Identifying Data 2019/20
Subject (*) Human Physiology Code 653G01107
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate Yearly
First Basic training 9
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Cordido Carballido, Fernando
E-mail
fernando.cordido@udc.es
Lecturers
Adán Arcay, Lucía
Cordido Carballido, Fernando
Cudeiro Mazaira, F.Javier
Juiz Valiña, Paula
Labra Pinedo, Carmen de
Rivadulla Fernandez, Juan Casto
E-mail
l.adan@udc.es
fernando.cordido@udc.es
javier.cudeiro@udc.es
paula.juiz.valina@udc.es
c.labra@udc.es
casto.rivadulla@udc.es
Web
General description Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados coa Fisioloxía Humana.
Descriptor: Coñecementos sobre a función do corpo humano que capaciten para avaliar, sintetizar e aplicar tratamentos de Terapia Ocupacional.


Study programme competencies
Code Study programme competences / results
A1 Explicar la relación entre el funcionamiento ocupacional, la salud y el bienestar.
A2 Explicar los conceptos teóricos que sostienen la terapia ocupacional, expresamente la naturaleza ocupacional de los seres humanos y su funcionamiento a través de las ocupaciones.
A3 Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación.
A4 Analizar las complejidades de aplicar teorías formales y evidencia de investigación en relación con la ocupación en el contexto de una sociedad en cambio.
A9 Utilizar el potencial terapéutico de la ocupación a través del uso de la actividad y el análisis y síntesis ocupacional.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B4 Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Trabajar de forma colaborativa.
B7 Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B13 Resolución de problemas.
B27 Capacidad para generar nuevas ideas.
B28 Toma de decisiones.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences / results
Coñecementos e capacidade para aplicar as funciones do corpo human dentro do contexto da TO A2
A3
A9
B2
B4
B5
B7
B27
B28
Capacidade para aplicar o método científico para constatar a efectividade dos métodos de intervención para evaluar os métodos de traballo aplicados A2
A4
B2
C3
Capacidade para reconocer e interpretar signos de función-disfunción de la persona en valoración ocupacional A1
A2
B13
Capacidade para saber traballar en equipo co obxectivo de lograr o bienestar do paciente A1
A2
A3
B5
C7
Coñecementos e capacidade para aplicar Fisioloxia Humana dentro do contexto da Terapia Ocupacional A1
A2
Coñecementos e capacidade para aplicar Fisiopatoloxía dentro do contexto da Terapia Ocupacional A1
A2
A3
A4
B1
B2
C3
Valorar a importancia que ten no campo da fisioloxía a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. A3
A4
B3
C8

Contents
Topic Sub-topic
Tema 1.- Introdución e aspectos básicos da Fisioloxía celular e a Neurofisioloxía

Concepto de Fisioloxía
A célula como un compartimento para os procesos de intercambio (mecanismos de transporte, homeostasis)
Fisioloxía das células excitables (potencial de membrana e de acción)
Conceptos básicos da comunicación celular (sinapsis e mecanismos básicos das hormonas e as súas categorías)
A contracción muscular: músculo estriado esquelético (axuste excitación-contracción, bioquímica da contracción, unidade motora, tipos de fibras). Comparativa co músculo liso.
Sangue e sistema inmune
Tema 2.- Sistemas de regulación I: Neurofisioloxía de sistemas

Concepto básicos sobre sensación e percepción
Sistema visual
Sistema auditivo e equilibrio
Sistema somatosensorial
Sistemas asociados ao músculo: sentido muscular, propiocepción e cinestesia
Sistemas químicos /olfacto e gusto
Organización xeral do sistema motor. Control do movemento
O sistema límbico, motivación e emocións
A memoria
O sistema nervioso autónomo

Tema 3.- Sistemas de regulación II: Sistema Endocrino

Principios xerais do metabolismo
Sistema hipotálamo-hipofisario
Hormonas da neurohipófisis
GH
Hormonas tiroideas
Glándula adrenal/suprarrenal
O páncreas
Metabolismo do calcio e o fosfato
Fisioloxía gonadal

Tema 4.- Sistemas de mantementoElectrofisiología cardíaca: ritmicidad
O corazón como bomba: mecánica cardíaca/ Fisioloxía cardíaca: actividade eléctrica: ciclo cardíaco e EKG
Circulación coronaria, sanguínea e linfática. Presión arterial e retorno venoso.
A ventilación pulmonar
Intercambio de gases e transporte de gases
Regulación da respiración
Formación de ouríñaa
Fisioloxía do ril
Regulación dos líquidos corporais e equilibrio acedo-base
Motilidad, secreción e absorción do aparello dixestivo
Tema 5.-Integración e adaptación do organismo Control e regulación da temperatura
Principios de nutrición
Fame, sede e saciedade
A tensión
Ritmos biolóxicos con especial fincapé no ritmo soño-vixilia os seus mecanismos de regulación e as súas alteracións
Fisioloxía do envellecemento
Procesos cognitivos

Planning
Methodologies / tests Competencies / Results Teaching hours (in-person & virtual) Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A2 A1 A3 A4 B1 B2 B3 B13 C8 35 105 140
Laboratory practice A1 B1 B2 B3 B4 B5 B13 B27 C8 10 20 30
Seminar A2 A1 A9 B1 B2 B5 B7 B13 B27 B28 C3 C7 3 19 22
Supervised projects A2 A1 A9 B2 B5 B7 B13 B27 B28 C3 C8 15 17 32
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech A clase maxistral é tamén coñecida como "conferencia", "método expositivo" ou "lección maxistral". Esta última modalidade adóitase reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.

Para as competencias específicas do título referenciadas nesta materia.

Laboratory practice Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións.

Para adquirir as competencias específicas do título referenciadas nesta materia.

Seminar Técnica de traballo en grupo que ten como finalidade o estudo intensivo dun tema. Caracterízase pola discusión, a participación, a elaboración de documentos e as conclusións ás que teñen que chegar todos os compoñentes do seminario.

Para adquirir as competencias xenéricas do título referenciadas nesta materia.
Supervised projects Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente á aprendizaxe do "cómo facer as cousas". Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.

Para adquirir as competencias xenéricas, fundamentalmente, e específicas do título referenciadas nesta materia.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
A atención personalizada farase, globalmente, mediante tutorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupales.

Assessment
Methodologies Competencies / Results Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A2 A1 A3 A4 B1 B2 B3 B13 C8 Exámenes escritos 80
Laboratory practice A1 B1 B2 B3 B4 B5 B13 B27 C8 Caderno de prácticas (10%)
10
Supervised projects A2 A1 A9 B2 B5 B7 B13 B27 B28 C3 C8 Avaliación continuada, incluíndo a participación nos casos prácticos e/ou traballos escritos realizados polo alumno a partir dun tema recomendado polo profesor (10%) 10
 
Assessment comments
Sistemas de avaliación:
Exame escrito da materia (80% da nota final)
Caderno de prácticas (10%)
Avaliación continuada, incluíndo a participación nos casos prácticos e traballos presentados (10%)

Sistemas de cualificación: Numérico desde o 0 ao 10, sendo 10 a máxima cualificación e 5 o aprobado.

O sistema de cualificacións expresarase mediante cualificación numérica de acordo co establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional

Sistema de cualificacións:
0-4.9=Suspenso
5-6.9=Aprobado
7-8.9=Notable
9-10=Sobresaliente
9-10 Matrícula de Honra (Graciable)


Sources of information
Basic
-Berne RM, Levy MN. Fisiología (4ª ed., Span. ed.) Harcourt Brace, Elsevier (2006). -Cordido F. Fisiología y Fisiopatología de la Nutrición, Universidade Da Coruña. A Coruña, (2005). -Cordido F, Castro J, Isidro M. Trastornos endocrinos y metabólicos. Principios de Geriatria y Gerontología. Ed McGraw-Hill-Interamericana. Madrid 2006. -Delgado JM, Ferrús A, Mora F, Rubia FJ. Manual de Neurociencia. Síntesis, Madrid, 1998. -Fox SJ. Fisiología Humana. 7ª ed. MacGraw-Hill/Interamericana. Madrid, 2003 -Hall JE, Guyton AC. Fisiología Médica, Interamericana, Madrid, 2011 -Silverthon DU. Fisiología Humana. 4ª ed. Panamericana. (2008). -Thibodeau GA. Estructura y función del cuerpo humano. (13ª ed.) Elsevier España, S.A. (2008).
Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia:

a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. 

b.- De realizarse en papel: 

- Non se empregarán plásticos. 

- Realizaranse impresións a dobre cara. 

- Empregarase papel reciclado. 

- Evitarase a realización de borradores.(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.