Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Intervención non farmacolóxica en demencias Código 653491017
Titulación
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
González-Abraldes Iglesias, Isabel
Correo electrónico
i.gonzalez-abraldes@udc.es
Profesorado
González-Abraldes Iglesias, Isabel
Millan Calenti, Jose Carlos
Correo electrónico
i.gonzalez-abraldes@udc.es
jose.millan.calenti@udc.es
Web
Descrición xeral en esta materia se estudiaranlas diferentes técnicas de intervención no farmacológicas en el ámbito del deterioro cognitivo.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizan cambios
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Traballos tutelados e recensions bibliográficas
Disposición na Plataforma Moodle dos presentacións e material complementario da materia

*Metodoloxías docentes que se modifican
Realización das Probas de resposta múltiple (1º e 2º oportunidade): realizarase online a través da plataforma Moodle
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Moodle e Correo electrónico

4. Modificacións na avaliación
Traballos tutelados:20%
Recensions bibliográficas:20%
Asistencia e participación en clase:5%
Proba de resposta múltiple:55% Exame tipo test composto por 40 preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. O exame realizarase online a través da plataforma Moodle
*Observacións de avaliación:
Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 50% do total, unha vez restados os puntos das falladas.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Sen modificacións

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Saber valorar de xeito integral ás persoas maiores así como utilizar os resultados da valoración para intervir de acordo ao diagnóstico preestablecido.
A2 Saber diagnosticar a patoloxía máis prevalente nas persoas maiores así como establecer as pautas terapéuticas máis indicadas, tanto desde o punto de vista farmacolóxico como non farmacolóxico.
A3 Saber diagnosticar os problemas sociais e/o sociosanitarios que inciden na persoa maior e poñer en marcha as medidas axeitadas a fin de conseguir o maior estado de benestar para el e o seu entorno.
A4 Estar en condicións de dirixir calquera recurso xerontolóxico.
A6 Adquirir as competencias necesarias para aplicar o método científico no desenvolvemento de proxectos.
B1 Estar en disposición de integrarse en equipos de Saúde, centros xerontolóxicos e entidades que prestan servizos dirixidos as persoas maiores.
B2 Estar en disposición de incorporarse como profesional aos equipos de valoración e intervención creados no marco da denominada “Lei da dependencia”.
B3 Ter o coñecemento para denominarse especialista en Xerontoloxía Clínica de acordo á especialidade desenvolvida.
B4 Ter o coñecemento para denominarse especialista en Xerontoloxía Social de acordo á especialidade desenvolvida.
B5 Ser capaz de aplicar o método científico.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aprender a manexar os diferentes métodos de avaliación, diagnóstico e tratamento psicolóxico no campo aplicado da psicoloxía do envellecemento. AP1
AP2
AP3
BP1
BP2
Ser capaz de avaliar, interpretar e sintetizar adecuadamente a información procedente de técnicas de avaliación e diagnóstico psicolóxico AP1
AP2
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
Desenvolver e planificar unha intervención e tratamento integral desta enfermidade asociada ao proceso de envellecemento. AP1
AP2
AP3
BP1
BP2
BP3
CM1
CM2
Obter as habilidades necesarias para formar parte do equipo interdisciplinar que atende á persoa con demencia e lograr a maior calidade de vida posible ó longo da enfermidade. AI2
BP1
BP2
CM1
CM2

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1. ENVELLECEMENTO E DEMENCIA 1.1. Envellecemento normal e funcións mentais. . 1.2. Cambios cognitivos no envellecemento. 1.3. Perda de memoria asociada á idade. 1.4. Deterioro cognitivo leve. 1.5. Demencia 1.6. Clasificación 1.7. Diagnóstico 1.8. Diagnóstico diferencial 1.9. Tratamento 1.10. Bibliografía
TEMA 2. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN COGNITIVA 2.1. Avaliación das funcións mentais. 2.2. Exploración neuropsicolóxica. 2.3. Principais instrumentos de avaliación: Mini Mental State Examination. Mini Examen Cognoscitivo. Test Alteración de la Memoria (T@M). Test del Dibujo del reloj. Escala de Enfermedad de Alzheimer (ADAS). Test de los siete minutos. Outros instrumentos usados con frecuencia. 2.4. Instrumentos para a avaliación de funcións específicas. 2.5. Bibliografía
TEMA 3. INTERVENCIÓN NON FARMACOLÓXICA EN DEMENCIAS 3.1. Bases neuropsicolóxicas da estimulación e actividade cognitiva. 3.2. Métodos e obxectivos da intervención cognitiva. 3.3. Orientación á realidade. 3.4. Reminiscencia 3.5. Programas de estimulación e actividade. 3.6. Terapia cognitiva específica. 3.7. Técnicas de comunicación e terapia de validación. 3.8. Psicomotricidade como método de estimulación cognitiva. 3.9. Terapia musical en Xeriatría e demencias: aspectos metodolóxicos. 3.10. Terapias de estimulación multisensorial tipo"Snoezelen" 3.11. Bibliografía
TEMA 4. AVALIACIÓN E INTERVENCIÓN NOS TRASTORNOS PSICOLÓXICOS E DO COMPORTAMENTO.
4.1. Bases biolóxicas e fisiopatolóxicas. 4.2. Síntomas psicolóxicos e do comportamento. 4.3. Principais instrumentos de avaliación. Neuro psychiatric Inventory (NPI). Bahavioral Pathology in Alzheimer’s disease Rating Scale (Behave-AD). Alzheimer’s disease assessment scale-no cog (ADAS-NOCOG). 4.4. Terapia conductual 4.5. Fármacos de uso frecuente. 4.6. Bibliografía
TEMA 5: ATENCIÓN A FAMILIARES E COIDADORES 5.1. Coidadores informais de pacientes con demencia. 5.2. Apoio formal. Programas psicoeducativos. 5.3. Grupos de axuda mutua. Intervención psicoterapéutica. 5.4. Bibliografía

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Recensión bilbiográfica A6 B5 C1 C2 1 10 11
Traballos tutelados A1 A4 A6 B1 B2 B5 C1 C2 1 20 21
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 1 8 9
Sesión maxistral A1 A2 A3 B1 B2 B3 16 16 32
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Recensión bilbiográfica Análise crítica de artigo científico
Traballos tutelados De revisión bibliográfica
Proba de resposta múltiple Exame tipo test composto por corenta preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. As preguntas mal contestadas restarán 0,33 puntos sobre as correctas, non restando as non contestadas. Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 65% do total unha vez restados os puntos das falladas. Ej; 30 ben, 4 mal e 6 non contestadas. A puntuación final será 30-4*0,33=28,68=6,5
Sesión maxistral Presentacións orais sobre os temas da materia

Atención personalizada
Metodoloxías
Recensión bilbiográfica
Traballos tutelados
Descrición
Pautas para realizar os traballos

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A2 A3 B1 B2 B3 Valorarase a asistencia e a participación en clase 5
Recensión bilbiográfica A6 B5 C1 C2 Análise crítica artigos científicos 20
Traballos tutelados A1 A4 A6 B1 B2 B5 C1 C2 De revisión bibliográfica 20
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 Exame tipo test composto por corenta preguntas con catro respostas cada unha das cales unicamente unha será correcta. As preguntas mal contestadas restarán 0,33 puntos sobre as correctas, non restando as non contestadas. Para superar o exame o alumno deberá obter unha puntuación final do 65% do total unha vez restados os puntos das falladas. Ej; 30 ben, 4 mal e 6 non contestadas. A puntuación final será 30-4*0,33=28,68=6,5 55
 
Observacións avaliación
TRABALLOS TUTELADOS:
- Caso de detectar fraude, copia ou plaxio na redacción do traballo da materia, implicará un suspenso na oportunidade de avaliación afectada (0,0) e remisión directa á oportunidade seguinte.
- Dita actitude comunicarase á Comisión Académica e ao resto de profesores do título.
- No caso de que se reitere a irregularidade nunha 2ª avaliación, a Comisión poderá solicitar ao Reitor a expulsión temporal ou perpetua do alumno do Máster cursado.

Fontes de información
Bibliografía básica Millán calenti, JC (2011). Cuidar y acompañar al enfermo con demencia. Madrid. Ed. Médica Panamericana
Millán Calenti, JC (2011). Gerontología y Geriatría. Valoración e Intervención. Madrid. Ed. Médica Panamericana

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Xerontoloxía Clínica I/653491003

Materias que continúan o temario
Xerontoloxía Clínica II/653491005
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I/653491006
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II/653491007

Observacións
Lectura e comprensión artigos científicos en inglés Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia: a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. b.- De realizarse en papel: - Non se empregarán plásticos. - Realizaranse impresións a dobre cara. - Empregarase papel reciclado. - Evitarase a realización de borradores.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías