Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Bases Históricas e Documentación en Terapia Ocupacional Código 653G01108
Titulación
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 7
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Ciencias da Saúde
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Meijide Failde, Rosa
Correo electrónico
rosa.meijide.failde@udc.es
Profesorado
Meijide Failde, Rosa
Rodríguez Otero, María del Carmen
Santos del Riego, Sergio Eduardo
Correo electrónico
rosa.meijide.failde@udc.es
carmen.rodriguez.otero@udc.es
sergio.santos.delriego@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia inclúe as bases históricas, fundamentos e documentación da Terapia ocupacional
Inclúe dous obxectivos moi diferenciados: Nas bases históricas e fundamentos pretendemos que os alumnos ao final do curso teñan coñecemento da historia da Terapia Ocupacional e dos principais autores que contribuiron ao seu nacemento e desenrolo. Ademais se iniciará aos alumnos nos fundamentos teóricos e principios filosóficos da Terapia Ocupacional e comezarán a ter contacto cos diferentes marcos de referencia de Terapia Ocupacional necesarios para recoñecer e interpretar os procesos de función-disfunción ocupacional. E un segundo obxectivo referente á documentación en terapia ocupacional na que se verá cal é a estrutura dos traballos científicos en ciencias da saúde e a recuperación da información científica en Terapia Ocupacional.
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Explicar la relación entre el funcionamiento ocupacional, la salud y el bienestar.
A2 Explicar los conceptos teóricos que sostienen la terapia ocupacional, expresamente la naturaleza ocupacional de los seres humanos y su funcionamiento a través de las ocupaciones.
A3 Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación.
A4 Analizar las complejidades de aplicar teorías formales y evidencia de investigación en relación con la ocupación en el contexto de una sociedad en cambio.
A5 Constatar e influir en el debate racional y su razonado en relación a la ocupación humana y la terapia ocupacional.
A7 Escoger, modificar y aplicar teorías apropiadas, modelos y métodos de la práctica para encontrar la ocupación según las necesidades de salud de individuos/poblaciones.
A14 Valorar críticamente la práctica de la terapia ocupacional para asegurar que el foco está sobre la ocupación y el funcionamiento ocupacional.
A19 Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias culturales, costumbres y su influencia sobre la ocupación y la participación.
A22 Demostrar continuamente el proceso de aprendizaje y cambios en la TO.
A25 Identificar la necesidad de investigar y buscar publicaciones relacionadas con la ocupación, la terapia ocupacional y/o la ciencia ocupacional y formular preguntas de investigación relevantes.
A26 Demostrar habilidades en la propia búsqueda, el examen crítico y la integración de la literatura científica y otra información relevante.
A29 Desarrollar el conocimiento de ocupación y de la práctica de la terapia ocupacional.
A34 Considerar los avances en salud, cuidado social, sociedad y legislación a nivel internacional, nacional y local que afecten a los servicios de terapia ocupacional.
B1 Aprender a aprender.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B4 Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B8 Capacidad de análisis y de síntesis.
B9 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
B10 Conocimientos básicos de la profesión.
B12 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.
B13 Resolución de problemas.
B16 Habilidad para trabajar de manera autónoma.
B19 Comunicación oral y escrita en la lengua materna.
B21 Habilidades básicas de manejo de ordenadores.
B24 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).
B25 Capacidad de crítica y autocrítica.
B27 Capacidad para generar nuevas ideas.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento da historia i evolución da Terapia Ocupacional e os principais autores A1
A2
A5
A29
B1
B4
B8
B10
B12
B19
B24
C1
C3
Explicar os conceptos teóricos que sosteñen a terapia ocupacional, expresamente a natureza ocupacional dos seres humanos e o seu funcionamento a través das ocupacións A1
A2
A3
A4
A5
A19
A22
A29
B1
B3
B8
B10
B19
C1
C6
Coñecemento dos fundamentos teóricos e principios filosóficos, modelos, metodoloxías, técnicas, avaliacións e valoracións de Terapia Ocupacional necesarios para recoñecer e interpretar os procesos de función-disfunción ocupacional. A1
A2
A3
A7
A14
B1
B4
B8
B10
B12
B19
B27
C1
C3
Comprender o proceso de saúde, enfermidade e a discapacidade. Explicar a Clasificación Internacional de Funcionamento, Discapacidade e Saúde (OMS) A1
A3
A19
A34
B1
B3
B8
B9
B10
B12
C1
C3
Identificar a estructura e tipoloxía dos traballos científicos nos seus diferentes soportes A26
B1
B2
B3
B4
B8
B13
B16
B19
B21
B24
C1
C3
C6
C7
C8
Identificar os sistemas de búsqueda e recuperación da información científica en ciencias da saúde. A25
B1
B2
B3
B4
B8
B10
B12
B13
B16
B19
B21
B24
B25
B27
C1
C3
C6
C7
C8

Contidos
Temas Subtemas
BLOQUE I
TEMA I CONCEPTOS, BASES HISTÓRICAS E FILOSOFICAS EN TERAPIA OCUPACIONAL

1.- Concepto e definición de Terapia Ocupacional.
2.- Obxetivos e ámbitos de actuación da Terapia Ocupacional.
3.- Historia i evolución da Terapia Ocupacional. Desenrolo no marco das ciencias da saúde. Principales autores.
4.- Saúde i enfermidade. Teoría da enfermidade e da incapacidade. Clasificación internacional do funcionamiento, discapacidade e saúde. CIF.
5.- Fundamentos filosóficos da Terapia Ocupacional.
6.- Concepto de ocupación como característica evolutiva e principal actividad dos seres humanos. Dimensións biolóxica, psicolóxica e social da ocupación.
BLOQUE I.
TEMA II. ORGANIZACION DO COÑECEMENTO EN TERAPIA OCUPACIONAL. MARCOS DE REFERENCIA
7.- Organización do coñecemento en Terapia Ocupacional: Marcos de referencia teóricos primarios, Marcos de referencia da disfunción física: cinesiolóxico/biomecánico; neuromotriz e neurolóxico- evolutivo; perceptivo-cognitivo.
Marcos de referencia da disfunción psico-social: conductual; cognitivo; analítico; humanista.
BLOQUE I.
TEMA III. ACTIVIDADES OCUPACIONALES
9.- Actividades ocupacionales. Talleres
BLOQUE II.- DOCUMENTACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL

TEMA I. FUENTES DE INFORMACIÓN
1.- Características y clasificación
2.- Revistas científicas
2.1. El artículo científico
2.2 Estructura del artículo científico original
3.- Literatura gris
4.- El fraude científico
BLOQUE II.- DOCUMENTACION EN TERAPIA OCUPACIONAL
TEMA II: RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
1.- Localización de libros e manuais: os catálogos
2.- Localización de artícgos: bases de datos bibliográficas
2.1.- Elaboración duhna estratexia de búsqueda
2.2.- Identificación de bases de datos adecuadas:
2.2.1.- Bases de datos españolas: CUIDEN, MAYORES, ENFISPO...
2.2.2.- Bases de Datos Internacionais: CINAHL, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, OTseeker, Psycinfo...

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A26 B2 B8 B12 B13 B19 B21 C1 C3 C6 C7 4 4 8
Sesión maxistral A2 A1 A3 A4 A5 A7 A14 A19 A29 39 0 39
Proba mixta A1 A22 A26 B1 B2 B4 B8 B10 B12 B13 C1 5 35 40
Lecturas A2 A1 A4 A25 A26 B1 B3 B4 B10 B12 B16 10 10 20
Obradoiro A2 A1 A3 A7 A14 A29 A34 B10 B24 B25 20 10 30
Traballos tutelados A2 A1 A14 A19 A29 B2 B3 B9 B12 B27 C8 6 25 31
 
Atención personalizada 7 0 7
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Presentación oral Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica.
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxetivas.
No referente a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenrolo. Ademáis, en canto ás preguntas obxetivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.

Permite adquirir competencias xenéricas referenciadas en esta asignatura.
Lecturas Son un conxunto de textos e documentación escrita que se teñen recollido i editado como fonte de profundización nos contidos traballados.

Permiten adquirir as competencias específicas referenciadas nesta asignatura.
Obradoiro Mediante diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc) o alumnado desenvolverá tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado.
Traballos tutelados Se realizarán varios traballos relacionados con algún dos apartados dos temas do programa que seleccionará o profesor: algúns de modo individual e outros en grupo. Os pasos a seguir son: selección do tema, documentación, guión xeral, sesións periódicas co profesor para oseguimento, presentación escrita, preparación da presentación i exposición na aula, no seu caso.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Proba mixta
Presentación oral
Sesión maxistral
Obradoiro
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante tutorías personalizadas directas e virtuales, individuais e grupais.
Terase en conta aos alumnos con dedicación a tempo parcial

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A2 A1 A14 A19 A29 B2 B3 B9 B12 B27 C8 Se realizarán varios trabajos relacionados con alguno de los apartados de los temas del programa que seleccionará el profesor: algunos de modo individual e otros en grupo. Los pasos a seguir son: selección del tema, documentación, guión general, sesiones periódicas con el profesor para el seguimiento, presentación escrita, preparación de la presentación y exposición en el aula, en su caso. 16
Proba mixta A1 A22 A26 B1 B2 B4 B8 B10 B12 B13 C1 Se realizarán dos pruebas mixtas para cada una de los bloques según instrucciones del profesorado. 67
Presentación oral A26 B2 B8 B12 B13 B19 B21 C1 C3 C6 C7 La presentación oral se evaluará individualmente y será una de las partes a evaluar de cada uno de los trabajos tutelados realizados 7
Sesión maxistral A2 A1 A3 A4 A5 A7 A14 A19 A29 Se registrará y valorará la asistencia a las clases de presentación de contenidos 3
Obradoiro A2 A1 A3 A7 A14 A29 A34 B10 B24 B25 Se valorará la asistencia y aprovechamiento de los talleres organizados 7
 
Observacións avaliación

Los aspectos y criterios que se tendrán en consideración al evaluar las actividades son la asistencia, participación y compromiso individual y grupal, coherencia de los contenidos abordados, conocimientos demostrados en los exámenes teóricos y prácticos y competencias referidas para esta asignatura.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Sistema de calificaciones:
0-4.9=Suspenso
5-6.9=Aprobado
7-8.9=Notable
9-10=Sobresaliente
9-10 Matrícula de Honor (Graciable)

La materia está dividida en dos bloques con evaluación independiente:
Bloque I: Nota hasta 7
Bloque II: Nota hasta 3

EVALUACION DEL BLOQUE I: BASES HISTORICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL:


De un total de 7 puntos correspondiente a este bloque el examen será un 70% del total del bloque 1 (4,9); Asistencia y aprovechamiento al 80% de la clases y seminarios, un 10% del total del bloque 1 (0,7); trabajos realizados, un 20% del total del bloque 1 (1,4). Para aprobar la materia es requisito imprescindible haber obtenido un 5 sobre 10 en el examen.

EVALUACIÓN DEL BLOQUE 2: DOCUMENTACION EN TERAPIA OCUPACIONAL

Los porcentajes de evaluación establecidos para la materia de “DOCUMENTACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL”, serán los que se presentan a continuación:

  • Prueba de ensayo.........................................60%
  • Traballos tutelados........................................40%

Para poder aprobar este módulo, es requisito indispensable, tanto en la convocatoria de enero como en la de julio:   
 
  • TRABAJOS TUTELADOS. Haber realizado el 100%, y haber obtenido al menos un 2 sobre una puntuación de 4.
  •  PRUEBA DE ENSAYO. Haber obtenido al menos un 3 sobre una puntuación máxima de 6.

Aquellos alumnos que no hayan superado la oportunidad de enero, deberán examinarse en la oportunidad de julio, de las partes no superadas.

OBSERVACIONES GENERALES DE LA MATERIA

  • Para superar la materia es requisito que el alumno alcance un 5 (sobre 10) en ambas partes.
  • Si el alumno suspende una parte en enero, solo tendrá que presentarse a la parte suspensa en la convocatoria de julio. En el caso de que el alumno no supere la convocatoria de julio, tendría la asignatura suspensa y la parte aprobada no se guardaría para cursos posteriores.
Para ayudar a conseguir un entorno inmediato sostenible y cumplir el objetivo estratégico 9 del I Plan de Sostenibilidad medio ambiental Green Campus FCS, los trabajos documentales que se realicen en esta materia
a) Mayoritariamente se solicitarán en formato virtual y soporte informático
b) De realizarse en papel:
No se utilizarán plásticos
Se realizarán impresiones a doble cara
Se empleará papel reciclado
Se evitará la realización de borradores Fontes de información
Bibliografía básica

Gómez Tolón. J. 1997. "Fundamentos Metodológicos de la Terapia Ocupacional". 1ª Ed. Editorial Mira. Zaragoza..

Hopkins. H.L., Smith, H.D. 2011. "Terapia Ocupacional", 11ª Edición. Editorial Médica Panamericana Madrid,

Kielhofner G. 2006. Fundamentos conceptuales de la terapia ocupacional. 3ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Polonio Begoña y cols. 2003. Conceptos fundamentales de Terapia Ocupacional. Editorial Panamericana

Romero A. Moruno P. 2003. Terapia Ocupacional. Teoría y Técnicas. Madrid. Masson.

OMS. CIF. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. 2001

Bibliografía del bloque DOCUMENTACIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL:

Sobrido Prieto M, Talavera Valverde MA, Gutiérrez Couto U. El artículo científico en terapia ocupacional. Madrid; síntesis; 2017.

Day R. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 2ª ed. Washington : OPS, Oficina Sanitaria Panamericana, 1996

Durán Martínez R, Gómez Gonçalves A, Sánchez Sánchez, ME. Guía didáctica para la elaboración de un trabajo académico [Internet]. Zamora: Iberoprinter, 2017 [citado 10 julio 2018]. Disponible en: https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/132754/1/dpee_Gu%C3%ADatrabajoacad%C3%A9mico.pdf 

Iñesta García, A. Webs y buscadores en Ciencias de la Salud [Internet]. Madrid, Escuela Nacional de Sanidad (ENS) Instituto de Salud Carlos III, 2012. [citado 10 julio 2018] Disponible en: http://gesdoc.isciii.es/gesdoccontroller?action=download&id=20/12/2012-c4cf662b7d 

González de Dios J, González-Muñoz M, Alonso-Arroy A, Aleixandre-Benavent R. Comunicación científica (III). Congresos científicos (2): Claves para elaborar un buen póster científico. Acta Pediatr Esp [Internet]. 2013 [citado 10 julio 2018]; 71 (7): e186-e188. Disponible en: http://webs.ucm.es/BUCM/med/doc22199.pdf

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

En cada tema se aportará bibliografía específica.

O profesor responsable se reserva a posibilidade de realizar algún cambio na evaluación i outros aspectos que serán notificados aos estudiantes con suficiente antelación.

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia:

a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. 

b.- De realizarse en papel: 

- Non se empregarán plásticos. 

- Realizaranse impresións a dobre cara. 

- Empregarase papel reciclado. 

- Evitarase a realización de borradores.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías