Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Anatomía Código 653G01106
Titulación
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado Anual
Primero Formación básica 9
Idioma
Castellano
Gallego
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador/a
Díaz Prado, Silvia María
Correo electrónico
s.diaz1@udc.es
Profesorado
Díaz Prado, Silvia María
Fuentes Boquete, Isaac Manuel
Meilán Devesa, José Ramón
Santos del Riego, Sergio Eduardo
Correo electrónico
s.diaz1@udc.es
i.fuentes@udc.es
jose.meilan@udc.es
sergio.santos.delriego@udc.es
Web
Descripción general A Anatomía Humana estuda a organización estrutural do corpo humano en estado de saúde e durante o desenrolo, relacionando a forma coa función e valorando os cambios de dita estrutura como resposta a todos aqueles axentes que, en condicións de normalidade, actúan sobre ela.
A docencia de Anatomía Humana está encamiñada a que o futuro profesional sanitario adquira a terminoloxía anatómica e se inicie no emprego correcto da nomenclatura médico-biolóxica. Ten un enfoque aplicativo, de modo que sexa útil para outras materias do currículo do Grao en Terapia Ocupacional. Para isto, abórdase o estudo dunha anatomía funcional, descritiva, sistémica e topográfica, orientada a fomentar a capacidade de descrición e de orientación espacial.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos: Non se realizarán cambios nos contidos.

2. Metodoloxías:
*Metodoloxías docentes que se manteñen:
BLOQUE 1. ANATOMÍA HUMANA. Mantéñense todas as metodoloxías, a excepción da realización dos cadernos de traballo de Anatomía Humana (obradoiro). As sesións maxistrais e as prácticas de laboratorio (nas que se imparten contidos teóricos co apoio do uso de maquetas e de ósos da osteoteca) impartiranse a través de Teams.
BLOQUE 2. CINESIOLOXÍA OCUPACIONAL. Mantéñense os seminarios, que se impartirán a través de Teams.
*Metodoloxías docentes que se modifican:
BLOQUE 2. CINESIOLOXÍA OCUPACIONAL.
Prof. Sergio Santos del Riego.
• Sesións maxistrais e seminarios teórico-prácticos (de membros superior e inferior): temas publicados periodicamente en MOODLE.
• Docencia de apoio a través de Teams. Grupo Grande (GG): síncrona en horario oficial (9:00-10:00 h). Grupos Docencia Interactiva (seminarios teórico-prácticos, GDI): síncrona en horario oficial (10:00-11.30 h), ampliado máximo até as 12:00 h.
Permítese repetir a asistencia á docencia de GDI, á marxe do grupo que corresponda.
Seminarios de Membros Superior e Inferior: en cada caso, realizaranse a través de Teams en datas a determinar en tres sesións de docencia síncrona e unha cuarta sesión de titoría de apoio grupal.
Prof. José Ramón Meilán Devesa.
• Balance Muscular. Vídeos de exploración muscular publicados en MOODLE cada semana, dirixidos á grupos GDI).
• Balance Articular: Vídeos de balance articular publicados en MOODLE cada semana e un seminario explicativo a través de Teams.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado: correo electrónico, MOODLE e Teams (a demanda, previa solicitude por correo electrónico), en horario oficial de titorías.

4. Modificacións na avaliación:
BLOQUE 1: ANATOMÍA HUMANA:
A avaliación na primeira e segunda oportunidade farase a través de MOODLE mediante exame tipo test (6,5 puntos), que consistirá de 48 preguntas, cada unha con catro sentencias das que só unha é correcta. O aprobado establécese nun mínimo de 30 preguntas contestadas correctamente.
BLOQUE 2: CINESIOLOXÍA OCUPACIONAL: AVALIACIÓN CONTÍNUA (3,5 puntos). Detállase o peso na avaliación e as tarefas, segundo o profesor:
- Prof. Sergio Santos del Riego (2 puntos; Puntuación mínima: 0.8 puntos). Cada tarefa consiste de: a. unha memoria-portafolios manuscrita orixinal que inclúa conceptos relevantes de cinesioloxía estrutural. b. un procedemento de aprendizaxe-servizo (elaboración dunha imaxe jpg que relacione o membro superior (tarefa 1, 1 punto) e o inferior (tarefa 2, 1 punto) cunha actividade ocupacional e unha mensaxe de interese para a cidadanía.
- Prof. José Ramón Meilán Devesa (1.5 puntos; Puntuación mínima: 0.6 puntos). Tarefa 1. Valoración Muscular. Tarefa 2. Valoración Articular.
Data de entrega das tarefas de cada profesor: a determinar.
EXAME ORAL (3,5 puntos). Só para o alumnado que non aprobase este BLOQUE mediante a avaliación continua (non alcanzar a puntuación mínima nas dúas partes ou non presentar en tempo e forma ambas tarefas a cada profesor).

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía:
BLOQUE 1. ANATOMÍA HUMANA Non hai modificacións.
BLOQUE 2. CINESIOLOXÍA OCUPACIONAL 1. Prof. Sergio Santos del Riego: PDF tanto para clases maxistrais e Seminarios práctico de membro superior e teórico de membro inferior. Vídeos tanto das clases maxistrais como dos seminarios.
2. Prof. José Ramón Meilán Devesa: Vídeos das prácticas: Balance Muscular e Articular.

Competencias del título
Código Competencias del título
A1 Explicar la relación entre el funcionamiento ocupacional, la salud y el bienestar.
A2 Explicar los conceptos teóricos que sostienen la terapia ocupacional, expresamente la naturaleza ocupacional de los seres humanos y su funcionamiento a través de las ocupaciones.
B1 Aprender a aprender.
B8 Capacidad de análisis y de síntesis.
B9 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
B12 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.
B13 Resolución de problemas.
B16 Habilidad para trabajar de manera autónoma.
B17 Compromiso ético.
B19 Comunicación oral y escrita en la lengua materna.
B23 Capacidad de aprender.
B25 Capacidad de crítica y autocrítica.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Desarrollar la capacidad de observación. A1
A2
B1
B8
B9
B12
B13
B16
B17
B19
B23
B25
C1
C4
C6
C7
C8
Identificar mediante la anatomía de superficie estructuras óseas, musculares, nerviosas y vasculares del cuerpo humano A1
A2
B1
B8
B9
B12
B13
B16
B17
B19
B23
B25
C1
C4
C6
C7
C8
Conocer, comprender y analizar la anatomía del movimiento humano para deducir el comportamiento en condiciones de disfunción ocupacional. A1
A2
B1
B8
B9
B12
B13
B16
B17
B19
B23
B25
C1
C4
C6
C7
C8
Identificar la forma y las relaciones de las diferentes estructuras anatómicas mediante el uso de esquemas, dibujos, fotografias, cortes multidireccionales, reconstrucciones planimétricas y modelos tridimensionales (maquetas). A1
A2
B1
B8
B9
B12
B13
B16
B17
B19
B23
B25
C1
C4
C6
C7
C8
Utilizar los conocimientos anatómicos en el planteamiento y análisis de problemas clínicos pertinentes. A1
A2
B1
B8
B9
B12
B13
B16
B17
B23
B25
C1
C4
C6
C7
C8
Dominar la terminología anatómica, de modo que el alumnado conozca la nomenclatura actualizada de las estructuras anatómicas y adquira la capacidad de descripción de estas estructuras empleando términos de orientación espacial. A1
A2
B1
B8
B9
B12
B13
B16
B17
B19
B23
B25
C1
C4
C6
C7
C8
Adquirir la base suficiente del conocimiento anatómico para realizar intervenciones en el ámbito de la terapia ocupacional. A1
A2
B1
B8
B9
B12
B13
B16
B17
B19
B23
B25
C1
C4
C6
C7
C8
Conocer los conceptos básicos de cinesiología (anatomía aplicada), necesarios para el desarrollo adecuado del ejercicio profesional del terapeuta ocupacional. A1
A2
B1
B8
B9
B12
B13
B16
B17
B19
B23
B25
C1
C4
C6
C7
C8
Conocer la morfología general del corpo humano, la localización, la forma y la estructura de sus órganos, sistemas y aparatos, y sus interrelaciones topográficas. A1
A2
B1
B8
B9
B12
B13
B16
B17
B19
B23
B25
C1
C4
C6
C7
C8

Contenidos
Tema Subtema
Tema 1. Introducción a la anatomía humana.
Prof. Isaac Fuentes y Silvia Díaz
Contenido teórico:

Introducción a la anatomía humana.
Introducción a la embriología.
Introducción a la histología.
Huesos: estructura, función y tipos. Remodelamiento óseo.
Articulaciones: clasificación. Articulación sinovial.

Actividades prácticas (utilizando la osteoteca):

Estudiar el tejido óseo compacto y esponjoso.
Estudiar Los tipos de huesos.
Reconocer las superficies articulares.
Tema 2.- Huesos y articulaciones de cabeza, cuello y tronco.
Prof. Isaac Fuentes y Silvia Díaz
Contenido teórico:

Esqueleto de la cabeza.
Columna vertebral. Vértebra tipo. Vértebras regionales.
Esqueleto del tórax: mecánica respiratoria.


Actividades prácticas (utilizando la osteoteca e maquetas):

Estudiar el esqueleto de la cabeza.
Estudiar las vértebras de las distintas regiones del raquis.
Estudiar el esqueleto del tórax.

Tema 3. Músculos del cuello y del tronco.
Prof. Isaac Fuentes y Silvia Díaz
Contenido teórico:

Músculos de la región posterior del cuello.
Músculos de la región anterior del cuello.
Músculos del tronco: región posterior del tronco, pared anterolateral del tórax, pared anterolateral del abdomen, diafragma y piso pélvico.

Actividades prácticas (en maquetas):

Reconocer los principales músculos de cuello y tronco.
Tema 4. Huesos y articulaciones del miembro superior.
Prof. Isaac Fuentes y Silvia Díaz
Contenido teórico:

Cintura escapular: clavícula y escápula. Húmero. Radio y Cúbito. Huesos del carpo. Huesos de la mano: metacarpianos y falanges.
Complejo articular del hombro: articulación esternoclavicular, articulación acromioclavicular y articulación escapulohumeral. Articulación del codo y articulación radiocubital distal. Complejo articular de la muñeca: articulaciones radiocarpiana, mediocarpiana e intercarpianas. Articulaciones carpometacarpianas. Articulación trapezometacarpiana. Articulaciones metacarpofalángicas. Articulaciones interfalángicas.

Actividades prácticas:

Estudiar los huesos y las articulaciones utilizando la osteoteca y las maquetas.
Tema 5. Musculatura, vascularización e inervación del miembro superior.
Prof. Isaac Fuentes y Silvia Díaz
Contenido teórico:

Músculos del hombro: regiones anterior, medial, lateral y posterior.
Músculos del brazo: regiones anterior y posterior.
Músculos del antebrazo: regiones anterior, lateral y posterior.
Músculos de la mano: regiones media, tenar e hipotenar.

Actividades prácticas (en maquetas):

Reconocer y palpar los principales músculos del miembro superior.
Tema 6. Huesos y articulaciones del miembro inferior.
Prof. Isaac Fuentes y Silvia Díaz
Contenido teórico:

Coxal. Fémur. Rótula. Tibia y peroné. Huesos del pie: tarso anterior (astrágalo y calcáneo), tarso posterior (navicular, cuneiformes y cuboides), metatarsianos y falanges.
Articulación coxofemoral. Articulación de la rodilla. Articulaciones tibioperonea proximal, tibioperonea distal y talocrural. Articulación subastragalina. Articulación mediotarsiana: articulación astragalocalcaneonavicular y articulación calcaneocuboidea. Articulación cuneonavicular. Articulaciones tarsometatarsianas. Articulaciones metatarsofalángicas. Articulaciones interfalángicas.

Actividades prácticas:

Estudiar utilizando la osteoteca y las maquetas los huesos del miembro inferior.
Estudiar utilizando las maquetas las articulaciones del miembro inferior.
Tema 7. Musculatura, vascularización e inervación del miembro inferior.
Prof. Isaac Fuentes y Silvia Díaz
Contenido teórico:

Músculos de la pelvis: iliopsoas y región glútea.
Músculos del muslo: regiones anterior, medial y posterior.
Músculos de la pierna: regiones anterior, lateral y posterior.
Músculos del pie: región dorsal y región plantar (media, medial y lateral).

Actividades prácticas (maquetas):

Reconocer y palpar los principales músculos del miembro inferior.
Tema 8. Sistema cardiocirculatorio.
Prof. Isaac Fuentes y Silvia Díaz
Contenido teórico:

Corazón.
Circulación sistémica y pulmonar. Vascularización general.
Sistema linfático.

Actividades prácticas.- Estudiar en maquetas:

La morfología del corazón.
La vascularización general.
Tema 9. Sistema nervioso.
Prof. Isaac Fuentes y Silvia Díaz
Contenido teórico:

Introducción.
Médula espinal y Nervio espinal.
Encéfalo: tronco encefálico, diencéfalo, telencéfalo (corteza cerebral: áreas sensitivas y motoras) y cerebelo.
Meninges y líquido cefalorraquídeo.

Actividades prácticas (utilizando maquetas):

Estudio de la médula espinal y el nervio espinal.
Estudio del encéfalo.
Tema 10. Sistema Nervioso. Vías sensitivas y motoras.
Prof. Isaac Fuentes y Silvia Díaz
Contenido teórico:

Vía de la sensibilidad termoalgésica: tracto espinotalámico lateral.
Vía de la sensibilidad del tacto grosero: tracto espinotalámico anterior.
Vía de la sensibilidad propioceptiva consciente.
Vía motora consciente.

Actividades prácticas:

Estudiar completando en dibujos esquemáticos las vías ascendentes y descendentes.
Tema 11. Estesiología y esplacnología.
Prof. Isaac Fuentes y Silvia Díaz
Contenido teórico de estesiología:

Introducción a los órganos y receptores de los sentidos. Sentido de la visión, sentido de la audición, sentidos del olfato, del gusto y del tacto.

Contenido teórico de esplacnología:

Introducción a los sistemas y aparatos.

Actividades prácticas:

Estudiar en maquetas los fundamentos anatómicos de las estructuras descritas.
Tema 12. Cinesiología Ocupacional Biomecánica.
Prof. Sergio Santos del Riego
- Conceptos generales: Importancia en el currículum de Terapia Ocupacional.
- Biomecánica de los tejidos
- Cinética.
- Cinemática.
- Biomecánica ocupacional.
Tema 13. Cinesiología Ocupacional Estructural.
Prof. Sergio Santos del Riego.
Contenidos teóricos (Clases expositivas y aprendizaje colaborativo).
Seminarios teórico prácticos.
- Introducción, conceptos y terminología.
- Generalidades: Tipos de articulaciones y miología.
- Acción motriz: Respiración, postura, dinámica, miembro superior y miembro inferior.
- Cinesiología estructural ocupacional: hombro, codo, muñeca, mano, raquis, cadera, rodilla, tobillo y pie.
- Aplicaciones ocupacionales en Miembro superior: hombro, codo, antebrazo, muñeca, mano y dedos.
Anatomía aplicada ocupacional en las Actividades de la Vida Diaria.
- Aplicaciones ocupacionales en Miembro inferior: cadera, rodilla, tobillo y pie.
Marcha, Carrera y Salto, entre otros.
- Aplicación ocupacional con Métodos de Facilitación Neuromuscular Propioceptiva: Generalidades.
- Seminarios teórico-prácticos: Aproximación topográfica transdisciplinar a: Miembro superior, Miembro inferior, Retrosoma/Presoma e Plexos.
Tema 14.-Cinesiología Ocupacional práctica.
Prof. José Ramón Meilán Devesa.
Actividades prácticas.
- Balance articular.
- Balance muscular.
- Conocimientos básicos de estiramientos musculares.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Sesión magistral A1 B1 B8 B12 B17 B25 C6 C4 25 50 75
Prácticas de laboratorio A2 A1 B9 B13 B16 B23 C1 C8 24 24 48
Seminario B1 B8 B9 B13 B25 C7 3 6 9
Taller A2 A1 B8 B9 B13 B16 B17 B23 B25 C4 C6 C7 C8 0 14 14
Prácticas clínicas A2 A1 B8 12 12 24
Prueba objetiva A2 A1 B1 B8 B9 B12 B13 B16 B17 B19 B23 B25 C1 C4 C6 C7 C8 1 2 3
Prueba de respuesta múltiple A2 A1 B8 B12 1 1 2
Prueba oral A2 A1 B8 B17 B19 B23 B25 C1 1 2 3
Aprendizaje colaborativo A2 A1 B1 B8 B9 B12 B13 B16 B17 B19 B23 B25 C1 C4 C6 C7 C8 15 30 45
 
Atención personalizada 2 0 2
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Sesión magistral Clase teórica participativa, favoreciendo el intercambio de opiniones, el debate y la respuesta de las preguntas formuladas por el alumnado. Forma fparte de las metodologías de Anatomía Humana.
Prácticas de laboratorio Clases prácticas que complementan los contenidos abordados en las clases teóricas:

- Se emplean las colecciones de maquetas y láminas del cuorpo humano y la osteoteca del Laboratorio de Anatomía Humana.

- Mediante la palpación de estructuras, se aborda el estudio de la anatomía de superficie.

- Se examinan distintos grupos musculares, mediante la palpación y movimientos contra resistencia.

- Se analizan funcionalmente las principales articulaciones móbiles.

En las prácticas de laboratorio se fomenta la participación del alumnado, favoreciendo el intercambio de opiniones, el debate y la resolución de problemas.
Seminario Es una técnica de trabajo en grupo reducido que tiene como finalidad el estudio intensivo de un tema. Se caracteriza por la discusión, la participación, la elaboración de documentos y las conclusiones a las que tienen que llegar todos los participantes del seminario. El fin de esta metodología es aclarar concepto y resolver dudas. Forma parte de las metodologías de Anatomía Humana.
Taller Consiste en ejercicios que el alumnado debe realizar (completar dibujos esquemáticos de estructuras anatómicas; identificar detalles anatómicos en los dibujos esquemáticos; reconocer mediante anatomía de superficie determiandas estructuras anatómicas, etc.) recogidos en los CUADERNOS DE TRABAJO DE ANATOMÍA HUMANA, elaborados por el profesorado del área de Anatomía y Embriología Humana, y a los que el alumnado tiene acceso a través de la plataforma virtual de la universidad. Forma parte de las metodologías de Anatomía Humana.
Prácticas clínicas Basándose en la valoración funcional de músculos y articulaciones, se pretende favorecer la adquisición de competencias básicas en la valoración clínica del aparato locomotor. Forma parte de la metodología de Cinesiología Ocupacional.
Prueba objetiva Examen final de Anatomía Humana. Consistirá en dos partes:
Examen tipo test (cada pregunta con 4 afirmaciones; sólo una es correcta; no se puntúa negativo por respuesta incorrecta). El aprobado está en el 60% de respuestas correctas.
Examen preguntas cortas.
Cada parte del examen contribuye en un 50% en la calificación del examen final.

Examen final de Cinesiología Ocupacional. Examen escrito de preguntas cortas o medias en la fecha establecida en el calendario oficial de exámenes aprobado en Junta de Facultad.
Prueba de respuesta múltiple Pruebas periódicas tipo test sobre unidades temáticas de la materia. Forma parte de la evaluación continua de Antomía Humana.
Prueba oral Prueba oral personalizada en la que se valorará el conocimiento de la acción de un grupo muscular o músculo aislado y la interpretación de una goniometría articular.
Aprendizaje colaborativo Conjunto de procedimentos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones. El alumnado trabaja conjuntamente en grupos reducidos en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de los otros miembros del grupo. Esta metodología corresponde a la Cinesiología Ocupacional.

Atención personalizada
Metodologías
Seminario
Aprendizaje colaborativo
Taller
Prácticas clínicas
Sesión magistral
Prácticas de laboratorio
Descripción
A atención personalizada faise mediante titorías personalizadas directas e virtuais a demanda e previa cita, individualis e grupais.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Taller A2 A1 B8 B9 B13 B16 B17 B23 B25 C4 C6 C7 C8 Evaluación continua de Anatomía Humana:
Realización de los cuadernos de trabajo de Anatomía Humana.
5
Prueba objetiva A2 A1 B1 B8 B9 B12 B13 B16 B17 B19 B23 B25 C1 C4 C6 C7 C8 Examen final de Anatomía Humana: 50% de la nota final.
Consistirá en dos partes:

Examen tipo test, de 12 a 24 preguntas (cada pregunta con 4 afirmaciones; solo una es correcta; no se puntúa negativo por respuesta incorrecta). El aprobado está en el 60% de respuestas correctas.
Examen preguntas cortas (5 a 10 preguntas).

Cada parte del examen contribuye en un 50% en la calificación del examen final.

Examen final de Cinesiología Ocupacional: 20% de la nota final.
70
Prueba de respuesta múltiple A2 A1 B8 B12 Avaliación continua de Anatomía Humana. Probas periódica tipo test sobre unidades temáticas da materia.
10
Prueba oral A2 A1 B8 B17 B19 B23 B25 C1 Examen final de Cinesiología Ocupacional.
Prueba oral personalizada en la que se valorará el conocimiento de la acción de un grupo muscular o músculo aislado y la interpretación de una goniometría articular. Además, se podrá incluir una parte de estiramientos.
15
 
Observaciones evaluación

ANATOMÍA HUMANA
Grado de Terapia Ocupacional

ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA. Está dividida en dos partes:

 • Anatomía Humana (6 ECTS; profesores: Isaac Manuel Fuentes Boquete y Silvia María Díaz Prado)
 • Cinesiología Ocupacional (3 ECTS; profesores: Sergio Santos del Riego y José Ramón Meilán Devesa)
 • Responsable de la asignatura: Profa. Silvia María Díaz Prado. Al inicio del curso académico, explicará con detalle
  al alumnado la organización de la asignatura y los criterios de evaluación.
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA.- La asignatura se evalúa de la siguiente manera:
 • Anatomía Humana: con un valor de 6,5 sobre 10, tal como se indica a continuación:
  • Evaluación continua: 1,5 sobre 6.5.
  • Examen final: 5 sobre 6.5.
   Para aprobar Anatomía Humana, será necesario alcanzar un total de 3,25 sobre 6.5.
 • Cinesiología Ocupacional: con un valor de 3,5 sobre 10, tal como se indica a continuación:
  • Examen final escrito (Prof. Sergio Santos): con un valor de 2,0.
  • Examen oral práctico (Prof. José R. Meilán): con un valor de 1,5.

APROBADO DE LA ASIGNATURA.


El aprobado conjunto de la asignatura corresponde a 5,0 sobre 10.


Para el cálculo de la nota final de la asignatura, se sumarán las notas obtenidas en cada
parte de la asignatura, siempre que se obtenga en cada parte el 80% del valor en la
nota de aprobado. Así, para este cálculo de la nota final de la asignatura es preciso obtener:


 • Anatomía Humana: 2,6 (80% de 3,25).
 • Cinesiología Ocupacional: 1,4 (80% de 1,75), obteniendo un mínimo de 0,8 en el examen escrito (Prof. Sergio Santos) y de 0,6 en el examen oral (Prof. Meilán)

EVALUACIÓN DE ANATOMÍA HUMANA EN DETALLE.

 • Examen final de Anatomía Humana (con un valor de 5,0).- Consistirá en dos partes:
 • Prueba tipo test (con un valor de 2,5). Consiste de 24 a 48 preguntas. Cada
  pregunta cuenta con cuatro sentencias, de las cuales solo una es correcta. No
  se puntúa negativo por respuesta incorrecta. El aprobado está en el 60% de
  respuestas correctas.
 • Examen preguntas cortas (con un valor de 2,5). Consiste de 5 a 10 preguntas cortas.
 • Evaluación continua de Anatomía Humana.- Se tendrá en cuenta:
 • Realización de los cuadernos de prácticas  (con un valor de 0,5). Los cuadernos se publican en MOODLE.
 • Pruebas periódicas tipo test sobre unidades temáticas de la asignatura (con un
  valor de 1,0). Estos exámenes tipo test tienen misma estructura, grado de
  dificultad y modo de evaluación que la prueba tipo test del examen final.

EVALUACIÓN DE CINESIOLOGÍA OCUPACIONAL EN DETALLE.

 • Examen final escrito de Cinesiología Ocupacional (con un valor de 2,0).
 • Examen oral práctico de Cinesiología Ocupacional
  (con un valor de 1,5). Consistirá en la valoración de un grupo muscular
  y de una goniometría articular. Se podrá incluir una parte de
  estiramientos, en la que el alumnado tendrá que explicar la maniobra y la
  implicación del grupo muscular o músculo aislado. El profesor publicará,
  previamente a la fecha oficial de realización del examen correspondiente, un
  documento con el lugar y horario de realización del examen que corresponda a cada alumno/a.

PLAN GREEN CAMPUS FCS:

Para ayudar a conseguir un entorno inmediato sustentable y cumplir el objetivo extratégico 9 del Plan Green Campus de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS), ls trabajos documentales que se realicen en esta asignatura:
A.- Mayoritariamente, se solicitarán en formato virtual y soporte informático.
B.- De realizarse en papel:
1. No se utilizarán plásticos.
2. Se imprimirá a doble cara.
3. Se utilizará papel reciclado.
4. Se evitará la realización de borradores.


Fuentes de información
Básica

·Delmas A. Vías y centros nerviosos. Barcelona: Ed. Masson 2001.

·Drake RL, Wayne V, Mitchell AWM. GRAY. Anatomía para estudiantes. Madrid: Ed. Elsevier 2005.

·Dufour M. Anatomía del aparato locomotor. Barcelona: Ed. Masson 2003-04.

·Feneis H, Dauber W. Nomenclatura anatómica ilustrada. Barcelona: Ed. Masson 2006.

·Moore KL, Dalley AF. Anatomía con orientación clínica. Madrid: Ed. Médica Panamericana 2002.

·Netter FH. Atlas de Anatomía Humana. East Hanover: Ed. Novartis 2003.

·Olson T. ADAM. Atlas de Anatomía Humana. Barcelona: Ed. Masson 1997.

·Palastanga N, Field D, Soames R. Anatomía y movimiento humano. Estructura y funcionamiento. Barcelona: Ed. Paidotribo 2000.

·Schünke M, Schulte E, Schumacher U, Voll M, Wesker K. PROMETHEUS. Texto y atlas de anatomía. Madrid: Ed. Médica Panamericana 2005.

·Putz R, Pabst R, editores. SOBOTTA. Atlas de Anatomía Humana. Madrid: Ed. Médica Panamericana 2000.

·Rouvière H, Delmas A. Anatomía Humana. Descriptiva, Topográfica y Funcional. Barcelona: Ed. Masson 1999.

·Rash - Burke. Kinesiología y Anatomía aplicada. Cuarta edición. El Ateneo, 1976.

·Luttgens – Wells. Kinesiología. Bases científicas del Movimiento Humano. Séptima edición. CBS Collage Publishing, 1985.

·Villadot Voegeli. Lecciones básicas de Biomecánica del Aparato Locomotor. Masson, 2004.

·Rene Caillet. Anatomía Funcional, Biomecánica. Marban.

·Nordin – Frankel. Biomecánica básica del Sistema Musculoesquelético. Tercera edición. McGraw-Hill – Interamericana.

·Paolo Raimondi. Cinesiología y Psicomotricidad. Paidotribo, 2006.

·Eric Viel at cols.. La Marcha Humana, la Carrera y el Salto. Masson, 2002.

·Panjabi MM – White AA. Biomechanics in the Musculoeskeletal System. Churchill – Livingstone. New York, 2001.

·Kapandji IA.Fisiología Articular. Quinta edición. Editorial Médica Panamericana, 1998.

·Luttgens and Wells. Kinesiología. Bases científicas del movimiento humano. Augusto F. Pila Teleña C.B.S. College Publishing, 1982

·A. Lapierre. La reeducación Física. Masson, Rolf Wirhed. Habilidad Atlética y anatomía del movimiento. Edika-Med,

·S. Hoppenfeld. Exploración física de la columna vertebral y las extremidades. Manual moderno m/m.

Complementária


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios

INDICACIONES DEL PROFESORADO: Profs. Isaac Fuentes y Silvia Díaz. La asistencia a clase es obligatoria. Se recomienda llevar la asignatura al día para obtener un buen rendimiento académico. Prof. Sergio Santos del Riego. Obligatoria la asistencia para el grupo de trabajo de estudiantes que exponen en las clases de grupo grande de Cinesiología Ocupacional y altamente recomendable para el resto de sus compañeros. Es altamente recomendable que los estudiantes asistan a los 3 o 4 seminarios teórico-prácticos que se realizan para cada grupo mediano.

OBSERVACIONES:

Programa Green Campus FCS

Para ayudar a conseguir un entorno inmediato sostenible y cumplir con los objetivos estratégicos 1 y 2 del "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)", los trabajos documentales que se realicen en esta asignatura:

a. Se solicitarán mayoritariamente en formato virtual y soporte informático.

b. De realizarse en papel:

- No se utilizarán plásticos.

- Se realizarán impresiones a doble cara.

- Se utilizará papel reciclado.

- Se evitará la realización de borradores.

PLAGio

La detección de fraude, copia o plagio en la redacción del trabajo de la asignatura, implicará un suspenso en la oportunidad de evaluación afectada (0,0) y la remisión directa a la oportunidad siguiente.

Dicha circunstancia se comunicará a la Comisión Académica y al resto de profesores del título. En caso de que se reitere la irregularidad en una 2ª evaluación, la Comisión podrá solicitar al Rector la expulsión temporal o definitiva del/de la alumno/a del título cursado.