Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Estancias prácticas I Código 653G01110
Titulación
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 2º cuatrimestre
Primero Obligatoria 4.5
Idioma
Castellano
Gallego
Modalidad docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinador/a
Nieto Riveiro, Laura
Correo electrónico
laura.nieto@udc.es
Profesorado
Dacuña Vázquez, Inés
Groba Gonzalez, Betania
Nieto Riveiro, Laura
Correo electrónico
ines.vazquez3@udc.es
b.groba@udc.es
laura.nieto@udc.es
Web
Descripción general Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados coa práctica clínica e/ou comunitaria da terapia ocupacional mediante a observación directa e a análise dos centros de prácticas e a intervención das/os profesoras/es-titoras/es, terapeutas ocupacionais, dos devanditos centros.
Descritor: Estadías prácticas para aplicar teorías, fundamentos, metodoloxías, técnicas, avaliacións e valoracións de terapia ocupacional, traballando axeitadamente en equipo e desenvolvendo as funcións e destrezas propias desta profesión en diferentes entornos, centros, hospitais, institucións e grupos sociais e poboacións.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos: Non se realizará ningunha modificación nos contidos da materia.
2. Metodoloxías:
*Metodoloxías docentes que se manteñen:
Actividades iniciais, Análise de fontes documentais e Discusión dirixida.
*Metodoloxías docentes que se modifican:
Ante un escenario de non presencialidade, que non permita que o alumnado poida cursar, como mínimo, o 50% da suma das horas de prácticas (Prácticas clínicas, Prácticas de laboratorio e Saídas de campo):
- Suprimiríanse as metodoloxías Portafolios, Prácticas clínicas, Prácticas de laboratorio e Saídas de campo.
- Introduciríanse as metodoloxías Sesión maxistral (por Teams) e Traballo tutelado.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado:
- Correo electrónico: diariamente. Empregarase esta vía para ofrecer atención individualizada ao alumnado da materia, resolver posibles dúbidas ou consultas, programar titorías virtuais ou realizar o seguimento dos traballos solicitados.
- Moodle: diaria e semanalmente. Cada semana, comunicarase a través do Foro de novas información actualizada sobre a materia, e poñerase a disposición do alumnado documentación e materiais relativos aos contidos e temáticas centrais da materia. Ademais, diariamente atenderanse as dúbidas ou consultas que faga chegar o alumnado a través dos foros ou da opción de mensaxe privada desta plataforma.
- Teams: semanal e mensualmente. Cada mes, levaranse a cabo entre 1 e 2 sesións en vivo con todo o alumnado matriculado, na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario oficial da Facultade. Ademais, segundo as necesidades de cada estudante, tamén se utilizará este mecanismo para realizar titorías virtuais individualizadas ou en grupo reducido, previa solicitude do alumnado interesado, ou a petición do profesorado se o estima preciso, para ofrecer seguimento e orientación no desenvolvemento dos traballos da materia. Estas titorías poderanse realizar de luns a venres, entre as 09:00 e as 19:00 h., sendo programadas nun horario consensuado coas docentes, que non interfira en ningún caso coa asistencia e participación do estudantado nas restantes materias do título nas que estea matriculado.
4. Modificacións na avaliación:
- Análise de fontes documentais: 40%. Para a avaliación desta metodoloxía, valorarase: a capacidade de expresión escrita do alumnado (avaliando de forma negativa os erros gramaticais e ortográficos), a adquisición de destrezas e coñecementos referentes ao contido da materia, a integración e aplicación de conceptos teóricos e prácticos, a argumentación ofrecida nas súas intervencións, a capacidade de razoamento e de resolución de problemas, e a actitude crítica e reflexiva.
- Traballo tutelado: 60%. Para a avaliación desta metodoloxía, valorarase: a capacidade de expresión escrita do alumnado (avaliando de forma negativa os erros gramaticais e ortográficos), a adquisición de destrezas e coñecementos referentes ao contido da materia, a integración e aplicación de conceptos teóricos e prácticos, a argumentación ofrecida nas súas intervencións, a capacidade de razoamento e de resolución de problemas, e a actitude crítica e reflexiva.
*Observacións de avaliación:
Para superar a materia, cada estudante debe participar activamente en todas as metodoloxías propostas e entregar todos os traballos solicitados. Ademais, deberá acadar unha cualificación global mínima de 5 puntos e ter superadas as dúas metodoloxías mencionadas neste apartado (Análise de fontes documentais e Traballo tutelado), alcanzando como mínimo o 50% da cualificación correspondente a cada metodoloxía. No caso de non acadar a cualificación mínima requirida nalgunha destas dúas metodoloxías, a cualificación global da materia corresponderase coa nota obtida na metodoloxía suspensa.
No caso de non superación da materia na primeira oportunidade da convocatoria (xuño), a/o estudante deberá repetir na segunda oportunidade (xullo) a entrega do(s) traballo(s) suspenso(s) ou non presentado(s) e participar de novo nas metodoloxías propostas. A oportunidade de xullo estará sometida aos mesmos criterios de avaliación aplicados na primeira oportunidade de xuño.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía: Non se realizarán cambios. O alumnado da materia terá á súa disposición en Moodle toda a documentación e materiais bibliográficos ou audiovisuais necesarios para o desenvolvemento dos traballos solicitados. Así, facilitarase documentación elaborada polo propio equipo docente da materia, así como fontes bibliográficas e materiais adicionais cos que o estudantado poida completar os seus coñecementos.

Competencias del título
Código Competencias del título
A6 Trabajar en la sociedad con individuos y grupos para fomentar la promoción de la salud, la prevención, la rehabilitación y el tratamiento.
A8 Uso profesional y ético del razonamiento efectivo en todas las partes del proceso de terapia ocupacional.
A16 Construir una relación terapéutica como base del proceso de la terapia ocupacional.
A19 Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias culturales, costumbres y su influencia sobre la ocupación y la participación.
A23 Practicar de manera ética, respetando a los clientes, teniendo en cuenta los códigos profesionales de conducta para terapeutas ocupacionales.
B3 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B6 Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B7 Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B8 Capacidad de análisis y de síntesis.
B9 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
B14 Habilidades interpersonales.
B19 Comunicación oral y escrita en la lengua materna.
B23 Capacidad de aprender.
B24 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).
B26 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
B31 Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Desarrollar habilidades básicas de un(a) terapeuta ocupacional en este estadio de aprendizaje, de acuerdo a las competencias seleccionadas. A6
A16
A19
A23
B6
B9
B14
B19
B23
B24
B26
B31
C4
C7
Observar, analizar y reflexionar sobre los centros de prácticas y las funciones de las/os terapeutas ocupacionales integradas/os en el sistema sanitario, educativo, domiciliario, laboral y comunitario de pertenencia. Asimismo, el alumnado debe desarrollar la capacidad para mantener la dignidad, privacidad y confidencialidad de las personas. A8
A16
A19
A23
B3
B6
B7
B8
B19
B23
B24
C1
C4
C7
Observar, analizar y reflexionar sobre la intervención del/de la terapeuta ocupacional en los diferentes ámbitos de la disciplina. A19
B3
B6
B7
B8
B19
B23
B24
C1
C4
Observar, analizar y reflexionar sobre la relación terapéutica en terapia ocupacional. A19
B3
B6
B7
B23
B24
C1
C4
C7
Observar, identificar, analizar y reflexionar sobre el perfil de las personas usuarias de los servicios de terapia ocupacional. A19
B3
B6
B7
B8
B19
B23
B24
C1
C4

Contenidos
Tema Subtema
Tema 1.- Criterios generales de las Estancias Prácticas I Tema 1.1.- Consideraciones y aspectos éticos
Tema 1.2.- Normas y consideraciones básicas de los centros de prácticas clínicas y/o comunitarias
Tema 1.3.- Análisis de los centros de prácticas clínicas y/o comunitarias
Tema 2.- Observación de la intervención de terapia ocupacional en los centros de prácticas
Tema 2.1.- Intervención desde terapia ocupacional en los centros de prácticas clínicas
Tema 2.2.- Intervención desde terapia ocupacional en los centros de prácticas comunitarias
Tema 2.3.- Habilidades básicas para la intervención desde terapia ocupacional
Tema 3.- Registro de la información en terapia ocupacional Tema 3.1.- Características generales del registro de la información en terapia ocupacional
Tema 4.- Observación de teorías, fundamentos, metodologías, técnicas, evaluaciones y valoraciones de terapia ocupacional en los centros de prácticas clínicas y/o comunitarias Tema 4.1.- Abordajes de intervención desde terapia ocupacional
Tema 4.2.- Análisis de las funciones y destrezas propias de las/os terapeutas ocupacionales
Tema 4.3.- Cooperación con el equipo interdisciplinar

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Actividades iniciales A23 B6 B14 B23 B24 B26 B31 C4 C7 1 1 2
Análisis de fuentes documentales A19 A23 B3 B6 B8 B19 B23 B24 B31 C1 C4 C7 1 20 21
Discusión dirigida A19 A8 B3 B6 B7 B8 B14 B19 B23 B31 C1 C4 C7 3 0 3
Portafolio del alumno A8 A19 B3 B6 B7 B8 B19 B23 B24 B31 C1 C4 C7 1 20 21
Prácticas clínicas A6 A8 A16 A19 A23 B3 B6 B7 B8 B9 B14 B19 B23 B26 B31 C4 C7 20 0 20
Prácticas de laboratorio A6 A8 A16 A19 A23 B3 B6 B7 B8 B9 B14 B19 B23 B26 B31 C1 C4 C7 24 1 25
Salida de campo A6 A8 A19 A23 B3 B6 B7 B8 B9 B14 B19 B23 B26 B31 C4 C7 16 0 16
 
Atención personalizada 4.5 0 4.5
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Actividades iniciales Son actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar, vinculados a un programa formativo. Con esta metodología, se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.
Dentro de esta metodología, se enmarca la reunión de presentación de la materia, que se llevará a cabo de manera presencial o virtual (por Teams) en función de las posibilidades existentes en las fechas en que se realice.
Análisis de fuentes documentales Consiste en una técnica metodológica que supone la utilización de documentos audiovisuales y/o bibliográficos (fragmentos de reportajes documentales o películas, noticias de actualidad, paneles gráficos, fotografías, biografías, artículos, textos legislativos, etc.) relevantes para las temáticas centrales de la materia, con actividades específicamente diseñadas para el análisis de los mismos. Se puede utilizar como introducción general a un tema, para la explicación de procesos que no se pueden observar directamente, para la presentación de situaciones complejas o como síntesis de contenidos de carácter teórico o práctico.
Discusión dirigida Se trata de una técnica de dinámica de grupos en la que las personas que integran el grupo discuten de forma libre, informal y espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinadas por una persona que modere.
Dentro de esta metodología, se enmarcan las reuniones de seguimiento y de cierre de la materia, que se llevarán a cabo de manera presencial o virtual (por Teams) en función de las posibilidades existentes en las fechas en que se desarrolle cada reunión.
Portafolio del alumno Es una carpeta o archivador ordenado por secciones, debidamente identificadas o etiquetadas, que contiene los registros o materiales producto de las actividades de aprendizaje realizadas por el alumnado en un período de tiempo determinado, con los comentarios y calificaciones asignadas por las docentes, lo que les permite visualizar su progreso. El portafolios incluye todo lo que hace cada estudiante, como: apuntes o notas de clases, trabajos de investigación, guías de trabajo y su desarrollo, comentarios de notas, resúmenes, pruebas escritas, autoevaluaciones, tareas desarrolladas, comentarios de progreso realizados por las docentes, etc.
Prácticas clínicas La enseñanza clínica puede entenderse como un proceso instruccional que tiene lugar en un ambiente natural relacionado con el ejercicio de una profesión, en el que el estudiantado observa y participa en actividades clínicas diseñadas para proporcionarle oportunidades que suponen la aplicación de hechos, teorías y principios relacionados con la práctica de la terapia ocupacional.
Prácticas de laboratorio Esta metodología permite que el estudiantado aprenda de manera efectiva a través de la realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Salida de campo Son actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico universitario, relacionadas con el ámbito de estudio de la materia. En el caso de esta asignatura, estas actividades se centran en el desarrollo de capacidades relacionadas con la observación directa y sistemática, y la recogida de información.

Atención personalizada
Metodologías
Portafolio del alumno
Prácticas clínicas
Salida de campo
Análisis de fuentes documentales
Prácticas de laboratorio
Actividades iniciales
Descripción
La atención personalizada se realizará mediante tutorías individualizadas o en grupo reducido (según las necesidades del alumnado), preferiblemente de manera virtual, a través de la aplicación Teams.
Estas tutorías se podrán realizar de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 19:00 h. Se llevarán a cabo previa solicitud del estudiantado interesado, o a petición del profesorado de la materia si lo considera necesario, siendo programadas en un horario consensuado con las docentes, que no interfiera en ningún caso con la asistencia y participación del alumnado en las restantes materias del título en las que esté matriculado.
Además, también se brindará atención personalizada mediante el correo electrónico y a través de los foros o la opción de mensaje privado de la plataforma Moodle.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Portafolio del alumno A8 A19 B3 B6 B7 B8 B19 B23 B24 B31 C1 C4 C7 Para la evaluación de esta metodología, se valorará: la capacidad de expresión escrita del alumnado (evaluando de forma negativa los errores gramaticales y ortográficos), la adquisición de destrezas y conocimientos referentes al contenido de la materia, la integración y aplicación de conceptos teóricos y prácticos, la argumentación ofrecida en sus intervenciones, la capacidad de razonamiento y de resolución de problemas, y la actitud crítica y reflexiva. 20
Prácticas clínicas A6 A8 A16 A19 A23 B3 B6 B7 B8 B9 B14 B19 B23 B26 B31 C4 C7 Para la evaluación de esta metodología, se valorará: la puntualidad, la responsabilidad, el interés, la actitud ante las normas generales de la materia y las normas de funcionamiento específicas de cada centro de prácticas, y la adquisición y aplicación de destrezas, conocimientos y conceptos, tanto teóricos como prácticos.
La asistencia a las prácticas clínicas es obligatoria.
Las ausencias justificadas a las prácticas clínicas deberán ser comunicadas a la coordinadora de la materia, siempre que sea posible de forma previa. Posteriormente, se deberá entregar el justificante correspondiente.
20
Salida de campo A6 A8 A19 A23 B3 B6 B7 B8 B9 B14 B19 B23 B26 B31 C4 C7 Para la evaluación de esta metodología, se valorará: la responsabilidad, el interés, la actitud colaborativa (implicación con el grupo, con las tareas, ejercicios y actividades propuestas, y con el desarrollo general de las salidas de campo), y la adquisición y aplicación de destrezas, conocimientos y conceptos, tanto teóricos como prácticos.
La participación en las salidas de campo es obligatoria.
Las ausencias justificadas a las salidas de campo deberán ser comunicadas a la coordinadora de la materia, siempre que sea posible de forma previa. Posteriormente, se deberá entregar el justificante correspondiente.
15
Análisis de fuentes documentales A19 A23 B3 B6 B8 B19 B23 B24 B31 C1 C4 C7 Para la evaluación de esta metodología, se valorará: la capacidad de expresión escrita del alumnado (evaluando de forma negativa los errores gramaticales y ortográficos), la adquisición de destrezas y conocimientos referentes al contenido de la materia, la integración y aplicación de conceptos teóricos y prácticos, la argumentación ofrecida en sus intervenciones, la capacidad de razonamiento y de resolución de problemas, y la actitud crítica y reflexiva. 20
Prácticas de laboratorio A6 A8 A16 A19 A23 B3 B6 B7 B8 B9 B14 B19 B23 B26 B31 C1 C4 C7 Para la evaluación de esta metodología, se valorará:
1) La responsabilidad, el interés, la actitud colaborativa (implicación con el grupo, con las tareas, ejercicios y actividades propuestas, y con el desarrollo general de las prácticas de laboratorio), y la adquisición y aplicación de destrezas, conocimientos y conceptos, tanto teóricos como prácticos.
2) Las tareas, ejercicios o actividades prácticas, de carácter individual y/o grupal, propuestas durante el desarrollo de esta metodología.
La asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria.
Las ausencias justificadas a las prácticas de laboratorio deberán ser comunicadas a la coordinadora de la materia, siempre que sea posible de forma previa. Posteriormente, se deberá entregar el justificante correspondiente.
25
 
Observaciones evaluación

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE nº 224 de 18 de septiembre de 2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Sistema de calificaciones: 0-4.9=Suspenso, 5-6.9=Aprobado, 7-8.9=Notable, 9-10=Sobresaliente/Matrícula de honor (Graciable).

Para superar la materia, cada estudiante debe participar activamente en todas las metodologías propuestas, asistiendo a todas las sesiones prácticas desarrolladas (Prácticas clínicas, Prácticas de laboratorio y Salidas de campo), y entregando todos los trabajos solicitados (Análisis de fuentes documentales y Portafolios). Además, deberá lograr una calificación global mínima de 5 puntos y tener superadas todas las metodologías que formen parte de la evaluación de la materia (Análisis de fuentes documentales, Portafolios, Prácticas clínicas, Prácticas de laboratorio y Salidas de campo), alcanzando como mínimo el 50% de la calificación correspondiente a cada metodología. En el caso de no obtener la calificación mínima requerida en alguna de las metodologías, no se sumarán ni serán tenidas en cuenta el resto de metodologías, y la calificación global de la materia se corresponderá con la nota obtenida en la metodología suspensa. En el caso de tener varias metodologías suspensas, la calificación global de la materia se corresponderá con la nota suspensa más elevada.

En caso de no superación de la materia en la primera oportunidad de la convocatoria (junio) por la ausencia no justificada o el suspenso de las sesiones prácticas desarrolladas (Prácticas clínicas, Prácticas de laboratorio y/o Salidas de campo), no se podrá superar la materia en la segunda oportunidad (julio), y la/el estudiante se tendrá que presentar en la siguiente convocatoria, al tratarse de actividades que, por su naturaleza, no son recuperables en la segunda oportunidad (tal y como recogen las Normas de evaluación, revisión y reclamación de las calificaciones de los estudios de grado y máster universitario de la Universidade da Coruña, aprobadas por el Consello de Goberno del 19 de diciembre de 2013 y modificadas por última vez en el Consello de Goberno del 29 de junio de 2017).

En caso de no superación de la materia en la primera oportunidad de la convocatoria (junio) por la falta de entrega o el suspenso de los trabajos correspondientes a las metodologías Análisis de fuentes documentales y/o Portafolios, la/el estudiante tendrá que repetir la entrega de lo(s) trabajo(s) suspenso(s) o no entregado(s) en la segunda oportunidad (julio).

Según la norma que regula el régimen de dedicación al estudio del alumnado de grado en la Universidade da Coruña (aprobada por el Consello de Goberno del 22 de mayo de 2012), cando un(a) estudiante tenga reconocida su condición de matrícula a tiempo parcial, tendrá derecho a elegir de manera preferente turnos y grupos de prácticas, entre los distintos horarios y rotatorios que se oferten en la materia.


Fuentes de información
Básica European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE) (2004). Approaches to teaching and learning "practical" occupational therapy skills: sharing best practice. Amsterdam: ENOTHE
Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC) (2009). Code of Ethics.
World Federation of Occupational Therapists (WFOT) (2016). Code of Ethics: Ethical Core of Occupational Therapy.
Polonio, B. (2001). Conceptos fundamentales de terapia ocupacional. Madrid: Médica Panamericana
Kielhofner, G. (2006). Fundamentos conceptuales de la terapia ocupacional, 3ª ed. Buenos Aires, Madrid: Médica Panamericana
Clifford O'Brien, J. (2018). Introduction to occupational therapy, 5ª ed. St. Louis Missouri: Elsevier
American Occupational Therapy Association (AOTA) (2015). Occupational Therapy Code of Ethics. The American Journal of Occupational Therapy, Vol. 69 (Supl. 3)
Hopkins, H.L., Smith, H.D. (2006). Terapia ocupacional, 9ª ed. Buenos Aires, Madrid: Médica Panamericana
Palladino, J., Jeffries, R.N. (2000). The occupational therapy fieldwork: Manual for assessing professional skills. Philadelphia: F.A. Davis Company
McColl, M.A., Low, M., Stewart, D. (2015). Theoretical basis of occupational therapy, 3ª ed. Thorofare: Slack
Boyt Schell, B.A., Gillen, G., Scaffa, M.E. (2015). Willard & Spackman: Terapia ocupacional, 12ª ed. Buenos Aires, Madrid: Médica Panamericana
Para la elaboración del Portafolios del alumnado, se recomienda la utilización y aplicación del Ciclo Reflexivo de Gibbs: Gibbs, G. (1988). Learning by Doing: A Guide to Teaching and Learning Methods. Oxford: Oxford Further Education Unit (disponible en la dirección web https://hhs.hud.ac.uk/lqsu/Sessionsforall/supp/Gibbs%201988%20reflective%20cycle.pdf).
Complementária


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Bases Históricas y Documentación en Terapia Ocupacional/653G01108

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Derecho, Bioética y Terapia Ocupacional/653G01105
Ciencia de la Ocupación y Fundamentos de Terapia Ocupacional/653G01109

Asignaturas que continúan el temario
Procesos de Terapia Ocupacional/653G01204
Estancias prácticas II /653G01210

Otros comentarios

1.- Debido a la situación actual derivada de la pandemia por COVID-19, será necesario respetar el plan de seguridad o contingencia establecido por cada centro de prácticas. No obstante, el alumnado deberá cursar de forma presencial, como mínimo, el 50% de la suma de las horas correspondientes a las sesiones prácticas (Prácticas clínicas, Prácticas de laboratorio y Salidas de campo). Además, para aprobar la materia, el estudiantado tendrá que participar activamente en todas las actividades desarrolladas y superar todas las metodologías docentes propuestas, tal y como se especifica en el apartado de Evaluación de esta guía docente.

2.- Para ayudar a conseguir un entorno inmediato sostenible y cumplir con los objetivos estratégicos 1 y 2 del "III Plan de Acción del Programa Green Campus FCS (2018-2020)", los trabajos documentales que se realicen en esta materia:

a.- En su mayoría, se solicitarán en formato virtual y soporte informático.

b.- De realizarse en papel:

  • No se emplearán plásticos.
  • Se realizarán impresiones a doble cara.
  • Se utilizará papel reciclado.
  • Se evitará la impresión de borradores.

3.- La docente responsable se reserva la posibilidad de realizar algún cambio en la evaluación o en otros aspectos de la materia, que serán notificados al estudiantado con la suficiente antelación.

4.- Para la adecuada planificación de estas estancias prácticas, se realizarán (según el calendario oficial) varias reuniones de coordinación académica:

  • Actividades iniciales: reuniones destinadas al establecimiento de grupos de prácticas y la distribución de turnos y rotatorios. Al comienzo de la asignatura, se realizará una o varias reuniones entre la docente coordinadora y el alumnado matriculado para la presentación de los diferentes módulos y recursos de prácticas, las normas y consideraciones básicas a tener en cuenta en las distintas sesiones prácticas, y los trabajos a realizar a lo largo de la materia, así como para la organización de los grupos y turnos de estudiantes para cada sesión práctica.
  • Actividades de seguimiento y cierre: reuniones destinadas al seguimiento y supervisión del alumnado y el análisis de las sesiones prácticas llevadas a cabo. Durante el transcurso del cuatrimestre y al final del mismo, se realizará una reunión de seguimiento y una reunión de cierre de la materia, entre la docente coordinadora y el alumnado matriculado, con el fin de hacer un seguimiento adecuado de la participación y evolución del alumnado en el transcurso de las prácticas, y un análisis posterior de los recursos y sesiones prácticas a las que asista.
  • Coordinación de la docencia: encuentros entre la coordinadora de la materia y las/os docentes y tutoras/es terapeutas ocupacionales de los recursos de prácticas, de forma previa al inicio de las mismas y de forma posterior.

5.- Normas mínimas: el alumnado deberá cumplir unas normas generales básicas de identificación personal, puntualidad y respeto a la población atendida en los recursos en los que se desarrollen las prácticas, así como a su equipo profesional y sus instalaciones. Además, se deberán respetar las pautas mínimas específicas que cada centro establezca para el correcto desarrollo de las estancias prácticas.

6.- La docente responsable de la materia aplicará la correspondiente normativa de la Universidade da Coruña ante la detección de cualquier tentativa de plagio motivada por un(a) estudiante en el desarrollo de sus trabajos.(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías