Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Desenvolvemento cognitivo. social e da personalidade Código 652G04031
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Coordinación
García Fernández, Manuel
Correo electrónico
manuel.garcia.fernandez@udc.es
Profesorado
García Fernández, Manuel
Correo electrónico
manuel.garcia.fernandez@udc.es
Web
Descrición xeral Esta asignatura es complementaria de Psicología del desarrollo del lenguaje (materia básica de rama en primero de Logopedia). Tiene como objetivo presentar las principales características del desarrollo intelectual, social y de la personalidad desde el nacimiento hasta la edad adulta.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A2 Coñecer e integrar os fundamentos psicolóxicos da Logopedia: o desenvolvemento da linguaxe, o desenvolvemento psicolóxico, a Neuropsicoloxía da linguaxe, os procesos básicos e a Psicolingüística.
B5 Aprender autonomamente, e motivarse para facelo de forma continuada.
B7 Capacidade de análise e síntese.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e integrar os fundamentos psicolóxicos da Logopedia: o desenvolvemento da linguaxe, o desenvolvemento psicolóxico, a Neuropsicoloxía da linguaxe, os procesos básicos e a Psicolingüística. A2
Aprender autonomamente, e motivarse para facelo de forma continuada. B5
Capacidade de análise e síntese. B7
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C4

Contidos
Temas Subtemas
INTRODUCIÓN 1.- Intelixencia, personalidade e desenvolvemento social: conceptos e relacións
PRIMEIRA INFANCIA 2.- O mundo perceptivo do bebé.
3.- Desenvolvemento intelectual no período sensomotor: o neno e os obxectos
4.- Memoria e representacións mentais no bebé: que é posible lembrar?.
5.- Desenvolvemento social e da personalidade: temperamento, apego e relacións sociais
O DESENVOLVEMENTO DURANTE A NENEZ 6.- A intelixencia preoperatoria e operatoria
7.- Desenvolvemento da memoria e da solución de problemas
8.- A interacción familiar e o seu efecto sobre o desenvolvemento: o caso da agresión e os malos tratos infantís.
9.- As amizades infantís

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B5 1.5 0 1.5
Discusión dirixida A2 B7 C4 23 46 69
Traballos tutelados A2 C4 15 24 39
Proba obxectiva A2 B5 B7 C4 2 0 2
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Actividades iniciais Presentación xeral da materia e dos obxectivos
Discusión dirixida - Traballo en grupos pequenos sobre o material bibliográfico.
- Discusión no grupo-aula sobre os interrogantes expostos
- Elaboración de conclusións
Traballos tutelados Os alumnos, en grupos de tres persoas, deberán realizar unha pequena análise transversal sobre calquera aspecto do desenvolvemento incluído no programa e que sexa susceptible de ser avaliado mediante algún instrumento dispoñible no centro
Proba obxectiva A avaliación da materia realizarase mediante un exame final con posibilidade de recuperación

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Poderase recibir tutorización sobre dúbidas que xurdan da aplicación das probas de desenvolvemento

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 C4 A entrega do traballo práctico e a súa correcta realización poderá implicar ata un 25% sobre a nota do exame. 25
Proba obxectiva A2 B5 B7 C4 Proba obxectiva con tres alternativas posibles e unha correcta. Dous erros descontan un acerto. Terá un peso do 75% da nota 75
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías