Identifying Data 2020/21
Subject (*) English Language II Code 653491020
Study programme
Mestrado Universitario en Xerontoloxía (Plan 2011)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 2nd four-month period
First Optional 3
Language
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Letras
Coordinador
Floyd Moore, Alan
E-mail
alan.floyd@udc.es
Lecturers
Floyd Moore, Alan
E-mail
alan.floyd@udc.es
Web http://gerontologia.udc.es/docenciaL/postgrado_oficial/ingles1.php
General description Esta materia pretende cubrir as necesidades dos profesionais da saúde cuxa especialidade se relaciona coas persoas maiores, en canto ao seu contacto coa lingua inglesa, sexa con textos escritos ou con situacións onde necesitan falar e entender inglés. Trata tamén algunhas cuestións teóricas relacionadas co léxico e a sintaxe.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos
Ningunha
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Todas
*Metodoloxías docentes que se modifican
Portafolios do alumno: Eliminación de "asistencia e participación"
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado. Sustituense as sesións presenciais por virtuais.

4. Modificacións na avaliación
Portafolio do alumno: Eliminase "asistencia e participación". Dase máis peso aos traballos realizados ao longo do curso.
*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Ningunha

Study programme competencies
Code Study programme competences
A5 Saber realizar procuras en bases de datos científicas, así como aplicar os resultados das mesmas na consecución de proxectos de investigación.
A7 Ter os coñecementos suficientes para incorporarse como investigador en actividades de I+D+i.
A11 Saber difundir os resultados obtidos na actividade asistencial a través das diferentes fontes de información xerontolóxicas e xeriátricas.
B6 Ser capaz de incorporarse a calquera equipo de I+D+i.
B7 Estar en disposición de realizar actividades asistenciais e investigadoras de xeito integral nos campos social, sanitario e sociosanitario.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Students should be able to read and understand relatively advanced written and spoken texts in English related to the field of Gerontology. AR1
AC2
BC1
CC2
CC3
CC4
CC6
CC8
Students should be able to produce orally and in written form write intermediate level texts about their speciality. CC1
CC2
CC3
Students should be able to discuss with ease topics related to their speciality in everyday situations in English either with their colleagues or patients. AR1
CC2
Students should be able to make oral presentations in English at post-intermediate level related to the subject of Gerontology. AR3
BR2
CC2

Contents
Topic Sub-topic
Introduction. English in Geriatrics and Gerontology. Lexical and syntactic features (intermediate). Verb tenses and forms.
"An Old Person I help to treat": essay practice. Analysis and correction of mistakes.
Exercise and Old Age. Listening and reading comprehension of audio and audiovisual texts.
Practice in presentations and compositions. Strategies for essays and presentations.
Listening Comprehension: audiovisual texts on the theme of exercise and old age. Presentation and essay practice. Presentation strategies.
Secrets of a long life. Genetics, lifestyle and environmental factors.
Teamwork with specialists in other areas. Reading comprehension: "Geriatric Interdisciplinary teams".
A Question of Age Professional and Family Care.
Old People's Homes and / or home care.
Discussion: "A Question of Age". Placing and timing in the lives of the elderly.
Robotics and care of the elderly
The treatment of the elderly: medication. Tasks, medication and over-medication.
Lexical and syntactic features (intermediate). Part II.
Alternative treatments (herbs, homeopathy, acupuncture, etc)
Old age and the brain. Dementia and Alzheimer's Disease Practical situations and problems. (part II)

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Workbook C2 0 8 8
Collaborative learning B6 B7 C2 3 0 3
Oral presentation C2 C3 C6 8 10 18
Guest lecture / keynote speech C4 C8 10 10 20
Student portfolio A5 A7 A11 C1 C2 0 16 16
Supervised projects A11 C2 C3 C6 C8 0 9 9
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Workbook Articles, texts and various 'hand outs' throughout the course. Videos and other audio and visual materials.
Collaborative learning Collaborative work, using ICTs where necessary.
Oral presentation Oral presentations, without the use of written notes, backed up by PowerPoint or similar. One rehearsal during the course; the final presentación will take place towards the end of the four-month period. Possible structure (optional): TITLE SLIDE, CONTENTS, BODY, REVIEW AND CONCLUSIONS.
Guest lecture / keynote speech Lectures given the teacher in charge of the subject.
Student portfolio Written coursework, attendance and participation.
Supervised projects Coursework, in the form of a written assignment (see "Personalised Attention").

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Coursework assignment, monitored by and with the collaboration of teacher in charge of the subject. It consists of a written piece of work 6 - 7 pages in length, Times New Roman 12, double space. Topic in the field of geriatrics and gerontology. Students can choose title, but permission should be sought from the teacher in charge of the subject prior to writing the assignment. Teachers have the programme "Turnitin" in order to avoid plagiarism.
This assignment will probably form the basis of the presentation in class, unless permission is expressly given.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Student portfolio A5 A7 A11 C1 C2 Other pieces of work for both teachers during the course. Participation and attendance. 30
Oral presentation C2 C3 C6 Presentation in English towards the end of the four-month period, using Power Point o Prezi or similar, on a topic chosen by the student her/himself, related to the speciality of Gerontology. 30
Supervised projects A11 C2 C3 C6 C8 Written assignment. (For details, see "Personalised attention)
In order to comply with Green Campus norms for a healthier environment, work will be submitted in digital format unless otherwise stipulated.
40
 
Assessment comments

Students should keep in touch with teachers in the event of special circumstances. Second opportunity: Students who did not fulfil the requirements of the section "Participation and attendance" will be required to do an extra piece of written work, whose characteristics should be consulted beforehand with the teacher involved (20%). Otherwise, the assessment criteria will be the same as in the first opportunity.


Sources of information
Basic Grice, Tony (2007). Nursing 1 (Students' book) . Oxford University Press ISBN: 978-0-19-456977-4
THERE IS NO SET TEXTBOOK. THE ONE BY GRICE CAN BE USED FOR PREPARATION OF THE SUBJECT. THE FOLLOWING ARE FOR FURTHER READING. MANY OF THESE BOOKS ARE AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE FACULTY IN THE CAMPUS OF OZA.

Baker, Ann. Introducing english pronunciation a teacher’s guide to: tree or three? and ship or sheep? Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 1982. 
Birren, James E. Encyclopedia of gerontology. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2007.
Bond, John. Ageing in society an introduction to social gerontology. 2nd ed. London: Sage, 1994.

Bradley, Robin A. English for nursing and health care a course in general and professional English. Milano: McGraw-Hill, 2005.
Brocklehurst·s textbook of geriatric medicine and gerontology. 6th edition. London: Churchill Livingstone, 2003.
Diccionario de términos y frases médicas inglés-español, español-inglés. Madrid: Paraninfo, 1996.
Edo Marzá, Nuria. English for patient-administration and non-clinical hospital staff. Alcalá la Real (Jaén): Formación Alcalá, 2011.
Fitzgerald, Patrick. English for medicine in higher education studies: coursebook. Reading, UK: Garnet Education, 2010.
Greenhalgh, Trisha. English for physicians english for medical conferences & presentations = inglés para médicos: inglés para congresosy presentaciones médicas. Madrid: Churchill Livingstone España, 1995.
Moody, Harry R. Aging: concepts and controversies. 6th ed. Thousand Oaks (California): Pine Forge Press, 2010.
Worsfold, Brian. Acculturating age: approaches to cultural gerontology. Lleida: Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 2011. Print. Dedal-Lit (Universitat de Lleida) 7.


Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
English Language I/653491019

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

The teacher of "Inglés 1" is the same as that of "Inglés 2". Work will be handed in in "virtual" format (PDF or similar).(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.