionales de intervención B6
Exposición de trabajos C1
Uso y conocimiento de las TIC en DAL y DAE C3
Análisis de integración de alumnos/as con DAL, DAE y Discalculia C4
Diseño de programas de intervención en ciclo vital C7

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1: PROCESOS BÁSICOS EN LECTURA

- PERCEPTIVO
- LÉXICO
-LA M.O.
TEMA 2. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN LECTURA

RETRASO LECTOR
DISLEXIA
TEMA 3. PROCESOS BÁSICOS DE ESCRITURA ESCRITURA REPRODUCTIVA
ESCRITURA PRODUCTIVA
TEMA 4. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN ESCRITURA RETRASO ESCRITOR
DISGRAFÍAS
TEMA 5. CÁLCULO: PROCESOS Y DIFICULTADES PROCESOS BÁSICOS IMPLICADOS EN EL CÁLCULO
DISCALCULIA: TIPOLOGÍA
TEMA 6. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA
DIFICULTADES E INTERVENCIÓN

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A5 A8 A9 A13 A14 B3 C1 C3 C6 C7 21 15 36
Proba mixta A15 B1 B2 B6 B8 B9 B10 B13 B20 C3 C4 C6 4 28 32
Portafolios do alumno A11 A12 A13 A14 A21 A22 A28 A29 A30 B2 B13 B18 B21 C3 C4 C6 42 20 62
 
Atención personalizada 20 0 20
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral CONSISTIRÁ EN UNA EXPOSICIÓN POR PARTE DEL DOCENTE LOS ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE DEBE CONOCER EL ALUMNO
Proba mixta PRUEBA TIPO TEST CUATRO ALTERNATIVAS (PENALIZACIÓN RESPUESTA INCORRECTA -0,5).
Portafolios do alumno EL ALUMNO PRESENTARÁ UN PORTAFOLIOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS CLASES INTERCATIVAS

Atención personalizada
Metodoloxías
Proba mixta
Descrición
LOS PROFESORES GUIARÁN Y SUPERVISARÁ EL TRABAJO INDIVIDUAL Y GRUPAL DE LOS ALUMNOS.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A4 A5 A8 A9 A13 A14 B3 C1 C3 C6 C7 Se tendrá en cuenta la asistencia a las clases expositivas así como a las interactivas 5
Proba mixta A15 B1 B2 B6 B8 B9 B10 B13 B20 C3 C4 C6 Prueba tipo test de los contenidos de las clases expositivas 70
Portafolios do alumno A11 A12 A13 A14 A21 A22 A28 A29 A30 B2 B13 B18 B21 C3 C4 C6 Portafolios con las actividades prácticas realizadas en las clases interactivas 25
 
Observacións avaliación
El alumnado deberá obtener una puntuación mínima de 3 sobre 7 en el examen (prueba mixta) para poder hacer media con los demás criterios de evaluación
En caso contrario la materia aparecerá como no superada con la calificación obtenida en el examen.
El alumnado que no se matricule por primera vez será evaluado sólo por la prueba mixta que supondrá el 100% de los criterios de evaluación.

Fontes de información
Bibliografía básica Pozo, J. I. y Monereo, C. (2002). El aprendizaje estratégico. Enseñar a aprender desde el currículo. Madrid: Aula XXI/Santillana
Cabanach, R. G., González-Pienda, J. A., Rodríguez, S., Núñez, J. C. y Valle, A. (2004). Estrategias y técnicas de estudio. Madrid: Pearson
González-Pienda, J. A., Cabanach, R. G., Núñez, J. C. y Valle, A. (Coords.) (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide
José Orrantia Rodríguez, David Múñez Méndez, Santiago Vicente Martín, Lieven Verschaffel, Javier Ros (2014). o Processing of situational information in story Problem texts An Analysis from On-Line Measures: an analysis from on-line measures. The Spanish journal of psychology, ISSN 1138-7416, Vol. 17, 2014, págs. 1-14
José Orrantia Rodríguez, David Múñez Méndez, María Fernández, Laura Matilla (2012). o Resolución de problemas aritméticos: conocimiento conceptual y nivel de competencia en matemáticas. Aula abierta, ISSN 0210-2773, Vol. 40, Nº 3, 2012, págs. 23-32
VIEIRO, P.; PERALBO, M. Y GARCÍA, J.A. (1997). PROCESOS DE ADQUISICIÓ Y PRODUCCIÓN DE LA LECTO-ESCRITURA. APRENDIZAJE VISOR
VIEIRO, P Y GÓMEZ, I (20004). Psicología de la Lectura. PEARSON
VIEIRO, P. (2007). Psicopedagogía de la Escritura. PIRÁMIDE

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Procesos psicolóxicos básicos/652G04002
Psicoloxía do desenvolvemento da linguaxe/652G04007
Intervención logopédica nos trastornos da linguaxe/652G04034
Desenvolvemento cognitivo. social e da personalidade/652G04031

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías