Identifying Data 2020/21
Subject (*) Geriatric Pathology and Intervention II Code 653491007
Study programme
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Castro Iglesias, Maria Angeles
E-mail
angeles.castro.iglesias@udc.es
Lecturers
Castro Iglesias, Maria Angeles
Cordido Carballido, Fernando
Meijide Failde, Rosa
Toro Santos, Francisco Javier de
Vilariño Vilariño, Maria Isabel
E-mail
angeles.castro.iglesias@udc.es
fernando.cordido@udc.es
rosa.meijide.failde@udc.es
javier.toro@udc.es
isabel.vilarino@udc.es
Web
General description Que el alumno conozca las principales alteraciones de la salud y las pautas de intervención en neurología, hematología, Infeccioso e hidroterapia.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
se manten a mesma metodoloxia, pero realizarase a través da plataforma Microsoft TEAMS e a ferramenta Moodle.
*Metodoloxías docentes que se modifican
As sesions maxistrales se realizarán a través de Microsoft TEAMS

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
realizarase coas diferentes ferramentas: Moodle, correo electrónico e Microsoft TEAMS
4. Modificacións na avaliación
Se manteñen, salvo que a proba obxetiva tipo test se realizará a través da ferramenta Moodle e coa supervisión a través de Microsoft TEAMS
*Observacións de avaliación:
ningunha
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizan cambios

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Saber valorar de xeito integral ás persoas maiores así como utilizar os resultados da valoración para intervir de acordo ao diagnóstico preestablecido.
A2 Saber diagnosticar a patoloxía máis prevalente nas persoas maiores así como establecer as pautas terapéuticas máis indicadas, tanto desde o punto de vista farmacolóxico como non farmacolóxico.
A3 Saber diagnosticar os problemas sociais e/o sociosanitarios que inciden na persoa maior e poñer en marcha as medidas axeitadas a fin de conseguir o maior estado de benestar para el e o seu entorno.
A4 Estar en condicións de dirixir calquera recurso xerontolóxico.
A5 Saber realizar procuras en bases de datos científicas, así como aplicar os resultados das mesmas na consecución de proxectos de investigación.
A6 Adquirir as competencias necesarias para aplicar o método científico no desenvolvemento de proxectos.
A7 Ter os coñecementos suficientes para incorporarse como investigador en actividades de I+D+i.
A8 Coñecer as diferentes convocatorias públicas e privadas para a consecución de financiamento e estar en condicións de elaborar un proxecto.
A9 Incorporarse como xestor de proxectos a entidades de I+D+i.
A10 Saber analizar os resultados obtidos na actividade profesional a fin de poder integralos en liñas de investigación e dentro delas, en proxectos do eido da Xerontoloxía e a Xeriatría.
A11 Saber difundir os resultados obtidos na actividade asistencial a través das diferentes fontes de información xerontolóxicas e xeriátricas.
B1 Estar en disposición de integrarse en equipos de Saúde, centros xerontolóxicos e entidades que prestan servizos dirixidos as persoas maiores.
B2 Estar en disposición de incorporarse como profesional aos equipos de valoración e intervención creados no marco da denominada “Lei da dependencia”.
B3 Ter o coñecemento para denominarse especialista en Xerontoloxía Clínica de acordo á especialidade desenvolvida.
B4 Ter o coñecemento para denominarse especialista en Xerontoloxía Social de acordo á especialidade desenvolvida.
B5 Ser capaz de aplicar o método científico.
B6 Ser capaz de incorporarse a calquera equipo de I+D+i.
B7 Estar en disposición de realizar actividades asistenciais e investigadoras de xeito integral nos campos social, sanitario e sociosanitario.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Coñecer os principais trastornos neurolóxicos que afectan as persoas maiores, así como as pautas de intervención AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AR1
AR2
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BR1
CC1
CC2
CC6
CC7
CC8
Coñecer as bases do termalismo e a hidroterapia nas persoas maiores, así como as bases de aplicación como tratamentos. AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AR1
AR2
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BR1
CC1
CC2
CC6
CC7
CC8
Coñecer os principais trastornos hematolóxicos que afectan as persoas maiores, así como as pautas de intervención AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AR1
AR2
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
CC1
CC2
CC6
CC7
CC8
Coñecer os principais trastornos infecciosos que afectan as persoas maiores, así como as pautas de intervención. AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AR1
AR2
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BR1
CC1
CC2
CC6
CC7
CC8
Saber intervir desde un punto de vista integral ante os problemas de saúde que presenta a persoa maior AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AR1
AR2
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BR1
CC1
CC2
CC3
CC6
CC7
CC8
Aplicar os coñecementos adquiridos para investigar e tratar de atopar solucións ás hipóteses expostas AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AR1
AR2
AR3
AR4
AR5
AC1
AC2
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BR1
BR2
BC1
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. TRASTORNOS ENDOCRINOS E METABOLICO-NUTRICIONAIS 1.Normalidade endocrina no paciente ancián. 2.Principais alteracións do eixo neuroendocrino. Eixo hipotálamo-hipofisario.
3.Glándula tiroides. Hipertiroidismo e hipotiroidismo. Nódulos tiroideos.
4.Hormonas cortico-suprarrenales. Cortisol. Andrógenos. Mineralocorticoides. Resposta á tensión. 5.Diabetes mellitus.
6.Obesidade.
7.Envellecemento gonadal no home. Andropausia
8.Valoración endocrina da muller anciá. Menopausa e postmenopausia.
TEMA 2. TRASTORNOS NEUROLÓXICOS 1. Accidentes Cerebro-Vasculares. Epidemiología. Tipos e perfís clínicos. Clínica. Diagnóstico. Prognóstico de recuperación funcional. Tratamento rehabilitador. Técnicas de reeducación: compensación, facilitación e outras. Prevención.
2. Envellecemento, deterioración cognitiva e demencias. Cambios cerebrais do envellecemento normal, concepto de demencias, criterios diagnósticos de demencia, tipos de síndromes de demencia, clasificación das demencias e diagnóstico diferencial (incluíndo a deterioración cognitiva leve). Tratamento. Unidades de día no tratamento das demencias.
3. Enfermidade de Parkinson. Enfoque global, manifestacións clínicas, evolución, tratamento, diagnóstico diferencial, aspectos neuropsiquiátricos, manifestacións cognitivas. Orientación para unha vida activa, calidade de vida.
4. Cefaleas. Clasificación. Diagnóstico. Enfoque terapéutico.
5. Traumatismos cranio-encefálicos. Epidemiología. Clasificación. Valoración do nivel de conciencia.

TEMA 3. REUMATOLOXÍA XERIÁTRICA 1. Síndromes discapacitantes do aparello locomotor máis frecuentes no ancián.
2.Grandes síndromes reumáticos: Artrite Reumatoide (AR) e Osteoarticular (OA). Osteoporose. Polimialgia reumática, arteritis da temporal e enfermidade de Paget.
3.Fracturas e substitucións articulares (próteses). 4.Amputacións de membros inferiores. Obxectivos da rehabilitación nas alteracións do aparello locomotor do ancián. Axudas e adaptacións para as AVD. Axudas de marcha. Calzado. Órtesis
TEMA 4. TERMALISMO E HIDROLOXIA XERIÁTRICA 1. Bases conceptuais.
2. Mecanismo de acción das augas termais.
3. Factores Físicos.
4. Accións xerais da terapia termal.
5. Indicacións e contraindicaciones.
TEMA 5. HEMATOLOXIA XERIÁTRICA 1.Normalidade hematológica no ancián.
2. Anemias.
3.Síndromes mielodisplásicos. Leucemias agudas. 4.Linfomas.
5.Trastornos da coagulación.
TEMA 6. NEUMOLOXÍA XERIÁTRICA 1.Cambios morfo-funcionais en relación co envellecemento.
2.Insuficiencia respiratoria aguda e crónica. EPOC. Sindrome de apnea-soño.
3.Neoplasias pleuro-pulmonares.
4.Enfermidades intersticiales.
5.Enfermidades da pleura e do mediastino.
TEMA 7. TRASTORNOS INFECCIOSOS 1. Síndrome febril no ancián.
2. Procesos infecciosos máis frecuentes no ancián. 3. Infeccións do tracto urinario.
4. Infeccións respiratorias e pneumonías.
5. Tuberculose.
6. Artrite infecciosa e infeccións asociadas a implantes
ortopédicos.
8.Infeccións de pel e partes brandas. Escaras.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 A10 A11 B1 B2 B3 B7 C7 28 28 56
Critical bibliographical A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 12 14
Supervised projects A5 A6 A7 A10 A11 B5 B6 C1 C2 C3 C7 2 12 14
Case study A1 A2 B3 C1 C3 C6 10 10 20
Multiple-choice questions A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2 40 42
 
Personalized attention 4 0 4
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Critical bibliographical A recensión bibliográfica supón un proceso de lectura crítica, dun artigo. Como tal proceso comprende a lectura da obra, a análise do seu contido e unha crítica e valoración da mesma en relación á literatura existente sobre o tema. Unha recensión non supón un resumo da obra, nin unha mera análise do contido, pois o que lle outorga sentido e dimensión académica científica é a crítica que merece a xuízo do autor da recensión, en relación a outras obras coñecidas do mesmo ámbito ou en relación a súa propia experiencia.
Supervised projects Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
Case study Metodoloxía onde o suxeito se enfronta ante a descrición dunha situación específica que suscita un problema que ten que ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Multiple-choice questions Proba obxectiva que consiste en formular unha cuestión en forma de pregunta directa ou de afirmación incompleta, e varias opcións ou alternativas de resposta que proporcionan posibles solucións, das que só unha delas é válida.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Critical bibliographical
Case study
Description
A través de las pautas para la realización de los trabajos

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A5 A6 A7 A10 A11 B5 B6 C1 C2 C3 C7 De revisión bibliográfica 5
Multiple-choice questions A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Exame tipo test composto por corenta preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. 75
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 A10 A11 B1 B2 B3 B7 C7 Avaliarase a asistencia e a participación en clase 5
Critical bibliographical A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Análise crítica artigos científicos. 5
Case study A1 A2 B3 C1 C3 C6 Discusión pormenorizada dun caso clínico, e a procura do seu posible diagnóstico e tratamentos. 10
 
Assessment comments
O exame tipo test se completará con unha proba oral, que será presencial ou a través da plataforma TEAMS, e se valorará nun 15%, de tal maneira que o exame tipo test será 60% e o exame oral un 15%. O exame oral será voluntario. En caso de que o alumno non realize o exame oral, a proba tipo test se valorara nun 75%.

Sources of information
Basic Millán Calenti, JC (2011). Gerontología y Geriatría. Valoración e Intrvención. Madrid. Ed. Médica Panamericana
Mandell, Douglas y Bennet (2016). Infecciones respiratorias y cardiovasculares. Elsevier
Farreras-Rozman (2016). Medicina Interna. Elsevier
Millán Calenti, JC. (2006). Principios de Gerontología y geriatría. Madrid. Ed. Mc Graw Hill Interamericana

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Lectura y comprensión del inglés científico

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia: a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. b.- De realizarse en papel: - Non se empregarán plásticos. - Realizaranse impresións a dobre cara. - Empregarase papel reciclado. - Evitarase a realización de borradores.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.