Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Aprendizaxe e percepción da fala Código 652G04030
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
Marcos Malmierca, Jose Luis
Correo electrónico
jose.luis.marcos@udc.es
Profesorado
Marcos Malmierca, Jose Luis
Correo electrónico
jose.luis.marcos@udc.es
Web
Descrición xeral
Obxectivos da materia:
- Que os alumnos adquiran os contidos máis relevantes de Psicología da Aprendizaxe e de Percepción do Fala para a súa formación logopédica.
- Formación práctica. Análise das implicaciones e aplicacións dos contidos, métodos e técnicas da Psicología da Aprendizaxe e da Percepción ao ámbito da logopedia
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Coñecer e integrar os fundamentos psicolóxicos da Logopedia: o desenvolvemento da linguaxe, o desenvolvemento psicolóxico, a Neuropsicoloxía da linguaxe, os procesos básicos e a Psicolingüística.
A28 Adquirir un coñecemento práctico en intervención logopédica (formación práctica en ámbitos escolares, clínico-sanitarios e asistenciais).
B4 Aprender a aprender.
B5 Aprender autonomamente, e motivarse para facelo de forma continuada.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e integrar os fundamentos psicolóxicos da Logopedia: o desenvolvemento da linguaxe, o desenvolvemento psicolóxico, a Neuropsicoloxía da linguaxe, os procesos básicos e a Psicolingüística. A2
Adquirir un coñecemento práctico en intervención logopédica (formación práctica en ámbitos escolares, clínico-sanitarios e asistenciais). A28
Aprender a aprender. B4
Aprender autonomamente, e motivarse para facelo de forma continuada. B5
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C6
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C8

Contidos
Temas Subtemas

Tema 1. Percepción da fala I: Elementos básicos

O estímulo. O sinal acústico: análise do sinal acústico. Percepción do fonema
Tema 2. Percepción da fala II: Mecanismos
Mecanismos da percepción da fala. Dimensións cognitivas da percepción da fala. Fisioloxía da percepción
Tema 3. O concepto de Aprendizaxe
Definición conductista.
Definición cognitivista
Ambito da Psicología da Aprendizaxe
Tema 4. Condicionamento Clásico Elementos do condicionamento.
Fenómenos básicos.
O condicionamiento semántico
Procedementos de intervenciónTema 5. A mediación do significadoO concepto de mediación
O modelo de Osgood
Tema 6. Condicionamento Instrumental I: elementos e parámetros


Experimento e modelo do cond. instrumental
A resposta operante
O reforzo
Parámetros do condicionamento
Tema 7. Condicionamento Instrumental II: fenómenos básicos
Adquisición
Extinción
Discriminación (Discriminación sen erro e formación de conceptos)
Moldeamiento por aproximaciones sucesivas

Tema 8. O modelo skinneriano de "conduta verbal"

Consideracións xerais
A análise funcional do comportamento verbal
Tipos de operantes verbales

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A28 B5 10 10 20
Prácticas de laboratorio C6 C8 3.5 7 10.5
Sesión maxistral B4 30 45 75
Proba obxectiva A2 3 0 3
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos
Analizar e resolver casos sobre problemas relacionados cos procesos psicolóxicos de aprendizaxe que foron expostos durante as sesións maxistrais.
Prácticas de laboratorio Prácticas realizadas, tanto no laboratorio como na clase, para reforzar o coñecemento e comprensión de diversos temas de especial interese.
Sesión maxistral Exposición dos contidos de cada tema empregando recursos multimedia (clase maxistral)
Proba obxectiva
Exame de entre 20 e 25 preguntas de tipo test sobre os contidos de temas impartidos durante o curso

Atención personalizada
Metodoloxías
Estudo de casos
Prácticas de laboratorio
Descrición
Indicaranse aos alumnos os pasos necesarios para efectuar a análise dos caso, ofrecéndolles un seguimiento e corrección final.


Informarase aos alumnos sobre a súa tarefa nas prácticas

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A28 B5
Presentaranse diversos casos de problemas da aprendizaxe que os alumnos deberán evaluar e facer unha proposta razoada de intervención a partir dos contidos impartidos nos temas de condicionamiento
20
Prácticas de laboratorio C6 C8 Asistencia e participación nas prácticas de laboratorio, así como nas clases de docencia interactiva e expositiva
10
Proba obxectiva A2 Entre 20 e 25 preguntas de tipo test sobre contidos dos temas impartidos durante o curso 70
 
Observacións avaliación


A asistencia, actitude e participación en clase e prácticas de laboratorio poderán ter un efecto modulador de ata un 10% sobre a cualificación final.
A puntuación global é o resultado de sumar as puntuaciones obtidas na proba obxectiva, no estudos de casos, as prácticas de laboratorio, e o posible efecto modulador da asistencia, actitude e participación en clase e prácticas.

Se un alumno non asiste ás clases (tanto de docencia expositiva como interativa e/ou prácticas de laboratorio) e ten concedida a correspondente dispensa de asistenca a clase, en tal caso, a proba obxectiva terá un peso do  80% sobre a cualificación final.


Fontes de información
Bibliografía básica Leahey, T. H. y Harris, R. J. ((1998)). Aprendizaje y cognición. Madrid: Prentice Hall
Klein, S. B. ((1994)). Aprendizaje: principios y aplicaciones. Madrid: McGraw-Hill
Coren, S., Ward, L. M. y Enns, J. T. ((2001, 5ª ed.)). Sensación y percepción. México: McGraw-Hill/Interamericana
Goldstein, E. B. ((2006)). Sensación y percepción. Madrid: Thomson

Bibliografía complementaria Ormrod, J. E. ((2005, 4ª ed.)). Aprendizaje humano. Madrid: Prentice-Hall
Tarpy, R. M. ((2000)). Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas. Madrid: McGraw-Hill
Puente, A. ((2003)). Cognición y aprendizaje: fundamentos psicológicos. Madrid: Pirámide
Moore, B. C. J. ((1982)). Introduction to Psychology of hearing. New York: Academic Press
Mazur, J. E. ((2002)). Learning and behavior. New Jersey: Prentice-Hall
Nilsson, L. G. y Rönnberg, J. ((2006)). Learning and memory. Hove, England: Psychology Press/Taylor & Francis (UK)
Domjan, M. y Bukhard, B ((2003, 5ª ed.)). Principios de aprendizaje y de conducta. Madrid: Thomson
Matlin, M. W. y Foley, H. J. ((1996)). Sensación y percepción. Madrid: Prentice-Hall
Marcos, J. L. ((2007)). Sistemas reflejos: investigación y aplicaciones. A Coruña: Universidade da Coruña


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Procesos psicolóxicos básicos/652G04002
Psicolingüística/652G04003

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías