Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Técnicas de modificación de conduta nos trastornos da linguaxe e a comunicación Código 652G04024
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Bueno Palomino, Ana Maria
Correo electrónico
ana.bueno@udc.es
Profesorado
Bueno Palomino, Ana Maria
Correo electrónico
ana.bueno@udc.es
Web
Descrición xeral Nesta materia proporciónase ao alumno/a formación teórico-práctica acerca dos fundamentos conceptuais e metodolóxicos da Modificación de Conduta, así como das distintas técnicas de intervención desta disciplina aplicadas aos trastornos da linguaxe e a comunicación.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Coñecer e integrar os fundamentos psicolóxicos da Logopedia: o desenvolvemento da linguaxe, o desenvolvemento psicolóxico, a Neuropsicoloxía da linguaxe, os procesos básicos e a Psicolingüística.
A6 Coñecer a clasificación, a terminoloxía e a descrición dos trastornos da comunicación, a linguaxe, a fala, a voz e a audición e as funcións orais non verbais.
A7 Coñecer, recoñecer e discriminar entre a variedade das alteracións: os trastornos específicos do desenvolvemento da linguaxe, trastorno específico da linguaxe, retrasos da linguaxe, trastornos fonéticos e fonolóxicos; os trastornos da comunicación e a linguaxe asociados a déficit auditivos e visuais, o déficit de atención, a deficiencia mental, o trastorno xeneralizado do desenvolvemento, os trastornos do espectro autista, a parálise cerebral infantil e as plurideficiencias; os trastornos específicos da linguaxe escrita; as discalculias; as alteracións no desenvolvemento da linguaxe por deprivación social e as asociadas a contextos multiculturais e plurilingüismo; os trastornos da fluidez da fala; as afasias e os trastornos asociados; as disartrias; as disfonías; as disglosias; as alteracións da linguaxe no avellentamento e os trastornos dexenerativos; as alteracións da linguaxe e a comunicación en enfermidades mentais; o mutismo e as inhibicións da linguaxe; as alteracións das funcións orais non verbais: deglución atípica, disfagia e alteracións tubáricas.
A12 Realizar unha avaliación tras a intervención.
A13 Coñecer os principios xenerais de la intervención logopédica.
A15 Coñecer e aplicar os modelos e as técnicas de intervención.
A24 Coñecer o concepto de Logopedia, obxecto e método; A profesión de logopeda; A Historia da Logopedia; A deontoloxía e a lexislación relevante para o exercicio profesional.
A25 Coñecer a organización de institucións educativas, sanitarias e sociais.
B8 Capacidade de observar e de escoitar de forma activa.
B9 Capacidade de organizar e planificar.
B14 Destreza e empatía nas relacións interpersoais.
B24 Traballar en equipo e, de ser o caso, de forma interdisciplinar.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Conocer los principios generales de la intervención logopédica. A2
A6
A7
A12
A13
A24
A25
Conocer y aplicar los modelos y las técnicas de intervención. A15
Capacidad de observar y de escuchar de forma activa. B8
Capacidad de organizar y planificar B9
Destreza y empatía en las relaciones interpersonales B14
Trabajar en equipo y, en su caso, de forma interdisciplinar. B24
Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida. C3

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. Fundamentos conceptuais e metodolóxicos da Modificación de Conduta Introdución. Supostos básicos. Clasificación das técnicas.
Tema 2. Técnicas operantes para o desenvolvemento de condutas Marco teórico. Procedementos. Aplicacións.
Tema 3. Técnicas operantes para a redución de condutas Bases teóricas. Procedementos. Aplicacións.
Tema 4. Técnicas operantes: Sistemas de organización de continxencias Introdución. Economía de fichas. Contratos conductuales.
Tema 5. Técnicas de modelado
Introdución. Procesos da aprendizaxe observacional. Variables que inflúen na eficacia. Procedementos de aplicación. Variantes. Aplicacións.
Tema 6. Técnicas de control da activación. Introdución. Técnicas de relaxación. Control da respiración.
Aplicacións.
Tema 7. Técnicas de exposición e Desensibilización Sistemática Bases teóricas. Procedemento de aplicación. Variaciones.
Ámbitos de aplicación.
Tema 8. Técnicas de biofeedback Introdución y bases teóricas. Procedemento. Aplicacións.
Tema 9. Adestramento en habilidades sociais
Bases teóricas. Compoñentes da técnica. Procedemento.
Aplicacións.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A6 A7 A12 A13 A15 A24 A25 33 33 66
Estudo de casos A12 A15 B8 B9 B14 B24 C3 9 9 18
Proba obxectiva A15 B9 2 55 57
 
Atención personalizada 9 0 9
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de preguntas dirixidas aos estudantes. Ao longo destas sesións presentaranse os contidos básicos da materia.
Estudo de casos Presentación de casos prácticos e posterior análise e discusión dos mesmos.
Proba obxectiva Ao finalizar o curso realizarase unha proba obxectiva para avaliar os coñecementos do alumno/a sobre os contidos do programa.

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Orientación no traballo individual a desenvolver para a análise de casos prácticos.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A12 A15 B8 B9 B14 B24 C3 Valorarase a participación na análise e discusión dos casos prácticos. 5
Proba obxectiva A15 B9 Realizarase un exámen final da materia consistente nunha proba obxectiva sobre os contidos do programa. 95
 
Observacións avaliación

Para superar a materia será REQUISITO IMPRESCINDIBLE:

obter unha CUALIFICACIÓN MÍNIMA DE 5 PUNTOS (nunha escala 0 - 10) NO EXAME FINAL DA MATERIA.

En aplicación da "Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo dos estudantes de grao na UDC", na avaliación dos alumnos aos que se recoñeceu a condición de estudantes a tempo parcial e a correspondente dispensa académica, só terase en conta a nota obtida no exame final, cuxo peso na avaliación será do 100%, podendo así obter a cualificación máxima sen asistir á análise e discusión dos casos prácticos.


Fontes de información
Bibliografía básica Olivares, J., Macià, D., Rosa, A. I. y Olivares, P.J. ((2013)). Intervención psicológica. Estrategias, técnicas y tratamientos. Madrid: Pirámide
Ruiz, M.A., Díaz, M.I. y Villalobos, A. ((2012)). Manual de Técnicas de intervención Cognitivo Conductuales. Bilbao: Desclée de Brouwer
Labrador,F.J., Cruzado, J.A. y Muñoz, M. ((2004)). Manualde Técnicas de Modificación y Terapia de Concucta . Madrid:Pirámide
Martin, G. y Pear, J. ((2008)). Modificación de Conducta (8ª ed.) . Madrid: Pearson
Labrador, F.J. ((2008)). Técnicas de Modificación de Conducta. Madrid: Pirámide.
Olivares, J. y Méndez, F.X. ((2005)). Técnicas de Modificación de Conducta (2ª ed.). Madrid: Biblioteca Nueva
-
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías