Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Farmacoloxía xeriátrica Código 653491018
Titulación
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 2º cuadrimestre
Primeiro Optativa 3
Idioma
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Millan Calenti, Jose Carlos
Correo electrónico
jose.millan.calenti@udc.es
Profesorado
Millan Calenti, Jose Carlos
Correo electrónico
jose.millan.calenti@udc.es
Web http://hhtp://gerontologia.udc.es
Descrición xeral Manexo de fármacos de uso común no paciente xeriátrico
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

4. Modificacións na avaliación

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Saber valorar de xeito integral ás persoas maiores así como utilizar os resultados da valoración para intervir de acordo ao diagnóstico preestablecido.
A2 Saber diagnosticar a patoloxía máis prevalente nas persoas maiores así como establecer as pautas terapéuticas máis indicadas, tanto desde o punto de vista farmacolóxico como non farmacolóxico.
A3 Saber diagnosticar os problemas sociais e/o sociosanitarios que inciden na persoa maior e poñer en marcha as medidas axeitadas a fin de conseguir o maior estado de benestar para el e o seu entorno.
A5 Saber realizar procuras en bases de datos científicas, así como aplicar os resultados das mesmas na consecución de proxectos de investigación.
B1 Estar en disposición de integrarse en equipos de Saúde, centros xerontolóxicos e entidades que prestan servizos dirixidos as persoas maiores.
B2 Estar en disposición de incorporarse como profesional aos equipos de valoración e intervención creados no marco da denominada “Lei da dependencia”.
B3 Ter o coñecemento para denominarse especialista en Xerontoloxía Clínica de acordo á especialidade desenvolvida.
B5 Ser capaz de aplicar o método científico.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Manexar os principais fármacos de uso en xeriatría e as recomendacións xerais para a súa prescrición AP1
AP2
AP3
Coñecer os cambios que sofren as propiedades farmacodinámicas e farmacocinéticas dos medicamentos na persoa maior de cara a un uso racional dos mesmos BP1
BP2
BP3
BI1
Coñecer e comprender como as prescricións deben de ir dirixidas a maximizar os seus efectos beneficiosos e minimizar as súas reaccións farmacolóxicas adversas AI1
BP1
BP2
BP3
Coñecer as interaccións medicamentosas de maior interese clínico na vellez AP1
AP2
AP3
BP1
BP2

Contidos
Temas Subtemas
TEMA 1. INTRODUCIÓN Á FARMACOCINÉTICA E FARMACODINÁMICA: FÁRMACOS E PERSOAS MAIORES Bases conceptuais. Farmacocinética: Absorción, distribución, metabolismo e excreción de fármacos. Farmacodinámica e Sistema Nervioso Central. Sistema cardiovascular. Aparato respiratorio. Recomendacións no uso de fármacos nas persoas maiores. Bibliografía.
TEMA 2. PRINCIPAIS FÁRMACOS DE USO NAS DEMENCIAS: COGNICIÓN E TRASTORNOS NEUROPSIQUIÁTRICOS Neurotransmisión e neurotransmisores. Demencias. Bases para o tratamento. Intervención farmacolóxica. Hipótese colinérxica e inhibidores da acetilcolinesterasa. Glutamatérgicos e outros fármacos. Outras estratexias de intervención. Hipótese amiloidea. Bibliografía
TEMA 3. MANEXO DOS TRASTORNOS PSICOLÓXICOS E CONDUCTUAIS NO PACIENTE CON DEMENCIA Síntomas non cognitivos. Psicolóxicos. Conductuais. Tratamento farmacolóxico. Neurolépticos ou antipsicóticos. Ansiolíticos. Antidepresivos. Antiepilépticos. Bibliografía
TEMA 4. PRINCIPAIS FÁRMACOS DE USO NAS ENFERMIDADES DO CORAZÓN Insuficiencia Cardíaca. Fisiopatoloxía. Mecanismos compensadores. Tratamento. Antagonistas do Calcio. Antiarrítmicos. Bibliografía
TEMA 5. PRINCIPAIS FÁRMACOS DE USO NAS ENFERMIDADES DO APARATO RESPIRATORIO
Enfermidade Pulmonar Obstructiva Crónica. Antiasmáticos. Uso correcto inhaladores. Antitusíxenos. Expectorantes. Mucolíticos. Bibliografía.
TEMA 6. ENFERMIDADES INFECCIOSAS E MANEXO DE ANTIBIÓTICOS NA PERSOA MAIOR Introdución. Factores predispoñentes. Infección urinaria. Bacteriuria asintomática. Infeccións máis frecuentes. Valoración das infeccións. Febre. Uso racional de antibióticos. Espectro e efectos secundarios máis frecuentes. Lista prescrición antibióticos. Vacunacións. Resumo. Bibliografía
TEMA 7. TRATAMENTO DA HIPERTENSIÓN ARTERIAL NA PERSOA MAIOR
Epidemioloxía. Fisiopatoloxía. Consecuencias da HTA. Diagnóstico. Tratamento. Hipotensores. Betabloqueantes. Antagonistas do Calcio. IECA. Outros . Hipertensión arterial refractaria. Bibliografía
TEMA 8. INTERVENCIÓN EN PROCESOS QUE CURSAN CON DOR NO PACIENTE XERIÁTRICO Fisiopatoloxía da dor. Avaliación. Manexo da dor. Fármacos non opiáceos. Paracetamol. AINES. Metamizol. Opiáceos. Analxésicos adxuvantes. Outras modalidades terapéuticas. Resumo. Bibliografía
TEMA 9. MANEXO FARMACOLÓXICO DOS TRASTORNOS OSTEOARTICULARES E REUMATOLÓXICOS. Artrose. Fármacos. Artrite reumatoidea e fármacos. Osteoporose e fármacos. Arterite de células xigantes e fármacos. Polimialxia reumática. Hiperuricemia e gota. Bibliografía.
TEMA 10. USO RACIONAL DE FÁRMACOS NAS PERSOAS MAIORES. INTERACCIÓNS E REACCIÓNS FARMACOLÓXICAS ADVERSAS. Reaccións Farmacolóxicas Adversas. Definición e presentación clínica. Comorbilidade e polifarmacia. Interaccións farmacolóxicas. Recomendacións no uso de fármacos. Bibliografía.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A3 A5 B2 B3 1 30 31
Sesión maxistral A1 A2 B1 B5 16 16 32
Proba de resposta múltiple B3 B5 1 8 9
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados De revisión bibliográfica
Sesión maxistral Presentacións orais por parte dos profesores da materia
Proba de resposta múltiple Test de 40 preguntas. Das catro respostas únicamente unha será correcta. Cada tres respostas falladas descontan unha acertada. Aprobado con 26 unha vez descontadas as falladas.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Pautas para realizar os traballos

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta múltiple B3 B5 Hasta un 55% de la nota final 55
Sesión maxistral A1 A2 B1 B5 Se valorará la asistencia y participación en clases 5
Traballos tutelados A3 A5 B2 B3 De revisión bibliográfica de acuerdo a las normas establecidas el primer día de clase 40
 
Observacións avaliación

TRABALLOS TUTELADOS: Caso de detectar fraude, copia ou plaxio na redacción do traballo da materia, implicará un suspenso na oportunidade de avaliación afectada(0,0) e remisión directa á oportunidade seguinte. Dita actitude comunicarase á Comisión Académica e ao resto de profesores do título. Encaso de que se reitere a irregularidade nunha 2ª avaliación, a Comisión poderá solicitar ao Reitor a expulsión temporal ou perpetua doalumno do Mestrado cursado.


Fontes de información
Bibliografía básica Millán Calenti, JC (2011). Gerontología y Geriatría. Valoración e Intervención. Madrid. Ed. Médica Panamericana

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Xerontoloxía Clínica II/653491005
Patoloxía e Intervención Xeriátrica I/653491006
Patoloxía e Intervención Xeriátrica II/653491007

Materias que continúan o temario

Observacións
TRABALLO MATERIA:

Lectura e comprensión textos científicos en inglés


Caso de detectar fraude, copia ou plaxio na redacción do traballo da materia, implicará un suspenso na oportunidade de avaliación afectada (0,0) e remisión directa á oportunidade seguinte. Dita actitude comunicarase á Comisión Académica e ao resto de profesores do título. En caso de que se reitere a irregularidade nunha 2ª avaliación, a Comisión poderá solicitar ao Reitor a expulsión temporal ou perpetua do/a alumno/a do título cursado. GREEN CAMPUS: Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostible e cumprir o obxectivo estratéxico 9 do III Plan de Sustentabilidade Medio- Ambiental Green Campus FCS, os traballos documentais que se realicen nesta materia: 

a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. 

b.- De realizarse en papel: 

- Non se empregarán plásticos. 

- Realizaranse impresións a dobre cara. 

- Empregarase papel reciclado. 

- Evitarase a realización de borradores.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías