Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Sociología Código 653G01202
Titulación
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 1º cuatrimestre
Segundo Formación básica 6
Idioma
Castellano
Modalidad docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Socioloxía e Ciencias da Comunicación
Coordinador/a
Moré Corral, María Paloma
Correo electrónico
paloma.more@udc.es
Profesorado
Moré Corral, María Paloma
Correo electrónico
paloma.more@udc.es
Web
Descripción general Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados coa socioloxía como fundamento da Terapia Ocupacional.
O obxectivo principal desta materia é proporcionar ao alumnado o material necesario para entender os procesos sociais que acontecen no devir das sociedades contemporáneas, dotalos de contido e aprender, desde unha perspectiva crítica, a estudar os fenómenos sociais máis importantes cos que comezou o século XXI. Con todo, a materia de “Socioloxía” dentro da titulación de Terapia Ocupacional non pode impartirse sen destacar unha visión interdisciplinaria do concepto de Saúde, no que debe incluírse a influencia das condicións sociais e culturais.
A asistencia sanitaria e a saúde están relacionadas coa estrutura da sociedade e, ambas dependen, por tanto, da forma na que unha sociedade organice os seus recursos e proporcione benestar aos seus cidadáns. Desde esta perspectiva, existe unha conexión entre a estrutura social, a saúde e a enfermidade. O estado de saúde está relacionado coa desigualdade social, cos factores que xeran pobreza, co crecemento económico, coa renda per cápita, o dereito á educación, o desemprego e ás taxas de actividade. A finalidade desta materia de Socioloxía sería estudar a construción social da saúde. Polo que de maneira transversal trataranse aspectos relacionados co xénero e a diversidade, xa sexa por razóns físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais.
Descritor: Coñecementos de Socioloxía e outras disciplinas das Ciencias Sociais que capaciten para a aplicación de tratamentos de Terapia Ocupacional en diferentes institucións e grupos sociais para poder previr e tratar situacións de inadaptación e reacción social.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos
- Non se modifican os contidos.
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Sesións maxistrais: impartiranse por Teams
- Obradoiro
- Traballos tutelados
- Proba obxectiva

*Metodoloxías docentes que se modifican
- Proba obxectiva: se non se pode facer de xeito persoal, farase exclusivamente a través de Moodle.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: todos os días. Útil para realizar consultas, solicitar reunións virtuais para responder a preguntas e facer un seguimento do traballo supervisado.
- Moodle: todos os días. Segundo as necesidades do alumnado.
- Teams: 1 sesión semanal para todo o grupo para avanzar no contido teórico e 2 sesións semanais de grupo interactivo.

4. Modificacións na avaliación
- Traballos tutelados: a exposición oral farase a través de Teams.
- Obradoiro: as actividades prácticas faríanse a través de Teams e Moodle
- Proba obxectiva: faríase a través de Moodle
*Observacións de avaliación:
Aqueles estudantes que participen no recoñecemento da dedicación a tempo parcial (os que non participan na avaliación presencial continua), deberán poñerse en contacto coa profesora ao comezo do curso. A súa avaliación estará baseada nun traballo empírico individual sobre un tema relacionado coa materia (30% da nota), un traballo individual sobre un libro ou unha película (30% da nota) e o exame presencial realizado na data estipulada oficialmente. pola UDC (40% da nota).

Conservaranse as notas dos traballos e as prácticas para a segunda oportunidade.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai modificacións. As lecturas obrigatorias serán postas a disposición do estudantado a través de Moodle.

Competencias del título
Código Competencias del título
A2 Explicar los conceptos teóricos que sostienen la terapia ocupacional, expresamente la naturaleza ocupacional de los seres humanos y su funcionamiento a través de las ocupaciones.
A6 Trabajar en la sociedad con individuos y grupos para fomentar la promoción de la salud, la prevención, la rehabilitación y el tratamiento.
A7 Escoger, modificar y aplicar teorías apropiadas, modelos y métodos de la práctica para encontrar la ocupación según las necesidades de salud de individuos/poblaciones.
A19 Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias culturales, costumbres y su influencia sobre la ocupación y la participación.
A30 Divulgar los hallazgos de investigación para críticas relevantes.
A34 Considerar los avances en salud, cuidado social, sociedad y legislación a nivel internacional, nacional y local que afecten a los servicios de terapia ocupacional.
B3 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B4 Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B8 Capacidad de análisis y de síntesis.
B13 Resolución de problemas.
B19 Comunicación oral y escrita en la lengua materna.
B26 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
B28 Toma de decisiones.
B29 Trabajo en equipo.
B31 Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Conocimientos y capacidad para aplicar la Sociología dentro del contexto de la Terapia Ocupacional, para aplicar la legislación vigente dentro del contexto de la Terapia Ocupacional y para utilizar los recursos sociosanitarios y económicos eficientemente. A2
A6
A34
B4
B13
B26
B28
Capacidad para aplicar el método científico para constatar la efectividad de los métodos de intervención, evaluar los métodos de trabajo apropiados y divulgar los resultados. A30
B3
B8
B19
B29
C1
Capacidad para trabajar de una manera holística, tolerante, sin enjuiciamientos, cuidadosa y sensible, asegurando que los derechos, creencias y deseos de los diferentes individuos o grupos no se vean comprometidos. A6
A7
A19
B31
C4
C6
C7
C8

Contenidos
Tema Subtema
Tema 1.- La sociología como disciplina científica. Concepto y objeto. 1.1.- ¿Qué es la sociología? Aproximación teórica al concepto de sociología.
1.2.- Beneficios y problemas de la perspectiva sociológica.
Tema 2.- La Sociología como ciencia. Métodos y técnicas de la investigación cualitativa aplicadas a la salud. 2.1.- Introducción a la metodología en Sociología. Distinción entre cualitativo y cuantitativo.
2.2.- Entrevistas en profundidad.
2.3.- Grupos de discusión
2.4.- Observación participante
2.5.- Las fases de un proyecto de investigación
Tema 3.- Los orígenes teóricos de la sociología y sus principales corrientes de pensamiento
3.1.- Augusto Comte: la sociología como ciencia de la sociedad
3.2.- Émile Durkheim y el paradigma funcionalista.
3.3.- Karl Marx y la sociología del conflicto.
3.4.- Max Weber y la teoría de la acción
Tema 4.- La Socialización


4.1.- ¿Qué es el proceso de socialización?
4.2. Socialización primaria, socialización secundaria, resocialización
4.3. Los agentes socializadores: la familia, la escuela, el grupo de pares, los medios de comunicación
4.4. La socialización diferencial según clase social, género y etnia
Tema 5.- Estratificación social, desigualdades y exclusión
5.1. Las formas históricas de estratificación social
5.2. Clase social según Marx
5.3. Weber y la estratificación social
5.4. Teorías recientes de la estratificación
5.5. La desigualdad en la sociedad postindustrial
Tema 6.- La construcción social de la salud y de la enfermedad 6.1.- Salud y género
6.2.- Salud y etnia
6.3.- Salud y clase social
6.4.- El entorno físico y su influencia en la salud
Tema 7. La dinamica de la población 7.1. Población y crecimiento
7.2. Transiciones demográficas
7.3. El envejecimiento de la población
7.4. La población dependiente y sus necesidades asistenciales
Tema 8.- Política social y Servicios Sociales 8.1.- La génesis del estado del bienestar
8.2.- Un “modelo mediterráneo” del bienestar en España
8.3.- Clasificación de los servicios sociales
8.4.- Las necesidades sociales no cubiertas a través de la política social. El papel del tercer sector.
8.5.- Los nuevos retos del estado del bienestar.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Sesión magistral A2 A19 A30 A34 B19 B31 C1 C4 C6 C7 C8 24 18 42
Trabajos tutelados A6 A7 A19 A30 A34 B3 B4 B8 B13 B19 B26 B28 B29 C1 C4 C6 C7 C8 20 25 45
Taller A6 A7 A19 A34 B3 B4 B8 B13 B19 B26 B28 B29 C1 C4 C6 C7 C8 25 12 37
Prueba objetiva A2 B19 C1 C4 2 20 22
 
Atención personalizada 4 0 4
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Sesión magistral Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Se motivará y valorará la participación de los alumnos, mediante preguntas y/o debates.

*Debido a la situación de COVID-19 las sesiones magistrales serán grabadas y difundidas vía Teams.
Trabajos tutelados Realización de un trabajo en grupo, de carácter empírico relacionado con la temática de la asignatura.
Se deberá exponer oralmente en el aula.
Taller Realización de actividades prácticas (de carácter grupal o individual) en las que se combinan diferentes pruebas: debates, lecturas, análisis de fuentes secundarias, resolución de problemas, roll play, se trata de prácticas sobre un tema específico, realizadas con el apoyo y supervisión de la profesora
Prueba objetiva Examen correspondiente a las convocatorias oficiales con la totalidad del temario.


Atención personalizada
Metodologías
Sesión magistral
Trabajos tutelados
Taller
Descripción
La atención personalizada será de carácter individual (o grupal) para solucionar dudas y/o problemas que surjan durante las clases, la realización de las prácticas o la elaboración del trabajo grupal.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Prueba objetiva A2 B19 C1 C4 Examen correspondiente a las convocatorias oficiales con la totalidad del temario. Se realizará de manera presencial o a través de Moodle.

40
Trabajos tutelados A6 A7 A19 A30 A34 B3 B4 B8 B13 B19 B26 B28 B29 C1 C4 C6 C7 C8 Trabajo grupal de carácter práctico relacionado con la materia da asignatura que será expuesto oralmente en clase 30
Taller A6 A7 A19 A34 B3 B4 B8 B13 B19 B26 B28 B29 C1 C4 C6 C7 C8 Prácticas, actividades y participación a lo largo del curso (40% de la nota). 30
 
Observaciones evaluación

Todas las actividades, tareas y trabajos a realizar a lo largo del
cuatrimestre van a contabilizarse para la nota final. El conjunto de
prácticas (Taller y trabajo tutelado) asistencia y participación supondrán el 60%
de la cualificación, el examen final el 40%.
De esta forma se valora y se compensa todo el trabajo realizado. 

Las
prácticas del taller y el trabajo tutelado se realizarán a lo largo del cuatrimestre. El examen final tendrá lugar en las fechas oficiales
marcadas por la UDC. Para aprobar la asignatura es necesario aprobar
tanto la parte práctica (trabajos y prácticas) como el examen.

Aquellos/as  alumnos/as  que se acojan al reconocimiento de dedicación a tiempo parcial (los que no se acojan a la evaluación continua presencial), deberán ponerse en contacto con la profesora al inicio de curso. Su evaluación se basará en un trabajo empírico  individual sobre un tema relacionado con la asignatura  (30% de la nota), un trabajo individual sobre un libro o una película (30% de la nota) y el examen presencial realizado en la fecha oficial estipulada por la UDC (40% de la nota). 

Para aprobar la materia es necesario aprobar tanto los trabajos tutelados y las prácticas (60%)  como el examen (40%)

Se guardarán las notas de los trabajos y de las prácticas para la segunda oportunidad. 

Los materias utilizados en las sesiones, presentaciones, audiovisuales,  lecturas y prácticas también serán puestos la disposición del/a alumno/a en formato digital a través de la plataforma Moodle. 

En la medida de lo posible los trabajos y prácticas se entregarán en formato digital a través de la plataforma Moodle, sin necesidad de imprimirlos. 


Fuentes de información
Básica Wright Millis, Ch. (1961). La imaginación sociológica. México: Fondo Cultura Económica
Durán, M.A. (1983). Desigualdad social y enfermedad. Madrid: Tecnos
Solsona Cisternas, D. (2018). Enseñar metodologías de investigación en la formación profesional un diálogo interdisciplinario entre la sociología y la terapia ocupacional. Argentina: Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social
Fernández Maíllo, G. (2019). Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Madrid: Fundación FOESSA
Tezanos, F. (2014). Introducción general Qué es la sociología. UNED
Durkheim, E. (1997). Las reglas del método sociológico. Madrid : Akal
Bauman, Z. y May, T. (1994). Pensando sociologicamente. Buenos Aires: Nueva Visión
Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Buenos Aires: Katz Editores
Giddens, A. (2002). Sociología . Madrid: Alianza
Tobío Soler, C. (2007). Sociología del género y sociología de la mujer. Madrid: CIS, FES
Durán, M.A. (2007). Tiempo de salud, tiempo de enfermedad: Diferencias de edad, género y clase social. Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política: Inguruak, 44

Las lecturas obligatorias serán puestas a disposición de los/as alumnos/as en formato digital a través de la plataforma Moodle. 

Complementária Giner, S., Lamo de Espinosa, E. y Torres, C. (2006). Diccionario de Sociología. . Madrid: Alianza Editorial.
Goffman, E. (1987). a presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu
Lostao, L. y Regidor, E (2002). Desigualdades sociales en salud en España. Madrid: Pearson
Abercrombie, N. (1984). Diccionario de Sociología. Madrid: Ed. Cátedra.
Barton, L. (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid: Morata
Amin, S. (1974). El desarrollo desigual.. Barcelona: Fotanella
Comelles, J. M., y Martínez, A. (1993). Enfermedad, Cultura y Sociedad. Madrid: Eudema
Kerbo, H. R. (2003). Estratificación social y desigualdad. Madrid: McGrawHill
Lengermann, Patricia M.; Niebrugge, Gillian (2019). Fundadoras de la sociología y la teoría social 1830-1930. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas
Izquierdo, A. (1989). Fundamentos de Sociología. Madrid: Playor.
Esping-Andersen, G. (2000). Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Barcelona: Ariel
Birnbaum, N. (1984). Hacia una sociología crítica. Barcelona: Península
Berger, P. (1971). Iniciación a la Sociología: una perspectiva humanística.. México: Ed. Limusa.
Rocher, G. (1996). Introducción a la Sociología general. . Barcelona: Herder.
Goldthorpe, J. E. (1982). Introducción a la sociología.. Madrid: Alianza.
Touraine, A. (1978). Introducción a la sociología.. Barcelona: Ed. Ariel.
Bottomore, T.B. (1989). Introducción a la Sociología.. Barcelona: Península.
Pérez Díaz, V. (1980). Introducción a la Sociología: concepto y método de la ciencia social en su historia. . Madrid: Alianza.
Ayala, F. (1994). Introducción a las Ciencias Sociales. Madrid: Ed. Cátedra.
Beltrán, M. (1991). La realidad social. Madrid: Ed. Tecnos.
Adorno, T.H. y Horkheimer, M. (1971). La sociedad. Lecciones de Sociología. Buenos Aires: Ed. Proteo
Wilkinson, S. y Kitzinger, C. (coord.) (1996). Mujer y salud. Una perspectiva feminista. Barcelona: Paidós.
Tezanos Tortajada, J. F. (2000). niciación a la Sociología: La Sociedad. Madrid: UNED
De Miguel, J. (1990). Salud y poder. Madrid: Siglo XXI
Macionis, J.J. y Plumer,K. (2012). Sociología. Madrid: Pearson
Burke, P. (1987). Sociología e historia. . Madrid: Alianza Ed.


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Antropología Social y Cultural/653G01104
Antropología Social y Cultural/653G01C01
Documentación, metodología cuantitativa y cualitativa/653G01C03

Asignaturas que continúan el temario
Antropología Social y Cultural/653G01104
Antropología Social y Cultural/653G01C01
Documentación, metodología cuantitativa y cualitativa/653G01C03

Otros comentarios


(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías