Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Terapia Ocupacional, Técnicas Ortoprotésicas e Desempeño Ocupacional Código 653G01208
Titulación
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Pousada Garcia, Thais
Correo electrónico
thais.pousada.garcia@udc.es
Profesorado
Pousada Garcia, Thais
Santos del Riego, Sergio Eduardo
Correo electrónico
thais.pousada.garcia@udc.es
sergio.santos.delriego@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos e técnicas relacionados coa Terapia Ocupacional, técnicas ortoprotésicas e desempeño ocupacional.
Descriptores: Fundamentos da autonomía persoal nas actividades da vida diaria con e sen adaptacións e/ou axudas técnicas. Ortesis e Prótese.
Coñecemento e capacidade para aplicar Técnicas Ortoprotésicas dentro do contexto da Terapia Ocupacional.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos

- Non se realizarán cambios.
2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen:

- Sesión Maxistral
- Prácticas de Laboratorio
- Aprendizaxe - Servizo

*Metodoloxías docentes que se modifican:
- Proba mixta
Só no caso excepcional dunha nova situación de confinamento, a única metodoloxía que se modifica nesta materia, na forma de implementala sería a “proba mixta”.
- A proba mixta cambiarase pola metodoloxía de “proba oral” o de “exame escrito online”, segundo as especificacións e dotacións tecnolóxicas dispoñibles no momento.
- Na data establecida para a proba mixta da materia (aprobada en Xunta de Facultade), os docentes indicarán nunha listaxe de estudantes que poden realizar a proba e se lles enviará (cunha antelación suficiente) as instrucións para realizar a proba oral ou exame escrito online, segundo o caso.
- Os docentes realizarán a proba oral con preguntas curtas.
o De facer a proba oral, a duración da proba será de aprox 15 minutos e posibilidade de comentar ao final brevemente cos docentes calquera dúbida xurdida durante a mesma.
o De facer o exame escrito online, o tempo máximo da proba será de 2 horas, e será de tipo sincrónico, debendo conectarse todos estudantes de forma que garantan un correcto funcionamento da proba na sala virtual e estando presente uno ou os dos profesores presentes.
- A plataforma elixida nos dous casos será TEAMS.
- A proba será gravada.
De houber problemas coa conexión dos estudantes, analizarase cada caso e se lle dará unha solución alternativa na hora ou na forma de conexión para realizar a proba.


3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado


Ferramenta Temporalización
MOODLE
Diariamente. Segundo a necesidade do alumando.
Nesta platafomra subiranse os contidos elaborados polos docentes da materia, así como material informativo complementario.
Ademais estableceranse unas tarefas para a entrega dos ficheiros das férulas e productos de apoio deseñados en 3D.
Dispoñen do “foros xeral” da materia, para formular as consultas necesarias.

TEAMS Será a plataforma elixida para realizar as sesións das clases maxistrais, así como as das prácticas de laboratorio.
Semanalmente: 1 hora (clase maxistral) e 1 hora e media sesión de laboratorio.
EMAIL Diariamente. Estará á disposición dos estudantes matriculados, no momento en que eles o precisen, para que se poñan en contacto cos docentes e fagan as consultas que desexen.
STREAM É o espazo na nube no que se ubicarán os vídeos gravados das sesións maxistrais e de laboratorio.


4. Modificacións na avaliación
*Observacións de avaliación:


Para poder levar a cabo as prácticas de laboratorio de xeito virtual teranse en conta os seguintes aspectos.

- De forma previa ás sesións de “práctica de laboratorio” a docente gravará (serán colgadas na plataforma STREAM da materia dous días antes da devandita sesión) unha exposición sobre as características e aspectos técnicos fundamentais para a confección da férula e/ou do produto de apoio que toque tratar.
- Os estudantes conectaranse, mantendo os horarios e grupos establecidos ó inicio de curso para a consulta de dúbidas con respecto a confección da férula / produto de apoio a traballar durante a sesión.
- Na medida do posible, durante a sesión virtual, os estudantes amosarán o avance do seu traballo na elaboración da férula / produto de apoio, os materiais empregados e as medidas tomadas para a súa confección.
- Para facilitar todo o proceso ó alumnado, ó principio de curso cada estudante recibirá, por parte da docente, un conxunto dos materiais necesarios para a confección de férulas (velcros, acolchado adherente, acolchado non adherente e material termoplástico). Os alumnos serán responsables dese material e de traelo á aula, no caso de que se poidan manter as sesións presenciais, así como as outras ferramentas propias indicadas na guía docente.
- O final do cuadrimestre, os estudantes deberán entregar os traballos nunha caixa pechada, xunto co seu portafolios, nun espazo habilitado no edificio de Terapia Ocupacional. A data de entrega anunciarase coa antelación suficiente (antes das vacacións de Nadal) para a previsión dos estudantes.
- A avaliación desta metodoloxía constitúe o 60% da nota da materia. O estudante debe obter un mínimo de 4 puntos sobre 6 para superar esta parte.


Para a avaliación da metodoloxía “proba oral” ou “exame escrito online”, teranse en conta as seguintes especificacións:

- Será necesario que o estudante acade una puntuación mínima de 2 (sobre 4) para realizar o sumatorio coa cualificación que se obteña da avaliación de prácticas.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

- Non se contemplan modificacións. As obres e webs de referencia seguirán sendo aplicables no caso de aplicación do plan de continxencia.

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Explicar la relación entre el funcionamiento ocupacional, la salud y el bienestar.
A2 Explicar los conceptos teóricos que sostienen la terapia ocupacional, expresamente la naturaleza ocupacional de los seres humanos y su funcionamiento a través de las ocupaciones.
A3 Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación.
A4 Analizar las complejidades de aplicar teorías formales y evidencia de investigación en relación con la ocupación en el contexto de una sociedad en cambio.
A6 Trabajar en la sociedad con individuos y grupos para fomentar la promoción de la salud, la prevención, la rehabilitación y el tratamiento.
A7 Escoger, modificar y aplicar teorías apropiadas, modelos y métodos de la práctica para encontrar la ocupación según las necesidades de salud de individuos/poblaciones.
A9 Utilizar el potencial terapéutico de la ocupación a través del uso de la actividad y el análisis y síntesis ocupacional.
A10 Adaptar y aplicar el proceso de terapia ocupacional en estrecha colaboración de individuos/población.
A11 Trabajar para facilitar entornos accesibles y adaptados y promover la justicia ocupacional.
A12 Colaborar con comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la ocupación.
A14 Valorar críticamente la práctica de la terapia ocupacional para asegurar que el foco está sobre la ocupación y el funcionamiento ocupacional.
A15 Trabajar según los principios de la práctica centrada en el cliente.
A17 Establecer sociedades de colaboración, consultar y aconsejar a clientes, trabajadores sociales, miembros de equipo y otros en la práctica de la ocupación y la participación.
A18 Colaborar con clientes para abogar al derecho de tener sus necesidades ocupacionales satisfechas.
A33 Constatar en un proceso continuo de evaluación y mejora de la calidad de los servicios de terapia ocupacional, implicando a los clientes cuando sea apropiado y comunicar los resultados relevantes a los demás miembros.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B3 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B4 Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Trabajar de forma colaborativa.
B6 Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B7 Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B8 Capacidad de análisis y de síntesis.
B9 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
B10 Conocimientos básicos de la profesión.
B11 Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
B12 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.
B13 Resolución de problemas.
B16 Habilidad para trabajar de manera autónoma.
B18 Planificación y gestión del tiempo.
B26 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
B27 Capacidad para generar nuevas ideas.
B28 Toma de decisiones.
B29 Trabajo en equipo.
B35 Iniciativa y espíritu emprendedor.
B36 Preocupación por la calidad.
B37 Motivación.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e familiarizar ao alumno cos conceptos de ortesis e próteses e co uso das técnicas ortoprotésicas desde unha perspectiva rehabilitadora e ocupacional que sexa funcional para o usuario e que respecte e garanta a sustentabilidade medio-ambiental. A2
A3
A14
B2
B4
B5
B6
B9
B10
B12
B13
B16
B28
B29
B35
B37
C6
C7
C8
Sintetizar e aplicar o coñecemento relevante das técnicas ortoprotésicas na disfunción ocupacional dunha maneira sustentable a efectos de utilizar o máximo potencial terapéutico, preparando ao alumno para comprar (comercio xusto), avaliar e adaptar funcionalmente as ortesis, próteses, produtos de apoio e adaptacións como recurso terapéutico ocupacional para a mellora funcional do usuario e unha adecuación facilitadora na contorna. A1
A3
A7
A9
A10
A11
A17
A18
B2
B4
B5
B7
B9
B10
B13
B16
B26
B27
B28
B35
B37
Valorar críticamente a práctica da Terapia Ocupacional e satisfacer as necesidades ocupacionais do usuario con discapacidade física en materia de ortoprótesis, fomentando que o alumno recoñeza as ortesis, próteses, produtos de apoio e adaptacións como un recurso terapéutico ocupacional para potenciar a funcionalidade e o desempeño ocupacional nun marco de desenvolvemento sustentable. A1
A2
A10
A11
A12
A14
A15
A17
A18
A33
C4
C5
C6
C8
Mellorar as capacidades como profesional e como acode do estudante de Terapia Ocupacional, promovendo a reflexión crítica sobre a relación entre o uso das ortesis, próteses, produtos de apoio e adaptacións no desempeño ocupacional e os roles sociais dunha contorna sustentable. A3
A4
A6
B8
B9
B11
B13
C4
Mellorar en habilidades e actitudes xenéricas que favorezan o desenvolvemento persoal e profesional do estudante de Terapia Ocupacional, capacitándolle especialmente na confección de férulas, produtos de apoio e outras adaptacións, considerando aspectos de comercio xusto e responsable e de sustentabilidade medio-ambiental, moi especialmente cos materiais empregados na realización destes aparellos. A3
B2
B3
B4
B5
B10
B11
B12
B13
B16
B18
B27
B28
B29
B36
B37
C4
C5
C6
C7

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1.- Terapia Ocupacional, técnicas ortoprotésicas e desempeño ocupacional.
Profs. Sergio Santos del Riego e Thais Pousada García.
Actividades iniciais.

Xeneralidades e conceptos desde a perspectiva ocupacional.
Órtesis e Próteses como recurso terapéutico ocupacional. Próteses externas e internas (cadera, xeonllo, outras).

Materiais empregados en ortoprótesis en Terapia Ocupacional.
Importancia do terapeuta ocupacional na adaptación funcional da persoa con discapacidade empregando técnicas ortoprotésicas.

Manexo das Ortoprótesis no equipo interdisciplinar.
Tema 2.- Órtesis de columna vertebral.
Prof. Sergio Santos del Riego.
Órtesis de columna vertebral.
Ortoprótesis: Cifosis y Escoliosis.
Outros aspectos.
Tema 3.- Órtesis e Próteses de Membro superior.
Prof. Sergio Santos del Riego.
Órtesis de membro superior.
Amputacións de membro superior. Reimplantacións.
Próteses de membro superior.

Tema 4.- Órtesis e Próteses de Membro inferior.
Prof. Sergio Santos del Riego.
Órtesis de membro inferior.
Amputacións de membro inferior. Reimplantacións.
Próteses de membro inferior.
Tema 5.- Produtos de Apoio e Adaptacións en Terapia Ocupacional.
Profª. Thais Pousada García.
Definicións.
Clasificación xeral ISO dos Produtos de Apoio (Axudas Técnicas).
Adaptacións en Terapia Ocupacional: Xeneralidades.
Produtos de apoio como facilitadores da autonomía persoal.
Innovacións e tendencias no deseño de produtos de apopio.
A impresión 3D dos produtos de apoio
Tema 6.- Prácticas:
Profª. Thais Pousada García.
Principios básicos para a elaboración de orteses en Terapia Ocupacional.
Tipos de materiais existentes empregados na elaboración de orteses e próteses.
Elaboración de diferentes ortesis de interese en Terapia Ocupacional con diversos materiais.
Fabricación dun cartafol persoal de orteses onde se especifiquen: tipo, utilización, mantemento, funcións e outros aspectos de interese ocupacional.
Deseño e fabricación de varios produtos de apoio.
Preparación de material e elaboración de férulas.
Deseño e impresión de férulas e produtos de apoio en 3D.


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A2 A1 A4 A7 A9 A12 A14 A17 A18 A35 B10 B12 C4 C5 C6 C7 C8 15 30 45
Prácticas de laboratorio A3 A6 A10 A11 A15 A33 B37 B36 B35 B27 B26 B18 B16 B13 B11 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 50 10 60
Proba mixta A2 A1 A3 A4 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A14 A15 A17 A18 A35 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B16 B18 B26 B27 B28 B29 B35 B36 B37 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
Aprendizaxe servizo A6 A7 A10 A11 A12 B2 B4 B5 B8 B9 B13 B16 B27 B28 B37 C4 C7 2 0 2
Actividades iniciais C4 C5 C6 C7 C8 1.5 0 1.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral A clase maxistral é tamén coñecida como "conferencia", "método expositivo" ou "lección maxistral". Esta última modalidade adóitase reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.

Relacionadas fundamentalmente coas competencias específicas reflectidas no programa.

As sesión das clases maxistrais serán gravadas e posteriormente colgadas online no espazo STREAM da materia. Optarase polas clases online ou presenciais segundo o nivel de continxencia do momento, sempre respectando o aforo máximo da aula asignada.
Prácticas de laboratorio Metodoloxía que permite que os estudantes aprendan efectivamente a través da realización de actividades de carácter práctico, tales como demostracións, exercicios, experimentos e investigacións.

Relacionadas fundamentalmente coas competencias xenéricas e específicas reflectidas no programa.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo de probas de ensaio e preguntas tipo de probas obxectivas.
En canto a preguntas de ensaio, recolle preguntas abertas de desenvolvemento. Ademais, en canto preguntas obxectivas, pode combinar preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación.

Relacionadas fundamentalmente coas competencias específicas reflectidas no programa.
Aprendizaxe servizo Actividade que integra o servizo á comunidade coa aprendizaxe de contidos e a adquisición de competencias a partires da práctica reflexiva. A principal diferencia co voluntariado reside en que os proxectos de ApS dan resposta sempre a resultados de aprendizaxe asociados a unha materia do currículo académico co obxectivo de acadar determinadas competencias propias da titulación na que se enmarca esa materia.

Permite adquirir as competencias específicas reverenciadas nesta materia.
Actividades iniciais Actividades que levan a cabo antes de iniciar calquera proceso de ensino-aprendizaxe a fin de coñecer as competencias, intereses e/ou motivacións que posúe o alumnado para o logro dos obxectivos que se queren alcanzar, vinculados a un programa formativo. Con ela preténdese obter información relevante que permita articular a docencia para favorecer aprendizaxes eficaces e significativas, que partan dos saberes previos do alumnado.

Permite adquirir competencias específicas e xenéricas de inicio e adaptación previamente á as competencias asignadas nesta materia.

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Aprendizaxe servizo
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante tutorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupais.


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A2 A1 A4 A7 A9 A12 A14 A17 A18 A35 B10 B12 C4 C5 C6 C7 C8 Avaliación coa modalidade de Proba mixta. 0
Prácticas de laboratorio A3 A6 A10 A11 A15 A33 B37 B36 B35 B27 B26 B18 B16 B13 B11 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 Segundo criterios que establecerá a profesora ao principio do curso antes de comezar as clases.
As prácticas de Laboratorio son obrigatorias. Realizaranse as férulas de xeito colaborativo cos compañeiros.
O traballo individual de cada estudante a avaliar será:
Férulas de: De quervaín, de reposo, de túnel carpiano, de tenodese, de mallet e férula en I
Productos de apoyo (un total de 6 dispositivos): Para actividades da vida diaria, ocio e tempo libre, traballo ou tarefas escolares.
Nesta metodoloxía avaliarase a participación voluntaria do estudantado na metodoloxía de Aprendizaxe-Servizo.

No plan de continxencia da materia contémplase o traballo alternativo que debe realizar os estudantes nesta metodoloxía, mantendo o compoñente eminentemente práctico.
60
Proba mixta A2 A1 A3 A4 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A14 A15 A17 A18 A35 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B16 B18 B26 B27 B28 B29 B35 B36 B37 C4 C5 C6 C7 C8 Examen teórico con catro preguntas cortas (4 puntos) 40
 
Observacións avaliación

PRÁCTICAS: Considerandos
e Criterios de Avaliación: 

Os estudiantes deben
acudir as clases de “practicas de laboratorio” co seguinte material (de xeito
obrigado): 

- Unha toalla, unhas
tesoiras (de folla longa, non escolares), un cartafol, folios, un metro,
rotuladores (un indeleble), un cuter. 

- A mascarela deberá levarse
sempre, durante a duración da sesión de práctica de laboratorio, mentres esté
vixente a normativa actual.

- Coitelo, tenedor e
culler, cepillo pelo, chaves, e outros obxectos poidan ser de utilidade para
integralos no proceso de realización de produtos de apoio. 

Cada estudante
responsabilizarase do seu propio material, tendo en conta as normas básicas de
hixiene e limpeza de obrigado cumprimento nas instalacións da Facultade de
Ciencias da Saúde.

Sobre Laboratorio de
Prácticas:

 - Asistencia
obrigatoria e participar en actividades docentes. Calquera ausencia de causa
maior debe ser avisada previamente e xustificada documentalmente a posteriori
no prazo máis breve posible. 

- Recoñecer, manexar e
traballar cos diferentes materiais termoplásticos. 

- Comprensión,
desenvolvemento e realización no proceso de deseño de patróns.

 - Confección e
elaboración de férulas con material termoplástico. 

- Confección e
elaboración de produtos de apoio con material de baixo custo. 

- Deseño e impresión 3D
dunha férula e dun produto de apoio

- Dedicación fóra do
horario de clase como traballo persoal para a realización do portafolios. 

- Participación na
proposta de Aprendizaxe – Servizo (Voluntario)

- Limpeza e adecuación
do espazo de traballo unha vez rematada cada sesión de práctica de laboratorio
(poñeranse elementos de desinfección á disposición dos estudantes e da
docente).

Sobre Resultado final, esta
metodoloxía constitúe o 60% da nota da materia, constituindo parte da
avaliación os seguintes aspectos:

- Férula de repouso ou
férula funcional, Férula síndrome tunel carpiano, Férula de Quervain, Férula de
tenodese, Férula de Mallet e Férula en I. 

- Produtos de Apoio e
Adaptacións. 

- Portafolios cos
patróns do realizado na materia e descrición de cada un das férulas e produtos
elaborados, así como unha breve explicación teórica de cada un.

- Asistencia ás clases de
prácticas de laboratorio (mínimo do 75%).

- Participación durante o
desenvolvemento das clases

- Traballo de férulas e
produtos de apoio realizados e presentados nunha caixa (precintada) con nome e
apelidos do estudante. 


2.- TEORÍA: EXAME FINAL, Prof. Sergio Santos del Riego e Profª Thais Pousada García, Puntuación: 40% (4 puntos). 

- Valoración de coñecementos teóricos mediante proba escrita.

a.- Sumatorio das partes
previamente expresadas, cos seguintes considerandos: - Na avaliación
continuada práctica débese ter un mínimo de 4 puntos (sobre 6). Os estudantes
que participen de forma voluntaria na metodoloxía de Arendizaxe-Servizo recibirán
1 punto adicional nesta parte.- Na avaliación do exame
final teórico será necesario un 2 (sobre 4) para realizar o sumatorio coa
cualificación que se obteña da avaliación de prácticas. b.-As prácticas son
obrigatorias. A ausencia en prácticas, sen xustificar ou xustificadas, dun
número ou porcentaxe que establecerá a profesora ao comezo do curso sobre o
total ou ben de horas ou ben de clases supón un non presentado ou un suspenso
da materia, segundo contexto.* c.- O non presentado ou
suspenso na parte práctica non impide presentarse á convocatoria da segunda
edición (xullo). Nesta convocatoria realizarase, cun alto nivel de esixencia,
un exame teórico-práctico, tribunal ou similar (sobre 6 puntos), a criterio da
profesora, e un exame teórico (sobre 4 puntos), a criterio dos docentes. d.- Os profesores
entregarán as súas cualificacións REVISADAS, segundo normativa legal vixente de
revisións de exames, no prazo establecido polo profesor responsable da materia,
que será a metade do prazo oficial marcado no Reitorado para o peche e firma de
actas na aplicación informática.e.- A responsable da
materia realizará as últimas consideracións contextuais e institucionais e
procederá á introdución das cualificacións finais na aplicación informática e á
firma da acta. O sistema de cualificacións expresarase mediante cualificación
numérica de acordo co establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de
setembro (BOE 18 de setembro), polo que se establece o sistema europeo de
créditos e o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de
carácter oficial e validez en todo o territorio nacional Sistema de
cualificacións: 0-4.9=Suspenso 5-6.9=Aprobado 7-8.9=Notable 9-10=Sobresaliente
9-10 Matrícula de Honra (Graciable). *Segundo a normativa da
UDC para os estudantes matriculados a tempo parcial (Norma que regula o réxime
de dedicación ao estudo dos estudantes de grao na Universidade da Coruña -
Consello de Goberno do 29 de maio do 2012), estes teñen dereito a un réxime de
asistencia a clase de carácter flexible, solicitando previamente a dispensa
académica especial (art.4 apartado.5), non afectando negativamente ó proceso de
avaliación do estudante.Segundo os artigos 22 e
23 das Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos
estudis de grao e mestrado universitario (Modificada polo Consello de Goberno
de 29 de xuño de 2017) garantirase o seguinte:Art. 22: Publicidade das
cualificacións: Para garantir o dereito a revisión nas probas orais, a nota
será comunicada aos dous días lectivos seguintes á súa finalización, e a
revisión estará baseada nos datos recollidos na acta e, no seu caso, nas
evidencias gravadas, escritas e doutro tipo recollidas na súa realización.Art. 23: Os estudantes
terán dereito a revisar as actividades, os traballos e as probas que sirvan
para a súa avaliación e a recibiren explicación razoada da cualificación que
obtiveron.

Fontes de información
Bibliografía básica

Prótesis, órtesis y ayudas técnicas. Ramón Zambudio Periago. Barcelona: Elsevier Masson, 2009. ISBN978-84-458-1969-27. 

Rehabilitación física. Susan B. O´Sulllivan. Badalona: Paidotribo, 2013. ISBN 978-84-9910-166-8. 
Guía de uso y prescripción de productos ortoprotésicos a medida. Enrique Viosca Herrero, 2ª ed. Valencia: Instituto de Biomecánica de Valencia, 2004. ISBN 9788492397433. 
Innovación para la mejora de la autonomía pesonal: Premio IBV-ORTOPROTEC, primera edición (2009). Valencia: Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), 2010. ISBN 978-84-95448-16-3. 
Ortopedia y Traumatología: revisión sistemática. Mark D. Miller. Barcelona: Elsevier, 2009. ISBN 978-84-8086-477-0. 
Living with a below-knee amputatioin a unique insight from a prosthetist/amputee. Richard Riley. Thorofare: SLACK, 2005. ISBN 1-55642-692-5. 
Prótesis articulares nuevas perspectivas. EC. Rodríguez Merchán. Madrid: Médica Panamericana, 2005. ISBN 84-7903-400-9. 
Amputación de extremidad inferior y discapacidad. Prótesis y rehabilitación. Miguel Ángel González Viejo. Barcelona: Masson, 2005. ISBN 84-458-1513-X. 
Guía descriptiva de ortoprótesis. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, Centro de publicaciones, 2000. ISBN 84-7670-652-9. 
Prosthetic and orthotics. Donald Shurr. New Jersey: Prentice Hall, 2000. ISBN 088581331. 
R. Viladot, O. Cohi, S. Clavell (1991). Ortesis y prótesis del aparatro locomotor. Editorial Masson (4 tomos: columna vertebral, extremidad superior y dos de extremidad inferior).
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia

1.1. Solicitaranse en formato virtual e/ou soporte informático.

1.2. Realizaranse a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos.

1.3. De se realizar en papel:

1.3.1. No se empregarán plásticos.

1.3.2. Realizaranse impresións a dobre cara.

1.3.3. Empregarase papel reciclado.

1.3.4. Evitarase a impresión de borradores.

2. Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.

3. Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores de sostibilidade nos comportamentos persoais e profesionais.

4. Segundo se recolle nas competencias transversais aprobadas no Consello de Goberno de Maio de 2017 deberase incluir na medida das posibilidades contenidos que incluan perspectivas de vida saudable, desenvolvemento sostible e dereitos humanos.

5. Segundo se recolle nas distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria deberase incorporar a perspectiva de xénero nesta materia (usarase linguaxe non sexista, utilizarase bibliografía de autores de ambos sexos, propiciarase a intervención en clase de alumnos e alumnas,…).

6. Traballaráse para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas, e influirase na contorna para modificalos e fomentar valores de respecto e igualdade.

7. Deberanse detectar situacións de discriminación por razón de xénero ou de outra índole e proporanse acción e medidas para corrixilas.

8. Facilitarase a plena integración do alumnado que por razón físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais, teñan necesidades para un acceso axeitado, inclusivo e proveitoso á vida universitaria.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías