Identifying Data 2020/21
Subject (*) Geriatric Pathology and Intervention I Code 653491006
Study programme
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Pérez Fontán, Miguel
E-mail
miguel.perez.fontan@udc.es
Lecturers
Anton Aparicio, Luis M.
Pérez Fontán, Miguel
E-mail
luis.anton.aparicio@udc.es
miguel.perez.fontan@udc.es
Web
General description Formar ao alumno na epidemioloxía, patoxenia, presentación clínica, diagnóstico e tratamento dos principais trastornos do aparello cardiovascular, aparello dixestivo, aparello urinario, así como da pel e faneiras e trastornos tumorais, centrándose no contexto específico do paciente ancián.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos: Non se modifican

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen: Todas, no caso de que a docencia presencial sexa posible, agás as titorías (ver despois).

*Metodoloxías docentes que se modifican:
No caso de que a docencia presencial non sexa posible:
- As clases maxistrales se divulgarán mediante presentacións comentadas a traverso da plataforma Moodle, seguidas de sesiones online (Teams) para a resolución de dudas.
- As titorías se levarán a cabo exclusivamente por vía telemática (correo electrónico, Teams). Esta condición se manterá inda que sexa posible a docencia presencial
- A proba final realizaríase online (Teams)

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado:
- Correo electrónico: Disponible diariamente, tanto para facer consultas como para programar reunións telemáticas por outras vías
- Plataforma Moodle, tamén disponible de xeito continuado, a traverso do Foro de Novas e a asignación de tarefas
- Teams: A demanda. Vía principal para as titorías que vaian máis aló dunha simple consulta (ex. traballos tutelados), e tamén para titorías e tarefas de grupo.

4. Modificacións na avaliación:
Se non fora posible a docencia presencial, non se cuantificarán as faltas, manténdose a avaliación continuada en relación a participación por vía telemática

*Observacións de avaliación:
Non hai

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Manténse a básica da Guía

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Saber valorar de xeito integral ás persoas maiores así como utilizar os resultados da valoración para intervir de acordo ao diagnóstico preestablecido.
A2 Saber diagnosticar a patoloxía máis prevalente nas persoas maiores así como establecer as pautas terapéuticas máis indicadas, tanto desde o punto de vista farmacolóxico como non farmacolóxico.
A3 Saber diagnosticar os problemas sociais e/o sociosanitarios que inciden na persoa maior e poñer en marcha as medidas axeitadas a fin de conseguir o maior estado de benestar para el e o seu entorno.
A4 Estar en condicións de dirixir calquera recurso xerontolóxico.
A5 Saber realizar procuras en bases de datos científicas, así como aplicar os resultados das mesmas na consecución de proxectos de investigación.
A6 Adquirir as competencias necesarias para aplicar o método científico no desenvolvemento de proxectos.
A7 Ter os coñecementos suficientes para incorporarse como investigador en actividades de I+D+i.
A8 Coñecer as diferentes convocatorias públicas e privadas para a consecución de financiamento e estar en condicións de elaborar un proxecto.
A9 Incorporarse como xestor de proxectos a entidades de I+D+i.
A10 Saber analizar os resultados obtidos na actividade profesional a fin de poder integralos en liñas de investigación e dentro delas, en proxectos do eido da Xerontoloxía e a Xeriatría.
A11 Saber difundir os resultados obtidos na actividade asistencial a través das diferentes fontes de información xerontolóxicas e xeriátricas.
B1 Estar en disposición de integrarse en equipos de Saúde, centros xerontolóxicos e entidades que prestan servizos dirixidos as persoas maiores.
B2 Estar en disposición de incorporarse como profesional aos equipos de valoración e intervención creados no marco da denominada “Lei da dependencia”.
B3 Ter o coñecemento para denominarse especialista en Xerontoloxía Clínica de acordo á especialidade desenvolvida.
B4 Ter o coñecemento para denominarse especialista en Xerontoloxía Social de acordo á especialidade desenvolvida.
B5 Ser capaz de aplicar o método científico.
B6 Ser capaz de incorporarse a calquera equipo de I+D+i.
B7 Estar en disposición de realizar actividades asistenciais e investigadoras de xeito integral nos campos social, sanitario e sociosanitario.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Saber intervir desde un punto de vista integral diante dos problemas de saíude que presenta a persoa maior AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AR1
AR2
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BR1
CC1
CC2
CC3
CC6
CC7
CC8
Coñecer as principais enfermidades do aparello cardiovascular que afectan á persoa maior, así como as bases da intervención. AJ1
AJ2
AJ3
AR1
AC2
BJ1
BJ2
BJ3
BR1
BC1
CC1
CC2
CC4
CC6
CC7
CC8
Coñecer as principais enfermidades do aparello urinario (rils e vía excretora) que afectan á persoa maior, así como as bases da intervención. AJ1
AJ2
AJ3
AR1
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BR1
CC1
CC2
CC6
CC7
CC8
Coñecer as principais enfermidades do aparello dixestivo, fígado e páncreas, que afectan á persoa maior, así como as bases da intervención. AJ1
AJ2
AJ3
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BR1
CC1
CC2
CC6
CC7
CC8
Coñecer as bases dos procesos oncolóxicos no paciente ancián, así como as bases da intervención AJ2
AJ3
AJ4
AR1
AR2
AR3
AR4
AR5
AC1
AC2
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BR1
BR2
BC1
CC1
CC2
CC3
CC6
CC7
Coñecer as principais enfermidades da pel e os seus anexos no paciente ancián, así como as bases da intervención AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AR1
AR2
AR3
AR4
AR5
AC2
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BR1
BR2
BC1
CC1
CC2
CC3
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. Cardioloxía Xeriátrica 1.1. Cambios morfo-funcionais en relación có envellecemento
1.2. Factores de risco e hipertensión arterial.
1.3. Principais cardiopatías no ancián.
1.4. Trastornos de ritmo cardiaco.
1.5. Cardiopatía isquémica.
1.6. Valvulopatías.
1.7. Insuficiencia cardiaca.
1.8 Enfermidades do pericardio.
1.9 Manexo do paciente ancián con trastornos cardiovasculares.
1.10. Bibliografía
TEMA 2. Anxioloxía Xeriátrica 2.1. Cambios morfo-funcionais en relación có envellecemento.
2.2. Arteriopatías
2.3. Enfermidade arterioesclerótica
2.4. Isquemia crónica e isquemia aguda
2.5. Venopatías
2.6. Linfopatías
2.7 Bibliografía
TEMA 3. Enfermidades renais e urolóxicas no ancián 3.1. Cambios morfo-funcionales do aparello urinario en relación ao envellecemento.
3.2. Insuficiencia renal aguda e crónica.
3.3 Diálise e trasplante no ancián
3.4. Nefropatías intersticiais.
3.5. Síndrome nefrótico.
3.6. Glomerulopatías.
3.7. Enfermidades vasculares renais.
3.8. Hipertensión arterial no ancián
3.9 Trastornos da próstata.
3.10 Infeccións urinarias
3.11. Incontinencia urinaria
3.12. Disfunción eréctil
TEMA 4. Enfermidades do Aparello Dixestivo, Fígado e Páncreas 4.1. Cambios morfofuncionai en relación có envellecemento.
4.2. Boca e esófago.
4.3. Enfermidades do estómago e do duodeno.
4.4. Intestino delgado e colon.
4.5. Recto e ano.
4.6. Trastornos hepáticos no ancián.
4.8. Hapatopatía crónica e cirrose hepática.
4.9. Pancreatitis.
4.10. Tumores pancreáticos
TEMA 5. Oncoloxía Xeriátrica 5.1 Epidemioloxgía dos tumores nas persoas maiores.
5.2. Diagnostico e intervención terapéutica nos principais cancros.
5.3. Cancro de próstata.
5.4. Cancro de pulmón.
5.5. Cancro colorrectal.
5.6. Cancro de mama.
5.7. Outros tumores malignos. Diagnóstico e tratamento.
5.8. Metástasis.
5.9. Bibliografía
TEMA 6. Dermatoloxía Xeriátrica 6.1. Cambios morfo-funcionais en relación có envellecemento.
6.2. Exploración e principios de terapéutica dermatolóxica.
6.3. Enfermidades de etioloxía coñecida: Fungos, bacterias, micobacterias, virus, axentes externos e afeccións carenciais.
6.4. Hipersensibilidade: Urticaria e toxicodermias.
6.5. Eczemas e psoriase.
6.6. Procesos proliferativos e neoplásicos

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 A10 A11 B2 B3 B7 C4 C7 32 36 68
Multiple-choice questions A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C6 C7 C8 2 18 20
Critical bibliographical A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B7 C1 C2 C3 C6 C7 C8 2 20 22
Supervised projects A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C6 C7 C8 2 36 38
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Presentacións orais dos profesores, de forma interactiva cós alumnos, tratando os diferentes temas da asignatura
Multiple-choice questions Consistirán en test de 40 preguntas, con catro respostas posibles, das que solo unha será correcta
Critical bibliographical Análisis crítico sobre un ou varios artículos científicos en inglés ou castelán.
Supervised projects De revisión bibliográfica dun tema do programa da materia

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Critical bibliographical
Description
Orientación docente e pautas que se han de seguir na realización de traballos.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C6 C7 C8 De revisión bibliográfica 10
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 A10 A11 B2 B3 B7 C4 C7 Por asistencia e participación nas clases 5
Multiple-choice questions A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C6 C7 C8 Exame tipo test composto por 40 preguntas con catro respostas cada una, das que únicamente unha poderá ser correcta. As preguntas contestadas incorrectamente restarán un tercio de punto sobre as correctas, no restando as non contestadas. Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 60% do total, unha vez restados os puntos das respostas erróneas. Ex; 30 ben, 4 mal y 6 non contestadas. A puntuación final será 30-4*0,33=28,68. 75
Critical bibliographical A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B7 C1 C2 C3 C6 C7 C8 Por entrega análisis crítico artículos científicos 10
 
Assessment comments
TRABALLOS TUTELADOS:
- Caso de detectar fraude, copia ou plaxio na redacción do traballo da materia, implicará un suspenso na oportunidade de avaliación afectada (0,0) e remisión directa á oportunidade seguinte.
- Dita actitude comunicarase á Comisión Académica e ao resto de profesores do título.
- No caso de que se reitere a irregularidade nunha 2ª avaliación, a Comisión poderá solicitar ao Reitor a expulsión temporal ou perpetua do alumno do Máster cursado.

Sources of information
Basic Millán Calenti JC (2011). Gerontología. Valoración e Intervención. Madrid. Ed. Médica Panamericana
Millán Caenti, JC (2006). Principios de geriatría y Gerontología. Madrid. Ed. Mc Graw Hill Interamricana

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Geriatric pharmacology/653491018

Subjects that continue the syllabus
Assessment and intervention in Gerontology/653491001
Clinic Gerontology I/653491003
Clinic Gerontology II/653491005
Master Final Project/653491014

Other comments

Lectura y comprensión inglés técnico

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia: a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. b.- De realizarse en papel: - Non se empregarán plásticos. - Realizaranse impresións a dobre cara. - Empregarase papel reciclado. - Evitarase a realización de borradores.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.