Identifying Data 2020/21
Subject (*) Clinic Psychology Code 653491008
Study programme
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Obligatory 6
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Lorenzo López, Laura
E-mail
laura.lorenzo.lopez@udc.es
Lecturers
Lorenzo López, Laura
E-mail
laura.lorenzo.lopez@udc.es
Web http://http://gerontologia.udc.es
General description Coñecer os principais cambios cognitivos e condutuais que se producen durante o proceso de envellecemento, tanto normal como patolóxico. Familiarizarse cos instrumentos mais empregados para a avaliación das alteracións e condutas psicopatolóxicas na poboación de idade avanzada. Iniciarse na intervención psicolóxica coas persoas maiores.
Contingency plan A modalidade docente da materia Psicoloxía Clínica no curso académico 2020/21 será a “presencialidade con distanciamento social” como medida de prevención. As titorías e seguimento dos traballos tutelados faranse preferentemente de xeito telemático. De non ser posible manter tal distanciamento social polo número de alumnos/as, ou ante novas situacións de emerxencia sanitaria, optarase por unha modalidade semipresencial (ou totalmente non presencial en caso necesario) seguindo o seguinte plan de continxencia.

1. Modificacións nos contidos. Non se realizarán cambios nos contidos.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Sesións maxistrais
- Obradoiros
- Traballos tutelados
- Proba de resposta múltiple
- Atención personalizada
*Metodoloxías docentes que se modifican
As sesións maxistrais e os obradoiros de clase manteranse de forma virtual a través de Teams e Moodle, combinado con material dixitalizado. O seguimento dos traballos tutelados e titorías farase de forma non presencial a través das mesmas plataformas.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Manteranse abertas canles de comunicación directa co alumnado con regularidade a través das plataformas institucionais (Moodle, Teams), ademais de Skype e correo electrónico.

4. Modificacións na avaliación
*Observacións de avaliación:
Se as condicións sanitarias o permiten, a proba de resposta múltiple e a presentación oral do traballo tutelado será presencial con medidas de distanciamento social. En caso de ter que optar pola non presencialidade por unha nova emerxencia, a proba final realizarase de forma online mediante Microsoft Forms, e o traballo tutelado presentarase de forma telemática en Teams.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía. Sen cambios.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Saber valorar de xeito integral ás persoas maiores así como utilizar os resultados da valoración para intervir de acordo ao diagnóstico preestablecido.
A2 Saber diagnosticar a patoloxía máis prevalente nas persoas maiores así como establecer as pautas terapéuticas máis indicadas, tanto desde o punto de vista farmacolóxico como non farmacolóxico.
B1 Estar en disposición de integrarse en equipos de Saúde, centros xerontolóxicos e entidades que prestan servizos dirixidos as persoas maiores.
B3 Ter o coñecemento para denominarse especialista en Xerontoloxía Clínica de acordo á especialidade desenvolvida.
B5 Ser capaz de aplicar o método científico.
B7 Estar en disposición de realizar actividades asistenciais e investigadoras de xeito integral nos campos social, sanitario e sociosanitario.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
To know how to transfer theoretical knowledge to different real situations of specific areas of intervention in clinical psychology. AJ1
AJ2
BJ1
CC3
CC4
To know how to manage psychological methods for diagnostic and treatment in the psychology of aging field. AJ1
AJ2
BC1
To be able to assess, interpret and adequately synthesize information from evaluation and psychological diagnostic techniques. AJ1
AJ2
Manage and develop methodologies for specific intervention for the older population. BJ1
BJ3
BR1
Develop therapeutic communication skills applicable to social contexts with older adults. BJ1
CC1
CC2
CC3
CC4

Contents
Topic Sub-topic
Block 1. Clinical psychology and aging Theme 1. Introduction to the clinical psychology of aging
1.1. General concepts
1.2. Main theories

Theme 2. Methodology in the psychology of aging
2.1. Evaluation and psychological diagnosis
2.2. Intervention and psychological treatment
2.3. Research in clinical psychology
Block 2. Cognition and aging Theme 3. Orientation and perception
3.1. Concept and neuropsychology of the orientation and perception
3.2. Changes in aging
3.3. Evaluation
3.4. Intervention

Theme 4. Attention and executive functions
4.1. Concept and neuropsychology of attention and executive functions
4.2. Changes in aging
4.3. Evaluation
4.4. Intervention

Theme 5. Memory and learning
5.1. Concept and neuropsychology of memory and learning
5.2. Changes in aging
5.3. Evaluation
5.4. Intervention

Theme 6. Language and communication
6.1. Concept and neuropsychology of language and communication
6.2. Changes in aging
6.3. Evaluation
6.4. Intervention
Block 3. Psychopathology in aging Theme 7. Affective disorders: Anxiety and depression
7.1. Concept
7.2. Epidemiology
7.3. Diagnostic process. Main evaluation tools
7.4. Treatment
7.5. Risk factors for suicide

Theme 8. Psychotic disorders and delirium
8.1. Concept
8.2. Epidemiology
8.3. Diagnostic process. Main evaluation tools
8.4. Treatment

Theme 9. Dementia, cognitive impairment and behavior disorders
9.1. Concept/types
9.2. Psychological and behavioral disorders
9.3. Treatment
9.4. Psychological care to the primary caregiver
Block 4. Personality, adaptation and change in aging Theme 10. Personality and aging
10.1. Personality traits
10.2. Theories of stages and personal development
10.3. Personality disorders

Theme 11. Social relations and sexuality in aging
11.1. The social support in the aging
11.2. Family relationships and change of roles
11.3. Myths and stereotypes about sexuality in aging
11.4. Intervention

Theme 12. Retirement, death, and mourning
12.1. Retirement: Planning and free time
12.2. Coping with death
12.3. Stages of grief
12.4. Psychological support in palliative care

Theme 13. Promotion of health and active aging
13.1. Perception of health
13.2. Promotion of health and prevention of disease
13.3. Programmes for the promotion of active aging

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A2 B1 B3 B7 28 56 84
Workshop A1 A2 B1 B3 B5 B7 C1 C2 C3 C4 10 6 16
Supervised projects B5 B7 C1 C2 C3 C4 4 22 26
Multiple-choice questions A1 A2 B1 B3 B5 B7 C4 2 20 22
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Oral presentation by the teachers (expository teaching) guided by audiovisual media. Keynote sessions will aim to convey general knowledge about the subject and solving doubts. Wednesdays from 16:00 to 18:00 hours.
Workshop Students will develop eminently practical tasks (both in the classroom and at home) on specific themes, with support and supervision of the teachers: study of clinical cases, debate and discussion of specific contents of the subject, review and analysis of papers selected by the teacher and related topics, videos, reviews of current news...
Supervised projects The student will develop a supervised work (experimental or theoretical) related to the subject. Regardless of the type of selected work (experimental or theoretical), it will include the review of scientific articles (in Spanish and English) on the topic and a critical appraisal of them. The work must be exposed in class with the support of audiovisual media.
Multiple-choice questions The topics treated in class during the keynote sessions will have to be overcome by a written test consisting of 40 questions with 4 response options.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Workshop
Description
The tutoring of supervised projects and practical exercises required in the workshops can be done in the tutorial hours or by email: laura.lorenzo.lopez@udc.es. In addition to the personalized attention that students demand, there will be two mandatory meetings to carry out the monitoring of the supervised work. The form and the time in which these mandatory meetings will take place will be indicated throughout the course.
-------------------------------------------------------------
Students with part-time dedication and academic waiver of exemption from attendance recognition must indicate it at the beginning of the course to adopt appropriate measures of attention in each case.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects B5 B7 C1 C2 C3 C4 The ability to synthesize and critically assess the topic studied will be evaluated, as well as the content and format of the work, and its oral presentation. The qualification of the supervised project will contribute to 30% of the total grade of the subject. 40
Multiple-choice questions A1 A2 B1 B3 B5 B7 C4 Test type exam consisting of 40 questions with 4 answer options, being only a correct answer. Each question poorly answered will subtract 0.25 points, not subtracting the unanswered ones. Formula: (Hits-(Errors*0,25))*10/40. This qualification will contribute to 50% of the total grade of the student. 40
Workshop A1 A2 B1 B3 B5 B7 C1 C2 C3 C4 The active participation will be evaluated taking into account the ability to solve cases, and the ability to work as a team. This qualification will contribute to 20% of the total qualification of the student. 20
 
Assessment comments

The detection of fraud, copying or plagiarism in the writing of the work of the subject will involve a suspense in the opportunity of assessment concerned and direct referral to the next opportunity. This attitude will be communicated to the Academic Committee and the rest of the title teachers. It reiterate the irregularity in a 2nd evaluation, the Commission may request to the Rector the temporary or perpetual expulsion of the student in the course Title.


Sources of information
Basic

Belsky, J.K. (2001). Psicología del Envejecimiento. Paraninfo. Madrid.

Fernandez-Ballesteros, R. (2007). GeroPsychology. European Perspectives for an Aging World. Hogrefe. Washington.

Fernandez-Ballesteros, R. (2009). Psicología de la vejez. Una psicogerontología aplicada. Pirámide. Madrid.

Fernández Liria, A., Rodríguez Vega, B. (2006). Habilidades de entrevista para psicoterapeutas. Desclée. Bilbao.

Izal, M., Montorio, I. (1999). Gerontología Conductual. Bases para la intervención y ámbitos de aplicación. Editorial Síntesis. Madrid.

Montorio, I., Izal, M. (2000). Intervención psicológica en la vejez. Aplicaciones en el ámbito clínico y de la salud. Sintesis. Madrid.

Muñoz Tortosa., J. (2002). Psicología del envejecimiento. Pirámide. Madrid.

Triadó, C., Villar, F. (2006). Psicología de la vejez. Alianza Editorial. Madrid.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Assessment and intervention in Gerontology/653491001
Non-pharmacological intervention in dementias/653491017

Subjects that continue the syllabus

Other comments

To help achieve a sustainable immediate environment and meet the strategic objective 7 of the third Plan of sustainability - environmental Green Campus FCS, the documentary work carried out on this subject:

a. Will be mostly requested in a virtual format and computer support

b. If paper is used:

-Do not use plastics

-Use double-sided printing

-Use recycled paper

-Prevent the realization of drafts

GENERAL RECOMMENDATIONS:

1. To attend the face-to-face/telematic sessions.

2. To work continuously throughout the course.

3. Whenever there is a doubt attend tutorials.

4. Correctly prepare the oral presentation of the work.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.