Identifying Data 2020/21
Subject (*) Non-pharmacological intervention in dementias Code 653491017
Study programme
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Optional 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
González-Abraldes Iglesias, Isabel
E-mail
i.gonzalez-abraldes@udc.es
Lecturers
González-Abraldes Iglesias, Isabel
Millan Calenti, Jose Carlos
E-mail
i.gonzalez-abraldes@udc.es
jose.millan.calenti@udc.es
Web
General description en esta materia se estudiaranlas diferentes técnicas de intervención no farmacológicas en el ámbito del deterioro cognitivo.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Non se realizan cambios
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Traballos tutelados e recensions bibliográficas
Disposición na Plataforma Moodle dos presentacións e material complementario da materia

*Metodoloxías docentes que se modifican
Realización das Probas de resposta múltiple (1º e 2º oportunidade): realizarase online a través da plataforma Moodle
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Moodle e Correo electrónico

4. Modificacións na avaliación
Traballos tutelados:20%
Recensions bibliográficas:20%
Asistencia e participación en clase:5%
Proba de resposta múltiple:55% Exame tipo test composto por 40 preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. O exame realizarase online a través da plataforma Moodle
*Observacións de avaliación:
Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 50% do total, unha vez restados os puntos das falladas.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen modificacións

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Saber valorar de xeito integral ás persoas maiores así como utilizar os resultados da valoración para intervir de acordo ao diagnóstico preestablecido.
A2 Saber diagnosticar a patoloxía máis prevalente nas persoas maiores así como establecer as pautas terapéuticas máis indicadas, tanto desde o punto de vista farmacolóxico como non farmacolóxico.
A3 Saber diagnosticar os problemas sociais e/o sociosanitarios que inciden na persoa maior e poñer en marcha as medidas axeitadas a fin de conseguir o maior estado de benestar para el e o seu entorno.
A4 Estar en condicións de dirixir calquera recurso xerontolóxico.
A6 Adquirir as competencias necesarias para aplicar o método científico no desenvolvemento de proxectos.
B1 Estar en disposición de integrarse en equipos de Saúde, centros xerontolóxicos e entidades que prestan servizos dirixidos as persoas maiores.
B2 Estar en disposición de incorporarse como profesional aos equipos de valoración e intervención creados no marco da denominada “Lei da dependencia”.
B3 Ter o coñecemento para denominarse especialista en Xerontoloxía Clínica de acordo á especialidade desenvolvida.
B4 Ter o coñecemento para denominarse especialista en Xerontoloxía Social de acordo á especialidade desenvolvida.
B5 Ser capaz de aplicar o método científico.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Aprender a manexar os diferentes métodos de avaliación, diagnóstico e tratamento psicolóxico no campo aplicado da psicoloxía do envellecemento. AJ1
AJ2
AJ3
BJ1
BJ2
Ser capaz de avaliar, interpretar e sintetizar adecuadamente a información procedente de técnicas de avaliación e diagnóstico psicolóxico AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
BJ1
BJ2
BJ3
BJ4
BR1
CC1
CC2
Desenvolver e planificar unha intervención e tratamento integral desta enfermidade asociada ao proceso de envellecemento. AJ1
AJ2
AJ3
BJ1
BJ2
BJ3
CC1
CC2
Obter as habilidades necesarias para formar parte do equipo interdisciplinar que atende á persoa con demencia e lograr a maior calidade de vida posible ó longo da enfermidade. AR2
BJ1
BJ2
CC1
CC2

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. ENVELLECEMENTO E DEMENCIA 1.1. Envellecemento normal e funcións mentais. . 1.2. Cambios cognitivos no envellecemento. 1.3. Perda de memoria asociada á idade. 1.4. Deterioro cognitivo leve. 1.5. Demencia 1.6. Clasificación 1.7. Diagnóstico 1.8. Diagnóstico diferencial 1.9. Tratamento 1.10. Bibliografía
TEMA 2. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN COGNITIVA 2.1. Avaliación das funcións mentais. 2.2. Exploración neuropsicolóxica. 2.3. Principais instrumentos de avaliación: Mini Mental State Examination. Mini Examen Cognoscitivo. Test Alteración de la Memoria (T@M). Test del Dibujo del reloj. Escala de Enfermedad de Alzheimer (ADAS). Test de los siete minutos. Outros instrumentos usados con frecuencia. 2.4. Instrumentos para a avaliación de funcións específicas. 2.5. Bibliografía
TEMA 3. INTERVENCIÓN NON FARMACOLÓXICA EN DEMENCIAS 3.1. Bases neuropsicolóxicas da estimulación e actividade cognitiva. 3.2. Métodos e obxectivos da intervención cognitiva. 3.3. Orientación á realidade. 3.4. Reminiscencia 3.5. Programas de estimulación e actividade. 3.6. Terapia cognitiva específica. 3.7. Técnicas de comunicación e terapia de validación. 3.8. Psicomotricidade como método de estimulación cognitiva. 3.9. Terapia musical en Xeriatría e demencias: aspectos metodolóxicos. 3.10. Terapias de estimulación multisensorial tipo"Snoezelen" 3.11. Bibliografía
TEMA 4. AVALIACIÓN E INTERVENCIÓN NOS TRASTORNOS PSICOLÓXICOS E DO COMPORTAMENTO.
4.1. Bases biolóxicas e fisiopatolóxicas. 4.2. Síntomas psicolóxicos e do comportamento. 4.3. Principais instrumentos de avaliación. Neuro psychiatric Inventory (NPI). Bahavioral Pathology in Alzheimer’s disease Rating Scale (Behave-AD). Alzheimer’s disease assessment scale-no cog (ADAS-NOCOG). 4.4. Terapia conductual 4.5. Fármacos de uso frecuente. 4.6. Bibliografía
TEMA 5: ATENCIÓN A FAMILIARES E COIDADORES 5.1. Coidadores informais de pacientes con demencia. 5.2. Apoio formal. Programas psicoeducativos. 5.3. Grupos de axuda mutua. Intervención psicoterapéutica. 5.4. Bibliografía

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Critical bibliographical A6 B5 C1 C2 1 10 11
Supervised projects A1 A4 A6 B1 B2 B5 C1 C2 1 20 21
Multiple-choice questions A1 A2 A3 A4 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 1 8 9
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 B1 B2 B3 16 16 32
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Critical bibliographical Análise crítica de artigo científico
Supervised projects De revisión bibliográfica
Multiple-choice questions Exame tipo test composto por corenta preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. As preguntas mal contestadas restarán 0,33 puntos sobre as correctas, non restando as non contestadas. Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 65% do total unha vez restados os puntos das falladas. Ej; 30 ben, 4 mal e 6 non contestadas. A puntuación final será 30-4*0,33=28,68=6,5
Guest lecture / keynote speech Presentacións orais sobre os temas da materia

Personalized attention
Methodologies
Critical bibliographical
Supervised projects
Description
Pautas para realizar os traballos

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A3 B1 B2 B3 Valorarase a asistencia e a participación en clase 5
Critical bibliographical A6 B5 C1 C2 Análise crítica artigos científicos 20
Supervised projects A1 A4 A6 B1 B2 B5 C1 C2 De revisión bibliográfica 20
Multiple-choice questions A1 A2 A3 A4 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 Exame tipo test composto por corenta preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. As preguntas mal contestadas restarán 0,33 puntos sobre as correctas, non restando as non contestadas. Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 65% do total unha vez restados os puntos das falladas. Ej; 30 ben, 4 mal e 6 non contestadas. A puntuación final será 30-4*0,33=28,68=6,5 55
 
Assessment comments
TRABALLOS TUTELADOS:
- Caso de detectar fraude, copia ou plaxio na redacción do traballo da materia, implicará un suspenso na oportunidade de avaliación afectada (0,0) e remisión directa á oportunidade seguinte.
- Dita actitude comunicarase á Comisión Académica e ao resto de profesores do título.
- No caso de que se reitere a irregularidade nunha 2ª avaliación, a Comisión poderá solicitar ao Reitor a expulsión temporal ou perpetua do alumno do Máster cursado.

Sources of information
Basic Millán calenti, JC (2011). Cuidar y acompañar al enfermo con demencia. Madrid. Ed. Médica Panamericana
Millán Calenti, JC (2011). Gerontología y Geriatría. Valoración e Intervención. Madrid. Ed. Médica Panamericana

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Clinic Gerontology I/653491003

Subjects that continue the syllabus
Clinic Gerontology II/653491005
Geriatric Pathology and Intervention I/653491006
Geriatric Pathology and Intervention II/653491007

Other comments
Lectura e comprensión artigos científicos en inglés Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia: a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. b.- De realizarse en papel: - Non se empregarán plásticos. - Realizaranse impresións a dobre cara. - Empregarase papel reciclado. - Evitarase a realización de borradores.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.