Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Ergonomía, accesibilidad, diseño universal y adaptación funcional Código 653G01206
Titulación
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 1º cuatrimestre
Segundo Obligatoria 5
Idioma
Castellano
Gallego
Inglés
Modalidad docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador/a
Pousada Garcia, Thais
Correo electrónico
thais.pousada.garcia@udc.es
Profesorado
Pousada Garcia, Thais
Santos del Riego, Sergio Eduardo
Correo electrónico
thais.pousada.garcia@udc.es
sergio.santos.delriego@udc.es
Web
Descripción general Esta asignatura persigue a adquisición e o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados coa ergonomía, accesibilidade, deseño universal e adaptación funcional con perspectiva rehabilitadora e ocupacional.

Descritores:
Fundamentos da autonomía persoal nas actividades da vida diaria con e sen adaptacións e/ou produtos de apoio. Terapia Ocupacional para a integración do individuo no seu entorno. Aplicación da actividade ocupacional e estudo ergonómico.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos

Non se contemplan modificacións.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
• Sesión maxistral
• Aprendizaxe colaborativa (con atención personalizada) (Computa na avaliación). Realizarase de xeito online, a través da plataforma TEAMS (mantendo a rotación dos grupos e o rexistro da asistencia e participación do alumnado)
• Atención personalizada

*Metodoloxías docentes que se modifican
• Proba Mixta:

Só no caso excepcional dunha nova situación de confinamento, a única metodoloxía que se modifica nesta materia, na forma de imprementala sería a “proba mixta”.

• A proba mixta cambiarase pola metodoloxía de “proba oral” o de “exame escrito online”, segundo as especificacións e dotacións tecnolóxicas dispoñibles no momento.
• Na data establecida para a proba mixta da materia (aprobada en Xunta de Facultade), os docentes indicarán nunha listaxe de estudantes que poden realizar a proba e se lles enviará (cunha antelación suficiente) as instrucións para realizar a proba oral ou exame escrito online, segundo o caso.
• Os docentes realizarán a proba oral con preguntas curtas.
• De facer a proba oral, a duración da proba será de aprox 15 minutos e posibilidade de comentar ao final brevemente cos docentes calquera dúbida xurdida durante a mesma.
• De facer o exame escrito online, o tempo máximo da proba será de 2 horas, e será de tipo sincrónico, debendo conectarse todos estudantes de forma que garantan un correcto funcionamento da proba na sala virtual e estando presente uno ou os dos profesores presentes.
• A plataforma elixida nos dous casos será TEAMS.
• A proba será gravada.
De houber problemas coa conexión dos estudantes, analizarase cada caso e se lle dará unha solución alternativa na hora ou na forma de conexión para realizar a proba.

De houber problemas coa conexión dos estudantes, analizarase cada caso e se lle dará unha solución alternativa na hora ou na forma de conexión para realizar a proba.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

Ferramenta Temporalización
MOODLE
Diariamente.
Todas as comunicacións oficiais da materia e os cambios relevantes serán comunicados a través da plataforma de teleformación.
Todos os contidos da materia serán colgados na plataforma
Todos os traballos realizados polos estudantes serán entregados a través da tarefa específica no Moodle da materia.
TEAMS Será a plataforma elixida para realizar as sesións maxistrais, dos TGR, así como a exposición dos traballos da “aprendizaxe colaborativa”. Utilizarase na data do exame para tal efecto.
Manteranse os horarios indicados ó principio de curso para a materia (todos os mércores)
EMAIL Estará á disposición dos estudantes matriculados, no momento en que eles o precisen, para que se poñan en contacto cos docentes e fagan as consultas que desexen.
STREAM É o espazo na nube no que se ubicarán os vídeos gravados das sesións maxistrais e de laboratorio.


4. Modificacións na avaliación:

Non se contemplan:
Metodoloxía Peso na cualificación Descrición
Aprendizaxe colaborativa 50% Avaliación continua (clases virtuais en TEAMS):
- Rúbrica de avaliación do alumno polos profesores da materia: Pousada García e Santos del Riego, salvo excepción motivada ou necesidade sobrevenida. A rúbrica presentarase ao comezo do curso.

A avaliación do alumno / docente avaliará:
- O traballo individual realizado e presentado individualmente por cada alumno, segundo o sorteo do tema e cronograma coa presenza de dous profesores (tribunal). (3,5 puntos)
- A participación proactiva do alumno na materia, tanto a súa participación como membro do tribunal dos traballos dos seus compañeiros, así como as habilidades para a vida.

Rúbrica 5 puntos (media de ambos os profesores en cinco puntos)
Proba oral / Exame escrito online 50% Proba teórica con preguntas curtas (5 puntos)


*Observacións de avaliación:

REQUISITOS PARA SUPERAR A MATERIA:

1. Asistir e participar regularmente nas actividades da clase.
2. Obter unha puntuación do 50% do peso de cada unha das partes obxecto de avaliación (Proba oral e Aprendizaxe colaborativa).
3. Entregar e expoñer os traballos na data que se indique.
4. A oportunidade de xullo estará sometida aos mesmos criterios que a de xuño.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non se realizarán cambios. Xa dispoñen de todos os materiais de traballo da maneira dixitalizada en Moodle

Competencias del título
Código Competencias del título
A2 Explicar los conceptos teóricos que sostienen la terapia ocupacional, expresamente la naturaleza ocupacional de los seres humanos y su funcionamiento a través de las ocupaciones.
A8 Uso profesional y ético del razonamiento efectivo en todas las partes del proceso de terapia ocupacional.
A11 Trabajar para facilitar entornos accesibles y adaptados y promover la justicia ocupacional.
A12 Colaborar con comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la ocupación.
A19 Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias culturales, costumbres y su influencia sobre la ocupación y la participación.
B3 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B6 Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B8 Capacidad de análisis y de síntesis.
B24 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de diversas fuentes).
B31 Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
Adquisición de los conocimientos teóricos previos en la práctica sobre ergonomía, accesibilidad y diseño universal. Fundamentación teóricos de la Terapia Ocupacional en la intervención sobre el medio: influencia del entorno sobre la ocupación humana. A2
A11
B31
Adquisición de destrezas de observación y análisis del medio: evaluación de las condiciones del medio social en el que las personas desarrollan sus ocupaciones y de la interacción establecida entre los condicionantes individuales, los facilitadores/obstáculos del entorno y las demandas de la actividad, promoviendo la sostenibilidad medio-ambiental. A11
A19
B3
Desarrollo del pensamiento analítico y crítico aplicado a la valoración y al asesoramiento en materia de accesibilidad: planificación de un proceso estructurado de intervención (valoración, asesoramiento/propuestas de mejora, registro) y diseño de entornos favorables y sostenibles a la ocupación y potenciadores de la autonomía. A8
A11
B3
Potenciación de habilidades y rigor técnico para el registro de la información procedente de la intervención: desarrollo de destrezas de comunicación con otros profesionales y con usuarios, y aprendizaje para la elaboración de informes técnicos. A11
B8
B24
C1
Fomento de una perspectiva social: situar al estudiantado en un tipo de intervención comunitaria, potenciando la colaboración con profesionales del ámbito de lo social y, en definitiva, promoviendo su cooperación hacia la justicia ocupacional de personas saludables en entornos sostenibles. A11
A12
B6
C4

Contenidos
Tema Subtema
Tema 1.- Accesibilidad Universal y Adaptación Funcional: Conceptos básicos teóricos.
Prof. Sergio Santos del Riego.

Tema 2.- Entorno y Diseño Universal: Conceptos básicos teóricos.
Prof. Sergio Santos del Riego.
Entorno: Saludable, Sostenibilidad versus Sostenibilidad y los Derechos Humanos.
- Escalas de valoración de accesibilidad/contorno: Housing Enabler.
- Otros aspectos.

Diseño Universal: principios básicos (Ron Mace).
- Visitabilidade y Adaptabilidad
- Salud y Seguridad.
- Otros aspectos.
Tema 3.- Marco legal, Entorno y Desempeño Ocupacional: Síntesis.
Prof. Sergio Santos del Riego.
Marco jurídico y legal.
Tema 4.- Modelos de la discapacidad, conceptos básicos: Enfermedad, Rehabilitación, Sociedad y Diversidad Funcional.
Prof. Sergio Santos del Riego
Modelo Médico.
Modelo Rehabilitador versus Modelo Social. La unión hace la fuerza.
Otros modelos.
Tema 5.- Modelos inclusivos para la autonomía personal, vida digna e independiente. Marginación Social y Exclusión Social.
Prof. Sergio Santos del Riego.
Marginación social: Conceptos histórico, actual y según satisfacción de las necesidades.
Exclusión social.
Barreras Sociales y Culturales.
Colectivos de exclusión/marginación/desfavorecidos sociales.
Tema 6.- Accesibilidad, Vida Saludable y Desarrollo sostenible, conceptos básicos: Modelo Persona-Comunidad-Entorno. El ciudadano.
Prof. Sergio Santos del Riego.
Antecedentes.
Vida Saludable.
Sostenibilidad y sostenibilidade medioambiental, social y económica.
5 R.
Salud, Seguridad, vivienda, empleo, entre otros.
Economía verde, economía circular, economía azul.
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030.
Naciones Unidas, Europa, España y Galicia.
Nuevos Paradigmas.
Tema 7.- Técnicas de prevención de riesgos laborales. Prof. Sergio Santos del Riego Prevención de riesgos laborales ( PRL):
- Conceptos básicos sobre seguridad y salud.
- Especialidades de PRL: Seguridad en el trabajo, Higiene industrial y Ergonomía y Psicosocioloxía aplicada.
- Otros aspectos.
Tema 8.- Domótica y Robótica: conceptos básicos. Prof. Sergio Santos del Riego. Control del entorno: Generalidades
Seminario 3: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Conceptos básicos. Clase invertida
Tema 9.- Intervención sobre el entorno desde la Terapia Ocupacional. Profª. Vanessa García Crespo y Profª Thais Pousada. Agumentación teórica. Influencia del entorno sobre la ocupación de los individuos.
Metodología de intervención sobre el entorno:
- Accesibilidad
- Diseño universal / Diseño para todas las personas
- Adaptación funcional
Tema 10.- Accesibilidad y diseño universal como medio para la participación.
Profª. Vanessa García Crespo y Profª Thais Pousada.
Valoración y asesoramiento de Terapia Ocupacional en materia de accesibilidad de los espacios
públicos.
- Registro de la información: criterios para realizar un informe
Criterios de universalidad en el diseño de dispositivos y entornos.
Accesibilidad ¿vs? diseño universal.

Tema 11.- Adaptación funcional/Ajuste razonable. Profª. Vanessa García Crespo y Profª Thais Pousada. Planificación de la intervención: valoración y asesoramiento desde la Terapia Ocupacional.
Diseño de entornos funcionales en el domicilio.
Diseño de entornos funcionales en el trabajo / escuela.
Adaptación Funcional a través de la domótica.
Realización de informes técnicos.
Razonamiento aplicado a casos prácticos.
Tema 12.- Ergonomía.
Profª. Vanessa García Crespo y Profª Thais Pousada.
Generalidades y conceptos.
Tipos de Ergonomía.
Ergonomía laboral.

Tema 13.- Planificación y diseño ergonómico de productos.
Profª. Vanessa García Crespo y Profª Thais Pousada.
Objetivos del diseño ergonómico.
Recomendaciones basadas en datos antropométricos.
Recomendaciones basadas en características individuales de los individuos.
Tema 14.- Metodologías de ajuste individuo-entorno-ocupación aplicadas al puesto de trabajo. Profª. Vanessa García Crespo y Profª Thais Pousada. Introducción a los métodos de ajuste para la integración laboral y social.
Prevención de Riesgos: Peligros y controles.
Análisis de diferentes métodos de ajuste (método de perfiles LB, ErgoDis IBV): práctica.
Aplicación de métodos de ajuste a la intervención de Terapia Ocupacional: adaptación funcional del entorno y análisis ergonómico del puesto de trabajo.

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Sesión magistral A2 A8 A19 B3 B31 C4 24 30 54
Aprendizaje colaborativo A2 A8 A11 A12 A19 B6 B8 B24 C1 C4 22 40 62
Prueba mixta A8 B3 B8 C1 2 0 2
Actividades iniciales A19 B3 B31 4 0 4
 
Atención personalizada 3 0 3
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Sesión magistral La clase magistral es también conocida como “conferencia”, “método expositivo” o “lección magistral”. Esta última modalidad se suele reservar a un tipo especial de lección impartida por un/a profesor/a en ocasiones especiales, con un contenido que supone una elaboración original y basada en el uso casi exclusivo de la palabra como vía de transmisión de la información a la audiencia.

La clase magistral se desarrollará en la modalidad online, a través de la plataforma TEAMS y del espacio específico de la materia. Las sesiones mantendrán el horario establecido (1 hora / semana) y quedarán grabadas, la disposición de los estudiantes en el espacio de la nube de STREAM.
Aprendizaje colaborativo Técnica de trabajo individual con exposición pública durante la clase en Grupo Grande (GG) y debate.
Prueba mixta Prueba que integra preguntas tipo de pruebas de ensayo y preguntas tipo de pruebas objetivas.
En cuanto a preguntas de ensayo, recoge preguntas abiertas de desarrollo. Además, en cuanto preguntas objetivas, puede combinar preguntas de respuesta múltiple, de ordenación, de respuesta breve, de discriminación, de completar y/o de asociación.
Actividades iniciales Actividades que se llevan a cabo antes de iniciar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje a fin de conocer las competencias, intereses y/o motivaciones que posee el alumnado para el logro de los objetivos que se quieren alcanzar, vinculados a un programa formativo. Con ella se pretende obtener información relevante que permita articular la docencia para favorecer aprendizajes eficaces y significativos, que partan de los saberes previos del alumnado.

Atención personalizada
Metodologías
Aprendizaje colaborativo
Descripción
La atención personalizada se hará, globalmente, mediante tutorías personalizadas directas y virtuales, individuales y grupales.

Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Sesión magistral A2 A8 A19 B3 B31 C4 Evaluación por la modalidad de Prueba mixta.
0
Aprendizaje colaborativo A2 A8 A11 A12 A19 B6 B8 B24 C1 C4 Evaluación continua:
- Rúbrica de evaluación del alumno por los profesores de la materia: Pousada García y Santos del Riego, salvo excepción motivada o necesidad sobrevenida. La rúbrica se presentará al inicio del curso.

La evaluación del alumno / docente evaluará:
- El trabajo individual realizado y presentado individualmente por cada alumno, según el sorteo del tema y cronograma que se realizará y publicará al comienzo de la materia para el alumnado integrante de los tres grupos de Docencia Interactiva ( GDI1, GDI2, GDI3) con la presencia de dos profesores (tribunal). (3 puntos)
- La participación proactiva del alumno en la materia, tanto su participación como miembro del tribunal de los trabajos de sus compañeros, así como las habilidades para la vida.

Rúbrica 5 puntos (media de ambos profesores en cinco puntos)
50
Prueba mixta A8 B3 B8 C1 Examen: 5 puntos (media de la puntuación obtenida en las dos partes del examen sobre cinco puntos). 50
 
Observaciones evaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES: La evaluación final de la materia se realizará de acuerdo con los siguientes criterios: 

 • 50% corresponderá a la evaluación continua (5 puntos) 
 • 50% a la evaluación del examen final (5 puntos). 

Es necesario aprobar las dos partes para superar la materia. 

1. EVALUACIÓN CONTINUA: La nota final de la evaluación continua del alumno es el promedio de las dos calificaciones, una de la rúbrica del profesor Santos del Riego y otra de la rúbrica de la profesora Pousada García, sobre la misma rúbrica para cada profesor (5 puntos). 

La rúbrica permitirá la evaluación de los siguientes  items:

 • Trabajo (3,5 ptos)
 • Entrega: La  suministración de la documentación del trabajo realizada antes de las 24 horas del jueves anterior a la presentación del trabajo.
 • Estructura
 • Contenidos
 • Presentación pública (habilidades expositivas)
 • Habilidades para la vida:  autoconocimiento, empatía, comunicación  asertiva, relaciones  interpersonales profesor - estudiante, toma de decisiones, manejo de problemas y  conflictos, pensamiento creativo,  pensamiento crítico, manejo de emociones y  sentimientos, manejo de emociones y  estrés (0,5 ptos)
 • Participación  proactiva del estudiante durante la exposición de los otros estudiantes (1 pto)

Lo aprobado en esta evaluación está fijado en 2,5 puntos resultantes del promedio de las calificaciones de los dos docentes. En el caso de no conseguir dicha puntuación o  NP, se valorará el trabajo expositivo ante tribunal conformado, nuevamente por los dos docentes en la oportunidad de junio-julio.

2.  EXAMEN: La nota final del examen es el promedio de la parte del examen realizada por el prof. Santos del Riego con la parte realizada por la profesora Pousada García sobre cinco puntos cada una de las partes (2), Con una puntuación total máxima de 5 puntos. Tendrá lugar en la fecha indicada en el calendario oficial aprobado por la Junta de Facultad y tratará los contenidos que @ambos los dos profesores definan durante el cuatrimestre, que incluye el temario de la docencia y de los trabajos expuestos por los estudiantes que consideren idóneas.  

El aprobado del examen está fijado en 2,5 puntos resultantes del promedio de las calificaciones de las dos partes.

CALIFICACIÓN FINAL: La nota final será el resultado de la suma de las puntuaciones medias (evaluación continua y examen), siempre que el alumno consiga el mínimo de 2,5 puntos en cada una de las calificaciones finales (evaluación continua y examen). Si no, la materia se suspenderá (o no se presentará,  NP, si es el caso) con la calificación que los profesores determinan independientemente de la suma final obtenida. 

Solo se publicarán las calificaciones finales y exámenes. Las calificaciones del examen se pueden revisar en los términos y en los formularios establecidos oficialmente; preferentemente tarde-noche revisadas conjuntamente por la totalidad del profesorado de la materia, si había sido posible.  Las últimas valoraciones contextuales de las calificaciones finales, antes de su formalización en la aplicación informática, están bajo la consideración del profesor responsable de la materia. La calificación final de la materia se expresa de acuerdo con el establecido en el artículo 5 del  RD 1125/2003, de 5 de septiembre , para que el sistema de crédito europeo y el sistema de calificación estén establecidos en títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (publicado en el Boletín Oficial de 18 de septiembre  de 2003). Sistema de clasificación: suspendido (0-4,9), aprobado (5-6,9), notable (7-8,9), destacado (9-10), matrícula de honra ( graciable). 

APRECIACIÓN SOBRE EVALUACIÓN: En caso de que el alumno no pase solo parte de la evaluación (evaluación continua o examen): 

- Si el alumno pasa la evaluación continua y suspende el examen, la materia se suspenderá (o no presentado,  NP, según el caso), pero solo deberá presentarse al examen en la convocatoria de junio-julio. 

- Si el alumno no aprueba la evaluación continua y pasa el examen, la materia se suspenderá (o no se presentará,  NP, según el caso), pero solo deberá presentar el mismo o un nuevo trabajo, a determinar por la profesora responsable de la  asignatura, en la convocatoria de junio-julio ante tribunal, en la fecha fijada por los profesores, dentro del período de evaluación aprobado en el Calendario Académico de la Junta de Facultad, en el mismo día que la fecha de exámenes programada. En este caso, el alumno presentará y expondrá el trabajo sobre la materia y en la fecha que decidan los profesores (quienes  conformarán en esta convocatoria el tribunal evaluador) y optará a un máximo de 3,5 puntos en la rúbrica, los correspondientes al trabajo individual (entrega,  estructura, contenidos y exposición). La evaluación de la participación  proactiva y habilidades para la vida del alumno durante el cuatrimestre se mantendrá la de la convocatoria anterior. 

- Si el alumno no aprueba ninguna de las dos partes (evaluación continua y examen), se presentará a ambas partes en la siguiente convocatoria: deberán hacer el mismo o un nuevo trabajo, a criterio de la profesora responsable de la  asignatura, y presentarlo ante el tribunal de profesorado en la fecha fijada por los profesores, dentro del período de evaluación aprobado en el calendario académico de la Junta de Facultad, en el mismo día que la fecha de exámenes programada. En este caso, el alumno presentará el trabajo y optará por un máximo de 3,5 puntos en la rúbrica. La evaluación de la participación  proactiva del alumno y habilidades para lana venida durante el cuatrimestre se mantendrá la de la convocatoria anterior. Del mismo modo, también debe realizar el examen oficial en la fecha indicada en el calendario aprobado en Junta de Facultad. 

Según los artículos 22 y 23 de las Normas de evaluación, revisión y reclamación de las calificaciones de los  estudios de grado y  master universitario (Modificada por el Consejo de Gobierno de 29 de junio de 2017) se garantizará, especialmente, el siguiente:

 • Artículo 22º.- Publicidad de las calificaciones: Para garantizar el derecho a revisión en las pruebas orales, la nota será comunicada a los dos días lectivos siguientes a su finalización, y la revisión estará basada en los datos recogidos en el acta y, en su caso, en las evidencias grabadas, escrituras y de otro tipo recogidas en su realización. 
 • Artículo 23º. Revisión de las calificaciones: Los estudiantes tendrán derecho a revisar las actividades, los trabajos y las pruebas que sirvan para su evaluación y a recibir explicación razonada de la calificación que obtuvieron. 

ADELANTO DE OPORTUNIDAD: Los/las estudiantes que deseen solicitar el adelanto de oportunidad, por no superar la materia en cursos académicos anteriores, tendrán en cuenta el siguiente:

 • Deberán hacer, entregar y  exponer un trabajo asignado por la coordinadora de la materia, según los contenidos de la misma
 • El trabajo será presentado ante el tribunal de profesorado en la fecha fijada dentro del período de evaluación de convocatoria adelantada, en el mismo día que la fecha programada del  examen. 
 • Optará por un máximo de 3,5 puntos en la rúbrica. La evaluación de la participación  proactiva del alumno y habilidades para lana venida durante lo último cuatrimestre cursado por el estudiante en convocatoria común. 
 • Tras la exposición del trabajo, deberá realizar el examen en la fecha indicada en el calendario de convocatoria adelantada.Fuentes de información
Básica
Libro blanco de la accesibilidad. Rovira-Beleta y Cuyás, Enrique. Barcelona: UPC, [2003]. ISBN 8483017431. Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade. Diario Oficial de Galicia de 17 de decembro de 2014. Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e eliminación de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. Diario Oficial de Galicia de 29 de febrero de 2000. Salud laboral: conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Carlos Ruiz Frutos [et al.]. Barcelona: Elsevier, 2013. ISBN 9788445821466. Técnicas de prevención de riesgos laborales: seguridad e higiene del trabajo. Madrid: Tebar, 2012. ISBN 978847360479. Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo Disposiciones Generales.
Osalan, 2001. Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo: disposiciones específicas.
Osalan, 2001. Domótica e inmótica: viviendas y edificios inteligentes. Cristóbal Romero Morales, Madrid: Ra-Ma, 2010. ISBN 9788499640174. Método de adaptación ergonómica de puestos de trabajo para personas con discapacidad. Valencia: Instituto de Biomecánica de Valencia. 2003 LantegiBatuak. “Método de adecuación de perfiles de la tarea a la persona”. Vizcaya:Fundación Lantegi Batuak. 2014. Comité de expertos sobre Diseño Universal. Hacia la plena participación mediante elDiseño Universal. Madrid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales; 2010.Serie Documentos Técnicos. ONCE.Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual. Madrid: ONCE;2003.
Complementária
Enlaces de especial interés para la asignatura:

 • W3C / WAI: http://www.w3c.org/WAI, Grupo de trabajo del Consorcio mundial Web que define las directivas y pautas que deben cumplir las páginas web para ser consideradas accesibles. Está en Inglés pero existen una traducción al español realizada por Carlos Egea y disponible en DisWeb (http://www.disweb.net)
 • IMSERSO: http://www.seg-social.es/imserso. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Con información sobre las actividades del gobierno en temas de accesibilidad. Accesible on-line el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. Acceso a las actividades y documentos referentes al “2003 el año europeo de las personas con discapacidad”
 • CEAPAT: http://www.ceapat.org. Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. El CEAPAT está dedicado expresamente a potenciar la accesibilidad integral y el desarrollo de la tecnología. Promueve la optimización de las ayudas técnicas y el diseño para todos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con especial apoyo a las personas con discapacidad y personas mayores. Destaca su base de datos de ayudas técnicas accesible a través de Internet Real Patronato Discapacidad. http://www.rpd.es. Real Patronato Español de Documentación sobre Discapacidad. Los servicios de documentación, información y publicaciones del Real Patronato constituyen su Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CE2D), el cual ofrece un centro de consulta y una biblioteca especializada, gestiona un conjunto de publicaciones especializadas y publica el Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad. Accesible en formato electrónico en la dirección http://www.rpd.es/bolrp.htm SIDAR: http://www.sidar.org. Fundación Sidar - Acceso Universal. Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red. El Seminario SIDAR es un grupo de trabajo permanente y voluntario, integrado por personas expertas en nuevas tecnologías y en su accesibilidad. Con muya información referente a las actuaciones españolas e internacionales de acceso al ordenador. Destaca el apartado dedicado a la accesibilidad a Internet ONCE: http://www.once.es. Organización Nacional de Ciegos de España. Con información referente a las ayudas técnicas para la accesibilidad al ordenador de personas ciegas o con problemas de visión. Destaca su Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (http://cidat.once.es/) SID: http://www.sid.usal.es. El Servicio de Información sobre Discapacidad, SID, es un servicio documental con un sistema informatizado de acceso vía Internet para la obtención de información sobre discapacidad. Se configura como una red pública puesta en funcionamiento conjuntamente por el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales-IMSERSO) y la Universidad de Salamanca (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad-INICO). En el SID se puede encontrar todo tipo de información relacionada con la discapacidad. Puede encontrarse información sobre normativa, recursos, centros y servicios, organizaciones, ayudas, documentación, actualidad, estadísticas, etc. Disc@pnet: http://www.discapnet.es. Portal sobre la discapacidad financiado por la Fundación ONCE y los FEDER de la UE. Test de Accesibilidad Web (TAW): http://www.tawdis.net. Herramienta para evaluar la accesibilidad de las páginas Web. Totalmente en español. Su objetivo es difundir la accesibilidad como requisito en el diseño y realización de páginas Web con el fin de permitir el acceso a todas las personas. Dirigido a todas las personas interesada en este tema y especialmente a Webmasters, desarrolladores, diseñadores de páginas Web etc. Fundación Manuel Caracol (Barcelona) http://www.funcaragol.org/. Dedicada a la accesibilidad al ordenador de personas con discapacidad visual. Dispone de artículos de interés y manuales de software EdeAN. http://www.e-accessibility.org/. Red Europea para el diseño para todos e-accesible (European Design for All e-Accessibility Network). Creada en Julio de 2002 dentro de las iniciativas de acción del Plan e-Europa. Portal con información de todo lo que se está produciendo en Europa en relación a la accesibilidad: eventos, congresos, publicaciones, normativas, etc ACCESO: Unidad de Investigación "Acceso" de la Universidad de Valencia. http://acceso.uv.es/accesibilidad/. Recursos de diverso tipo sobre ayudas técnicas, accesibilidad en Internet, Informes, cursos virtuales, etc. Página de la agencia de la Defensa y Desarrollo de la Accesibilidad en Castilla-La Mancha. http://www.addajccm.com/. Esta agencia ha nacido en diciembre de 2000, en virtud de un convenio firmado por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y Asociación FSC Discapacidad, que pertenece a la Fundación ONCE. URID. Unidad Regional de Información sobre Discapacidad de Castilla-La Mancha. http://www.infodisclm.com/. La Unidad Regional de Información sobre Discapacidad es un programa que aborda de forma transversal las diferentes líneas de actuación del Plan Integral de Acción para Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha. Programa ACCESO de Portugal. http://www.acesso.umic.pcm.gov.pt/. Programa Nacional para la participación de  los ciudadanos con necesidades especiales en la sociedad de la información. IMAGINA. http://www.imagina.org/. Iniciativa Múltiple de Atención de Gaps a la Integración, Normalización y Accesibilidad. w3aeiou http://www.w3aeiou.org/. W3aeiou pretende fomentar el uso de la Red como medio de comunicación, es decir, como vehículo para relacionar personas y colectivos. Webs accesibles, eficientes, inteligibles, organizadas y usables. Conceptos, recursos y muchos enlaces de interés. Redmayores.net . http://www.redmayores.net/. La red de las personas mayores internautas. Ofrecen cursos a personas mayores y todo la información referente a la tercera edad Grupo de Estudios Sociales, Tiflológicos y Asociativos. http://www.gesta.org/. Grupo Portugués de personas con deficiencias visuales. Destaca la publicación del Boletín E-Access. Mensualmente y con actualidad a nivel mundial Minusval 2000.com. http://www.minusval2000.com/. La Web de los discapacitados físicos. Página sobre ocio; tiempo libre; amor; sexo y literatura dentro del mundo de las discapacidades físicas. Web del grupo FAR. http://www.timon.com/far/. El grupo FAR (Funcionalidad y accesibilidad en la red) tiene como objetivo fundamental contribuir al desarrollo de pautas y herramientas que faciliten la accesibilidad y funcionalidad de los contenidos y servicios Web a todas las personas. Web en donde es posible consultar los avances del grupo así como noticias y artículos relacionados con su actividad. DisWeb2000. http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/. Información sobre discapacidad. Página personal de Carlos Egea y Alicia Sarabia. Accesibilidad al medio físico y a la Red. Con todo tipo de información, legislación, artículos, etc. Es posible descargarse el libro digital a texto completo “Diseño accesible de páginas Web 1.0”. Fundacion Accadi. http://www.accadi.org.ar. Integración de discapacitados a través de enseñanza y práctica de actividades socioculturales y deportivas no competitivas) ski, fotografía, buceo, campamentos, etc.). En Argentina Red Especial Web. http://www.redespecialweb.org/. Red de Integración Especial. Su objetivo es la integración a través del uso de las tecnologías de la información. Ofrece cursos, talleres,congresos virtuales y mucho más. Un punto de encuentro entre personas con y sin discapacidad. DisWeb.org. http://www.disweb.org/. Web en donde es posible publicar artículos, quejas, comentarios,etc. sobre la accesibilidad y los problemas que las personas con algún tipo de discapacidad tienen en el desarrollo de sus actividades de la vida diaria. Está en inglés. EMERGIA. http://www.emergia.net/servicios/usabilidad.asp. Empresa especialista en analizar la utilidad, facilidad de uso y satisfacción de los usuarios de un sitio Web, es decir, su usabilidad. Descubrimos los problemas de accesibilidad y redactan soluciones para mejorarlos.

Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Estancias prácticas II /653G01210

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios

El cronograma y horario previsto, podrá sufrir modificaciones, que tarde-noche mínimas, motivos institucionales, de salud lo causas justificadas. En caso de que uno de los docentes no pueda asistir a alguna de las sesiones programadas de “aprendizaje colaborativo” esa sesión será grabada para que dicho docente pueda visualizarla a posteriori. Igualmente, la nota de los estudiantes se calculará en base a promedio obtenida en la rúbrica de ambos profesores, teniendo en cuenta los criterios establecidos. El docente presente en la sesión tomará nota de la asistencia y de la participación del alumnado durante a misma. Las sesión de aprendizaje colaborativo tarde-noche presenciales, en la medida del posible y siempre que la legislación vigente lo permita. En estas sesión matutinas se realizará un programa pionero de inclusión de los estudiantes del título propio “Espazo Compartido” (curso de formación específica de posgrado) junto con los estudiantes de Terapia Ocupacional, todos ellos coparticiparán conjuntamente en los Grupos Intermedios (GDI) en igualdad de condiciones y oportunidades, con el fin de incentivar y favorecer la inclusión desde la diversidad en la Universidade da Coruña.


Para ayudar a conseguir un entorno inmediato sostenible y cumplir con los objetivos estratégicos 1 y 2 del "III Plan de Acción del Programa Green Campus  FCS (2018-2020)"los trabajos documentales que se realicen en esta materia:

1.1. Se solicitarán en formato virtual y/o soporte informático.

1.2. Se realizarán a través de Moodle, en formato digital sin necesidad de imprimirlos.

1.3. De realizarse en papel:

1.3.1. En el se emplearán plásticos.

1.3.2. Se realizarán impresiones a doble cara.

1.3.3. Se empleará papel reciclado.

1.3.4. Se evitará la impresión de borradores.

2. Se debe hacer un uso sostenible de los recursos y la prevención de impactos negativos sobre el medio natural.

3. Se debe tener en cuenta a importancia de los principios éticos relacionados con los valores de sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales.

4. Según se recoge en las competencias transversales aprobadas en el Consejo de Gobierno de Mayo de 2017 se deberá  incluir en la medida de las posibilidades  contenidos que  incluan perspectivas de vida saludable, desarrollo sostenible y derechos humanos.

5. Según se recoge en las distintas normativas de aplicación para la docencia universitaria se deberá incorporar la perspectiva de género en esta materia (se usará lenguaje no sexista, se utilizará bibliografía de autores de ambos sexos, se propiciará la intervención en clase de alumnos y alumnas,…).

6. Traballaráse para identificar y modificar perjuicios y actitud sexistas, y se influirá en el entorno para modificarlos y fomentar valores de respeto e igualdad.

7. Se deberán detectar situaciones de discriminación por razón de género o de otra índole y se propondrán acción y medidas para corregirlas.

8. Se facilitará la plena integración del alumnado que por razón físicas, sensoriales, psíquicas o socioculturales, tengan necesidades para un acceso idóneo, inclusivo y provechoso a la vida universitaria.


(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías