Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Habilidades de comunicación terapéutica Código 652G04043
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Cuarto Optativa 4.5
Idioma
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinación
García De la Torre, Maria del Pilar
Correo electrónico
pilar.gdelatorre@udc.es
Profesorado
García De la Torre, Maria del Pilar
Correo electrónico
pilar.gdelatorre@udc.es
Web
Descrición xeral
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A31 Adquirir o desenvolvemento os recursos persoais para a intervención: habilidades sociais e comunicativas, habilidades profesionais, avaliación da propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización ou toma de decisións.
B8 Capacidade de observar e de escoitar de forma activa.
B10 Capacidade para motivarse e procurar a calidade na actuación profesional.
B12 Comunicarse de maneira efectiva nun contorno de traballo.
B14 Destreza e empatía nas relacións interpersoais.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
B10 Capacidad para motivarse y procurar la calidad en la actuación profesional. B10
B8 Capacidad de observar y de escuchar de forma activa. A31
B8
B10
B12
B14
A31 Adquirir o desarrollar los recursos personales para la intervención: habilidades sociales y comunicativas, habilidades profesionales, evaluación de la propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización o toma de decisiones. A31
B12 Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo. B12
B14 Destreza y empatía en las relaciones interpersonales. B14

Contidos
Temas Subtemas
1.- Teoría da comunicación humana Axiomas de la comunicación. Metacomunicación. La circularidad en las pautas de comunicación.
2.- Os ferentes estilos de comunicación. A relación terapéutica. Estilos de axuda na comunicación profesional. A relación profesional e o rol profesional. Informar vs. comunicar. A entrevista motivacional. O counselling. Solución de problemas.
3.- Os elementos básicos da comunicación Elementos verbáis e non verbáis da escoita activa. Tipos de preguntas, suxerencias, resumos, mensaxe EU vs. mensaxe TI, preguntas hipotéticas sobre o futuro, reforzamento da interaciión.
4.- Entrenamento en habilidades básicas de comunicación Práctica individual e grupal dos elementos do tema 3.
5.- O Manexo de situaciones interpersonais difíciles Manexo da agresividade, demandas imposibles, inhibición, e conflictos na relación. A comunicación da informacion aversiva.
6.- A comunicación na orevención do queime profesional nos equipos O traballo en equipo na prevención do burnout. O proceso de negociación. Técnicas de negociación. O mantemento da motivación.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A31 B8 12 24 36
Obradoiro B10 B12 B14 25 23.5 48.5
Traballos tutelados A31 9 9 18
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Se expoñen contidos...
Obradoiro Se trata de abaliar...
Traballos tutelados Os alumnos seleccionan un traballo acerca da observación e execución ...

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Obradoiro
Descrición
Para a axuda na realizacion dos traballos tutelados propónse un sistema de consulta e-mail co obxeto de estudar as direrntes propostas.... bla bla

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A31 Se propon un traballo acerca da análise dunha escena cinematográfica mediante técnicas de observación. 30
Sesión maxistral A31 B8 A avaliación sobre os coñecementos adquiridos consiste nunha breve proba obxetiva baseada en ... 30
Obradoiro B10 B12 B14 Se realiza a avaliación da aprendizaxe de destrezas comunicativas mediante técnicas de role playing e análisis de grabacións en video 40
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías