Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Procesos de Terapia Ocupacional Código 653G01204
Titulación
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 1º cuatrimestre
Segundo Obligatoria 5
Idioma
Castellano
Modalidad docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinador/a
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Correo electrónico
adriana.avila.alvarez@udc.es
Profesorado
Ávila Álvarez, Adriana Ivette
Dacuña Vázquez, Inés
Veiga Seijo, Silvia
Correo electrónico
adriana.avila.alvarez@udc.es
ines.vazquez3@udc.es
silvia.veiga.seijo@udc.es
Web
Descripción general Esta asignatura pretende el desarrollo de competencias que permitan al alumnado comprender y aplicar los conocimientos relacionados con el proceso de intervención en Terapia Ocupacional.

Descriptor:
Conocimiento de los fundamentos teóricos y principios filosóficos, modelos, metodologías, técnicas, evaluaciones y valoraciones de Terapia Ocupacional necesarios para reconocer e interpretar los procesos de terapia ocupacional en diversos contextos.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos
- Non se realizarán cambios.

2. Metodoloxias
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Aprendizaxe colaborativa
- Discusión dirixida
- Lecturas
- Traballos tutelados
- Estudo de casos
- Sesión maxistral (realizarase mediante Teams)
- Atención personalizada


*Metodoloxías docentes que se modifican
Ante un escenario de non presencialidade:
- Suprímense as Prácticas de laboratorio, debido a que non se poden facer presencialmente. Manterase unha sesión semanal virtual con cada grupo de prácticas de laboratorio, adaptando os contidos a dita modalidade.
- Ademais, en dito escenario de non presencialidade, introduciríanse en caso preciso:
o Debate virtual: Técnica de dinámica de grupos que xira en torno a unha discusión onde as persoas dialogan sobre un tema específico seguindo un esquema previsto. Intervén un moderador, que leva o debate. Desenvólvese a través dun contorno virtual de aprendizaxe, puidendo empregarse o Chat que ofrece Moodle ou as videochamadas mediante Teams.
o Foro virtual: Espazo de discusión informal destinado aos estudantes para o tratamento dun tema ou problema, que se desenvolve a través dun contorno virtual de aprendizaxe mediante ferramentas de comunicación asíncrona (foro).
Ambas dúas metodoloxías non serán avaliadas, senon que serán empregadas para facilitar a consecunción dos obxectivos ensinanza-aprendizaxe. Serán metodoloxías compartidas coa discusión dirixida pero que se amoldan mellor á ensinanza virtual (non presencial).


3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Para levar a cabo as metodoloxías docentes e realizar un seguimento individualizado non presencial do alumnado, propoñeranse as seguintes plataformas:
- Teams: estimase realizar 2 sesións semanais cumprindo co establecido no calendario académico. Realizaríase unha sesión semanal con todo o grupo clase e unha sesión para cada un dos grupos de traballo (TGR), en función da quenda de cada grupo. Desta forma, facilitase a explicación dos contidos teóricos para todo o grupo e así mesmo realizase un seguimento individualizado de cada grupo cos seus respectivos traballos na franxa horaria que ten asignada a materia no calendario de aulas da facultade. Ademais, Teams será empregado para realizar titorías virtuais individualizadas co alumnado. Será preciso que o/a alumno/a interesado realice unha petición previa por correo electrónico ás docentes da materia en caso de ter dúbidas concretas e de precisar resolvelas individualmente. Así mesmo, en caso de ser preciso, o profesorado indicará a necesidade de realizar atención personalizada en pequenos grupos ou de maneira individualizada, según proceda.
- Moodle: o alumnado dispoñerá na plataforma do material empregado durante o curso académico. Cada semana actualizaranse os temas correspondentes mediante píldoras formativas (contido audiovisual desenvolto polos/as docentes). Tamén usaremos a ferramenta “Mensaxes” para poder realizar unha comunicación o máis indivdiualizada posible co alumnado interesado. Os foros virtuais serán de axuda para facer comunicados xerais sobre a materia a todo o alumnado, así como para a resolución común de dúbidas.
- Correo electrónico: empregarase para informar ao alumnado sobre as adaptacións realizadas para facer o proceso de avaliación da segunda convocatoria en modalidade non presencial. Os/as estudantes empregarán o correo electrónico para comunicarse coas docentes e poder resolver calquera dúbida relacionada coa segunda oportunidade e a súa avaliación.

4. Modificacións na avaliación
- presentación oral e por escrito/Traballo Tutelado: 40%
- presentación oral e por escrito Estudo de casos: 30%
- Portafolios: 30%

*Observacións de avaliación:
- Obter un mínimo dun 50% en cada unha das metodoloxía esixidas.
- Entregar e expoñer os traballos tutelados na data que se indique.
- A oportunidade de xullo estará sometida aos mesmos criterios que a de xuño


5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios.
A documentación facilitarase mediante a plataforma Moodle e as lecturas necesarias serán dixitalizadas para facilitar que o alumnado teña acceso a ditos recursos. Empregaranse diversas fontes bibliográficas así como as plataformas da Biblioteca da Universidade da Coruña.


Competencias del título
Código Competencias del título
A1 Explicar la relación entre el funcionamiento ocupacional, la salud y el bienestar.
A2 Explicar los conceptos teóricos que sostienen la terapia ocupacional, expresamente la naturaleza ocupacional de los seres humanos y su funcionamiento a través de las ocupaciones.
A7 Escoger, modificar y aplicar teorías apropiadas, modelos y métodos de la práctica para encontrar la ocupación según las necesidades de salud de individuos/poblaciones.
A8 Uso profesional y ético del razonamiento efectivo en todas las partes del proceso de terapia ocupacional.
A9 Utilizar el potencial terapéutico de la ocupación a través del uso de la actividad y el análisis y síntesis ocupacional.
A20 Preparar, mantener y revisar la documentación de los procesos de terapia ocupacional.
A33 Constatar en un proceso continuo de evaluación y mejora de la calidad de los servicios de terapia ocupacional, implicando a los clientes cuando sea apropiado y comunicar los resultados relevantes a los demás miembros.
B1 Aprender a aprender.
B3 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B4 Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B10 Conocimientos básicos de la profesión.
B12 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.
B13 Resolución de problemas.
B23 Capacidad de aprender.
B25 Capacidad de crítica y autocrítica.
B26 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
B29 Trabajo en equipo.
B36 Preocupación por la calidad.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
O alumnado debe coñecer, facer e articular os coñecementos e habilidades necesarias para identificar, reflexionar e aplicar, a teoría e a práctica no proceso de Terapia Ocupacional. A1
A2
A7
A8
A9
A20
A33
B1
B3
B4
B12
B13
B25
B26
B29
B36
C1
O alumnado debe recoñocer, reflexionar e empregar distintos razoamentos o longo de todo o proceso de terapia ocupacional co fin de propoñer, revisar, adaptar e reaxustar as intervencións dende terapia ocupacional. A8
A33
B10
B13
C1
O alumnado debe comprender, xustificar e identificar o potencial da ocupación con fin terapéuticos e/ou de promoción da saúde. A1
A2
A9
B10
B12
B13
B23
B29
C1
O alumnado debe poseer o coñecemento e a capacidade para recoñecer problemas no desempeño ocupacional e identificar potenciais usos da ocupación nas diversas situacións nas que as áreas de desempeño ocupacional vense comprometidas. A2
A9
B1
B3
B10
C1

Contenidos
Tema Subtema
Tema 1.- Razonamiento clínico y comunitario en Terapia Ocupacional

Diferentes tipos de razonamiento
Tema 2.- Implicaciones de los fundamentos teóricos generales para lo/s proceso/s de Terapia Ocupacional
Articulación y aplicación de los fundamentos teóricos generales en el proceso de Terapia Ocupacional:
- Marcos de Referencia Teóricos Primarios.
- Modelos de Práctica de Terapia Ocupacional: Modelo Canadiense del Desempeño Ocupacional, Modelo de Ocupación Humana, Modelo Kawa, Modelo de adaptación a través de la ocupación, Marco de Trabajo para a Práctica de Terapia Ocupacional de la Asociación Estadounidense de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso, etc.
- Posibles articulaciónes con distintos conjuntos de técnicas.
- Ciencia de la ocupación /ciencia ocupacional.
- Práctica basada en la evidencia.
- Clasificación Internacional do del Funcionamiento , la Discapacidad y la Salud.
Tema 2.- Implicaciones de los fundamentos teóricos generales para lo/s proceso/s de Terapia Ocupacional Articulación y aplicación de los fundamentos teóricos generales en el proceso de Terapia Ocupacional:
- Marcos de Referencia Teóricos Primarios.
- Modelos de Práctica de Terapia Ocupacional: Modelo Canadiense del Desempeño Ocupacional, Modelo de Ocupación Humana, Modelo Kawa, Modelo de adaptación a través de la ocupación, Marco de Trabajo para a Práctica de Terapia Ocupacional de la Asociación Estadounidense de Terapia Ocupacional: Dominio y Proceso, etc.
- Posibles articulaciónes con distintos conjuntos de técnicas.
- Ciencia de la ocupación /ciencia ocupacional.
- Práctica basada en la evidencia.
- Clasificación Internacional do del Funcionamiento , la Discapacidad y la Salud.
Tema 3.- Estándares para la práctica clínica y comunitaria de Terapia Ocupacional 3.1.- Definiciones:
- Conceptualización de los estándares según diversas/os autoras/es
- La relación de los estándares de la terapia ocupacional en los diversos campos: sociosanitarios y comunitarios.

3.2.- Estándares para la práctica en el proceso de Terapia Ocupacional:

3.2.1.- Derivación a servicios de Terapia Ocupacional:
- Derivación.
- Evaluación/evaluación inicial.
- Aceptación.
- Registro y documentación.

3.2.2.- Evaluación ocupacional (y reevaluaciones continuas a lo largo del proceso):
- Principios generales de la evaluación ocupacional.
- Perfil ocupacional y análisis del desempeño ocupacional.
- Tipos de evaluación ocupacional.
- Técnicas cualitativas y cuantitativas.
- Herramientas de evaluación estandarizadas y no estandarizadas.
- Aplicación a contextos, áreas y habilidades relevantes para el desempeño ocupacional.
- Análisis, interpretación y resumen de los resultados obtenidos (diagnóstico ocupacional, disfunción ocupacional, desequilibrio ocupacional, injusticia ocupacional, etc.).
- Registro, documentación y comunicación.

3.2.3.- Principios básicos de la planificación de metas y objetivos en colaboración y consenso con la/s persona/s, grupo/s y población/es y coordinación con el equipo interdisciplinar. Metodología SMART / SMORT.
- Registro, documentación y comunicación.

3.2.4.- Plan de intervención:
- Diseño consensuado terapeuta ocupacional, usuaria/o/s y familia/s.
- Conocimiento y aceptación por parte de la/el usuaria/o/s.
- Tipos de intervención: individual y grupal.

- Principios fundamentales del trabajo en las áreas de ocupación, contexto y/o con persona/s, grupo/s, comunidad/es; utilizando la ocupación /actividad significativa en colaboración con la/el usuaria/o, la familia, los profesionales.

-Análisis de la actividad terapéutica: características de la actividad en Terapia Ocupacional, requisitos previos, guía de análisis de la actividad, adaptación y gradación de la actividad, valoración terapéutica de los resultados del análisis y aplicación de la actividad.

- Registro, documentación y comunicación.

-Métodos, técnicas y habilidades aplicadas en Terapia Ocupacional:
     - Habilidades de comunicación en el contexto de sociosanitario.
     - Introducción al proceso psicomotriz; ludoterapia; uso
     terapéutico de la música en Terapia Ocupacional; introducción
     a la terapia asistida con animales; Otros métodos y técnicas.
     - Principios generales de artesanía, actividades culturales, actividades de la vida cotidiana, entre otros.
     - Consideraciones iniciales del trabajo grupal en Terapia
     Ocupacional

3.2.5.- Resultados obtenidos de la aplicación de la intervención:
- Reevaluación ocupacional.
- Análisis, interpretación y resumen de los resultados.
- Registro, documentación y comunicación.

3.2.6.- Finalización de servicios de terapia ocupacional y monitoreo de persoans usuarias.
- Derivación y recomendaciones
- Registro, documentación y comunicación

3.2.7.- Gestión y evaluación de los servicios prestados en terapia ocupacional: Principios de organización de los servicios, recursos humanos y materiales, seguridad del usuario y profesional, evaluación del servicio prestado, encuestas de satisfacción persona/s usuaria/s, familiares y otras partes involucradas, y registro de la información.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Aprendizaje colaborativo A7 A9 A20 B3 B10 B12 B13 B29 B36 8 0 8
Discusión dirigida A2 A1 A7 A8 B23 B25 B26 C1 3 0 3
Lecturas A7 A20 B1 B4 B10 B13 C1 0 15 15
Prácticas de laboratorio A7 A8 A9 A20 A33 B3 B4 B10 B23 B29 B36 22 10 32
Prueba mixta A2 A1 A8 A9 A20 B3 B4 B10 B13 B25 B26 C1 2 10 12
Sesión magistral A2 A7 A8 A9 A20 B3 B4 B23 22 0 22
Trabajos tutelados A2 A1 A7 A8 A9 A20 A33 B1 B3 B4 B10 B12 B13 B23 B25 B26 B29 B36 C1 4 12 16
Estudio de casos A2 A7 A9 A20 B1 B23 B29 C1 2 10 12
 
Atención personalizada 5 0 5
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Aprendizaje colaborativo Conjunto de procedimientos de enseñanza-aprendizaje guiados de forma presencial y/o apoyados con tecnologías de la información y las comunicaciones, que se basan en la organización de la clase en pequeños grupos en los que el alumnado trabaja conjuntamente en la resolución de tareas asignadas por el profesorado para optimizar su propio aprendizaje y el de los otros miembros del grupo.
Discusión dirigida Técnica de dinámica de grupos en la que los miembros de un grupo discuten de forma libre, informal y espontánea sobre un tema, aunque pueden estar coordinados por un moderador.
Lecturas Son un conjunto de textos y documentación escrita que se han recogido y editado como fuente de profundización en los contenidos trabajados.
Prácticas de laboratorio Metodología que permite que los estudiantes aprendan efectivamente a través de la realización de actividades de carácter práctico, tales como demostraciones, ejercicios, experimentos e investigaciones.
Prueba mixta Prueba que integra preguntas tipo de pruebas de ensayo y preguntas tipo de pruebas objetivas.
En cuanto a preguntas de ensayo, recoge preguntas abiertas de desarrollo. Además, en cuanto preguntas objetivas, puede combinar preguntas de respuesta múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.
Sesión magistral Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
La clase magistral es también conocida como “conferencia”, “método expositivo” o “lección magistral”. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.
Trabajos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
Estudio de casos Metodología donde el sujeto se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas, a través de un proceso de discusión. El alumno se sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada

Atención personalizada
Metodologías
Aprendizaje colaborativo
Prácticas de laboratorio
Sesión magistral
Trabajos tutelados
Estudio de casos
Descripción
A atención personalizada farase mediante titorías individualizadas ou en grupos reducidos, en función das necesidades do alumnado e das metodoloxías empregadas. Ditas titorías serán, preferiblemente, de carácter virtual, para o que se empregará a plataforma Teams. As titorías realizaranse con previa solicitude do estudantado ou por petición do profesorado da materia. O horario das mesmas será no horario da materia ou nun horario consensuado entre o alumnado e o equipo de profesorado; sempre e cando non interfira co resto de actividades docentes doutras materias.


Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Prácticas de laboratorio A7 A8 A9 A20 A33 B3 B4 B10 B23 B29 B36 Se valorará: la puntualidad, la asistencia, la responsabilidad, la iniciativa, el interés, la actitud ante las normas, la relación con el equipo de compañeros, la integración y la aplicación de conceptos teóricos-prácticos adquiridos previamente, las destrezas y los conocimientos adquiridos.
Además, se valorará el proceso realizado en el estudio de caso individual y grupal.
Y la entrega de los informes (se incluye la metodología de lecturas y )
discusión diriga)
30
Prueba mixta A2 A1 A8 A9 A20 B3 B4 B10 B13 B25 B26 C1 Se valorará, además de los conocimientos adquiridos, la capacidad de expresión escrita del alumno (evaluando de forma negativa los errores gramaticales y ortográficos), y la integración de conceptos. 35
Sesión magistral A2 A7 A8 A9 A20 B3 B4 B23 Se valorará la asistencia, la participación y la realización y entrega adecuada de los trabajos 5
Trabajos tutelados A2 A1 A7 A8 A9 A20 A33 B1 B3 B4 B10 B12 B13 B23 B25 B26 B29 B36 C1 Se valorará el informe del proceso de terapia ocupacional realizado a lo largo de la materia. En este documento se debe reportar el proceso grupal e individual articulando la teoría y técnica abordada en la asignatura. El empleo de literatura actualizada será fundamental. 30
 
Observaciones evaluación

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación
numérica acuerdo con el establecido en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de
5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por lo que se establece el sistema
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
Sistema de calificaciones: 0-4.9=Suspenso 5-6.9=Aprobado 7-8.9=Notable
9-10=Sobresaliente 9-10 Matrícula de Honor (Graciable).Se considerará como "no presentado" (NP) aquel/ aquella
estudiante que, estando matriculado/a en una materia, no concurriera a las
distintas actividades de evaluación que se establezcan para el curso académico.
En ausencia de regulación específica para cada titulación, se considerará que
deberá ser calificado como "no presentado": a) cuando no completara
el proceso de evaluación continua, en las condiciones que figuren en la guía
docente, o b) cuando no si presente a la prueba del período oficial de
evaluación. La consideración de NP no consume convocatoria en el número total
de convocatorias que la/el estudiante tiene por materia.Con carácter general, la evaluación de las materias será continua
a lo largo del curso, sin perjuicio del indicado en las memorias de
verificación de la titulación. La calificación final será consecuencia de los
resultados globales obtenidos en todas las actividades de evaluación. Como
norma general se incluirá una actividad de evaluación para realizar en las
fechas establecidas en el calendario académico oficial. Esta actividad también
podrá establecerse como prueba global de evaluación de los resultados de
aprendizaje o, en su caso, formar parte del proceso de evaluación continua. Las
guías docentes deberán establecer la ponderación de las distintas actividades
de evaluación y, en su caso, de la prueba global, en el marco que el centro
pudiera establecer.Si valorará la puntualidad y la asistencia obligatoria a todas las
horas presenciales de las metodologías establecidas en la materia.Para aprobar la materia, la/el alumna/o debe participar
activamente en las metodologías propuestas, entregar todos los trabajos y tener
superadas cada una de las metodologías que conforman la asignatura. Además,
será necesario tener una calificación mínima de 1.75 (sobre 3.5) puntos en la
prueba mixta, y sólo se tendrán en cuenta para la calificación final las notas
de las otras metodologías, si el/la alumna/la consigue dicha puntuación en la
prueba mixta. En caso contrario, la nota de la convocatoria corresponderá a la nota
obtenida en la prueba mixta. Las notas obtenidas en el resto de metodologías
serán tenidas en cuenta para su calificación en la segunda oportunidad (julio),
en el caso de tenerlas aprobadas y superada la prueba mixta.Por tanto, la concesión a la solicitud de dicha
flexibilidad quedará a la expensas de la valoración y decisión de la comisión
académica del grado de Terapia Ocupacional, habida cuenta las metodologías y
criterios de evaluación de las materias


Fuentes de información
Básica

Christiansen, C. H.,Baum, C. M., & Bass-Haugen, J. (Eds.). (2015). Occupational therapy: performance, participation, and well-being (4th ed). Thorofare, NJ: Slack.

Crepeau, E. B., Willard, H. S., Spackman, C. S., Cohn, E. S., & BoytSchell, B. A. (2011). Willard & Spackman, Terapia Ocupacional (11aed). Buenos Aires: Médica Panamericana.

Dancza, K., & Rodger, S. (Eds.). 2018). Implementing occupation-centred practice: A practical guide for occupational therapy practice learning. Abingdon, Oxon: Routledge.

Duncan, E. A. S. (Ed.). (2020). Foundations for practice in occupational therapy (6th ed.). Edinburgh: Elsevier.

Durocher, E., Gibson, B. E., & Rappolt, S. (2014). Occupational Justice: A Conceptual Review. Journal of Occupational Science , 21 (4),418–430. https://doi.org/10.1080/14427591.2013.775692

Fisher, A. G. (2013). Occupation-centred, occupation-based, occupation-focused: Same, same or different?. Scandinavian journal of occupational therapy, 20(3), 162-173.

Garcia –Margallo P. y otros. 2005. El análisis y la adaptación de la actividad en terapia Ocupacional. Madrid: Aytona

Kielhofner G. 2006. Fundamentos conceptuales de la terapia ocupacional. 3ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Kronenberg, F., Simó Algado, S., & Pollard, N. (2006). Terapia ocupacional sin fronteras: aprendiendo del espíritu de supervivientes . Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Merlos, E. V., & Jiménez, M. S. J.(2010). Manual teórico práctico de terapia ocupacional: intervención desde la infancia a la vejez . Monsa-Prayma. Retrieved fromhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=582152

O'Brien , J. C. (2018). Introduction to Occupational Therapy . St . Louis Missouri: Elsevier .

Sladyk, K., Jacobs, K., & MacRae, N. (Eds.). (2010). Occupational therapy essentials for clinical competence . Thorofare, NJ: Slack.

Townsend, E. A., & Polatajko, H. J. (2013). Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & justice through Occupation. Ottawa: Canadian Association of Occupational Therapists. 

Willard, H. S., Spackman, C. S., & Boyt Schell, B. A. (Eds.). (2015). Willard & Spackman: Terapia ocupacional (12aed). Buenos Aires: Panamericana.

World Federation of Occupational Ttherapists. (2009). Guiding Principleson Diversity and Culture. WFOT.

Complementária

Banyard, P., Cassells, A., Green, P., Hartiand, J., Hayes, N., Reddy, P. (1995). Introducción a los procesos cognitivos. Barcelona: Ariel.

Blesedell. C y otros. 2005. Terapia ocupacional 10ª ed. Buenos Aires ; Madrid : Médica Panamericana

Cormier, W., Cormier L. 1994: Estrategias de entrevista para terapeutas. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Durante Molina, P., & Tarrés, P. P. (2010). Terapia Ocupacional en Geriatría. Principios y Práctica (3ª ed). Barcelona: Masson. 

Moruno Miralles, P., & Talavera Valverde, M. (2012). Terapia ocupacional en salud mental. Barcelona, España: Elsevier Masson. 

Gómez Tolón. J. 1997. "Fundamentos Metodológicos de la Terapia Ocupacional". 1ª Ed. Editorial Mira. Zaragoza..

Grieve, J. 1994. Neuropsicología para terapeutas ocupacionales. Buenos Aires: Panamericana.

Hussey S. y otros. 2007.Introduction to occupational therapy. St. Louis Missouri: Mosby Elsevier.

MacDonald, E.M. 1979. Terapia ocupacional en rehabilitación. Barcelona: Ed. Salvat.

Pedretti, L.W., Zoltan, B. 1990."Occupational Therapy. practice skillis for Physical Dysfunction". 3a Ed Editorial C. V. Mosby.

Romero A. MorunoP. 2003. Terapia ocupacional. Teoría y Técnicas. Madrid. Masson.

Romero A. Moruno P. 2005. Actividades de la Vida Diaria. Madrid. Masson.

Reed, K. 1992. "Models of Practice in Occupational Therapy". 3a ed. Editorial Williams and Wilkins.

Sánchez, L. 1996. Manual de técnicas Grupales de comunicación y Creatividad para terapeutas ocupacionales. APETO: Madrid

Banyard, P., Cassells, A., Green, P., Hartiand, J., Hayes, N., Reddy, P. (1995). Introducción a los procesos cognitivos. Barcelona: Ariel.


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios

1.- Para ayudar a conseguir un entorno inmediato sostenible y cumplir con el objetivo estratégico 9 del "I Plan de Sostenibilidad Medio-ambiental Green Campus FCS", los trabajos documentales que se realicen en esta materia:

a.- En su mayoría se solicitarán en formato virtual y soporte informático.

b.- De realizarse en papel:

- No se emplearán plásticos.

- Se realizarán impresiones a doble cara.

- Se empleará papel reciclado.

- Se evitará la impresión de borradores.

2.- La docente responsable se reserva la posibilidad de realizar algún cambio en la evaluación u otros aspectos que serán notificados a los estudiantes con la suficiente antelación.

3.- Durante el período lectivo de la materia, y sin que suponga una alteración en la asistencia del alumnado la otras actividades académicas, podrán programarse seminarios o talleres de carácter optativo para ahondar en ciertos contenidos y técnicas muy específicas que complementan el desarrollo de la materia.

4.- La docente responsable de la materia aplicará la correspondiente normativa de la UDC ante la detección de cualquier tentativa de plagio motivada por un/una estudiante de la materia en el desarrollo de sus trabajos.(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías