Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Practicum II Código 652G04045
Titulación
Grao en Logopedia
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 2º cuatrimestre
Cuarto Obligatoria 20
Idioma
Gallego
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Didácticas Específicas e Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Pedagoxía e Didáctica
Psicoloxía
Coordinador/a
Gómez Sánchez, Tania Fátima
Correo electrónico
tania.fatima.gomez.sanchez@udc.es
Profesorado
Baña Castro, Manuel
Bueno Palomino, Ana Maria
Cortés Cortés, Joselyn Francis
García Cabeza, Belen
Garcia Real, Teresa Juana
Gonzalez Fernandez, Maria angeles
Lodeiro Fernández, Leire
Losada Puente, Luisa
Marcos Malmierca, Jose Luis
Redondo Diaz, Mª Milagros
Vilariño Vilariño, Maria Isabel
Correo electrónico
m.bcastro@udc.es
ana.bueno@udc.es
joselyn.cortes@udc.es
belen.garcia.cabeza@udc.es
teresa.greal@udc.es
maria.angeles.gonzalez@udc.es
leire.lodeiro@udc.es
luisa.losada@udc.es
jose.luis.marcos@udc.es
m.redondo@udc.es
isabel.vilarino@udc.es
Web http://http://www.educacion.udc.es/index.php?pagina=practicum
Descripción general CORREO-E: practicum.educacion@udc.es
PRERREQUISITOS:

Para matricularse no Practicum II é necesario ter superados 140 créditos e mais o Practicum I.

CRÉDITOS E PRESENCIALIDADE

Dos 20 créditos ECTS da materia (500 horas), 200 son de carácter presencial e 300 de carácter non-presencial ou de traballo autónomo.
Das 200 horas de carácter presencial, 180 horas desenvolveranse nas institucións colaboradoras, e as 20 horas restantes dedicaranse a sesións informativas e formativas, así coma titorías na Facultade.

O Practicum II, xunto co Traballo de Fin de Grao constitúe a única materia a cursar no segundo cuadrimestre do cuarto curso.

CONTEXTUALIZACIÓN

No curso 2009/10 iniciabamos o proceso de implantación dos plans de estudio acorde cos requirimentos do novo Espacio Europeo de Educación Superior, posto en marcha no 1999 coa Declaración de Bolonia e que destacaba a importancia de reforzar a investigación-innovación-educación para o que se propoñía como un fin básico mellorar a formación nos contextos das diferentes prácticas profesionais que a nosa lexislación recolle do seguinte xeito: “Os títulos de Grao teñen como finalidade a obtención por parte do alumnado dunha formación xeral, nunha ou varias disciplinas, orientada á preparación para o exercicio de actividades de carácter profesional” (art.9.1), de tal maneira que contempla a posibilidade de establecer prácticas externas que virían a “reforzar o compromiso coa empregabilidade dos futuros graduados e graduadas, enriquecendo a formación…..proporcionando un coñecemento máis profundo acerca das competencias que necesitará” (Preámbulo) (RD 1393/2007, de 29 de outubro, de Ordenación das enseñanzas universitarias oficiais).

O propósito central da materia Practicum non será só poñer en relación a formación adquirida cos diferentes contextos profesionais propios da educación do século XXI, facilitando que o estudantado tome conciencia dos aspectos básicos das prácticas profesionais; senón tamén asignarlle un papel chave na formulación de problemas e cuestións importantes que se usen para poñer en funcionamento a investigación, situando a práctica profesional no centro da formación, como elemento a ter en conta para a organización do curriculum, onde a reflexión sobre a experiencia converta esa experiencia en fonte de aprendizaxe, incrementando a capacidade de aprender con autonomía, potenciando a aprendizaxe reflexiva para avanzar na construcción do propio coñecemento, tomar decisións, innovar, buscar recursos e traballar en rede, competencias básicas para as novas titulacións de grao que responden ás esixencias da educación do século XXI.

O marco conceptual ven dado polos obxectivos xerais para o Grao de Logopedia , fixados pola Orden Ministerial CIN/726/2009, que establece que as competencias propias da logopedia non poden ser desempeñadas por ningún outro profesional ou disciplina.
Plan de contingencia

Competencias del título
Código Competencias del título
A8 Conocer los fundamentos del proceso de evaluación y diagnóstico.
A9 Conocer y aplicar los modelos, técnicas e instrumentos de evaluación.
A10 Realizar la evaluación de las alteraciones del lenguaje en los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje: trastorno específico del lenguaje, retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos; los trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales, el déficit de atención, la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral infantil y las plurideficiencias; los trastornos específicos del lenguaje escrito; las discalculias; las alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y plurilingüismo; los trastornos de la fluidez del habla; las afasias y los trastornos asociados; las disartrias; las disfonías; las disglosias; las alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; las alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje; las alteraciones de las funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y alteraciones tubáricas.
A11 Redactar un informe de evaluación logopédica.
A12 Realizar una evaluación tras la intervención.
A13 Conocer los principios generales de la intervención logopédica.
A14 Conocer las funciones de la Intervención logopédica: prevención, educación, reeducación, rehabilitación y tratamiento.
A15 Conocer y aplicar los modelos y las técnicas de intervención.
A16 Conocer las características diferenciales de la intervención logopédica en los ámbitos familiar, escolar, clínico-sanitario y asistencial.
A17 Conocer y realizar la intervención logopédica en los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje: trastorno específico del lenguaje, retrasos del lenguaje, trastornos fonéticos y fonológicos; los trastornos de la comunicación y el lenguaje asociados a déficit auditivos y visuales, el déficit de atención, la deficiencia mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos del espectro autista, la parálisis cerebral infantil y las plurideficiencias; los trastornos específicos del lenguaje escrito; las discalculias; las alteraciones en el desarrollo del lenguaje por deprivación social y las asociadas a contextos multiculturales y plurilingüismo; los trastornos de la fluidez del habla; las afasias y los trastornos asociados; las disartrias; las disfonías; las disglosias; las alteraciones del lenguaje en el envejecimiento y los trastornos degenerativos; las alteraciones del lenguaje y la comunicación en enfermedades mentales; el mutismo y las inhibiciones del lenguaje; las alteraciones de las funciones orales no verbales: deglución atípica, disfagia y alteraciones tubáricas.
A18 Conocer y realizar la intervención logopédica en Atención Temprana.
A19 Conocer e implementar los Sistemas de Comunicación Aumentativa.
A20 Conocer e implementar las ayudas técnicas a la comunicación.
A22 Saber diseñar, programar y evaluar la actuación logopédica.
A25 Conocer la organización de instituciones educativas, sanitarias y sociales.
A26 Adquirir un conocimiento práctico para la evaluación logopédica.
A27 Realizar la planificación estratégica de la intervención logopédica.
A28 Adquirir un conocimiento práctico en intervención logopédica (formación práctica en ámbitos escolares, clínico-sanitarios y asistenciales).
A29 Adquirir la formación práctica para el trabajo individual, grupal, cooperativo y de mediación con facilitador.
A30 Conocer la actuación profesional y los entornos donde se desarrolla la práctica.
A31 Adquirir o desarrollar los recursos personales para la intervención: habilidades sociales y comunicativas, habilidades profesionales, evaluación de la propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización o toma de decisiones.
A32 Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación.
B1 Acceso, selección y gestión de las fuentes de información relevantes para la práctica profesional.
B2 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B3 Apreciar las distintas manifestaciones de la diversidad.
B6 Capacidad de adaptarse a los cambios.
B8 Capacidad de observar y de escuchar de forma activa.
B9 Capacidad de organizar y planificar.
B10 Capacidad para motivarse y procurar la calidad en la actuación profesional.
B11 Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B12 Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B13 Conocer y manejar las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información.
B14 Destreza y empatía en las relaciones interpersonales.
B15 Poner en valor su profesión en el contorno en que desarrolla su trabajo.
B16 Resolver problemas de forma efectiva.
B17 Saber expresarse en público.
B21 Tomar decisiones con autonomía y responsabilidad.
B23 Trabajar de forma colaborativa.
B24 Trabajar en equipo y, en su caso, de forma interdisciplinar.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Aplicar el conocimiento teórico y práctico para la realización de una evaluación logopédica A8
A9
A10
A11
A12
A26
B1
B3
B8
B11
C1
Realizar la planificación estratégica de la intervención logopédica. A13
A14
A15
A18
A27
B6
B9
B10
B14
C3
C6
Ser capaz de poner en práctica un proceso de intervención logopédica A17
A22
A29
B12
B15
B16
C4
Ser capaz de llevar a a cabo el trabajo de forma individual, grupal, cooperativo y de mediación con facilitador A14
A16
A30
B6
B12
B15
B23
B24
Conocer la actuación profesional y los entornos donde se desarrolla la práctica. A16
A18
A25
A28
B12
B21
B23
C5
C7
Adquirir o desarrollar los recursos personales para la intervención: habilidades sociales y comunicativas, habilidades profesionales, evaluación de la propia actuación profesional, técnicas de observación, técnicas de dinamización o toma de decisiones. A29
A31
B2
B15
B17
B23
B24
C4
C8
Utilizar tecnologías de la información y de la comunicación. A19
A20
A32
B13
C3
C6

Contenidos
Tema Subtema

Los contenidos que se abordarán en los diferentes destinos de prácticas estarán básica e intimamente relacionados con los campos profesionales de la logopedia y las labores inherentes la ellos.

Así, durante el período de prácticas los alumnos/as, llevarán a cabo acciones relacionadas tanto con el proceso de evaluación y diagnóstico como con el proceso de tratamiento logopédico. Además, deberán adaptar las técnicas y estrategias empleadas en función de cada caso y del contexto de actuación. Estas tareas serán supervisadas por los tutores/as de cada centro.

De igual manera, durante la realización de este practicum II será de interés garantizar la presencia del/de la logopeda en formación en aquellos espacios laborales emergentes en que se vislumbrar posibilidades para el ejercicio profesional.

El Practicum II establece como contenidos, además de la puesta en práctica de las técnicas de evaluación y tratamiento logopédico, la puesta en práctica de las habilidades sociales y comunicativas para el establecimiento de las relaciones interpersonales con los usuarios, sus familias y con otros profesionales implicados en el tratamiento.
Los contenidos del Practicum II estarán relacionados con los siguientes aspectos:

1. Aplicación de las distintas técnicas e estrategias de evaluación logopédica, así como elaboración de informes tanto de exploración como de evaluación.
El proceso de tratamiento logopédico - Formulación de objetivos y elección de técnicas y recursos materiales más adecuados.

- La evaluación del proceso de intervención.

- Pautas de asesoramiento y actividades para las familias con el objetivo de que apoyen el proceso de intervención

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Seminario B2 B8 B9 B10 B11 B12 B17 B21 C1 10 0 10
Portafolio del alumno A9 A10 A11 A12 A15 A17 A18 A19 A20 A22 A26 A27 A28 A29 A32 B2 B3 B9 B13 C1 C3 0 70 70
Análisis de fuentes documentales A8 A13 A14 A25 A30 B1 B2 B9 B10 B15 C4 C5 C6 C7 C8 0 12 12
Eventos científicos y/o divulgativos B2 B8 B9 B10 B11 B12 B17 B21 C1 8 0 8
Prácticas clínicas A9 A10 A11 A12 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A22 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 B3 B6 B8 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B21 B23 B24 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 180 216 396
 
Atención personalizada 4 0 4
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Seminario 1. Sesión informativa inicial. Información general para comentar y precisar la Guía docente, así como las pautas de carácter general, y orientar el alumnado acerca de su decisión a la hora de elegir institución colaboradora. También se explicarán las funciones de las diferentes personas que van a titorizar el Practicum.
2. Selección de institución.
3. Tres seminarios de tutoría durante el Practicum con el profesorado tutor de la Facultad.

- Antes de incorporarse a la institución de prácticas el profesorado de Practicum, en la fecha que se establezca, orientará al alumnado que tutorice cuando menos sobre las siguientes cuestiones: documentos que debe incluir en el portafolios, lecturas imprescindibles y fechas de entrega de los trabajos solicitados, cronograma de los seminarios y cualquiera otra sugerencia que estimar oportuna.

- Durante la realización del Practicum tendrá lugar la puesta en común de los portafolios del alumnado asignado a un mismo tutor/la con el fin de revisar la planificación propuesta, formular y resolver las posibles necesidades y/o conflictos percibidos. Se trata de seleccionar y analizar conjuntamente situaciones o procesos representativos del transcurso de la práctica profesional. También se comentarán los textos o documentos seleccionados para este fin.

- Al finalizar la estancia en el centro, de seguimiento para responder las dudas del alumnado que se tutoriza en lo relacionado con los documentos solicitados.
Portafolio del alumno Es una carpeta o archivador ordenado por secciones, debidamente identificadas o etiquetadas, que contiene los registros o materiales producto de las actividades de aprendizaje realizadas por el alumno tanto el Practicum o su registro.

El portafolios incluye todo lo que hace cada alumno/la, como notas o notas, trabajos, guías de trabajo y su desarrollo, comentarios de notas, resúmenes, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, comentarios de su progreso realizados polos tutores etc.
Análisis de fuentes documentales Se emplearán documentos bibliográficos relevantes sobre los diferentes contenidos a los que el Practicum II da prioridad, como base para el análisis y la reflexión sobre la diversidad de experiencias con que se entra en contacto en las instituciones clínicas, educativas y /o asistenciales. Es imprescindible entender la relación teoría-práctica y atender a los múltiples factores que inciden en el desarrollo de la intervención en los diferentes contextos da práctica profesional. El tutor/a de la Facultad establecerá las lecturas obligatorias que considere necesarias para el mejor desarrollo del Practicum.
Eventos científicos y/o divulgativos El alumnado asistirá a un evento científico y/o divulgativo de profesionales y expertos en el ámbito de la Logopedia que presentarán experiencias profesionales desarrolladas en diferentes contextos laborales (8 horas)
Prácticas clínicas Los estudiantes llevarán a cabo prácticas en instituciones en las que cuentan con un profesional de la logopedia, con fin de que aprendan a desarrollar su labor profesional en un ambiente natural relacionado con el ejercicio de la profesión, en el que observan y participan en actividades clínicas diseñadas para proporcionarles oportunidades que suponen la aplicación de hechos, teorías y principios relacionados con la práctica de la misma.

Atención personalizada
Metodologías
Seminario
Prácticas clínicas
Descripción
-El tutor/a de la Facultad realizará los contactos que estime oportunos y necesarios con el tutor/a del centro (cuanto menos 1) durante el período del Practicum para el mejor desarrollo del mismo. Se recomienda que uno de los contactos tenga forma de visita.

Además de los seminarios de seguimiento del Practicum, el profesorado tutor de la Facultad estará disponible en horario de tutorías.

Por lo que se refiere a las prácticas clínicas, el tutor/a del centro de prácticas supervisará y orientará el trabajo de observación y recogida de información del alumnado durante su permanencia en el centro.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Seminario B2 B8 B9 B10 B11 B12 B17 B21 C1
El tutor/a de la Facultad evaluará la participación del alumnado en los seminarios de tutoría con los siguientes criterios:

-Asistencia a las tutorías
- Grado de cumplimiento sobre del plan de seguimiento establecido, habida cuenta la pertinencia de sus intervenciones, dudas, sugerencias, etc.
10
Portafolio del alumno A9 A10 A11 A12 A15 A17 A18 A19 A20 A22 A26 A27 A28 A29 A32 B2 B3 B9 B13 C1 C3
Debería hacer referencia a:

- Características de la institución: descripción, características asistenciales, recursos, principios logopédicos, etc.

-Parte clínica: Análisis del programa o programas de intervención. Descripción de las patologías y casos observados y/o tratados, incluyendo cada una de las fases del proceso de intervención:
- Descripción del proceso de evaluación así como de las técnicas e instrumentos empleados.
- Objetivos terapéuticos.
- Técnicas de tratamiento empleadas.
- Procedimiento en las diferentes sesiones.
- Conclusión y reflexión sobre de los resultados logrados
40
Prácticas clínicas A9 A10 A11 A12 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A22 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 B3 B6 B8 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B21 B23 B24 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 El tutor/a de la institución colaboradora realizará la evaluación de la implicación y actuación del alumnado en la institución, haciendo una valoración de las siguientes cuestiones recogidas en la Ficha de evaluación: asistencia y puntualidad, responsabilidad en el trabajo diario, responsabilidad e interés por el aprendizaje, competencias profesionales. 40
Eventos científicos y/o divulgativos B2 B8 B9 B10 B11 B12 B17 B21 C1 -Asistencia a las sesiones.
- Síntesis de los contenidos de los distintos eventos
10
 
Observaciones evaluación

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:

Para emitir la calificación final de esta materia, el profesor-tutor de la Facultad tendrá en cuenta los 4 elementos recogidos en la evaluación: seminarios, portafolio, valoración de las prácticas clínicas realizada por el tutor/a de la institución colaboradora y la asistencia al evento científico desarrollado por profesionales expertos en diferentes ámbitos de la práctica logopédica.

a) Requisitos para superar la materia:

Para aprobar la materia será necesario superar las prácticas clínicas y el portafolios.

b) Elementos de la evaluación que se pueden recuperar en la segunda oportunidad de evaluación (julio):

1.Las prácticas clínicas no pueden recuperarse, por lo que un informe desfavorable en las mismas, en la oportunidad de junio, implica la no superación de la materia.

2. Los seminarios y los eventos científicos no se pueden recuperar, por lo que la calificación obtenida en los mismos en la oportunidad de junio, se mantienen para la oportunidad de julio.

3 El portafolios puede recuperarse, por lo que el alumnado que no lo supere en la oportunidad de junio tendrá la ocasión de mejorarlo para la oportunidad de julio, conservando siempre las calificaciones de los demás elementos de la evaluación.

c) Calificaciones:

3.No realizar las prácticas clínicas estando matriculado en la materia suponen un No Presentado.

4. No presentar el portafolios teniendo las prácticas clínicas superadas suponen obtener la calificación máxima de 4.

 


Fuentes de información
Básica

Cómpre consultar a bibliografía das diferentes materias da titulación segundo o ámbito elixido e de acordo coas indicacións dos titores.

Es necesario consultar la bibliografía de las diferentes materias de la titulación según el ámbito elegido y de acuerdo con las indicaciones de los tutores.

Complementária


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios

Los trabajos deben subirse a la plataforma correspondiente una vez finalizado el período de prácticas. Si los tutores/as solicitanlos documentos impresos se recomienda no utilizar plásticos, elegir la impresión a doble cara, emplear papel reciclado y evitar imprimir borradores.

Con la finalidad de favorecer el ajuste a la planificación y temporalización de la materia, aquel alumnado que tenga previsto solicitar laamplicación de matrícula e incluir el practicum en la misma es necesario que lonotifique un mes antes del inicio de las prácticas. Deberá remitir un email a practicum.educacion@udc.es ,aunque en ese momento no cumpla los requisitos, con el fin de facilitarle lasindicaciones oportunas.(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías