Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Análise de datos Código 652G04033
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Optativa 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
,
Correo electrónico
Web http://http://www.educacion.udc.es/dptos/fmide/index.php
Descrición xeral La Logopedia es una disciplina que se ocupa de la prevención, detección, diagnóstico, recuperación y evaluación integral de los trastornos de la comunicación humana, provocados por problemas psicológicos, físicos, accidentes o por cualquier otra causa que imposibilite la correcta utilización del lenguaje. Como disciplina genera su propio conocimiento tanto téorico como práctico. Así, utiliza el método cientifico propia de las ciencias de la salud y de las ciencias sociales que le proporcionará un cuerpo de conocimiento con una fundamentación teórica que permite el abordaje de los problemas reales a cuya solución pretende contribuir.

Esta asignatura tiene como finalidad familiarizar competencialmente al alumno con la metodología científica. Concretamente, con un elemento de la metodología científica como es el análisis de datos. Siempre teniendo presente que el hecho de que aplicar la metodología científica a la Logopedia conlleva un doble objetivo: por un lado, que el alumno adquiera ciertas habilidades propias de la investigación que le serán utiles en la realización de diversos proyectos de investigación y, por otro lado, la consecución de determinadas destrezas que le permita adquirir una lógica de razonamiento que, sin duda, luego le resultará útil en el enfoque de sus actuaciones profesionales.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A5 Coñecer e integrar os fundamentos metodolóxicos para a investigación en Logopedia.
A8 Coñecer os fundamentos do proceso de avaliación e diagnóstico.
A9 Coñecer e aplicar os modelos, técnicas e instrumentos de avaliación.
A10 Realizar a avaliación das alteracións da linguaxe nos trastornos específicos do desenvolvemento da linguaxe: trastorno específico da linguaxe, retrasos da linguaxe, trastornos fonéticos e fonolóxicos; os trastornos da comunicación e a linguaxe asociados a déficit auditivos e visuais, o déficit de atención, a deficiencia mental, o trastorno xeneralizado do desenvolvemento, os trastornos do espectro autista, a parálise cerebral infantil e as plurideficiencias; os trastornos específicos da linguaxe escrita; as discalculias; as alteracións no desenvolvemento da linguaxe por deprivación social e as asociadas a contextos multiculturais e plurilingüismo; os trastornos da fluidez da fala; as afasias e os trastornos asociados; as disartrias; as disfonías; as disglosias; as alteracións da linguaxe no avellentamento e os trastornos dexenerativos; as alteracións da linguaxe e a comunicación en enfermidades mentais; o mutismo e as inhibicións da linguaxe; as alteracións das funcións orais non verbais: deglución atípica, disfagia e alteracións tubáricas.
A11 Redactar un informe de avaliación logopédica.
A12 Realizar unha avaliación tras a intervención.
A22 Saber deseñar, programar e avaliar a actuación logopédica.
A23 Coñecer, aplicar e valorar criticamente as técnicas pedagóxicas, así como os recursos metodolóxicos e didácticos para o ensino da linguaxe.
A26 Adquirir un coñecemento práctico para a avaliación logopédica.
A31 Adquirir o desenvolvemento os recursos persoais para a intervención: habilidades sociais e comunicativas, habilidades profesionais, avaliación da propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización ou toma de decisións.
A32 Utilizar tecnoloxías da información e da comunicación.
B1 Acceso, selección e xestión das fontes de información relevantes para a práctica profesional.
B2 Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo.
B7 Capacidade de análise e síntese.
B8 Capacidade de observar e de escoitar de forma activa.
B9 Capacidade de organizar e planificar.
B11 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B12 Comunicarse de maneira efectiva nun contorno de traballo.
B13 Coñecer e manexar as novas tecnoloxías da comunicación e da información.
B16 Resolver problemas de forma efectiva.
B17 Saber expresarse en público.
B19 Ter compromiso ético.
B20 Ter iniciativa e espírito emprendedor.
B21 Tomar decisións con autonomía e responsabilidade.
B22 Traballar de forma autónoma con iniciativa.
B23 Traballar de forma colaborativa.
B24 Traballar en equipo e, de ser o caso, de forma interdisciplinar.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
A5= Coñecer e integrar os fundamentos metodolóxicos para a investigación en Logopedia. A8= Coñecer os fundamentos do proceso de avaliación e diagnóstico. A10= Realizar a avaliación das alteracións da linguaxe nos trastornos específicos do desenvolvemento da linguaxe: trastorno específico da linguaxe, retrasos da linguaxe, trastornos fonéticos e fonolóxicos; os trastornos da comunicación e a linguaxe asociados a déficit auditivos e visuais, o déficit de atención, a deficiencia mental, o trastorno xeneralizado do desenvolvemento, os trastornos do espectro autista, a parálise cerebral infantil e as plurideficiencias; os trastornos específicos da linguaxe escrita; as discalculias; as alteracións no desenvolvemento da linguaxe por deprivación social e as asociadas a contextos multiculturais e plurilingüismo; os trastornos da fluidez da fala; as afasias e os trastornos asociados; as disartrias; as disfonías; as disglosias; as alteracións da linguaxe no avellentamento e os trastornos dexenerativos; as alteracións da linguaxe e a comunicación en enfermidades mentais; o mutismo e as inhibicións da linguaxe; as alteracións das funcións orais non verbais: deglución atípica, disfagia e alteracións tubáricas. A9= Coñecer e aplicar os modelos, técnicas e instrumentos de avaliación. A11= Redactar un informe de avaliación logopédica. A12= Realizar unha avaliación tras a intervención. A22= Saber deseñar, programar e avaliar a actuación logopédica. A23= Coñecer, aplicar e valorar criticamente as técnicas pedagóxicas, así como os recursos metodolóxicos e didácticos para o ensino da linguaxe. A26= Adquirir un coñecemento práctico para a avaliación logopédica. A31= Adquirir o desenvolvemento os recursos persoais para a intervención: habilidades sociais e comunicativas, habilidades profesionais, avaliación da propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización ou toma de decisións. A32= Utilizar tecnoloxías da información e da comunicación. A5
A8
A9
A10
A11
A12
A22
A23
A26
A31
A32
B1= Acceso, selección e xestión das fontes de información relevantes para a práctica profesional. B2= Aplicar un pensamento crítico, lóxico e creativo. B7= Capacidade de análise e síntese. B8= Capacidade de observar e de escoitar de forma activa. B9= Capacidade de organizar e planificar. B11= Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional. B12= Comunicarse de maneira efectiva nun contorno de traballo. B13= Coñecer e manexar as novas tecnoloxías da comunicación e da información. B16= Resolver problemas de forma efectiva. B17= Saber expresarse en público. B19= Ter compromiso ético. B20= Ter iniciativa e espírito emprendedor. B21= Tomar decisións con autonomía e responsabilidade. B22= Traballar de forma autónoma con iniciativa. B23= Traballar de forma colaborativa. B24= Traballar en equipo e, de ser o caso, de forma interdisciplinar B1
B2
B7
B8
B9
B11
B12
B13
B16
B17
B19
B20
B21
B22
B23
B24
C1= Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. C2= Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. C3= Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C6= Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C8= Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C1
C2
C3
C6
C8

Contidos
Temas Subtemas
TEMA I- El análisis de datos: Conceptos básicos y organización de los datos 1.1-El análisis de datos dentro del proceso de investigación.
1.2-Concepto y funciones de la estadística: descriptiva e inferencial
1.3-Variables: concepto y tipos.
1.4-El problema de medición: escalas de medición y tipos
TEMA II- Organización y representaciones gráficas de los datos 2.1- Organización de datos: distribución de frecuencias
2.2-Entre la distribución de frecuencias y la representación gráfica: diagrama de tallo y hojas
2.3-Representaciones gráficas de una variable o de dos variables.
2.4- Propiedades de una distribución de frecuencias.
2.5- Tratamiento informático de las propiedades de las distribuciones de frecuencias.
TEMA III- Índices de tendencia central y posición. 3.1-Índices de tendencia central
3.2-Índices de posición individual
3.3- Tratamiento informático de los índices de tendencia central y posición
TEMA IV-Índices de dispersión o de variabilidad y de forma 4.1- Índices de dispersión o de variabilidad
4.2- Índices de forma: asimetría y curtosis.
4.3- Tratamiento informático de los índices de dispersión o de variabilidad y de forma
TEMA V-Puntuaciones individuales y curva normal 5.1-Diferentes tipos de puntuaciones
5.2-La curva normal.
5.3-Tratamiento informático de las puntuaciones individuale y curva normal
TEMA VI-Estudio conjunto de dos variables 6.1-Representación gráfica: diagrama de dispersión
6.2-Coeficiente de correlación
6.3-Casos especiales del coeficiente de correlación
6.4-Tratamiento informático de la correlación

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 10 20 30
Actividades iniciais 1.5 0 1.5
Obradoiro 20 21 41
Aprendizaxe colaborativa 10 10 20
Proba mixta 4 10 14
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clase impartida por el profesor sobre los contenidos ya citados en la guía docente. Esta metodología utiliza exclusivamente la palabra como vía de trasmisión de la información a todo el grupo.
Actividades iniciais Estas actividades se llevarán a cabo antes del inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pretende conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que tiene el alumnado para lograr los objetivos vinculados a la guía docentes. Concretamente, con esta metodología pretendemos obtener información relevante sobre los conocimientos previos que permita articular las sesiones magistrales para favorecer los aprendizajes del alumnado.
Obradoiro Con esta tarea se pretende combinar otras metodologías, como por ejemplo, exposiciones orales, soluciones de problemas, prácticas guiadas, etc. El alumnado desenvolverá tareas puramente prácticas sobre un tema específico con apoyo y supervisión del profesorado.
Aprendizaxe colaborativa Está formada por un conjunto de metodologías como la discusión dirixida, obradoiro, análisis de fuentes documentales, esquemas, lecturas, mapas conceptuales, solución de problemas, etc. Todos estos procedimientos serán guiados de forma presencial y/o apoyados con tecnologías de la información y de la comunicación. Concretamente, en esta metodologia se configuraran grupos pequeños (no más de 5 personas). Cada alumno trabajará para el grupo en la resolución de las tareas que propone el profesor para así optimizar su propio aprendizaje y el de otros miembros del grupo.
Proba mixta Se evaluarán los conocimientos adquiridos por los estudiantes en dos vertientes: - Teórica: claridad de los conceptos básicos, relación entre los mismos y fundamentación teórica de las técnicas estadísticas. - Práctica: se considerarán aspectos como: * Adecuación entre la situación de investigación planteada y la respuesta de un análisis ofrecida en términos estadístico-experimentales. * Coherencia con el análisis planteado.

Atención personalizada
Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Proba mixta
Sesión maxistral
Obradoiro
Descrición
En la atención personalizada el profesor resolverá las dudas que tenga el alumno sobre los diferentes temas a trabajar en la materia. Durante las diferentes sesiones, se realizará un seguimiento del trabajo del alumno, supervisando y orientando más directamente el proceso a seguir en cada una de las actividades realizadas.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta Se evaluarán los conocimientos adquiridos por los estudiantes en dos vertientes: - Teórica: claridad de los conceptos básicos, relación entre los mismos y fundamentación teórica de las técnicas estadísticas. - Práctica: se considerarán aspectos como: * Adecuación entre la situación de investigación planteada y la respuesta de un análisis ofrecida en términos estadístico-experimentales. * Coherencia con el análisis planteado. 70
Obradoiro En las clases interactivas la profesora propondrá al estudiantado una serie de problemas estadísticos que tendrá que resolver y entregar.

30
 
Observacións avaliación

A. Alumnado asistente:


Para que puedan ser evaluados según la planificación anterior, deben tener una asistencia del 80% a las clases interactivas. Para aprobar la asignatura deberán tener un mínimo de 3,5 puntos en la prueba mixta y 1,5 puntos en el resto de actividades.


B. Alumnado no asistente:


Se considerará "no asistente" al alumnado que, por razones debidamente justificadas, no pueda asistir regularmente a clase. El examen, en este caso, cuenta un 80 % de la calificación total y sólo se podrán presentar previa entrega de una serie de actividades que la profesora comunicará en su momento. Además, deberán ir a tutorías cada 15 días. Para aprobar la asignatura, se deberá tener un mínimo de 4 puntos en la prueba de ensayo y un 1 en el resto de actividades.


C. Alumnado de cursos anteriores con la asignatura pendiente:


En el caso de los que fueron "presenciales" en el curso anterior y que, por tanto, hicieron las actividades;no deben repetirlas por lo que el examen contará el 100% de la nota. Lo mismo ocurre con los que fueron "no presenciales" y presentaron las actividades.


En el caso de los que no fueron presenciales y no realizaron las actividades, pueden optar por las dos vías anteriores reflejadas en los puntos A y B.


Fontes de información
Bibliografía básica

Bisquerra, R (1987). Introducción a la estadística aplicada a la investigación educativa. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias

Gil Pascula, J.A. (2000). Estadística e informática (SPSS) en la investigación descriptiva e inferencial. Madrid:UNED.

Gondar Nores, J. E. (2003). Metodología de la Investigación Estadística con SPSS. Madrid: Data Mining Institute, S.L.

Merino; J. Mª.; Moreno, E.; Padilla, M.; Rodríguez-Miñón, P. y Villarino, Á. (2004). Análisis de datos en Psicología I. Madrid: UNED.

Morales Vallejo, P. (2008). Estadística Aplicada a las ciencias sociales. Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas.

Palmer, A, (1999). Análisis de datos. Etapa exploratoria. Madrid: Pirámide.

Peña, D. (2001). Fundamentos de estadística. Madrid: Alianza.

San Martín, R.; Espinosa, L y Fernández, L. (1987). Psicoestadística descriptiva. Madrid: Pirámide.

Bibliografía complementaria

Etxeberría Murgiondo, J. y Tejedor Tejedor, F. J. (2005). Análisis descriptivo de datos en educación. Madrid: La Muralla.

Grim, P. (2010). La certeza absoluta y otras fricciones. Los secretos de la estadística. Barcelona: RBA Libros

Maíllo J.Mª. (2007). Estadística aplicada a las ciencias humanas. Madrid: Ciencias de la Educación Preescolar y Especial.

Salafranca Cosialls, Ll.; Sierra Olivera, V.; Núñez Peña, M.I.; Solanas Pérez, A. y Leiva Ureña, D. (2005). Análisis estadístico mediante aplicaciones informáticas. Spss, Statgraphics, Minitad y Excel. Barcelona: Universidad de Barcelona.

Solanas, A y otros (2005). Estadística descriptiva en ciencias del comportamiento. Madrid: Thomson.

Pérez Juste, R.; García Llamas, J.L.; Gil Pascual, J.A. y Galán González, A. (2009). Estadística aplicada a la educación. Madrid: Pearson Educación, S.A.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Metodoloxía da investigación/652G04009

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías