Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Lingüística clínica Código 652G04042
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Letras
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
,
Correo electrónico
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A3 Coñecer e integrar os fundamentos lingüísticos da Logopedia: Fonética e fonoloxía, morfosintaxe, semántica, pragmática, sociolingüística.
A5 Coñecer e integrar os fundamentos metodolóxicos para a investigación en Logopedia.
A6 Coñecer a clasificación, a terminoloxía e a descrición dos trastornos da comunicación, a linguaxe, a fala, a voz e a audición e as funcións orais non verbais.
A28 Adquirir un coñecemento práctico en intervención logopédica (formación práctica en ámbitos escolares, clínico-sanitarios e asistenciais).
A29 Adquirir a formación práctica para o traballo individual, grupal, cooperativo e de mediación con facilitador.
A30 Coñecer a actuación profesional e os contornos onde se desenvolve a práctica.
A31 Adquirir o desenvolvemento os recursos persoais para a intervención: habilidades sociais e comunicativas, habilidades profesionais, avaliación da propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización ou toma de decisións.
A32 Utilizar tecnoloxías da información e da comunicación.
B7 Capacidade de análise e síntese.
B8 Capacidade de observar e de escoitar de forma activa.
B13 Coñecer e manexar as novas tecnoloxías da comunicación e da información.
B15 Poñer en valor a súa profesión no contorno en que desenvolve o seu traballo.
B16 Resolver problemas de forma efectiva.
B21 Tomar decisións con autonomía e responsabilidade.
B24 Traballar en equipo e, de ser o caso, de forma interdisciplinar.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidad para identificar los componentes lingüísticos implicados en cada tipo de trastorno del lenguaje. A3
A5
A6
A29
A31
A32
Habilidad para transcribir datos clínicos, tanto en palabras aisladas como en discurso continuo. A28
A30
B7
B13
B15
Habilidad para analizar lingüisticamente datos clínicos de habla en los diversos niveles y elaborar perfiles lingüísticos de los pacientes. B7
B8
B16
B21
B24
C1
C3
C6
C8

Contidos
Temas Subtemas
1. El ámbito de la Lingüística clínica. Relevancia clínica de los principios de la Lingüística general.
2. Fonética y fonología clínicas
3. Gramática clínica
4. Léxico y Semántica clínicas.
5. Pragmática clínica
6. Sociolingüística clínica
7. Adquisición y desarrollo del lenguaje desde la Lingüística clínica: L1 y L2
8. Comunicación no verbal y patologías
9. Análisis de datos clínicos de pacientes con diversas patologías.
1.1. Definición de la Lingüística clínica.
1.2. Repaso de los conceptos fundamentales de los diferentes niveles lingüísticos, relevantes para la Lingüística clínica.
2.1. Análisis de problemas fonéticos (sonidos y características prosódicas del habla) y fonológicos (fonemas y sílabas) en la producción y reconocimiento de pacientes con alteraciones del lenguaje.
3.1. Análisis de problemas morfosintácticos (clases de palabras, categorías gramaticales, concordancia sintagmática, orden en la oración, etc.) en la producción y reconocimiento de pacientes con alteraciones del lenguaje.
4.1. Análisis de problemas léxicos y de acceso al léxico mental en pacientes con alteraciones del lenguaje.
5.1. Análisis de problemas pragmáticos (actos de habla, cortesía, reglas de la conversación, cohesión y coherencia discursiva, etc.) en pacientes con alteraciones del lenguaje.
6.1. Análisis de aspectos sociolingüísticos (mezcla de registros, de lenguas, etc.) en pacientes con alteraciones del lenguaje.
7.1. Análisis evolutivo (tanto L1 como L2) de la producción y comprensión del lenguaje en niños con patologías del lenguaje.
8.1. Análisis de problemas gestuales de pacientes con patologías del lenguaje.
9.1. Búsqueda y uso de herramientas tecnológicas para la transcripción y el análisis empírico de problemas lingüísticos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos 18.75 18.75 37.5
Lecturas 19 25 44
Traballos tutelados 0 25 25
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Se presentarán al alumno transcripción de la producción de hablantes con patologías del lenguaje para que analice y adscriba cada uno de los problemas al nivel lingüísticos correspondiente.
Lecturas El alumno tendrá que realizar lecturas para profundizar en los conceptos adscritos a los diferentes niveles lingüísticos.
Traballos tutelados El alumno realizará un trabajo tutelado de carácter empírico en donde necesitará integrar los contenidos teóricos con el análisis y la interpretación de los mismos.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Para la elaboración de este trabajo el alumno deberá realizar tutorías personalizadas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados Realización de un trabajo tutelado. 50
Estudo de casos Participación activa en las clases donde se realicen estudios de casos. 20
Lecturas Participación activa en las clases donde se realice discusión de las lecturas obligatorias. 30
 
Observacións avaliación

En la elaboración final del trabajo empírico se evaluará tanto el nivel teórico-metodológico del mismo como la calidad argumentativa y el estilo. Será imprescindible para aprobar la asignatura un nivel de corrección ortográfico óptimo.


Fontes de información
Bibliografía básica Gallardo Paúls, B. y Sanmartín Sáez, J. (2005). Afasia fluente. Materiales para su uso. Valencia: Universidad
Gallardo Paúls, B. y Moreno Campos, V. (2005). Afasia no fluente. Materiales y análisis pragmático. Valencia: Universidad
Fava, E. (ed.) (2002). Clinical linguistics: Theroy and applications in speech pathology and therapy. Amsterdam: John Benjamins
Ziegler, W. y Deger, K. (eds.) (2003). Clinical Phonetics and Linguistics. Londres: Whurr
Ball, M. (ed.) (2005). Clinical Sociolinguistics. Oxford: Blackwell
Gallardo Paúls, B. y Moreno Campos. V. (2010). Estudios de Lingüística clínica. Valencia: Univ. Valencia.
Goodwin, Ch. (2000). Gesture, aphasia and interaction. en McNeill (ed.) Language and gesture
Hernández Sacristán, C. (2006). Inhibición y lenguaje: a propósito de la afasia y la experiencia del decir. Biblioteca Nueva
Guillam, R.B. (2000). Introduction to communication sciences and disorders. Thomson Learning
Windsor, F. y otros (2002). Investigations in clinical Phonetics and Linguistics. Mahwah: Erlbaum
Gallardo Paúls, B. y otros (2011). Lesiones del hemisferio derecho. Materiales y análisis pragmático. Valencia: Univ. Valencia
Visch-Brink, E. y Bastiaanse, R. (1998). Linguistic levels in aphasia. Londres: Singular Publishing Group
Black, M. y Chiat, S. (2003). Linguistics for clinicians. London: Edward Arnols
Grundy, K. (2001). Linguistics in clinical practice. Londres: Whurr (2ªE.)
Fernández Pérez, M. (2006). Lingüística clínica y lenguaje infantil. en Actas Congreso SEL
Garayzábal Heinze, E. (2006). Lingüística clínica y Logopedia. Madrid: Antonio Machado
Moreno Torres, I. (2004). Lingüística para logopedas. Málaga: Aljibe
Ramallo, F. y otros (eds.) (2000). Manual das ciencias da linguaxe. Vigo: Xerais
Maassen, B. y Groenen, P. (1999). Pathologies of speech and language. London: Whurr
Müller, N. (2000). Pragmatics in speech and language pathology. Ámsterdam: John Benjamins
Garayzábal Heinze, E. y Capó Juan, M. (2005). Síndrome de Williams. Materiales y análisis pragmático. Valencia: Universidad
Isaac, K. (2001). Speech pathology in cultural and linguistic diversity. London: Whurr
Ball, M. y otros (eds.) (2008). The handbook of clinical linguistics. Londres: Blackwell
Ball, M. y Rahil, J. (1996). The phonetic transcription of disordered speech. Londres: Singular Publishing Group
Perkins, M. y Howard, S. (eds.) (1995). _Case studies in Clinical Linguistics. Londres: Whurr

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para cursar la asignatura serán imprescibles los conocimientos de la asignatura de Lingüística de 1º, así como los contenidos gramaticales básicos de español o gallego. Quien no tenga este nivel de conocimientos no podrá seguir el nivel de esta asignatura.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías