Identifying Data 2020/21
Subject (*) Occupational Therapy, Orthopedic-Prosthetic Techniques and occupational performance Code 653G01208
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Second Obligatory 4.5
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Ciencias da Saúde
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Pousada Garcia, Thais
E-mail
thais.pousada.garcia@udc.es
Lecturers
Pousada Garcia, Thais
Santos del Riego, Sergio Eduardo
E-mail
thais.pousada.garcia@udc.es
sergio.santos.delriego@udc.es
Web
General description Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos e técnicas relacionados coa Terapia Ocupacional, técnicas ortoprotésicas e desempeño ocupacional.
Descriptores: Fundamentos da autonomía persoal nas actividades da vida diaria con e sen adaptacións e/ou axudas técnicas. Ortesis e Prótese.
Coñecemento e capacidade para aplicar Técnicas Ortoprotésicas dentro do contexto da Terapia Ocupacional.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos

- Non se realizarán cambios.
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen:

- Sesión Maxistral
- Prácticas de Laboratorio
- Aprendizaxe - Servizo

*Metodoloxías docentes que se modifican:
- Proba mixta
Só no caso excepcional dunha nova situación de confinamento, a única metodoloxía que se modifica nesta materia, na forma de implementala sería a “proba mixta”.
- A proba mixta cambiarase pola metodoloxía de “proba oral” o de “exame escrito online”, segundo as especificacións e dotacións tecnolóxicas dispoñibles no momento.
- Na data establecida para a proba mixta da materia (aprobada en Xunta de Facultade), os docentes indicarán nunha listaxe de estudantes que poden realizar a proba e se lles enviará (cunha antelación suficiente) as instrucións para realizar a proba oral ou exame escrito online, segundo o caso.
- Os docentes realizarán a proba oral con preguntas curtas.
o De facer a proba oral, a duración da proba será de aprox 15 minutos e posibilidade de comentar ao final brevemente cos docentes calquera dúbida xurdida durante a mesma.
o De facer o exame escrito online, o tempo máximo da proba será de 2 horas, e será de tipo sincrónico, debendo conectarse todos estudantes de forma que garantan un correcto funcionamento da proba na sala virtual e estando presente uno ou os dos profesores presentes.
- A plataforma elixida nos dous casos será TEAMS.
- A proba será gravada.
De houber problemas coa conexión dos estudantes, analizarase cada caso e se lle dará unha solución alternativa na hora ou na forma de conexión para realizar a proba.


3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado


Ferramenta Temporalización
MOODLE
Diariamente. Segundo a necesidade do alumando.
Nesta platafomra subiranse os contidos elaborados polos docentes da materia, así como material informativo complementario.
Ademais estableceranse unas tarefas para a entrega dos ficheiros das férulas e productos de apoio deseñados en 3D.
Dispoñen do “foros xeral” da materia, para formular as consultas necesarias.

TEAMS Será a plataforma elixida para realizar as sesións das clases maxistrais, así como as das prácticas de laboratorio.
Semanalmente: 1 hora (clase maxistral) e 1 hora e media sesión de laboratorio.
EMAIL Diariamente. Estará á disposición dos estudantes matriculados, no momento en que eles o precisen, para que se poñan en contacto cos docentes e fagan as consultas que desexen.
STREAM É o espazo na nube no que se ubicarán os vídeos gravados das sesións maxistrais e de laboratorio.


4. Modificacións na avaliación
*Observacións de avaliación:


Para poder levar a cabo as prácticas de laboratorio de xeito virtual teranse en conta os seguintes aspectos.

- De forma previa ás sesións de “práctica de laboratorio” a docente gravará (serán colgadas na plataforma STREAM da materia dous días antes da devandita sesión) unha exposición sobre as características e aspectos técnicos fundamentais para a confección da férula e/ou do produto de apoio que toque tratar.
- Os estudantes conectaranse, mantendo os horarios e grupos establecidos ó inicio de curso para a consulta de dúbidas con respecto a confección da férula / produto de apoio a traballar durante a sesión.
- Na medida do posible, durante a sesión virtual, os estudantes amosarán o avance do seu traballo na elaboración da férula / produto de apoio, os materiais empregados e as medidas tomadas para a súa confección.
- Para facilitar todo o proceso ó alumnado, ó principio de curso cada estudante recibirá, por parte da docente, un conxunto dos materiais necesarios para a confección de férulas (velcros, acolchado adherente, acolchado non adherente e material termoplástico). Os alumnos serán responsables dese material e de traelo á aula, no caso de que se poidan manter as sesións presenciais, así como as outras ferramentas propias indicadas na guía docente.
- O final do cuadrimestre, os estudantes deberán entregar os traballos nunha caixa pechada, xunto co seu portafolios, nun espazo habilitado no edificio de Terapia Ocupacional. A data de entrega anunciarase coa antelación suficiente (antes das vacacións de Nadal) para a previsión dos estudantes.
- A avaliación desta metodoloxía constitúe o 60% da nota da materia. O estudante debe obter un mínimo de 4 puntos sobre 6 para superar esta parte.


Para a avaliación da metodoloxía “proba oral” ou “exame escrito online”, teranse en conta as seguintes especificacións:

- Será necesario que o estudante acade una puntuación mínima de 2 (sobre 4) para realizar o sumatorio coa cualificación que se obteña da avaliación de prácticas.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

- Non se contemplan modificacións. As obres e webs de referencia seguirán sendo aplicables no caso de aplicación do plan de continxencia.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Explicar la relación entre el funcionamiento ocupacional, la salud y el bienestar.
A2 Explicar los conceptos teóricos que sostienen la terapia ocupacional, expresamente la naturaleza ocupacional de los seres humanos y su funcionamiento a través de las ocupaciones.
A3 Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación.
A4 Analizar las complejidades de aplicar teorías formales y evidencia de investigación en relación con la ocupación en el contexto de una sociedad en cambio.
A6 Trabajar en la sociedad con individuos y grupos para fomentar la promoción de la salud, la prevención, la rehabilitación y el tratamiento.
A7 Escoger, modificar y aplicar teorías apropiadas, modelos y métodos de la práctica para encontrar la ocupación según las necesidades de salud de individuos/poblaciones.
A9 Utilizar el potencial terapéutico de la ocupación a través del uso de la actividad y el análisis y síntesis ocupacional.
A10 Adaptar y aplicar el proceso de terapia ocupacional en estrecha colaboración de individuos/población.
A11 Trabajar para facilitar entornos accesibles y adaptados y promover la justicia ocupacional.
A12 Colaborar con comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la ocupación.
A14 Valorar críticamente la práctica de la terapia ocupacional para asegurar que el foco está sobre la ocupación y el funcionamiento ocupacional.
A15 Trabajar según los principios de la práctica centrada en el cliente.
A17 Establecer sociedades de colaboración, consultar y aconsejar a clientes, trabajadores sociales, miembros de equipo y otros en la práctica de la ocupación y la participación.
A18 Colaborar con clientes para abogar al derecho de tener sus necesidades ocupacionales satisfechas.
A33 Constatar en un proceso continuo de evaluación y mejora de la calidad de los servicios de terapia ocupacional, implicando a los clientes cuando sea apropiado y comunicar los resultados relevantes a los demás miembros.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B4 Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Trabajar de forma colaborativa.
B6 Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B7 Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B8 Capacidad de análisis y de síntesis.
B9 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
B10 Conocimientos básicos de la profesión.
B11 Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
B12 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.
B13 Resolución de problemas.
B16 Habilidad para trabajar de manera autónoma.
B18 Planificación y gestión del tiempo.
B26 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
B27 Capacidad para generar nuevas ideas.
B28 Toma de decisiones.
B29 Trabajo en equipo.
B35 Iniciativa y espíritu emprendedor.
B36 Preocupación por la calidad.
B37 Motivación.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Know and familiarise to the student with the concepts of ortesis and prosthesis and with the use of the technical ortoprotésicas from a perspective rehabilitadora and occupational that was functional for the user and that respect and guarantee the half sustainability-environmental. A2
A3
A14
B2
B4
B5
B6
B9
B10
B12
B13
B16
B28
B29
B35
B37
C6
C7
C8
Sintetizar and apply the notable knowledge of the technical ortoprotésicas in the occupational dysfunction of a sustainable way to effects to use the therapeutic potential maximum, preparing to the student to buy (just trade), evaluate and adapt functionally the ortesis, prosthesis, products of support and adaptations like occupational therapeutic resource for the functional improvement of the user and an adecuación facilitadora in the surroundings. A1
A3
A7
A9
A10
A11
A17
A18
B2
B4
B5
B7
B9
B10
B13
B16
B26
B27
B28
B35
B37
Value críticamente the practice of the Occupational Therapy and satisfy the occupational needs of the user with physical disability in matter of ortoprótesis, boosting that the student recognise the ortesis, prosthesis, products of support and adaptations like an occupational therapeutic resource to improve the functionality and the exert occupational in a frame of sustainable development. A1
A2
A10
A11
A12
A14
A15
A17
A18
A33
C4
C5
C6
C8
Improve the capacities like professional and like person of the student of Occupational Therapy, promoting the critical reflection on the relation between the use of the ortesis, prosthesis, products of support and adaptations in the exert occupational and the social roles of some sustainable surroundings. A3
A4
A6
B8
B9
B11
B13
C4
Improve in skills and generic attitudes that favour the personal development and professional of the student of Occupational Therapy, qualifying him especially in the preparation of splints, products of support and other adaptations, considering appearances of just and responsible trade and of half sustainability-environmental, very especially with the materials employed in the realisation of these devices. A3
B2
B3
B4
B5
B10
B11
B12
B13
B16
B18
B27
B28
B29
B36
B37
C4
C5
C6
C7

Contents
Topic Sub-topic
Subject 1.- Occupational therapy, technical ortoprotésicas and exert occupational.
Profs. Sergio Santos del Riego and Isabel Francisco of Miguel.
Initial activities.

Generalities and concepts from the occupational perspective.
Ortesis and internal (knee,...) e external Prosthesis like occupational therapeutic resource.
Materials employees in ortoprótesis in Occupational Therapy.
Importance of the occupational therapist in the functional adaptation of the person with discapacity employing ortoprotetic techniques.

Handle of the Ortoprótesis in the team interdisciplinar.

Subject 2.- Orthesis of vertebral column.
Prof. Sergio Santos del Riego.
Orthesis of vertebral column.
Ortoprótesis: Cifosis and Scoliosis.
Another.


Subject 3.- Orthesis and Prothesis of upper member.
Prof. Sergio Santos del Riego.
Orthesis of upper member.
Amputations of upper member. Reimplantations.
Prothesis of upper member.


Subject 4.- Orthesis and Prothesis of limbs member.
Prof. Sergio Santos del Riego.
Orthesis of limbs member.
Amputations of limbs member. Reimplantations.
Prothesis of limbs member.
Subject 5.- Products of Support and Adaptations in Occupational Therapy.
Profª. Isabel Francisco de Miguel.
Definitions.
General ranking ISO of the Products of Support (Technical Helps).
Adaptations in Occupational Therapy: Generalities.
Subject 6.- Practical:
Profª. Isabel Francisco de Miguel.
Basic principles stop the manufacture of orthesis in Occupational Therapy.
Types of existing materials employees in the manufacture of orthesis and prosthesis.
Manufacture of different ortesis of interest in Occupational Therapy with diverse material.
Manufacture of a folder of personnel of orthesis where specify : type, utilization, maintenance, functions and other aspects of occupational interest.
Design and manufacture of a product of support.
Preparation of material and manufacture of férulas.
Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A2 A1 A4 A7 A9 A12 A14 A17 A18 A35 B10 B12 C4 C5 C6 C7 C8 15 30 45
Laboratory practice A3 A6 A10 A11 A15 A33 B37 B36 B35 B27 B26 B18 B16 B13 B11 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 50 10 60
Mixed objective/subjective test A2 A1 A3 A4 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A14 A15 A17 A18 A35 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B16 B18 B26 B27 B28 B29 B35 B36 B37 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
Aprendizaxe servizo A6 A7 A10 A11 A12 B2 B4 B5 B8 B9 B13 B16 B27 B28 B37 C4 C7 2 0 2
Introductory activities C4 C5 C6 C7 C8 1.5 0 1.5
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech The kind maxistral is also known like "conference", "method expositivo" or "lesson maxistral". This last modality usually reserve it a special type of lesson imparted by a professor in special occasions, with a contained that it supposes an original manufacture and based in the almost exclusive use of the word like road of transmission of the information to the audience.

Related fundamentally with the specific competitions reflected in the program.Laboratory practice Methodology that allows that the students learn sure enough through the realization of activities of practical character, such as demonstrations, exercises, experiments and investigations.

Related fundamentally with the generic and specific competitions reflected in the program.
Mixed objective/subjective test It tests that it integrates questions type of proofs of essay and questions type of objective proofs.
Regarding questions of essay, collects developmental open questions. Besides, in song objective questions, can combine questions of multiple answer, of ordination, of brief answer, of discrimination, to complete and/or of association.
Aprendizaxe servizo Actividade que integra o servizo á comunidade coa aprendizaxe de contidos e a adquisición de competencias a partires da práctica reflexiva. A principal diferencia co voluntariado reside en que os proxectos de ApS dan resposta sempre a resultados de aprendizaxe asociados a unha materia do currículo académico co obxectivo de acadar determinadas competencias propias da titulación na que se enmarca esa materia.

Permite adquirir as competencias específicas reverenciadas nesta materia.
Introductory activities Activities that carry out before initiating any process of teaching-learning to know the competitions, interests and/or motivations that possesses the students stop the attainment of the objective that want to reach , linked it a formative program. With her intends to obtain information relevante that allow to articulate the docencia to favour effective and significant learnings, that split of the know previous of the students.

It allows to purchase specific and generic competitions of start and adaptation previously to the the competitions assigned in this subject.

Personalized attention
Methodologies
Laboratory practice
Aprendizaxe servizo
Description
The attention customized will do, globally, by means of tutorías customized direct and virtual, individual and grupales.Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Guest lecture / keynote speech A2 A1 A4 A7 A9 A12 A14 A17 A18 A35 B10 B12 C4 C5 C6 C7 C8 Evaluation with modality of mixed proof. 0
Laboratory practice A3 A6 A10 A11 A15 A33 B37 B36 B35 B27 B26 B18 B16 B13 B11 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 Second criteria that will establish the professor at the beginning of the course before beginning the kinds.
60
Mixed objective/subjective test A2 A1 A3 A4 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A14 A15 A17 A18 A35 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B16 B18 B26 B27 B28 B29 B35 B36 B37 C4 C5 C6 C7 C8 Examen Theoretical, Prof. Sergio Santos del Riego, on 3 points.
The examen theoretical, Profª. Isabel Francisco de Miguel, on 1 point, will be integrated together with the evaluación practical, that conviértese in theorist-practical on 7 points, with the determined determining that they will explain in this same guide.
40
 
Assessment comments
The evaluation of the matter will realise by means of a process of continuous evaluation (practical and theoretical partial proof) and a final examination theorist.
The evaluation will do of the following way:
1.- PRACTICAL CONTINUOUS EVALUATION-THEORETICAL, Profª. Isabel Francisco of Miguel, Fixed Punctuation: 70% (7 points).
- PRACTICAL: On 6 points.
Considerandos And Criteria of Evaluation on the Practices:
On Material that have to contribute the students:
- A towel, some scissors, a folder, folios, a metre, rotuladores (one indeleble), a cuter.
- Knife, fork and spoon, brush peel, keys, among others that they will inform , for the realisation of products of support.
On Laboratory of Practices:
- compulsory Assistance and participate in educational activities. Any absence of greater cause has to be warned previously and justified documentalmente a posteriori in the most brief term possible.
- Recognise, handle and work with the different thermoplastic materials.
- Understanding, development and realisation in the process of design of patterns.
- Preparation and preparation of splints.
- Preparation and preparation of products of support-initiative with regard to other products of support.
- Dedication out of the schedule of class like personal work for the realisation of the portafolios.
On final Result, evaluation:
- Realisation of patterns. Presentation in CD of the realisation of the patterns and of the theory of the splints that present .
- Splint of rest in functional position, Splint of rest antiespástica, Splint syndrome tunel carpiano, Splint of Quervain, Splint of the thumb, Splint of Mallet and Splint in I.
- Products of Support and Adaptations realised in the feeding (knife, fork, spoon), in the aséo (toothbrush, comb, ...) And others to choose.
- Portafolios With the patterns of the realised in the asignatura.
- Work of splints and products of support realised and presented in a box (precintada) with name and surnames of the student.
- THEORY: On 1 point.
- Assessment of theoretical knowledges by means of proof written. The professor will determine place and date for the partial proof.
2.- FINAL EXAMINATION THEORIST, Prof. Sergio Santos of the Irrigation, Variable Punctuation: 30% (3 points).

FINAL QUALIFICATION:
to.- Sumatorio Of the previously expressed parts, with the following considerandos:
- In the evaluation continued theoretical practical has to have a minimum of 4 points (on 7). The practices evaluate on 6 points. The theory evaluates on 1 point. If the student obtains 0.5 or more qualification in the theory, the great punctuation to the qualification of practices. If the student obtains less than 0.5, will subtract of the qualification of practices of the following way:
Students with 0.4 in the theory, will subtract 0.6 of the qualification of practices.
Students with 0.3 in the theory, will subtract 0.7 of the qualification of practices.
Students with 0.2 in the theory, will subtract 0.8 of the qualification of practices.
Students with 0.1 in the theory, will subtract 0.9 in the qualification of practices.
Students with 0 in the theory, will subtract 1 point in the qualification of practices.
Students no presented to the theory, will have a qualification of no presented in the continuous evaluation.
- In the evaluation of the final examination theorist will be necessary a 1.5 (on 3) to realise the sumatorio with the qualification that obtain of the definite continuous evaluation (fixed punctuation).
b.-The practical are compulsory. The absence in practices, without justifying or justified, of a number or percentage that will establish the professor to the beginning of the course on the total or of hours or of classes supposes a no presented or a suspense of the asignatura, according to context.
c.- The no presented or suspense in the fixed punctuation does not prevent to present to the announcement of the second edition (July). In this announcement will realise , with a high level of exigencia, a theoretical examination-practical, court or similar (on 7 points), to criterion of the professor, and a theoretical examination (on 3 points) to criterion of the professor.
d.- The professors will deliver his REVISED qualifications, according to valid legal rule of reviews of examinations, in the term established by the responsible professor of the asignatura, that will be the half of the official term marked in the Rectorship for the closing and signature of records in the computer application.
And.- The manager of the asignatura will realise the last contextual and institutional considerations and will proceed to the introduction of the final qualifications in the computer application and to the signature of the record.
The system of qualifications will express by means of numerical qualification in accordance with the established in the art. 5 of the Royal decree 1125/2003 of 5 September (BOE 18 September), by which establishes the European system of credits and the system of qualifications in the university degrees of official character and validity in all the national territory System of qualifications: 0-4.9=Suspense 5-6.9=Approved 7-8.9=Remarkable 9-10=Excellent 9-10 Matrícula of Honour (Graciable).
*According to The normnativa of the UDC for the estudantes enrolled part time (Norm that regulates or réxime of dedication ao estudo two estudantes of grao na Universidade gives Coruña - Council of governed do 29 of maio do 2012) these have right to a diet of assistance to class of flexible character, requesting previously dispenses it special academician (art.4 section.5), not affecting negatively to the process of evaluation of the student.

Sources of information
Basic

Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Ramón Zambudio Periago. Barcelona: Elsevier Masson, 2009. ISBN978-84-458-1969-27. 

Rehabilitación física. Susan B. O´Sulllivan. Badalona: Paidotribo, 2013. ISBN 978-84-9910-166-8. 
Guía de uso y prescripción de productos ortoprotésicos a medida. Enrique Viosca Herrero, 2ª ed. Valencia: Instituto de Biomecánica de Valencia, 2004. ISBN 9788492397433. 
Innovación para la mejora de la autonomía pesonal: Premio IBV-ORTOPROTEC, primera edición (2009). Valencia: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), 2010. ISBN 978-84-95448-16-3. 
Ortopedia y Traumatología: revisión sistemática. Mark D. Miller. Barcelona: Elsevier, 2009. ISBN 978-84-8086-477-0. 
Living with a below-knee amputatioin a unique insight from a prosthetist/amputee. Richard Riley. Thorofare: SLACK, 2005. ISBN 1-55642-692-5. 
Prótesis articulares nuevas perspectivas. EC. Rodríguez Merchán. Madrid: Médica Panamericana, 2005. ISBN 84-7903-400-9. 
Amputación de extremidad inferior y discapacidad. Prótesis y rehabilitación. Miguel Ángel González Viejo. Barcelona: Masson, 2005. ISBN 84-458-1513-X. 
Guía descriptiva de ortoprótesis. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, Centro de publicaciones, 2000. ISBN 84-7670-652-9. 
Prosthetic and orthotics. Donald Shurr. New Jersey: Prentice Hall, 2000. ISBN 088581331. 
R. Viladot, O. Cohi, S. Clavell (1991). Ortesis y prótesis del aparatro locomotor. Editorial Masson (4 tomos: columna vertebral, extremidad superior y dos de extremidad inferior).
Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments
To help to achieve some sustainable immediate surroundings and fulfil the strategic aim of the Plan Green Campus FCS, the documentary works that realise in this matter: a.- Mostly they will request in virtual format and computer support. b.- To realise in paper: - they will not use plastic. - They will realise impressions to double expensive. - It will employ paper recycled. - It will avoid the realisation of drafts.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.