Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Métodos Informáticos para persoas con Discapacidade Código 653G01209
Titulación
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 4.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Ciencias Biomédicas, Medicina e Fisioterapia
Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Pereira Loureiro, Javier
Correo electrónico
javier.pereira@udc.es
Profesorado
Miranda Duro, María del Carmen
Pereira Loureiro, Javier
Rodriguez-Villamil Fernandez, Jose Luis
Correo electrónico
carmen.miranda@udc.es
javier.pereira@udc.es
jose.luis.rodriguez-villamil@udc.es
Web http://moodle.udc.es/
Descrición xeral Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias na aplicación das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) sobre dous ámbitos do desempeño do profesional da terapia ocupacional: (1) saber manexar e aplicar recursos multimedia: audio, imaxe e vídeo dixital para a comunicación dinámica e a creación de recursos para a intervención desde a terapia ocupacional e (2) comprender, manexar e saber aplicar as TIC como ferramenta de intervención en terapia ocupacional e como tecnoloxía de apio para o acceso a elas

Competencias do título
Código Competencias do título
A11 Trabajar para facilitar entornos accesibles y adaptados y promover la justicia ocupacional.
A13 Buscar activamente, evaluar críticamente y aplicar los rangos de información y de evidencia para asegurar que la práctica es actualizada y relevante al cliente.
A19 Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias culturales, costumbres y su influencia sobre la ocupación y la participación.
A20 Preparar, mantener y revisar la documentación de los procesos de terapia ocupacional.
A25 Identificar la necesidad de investigar y buscar publicaciones relacionadas con la ocupación, la terapia ocupacional y/o la ciencia ocupacional y formular preguntas de investigación relevantes.
A26 Demostrar habilidades en la propia búsqueda, el examen crítico y la integración de la literatura científica y otra información relevante.
A30 Divulgar los hallazgos de investigación para críticas relevantes.
B5 Trabajar de forma colaborativa.
B7 Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B21 Habilidades básicas de manejo de ordenadores.
B22 Habilidades de investigación.
C2 Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Avaliar e definir os requisitos de accesibilidade ás plataformas informáticas para persoas con discapacidade. A11
B21
B22
C3
C6
C7
Empregar e aplicar dispositivos (produtos de apoio) e programas informáticos xenerais e específicos para a adaptación da contorna A11
B21
C3
C6
Facilitar contornas accesibles e adaptadas A11
A25
B21
B22
C3
Preparar, manter e revisar a documentación con ferramentas informáticas para a Terapia Ocupacional A13
A20
A25
A26
A30
B7
B21
B22
C3
Saber aplicar as tecnoloxías da información e as comunicacións dentro do contexto da Terapia Ocupacional. A11
B21
C3
Manexar recursos multimedia, Internet e os recursos da biblioteca da Universidade da Coruña. A13
A19
A20
A26
A30
B5
B7
B21
B22
C2
C3

Contidos
Temas Subtemas
BLOQUE I. (Contidos Teóricos) O ACCESO ÁS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E AS COMUNICACIÓNS
Tema 1. O acceso as plataformas informáticas 1.1 Norma UNE en iso 9999. Definición de produtos de apoio. As barreiras informáticas. O computador: hardware e software.

1.2. Produtos de apoio para a comunicación e a información. Dispositivos de entrada ao computador. Ratos, teclados, dispositivos alternativos de entrada e software de entrada: Adaptacións de teclado, carcasas, mini-teclados, teclados alternativos, ratos táctiles, punteiros, teclados virtuais. impresoras braille, amplificadores de pantalla, sintetizadores de voz, magnificadores de caracteres, OCR, lectores de pantallas, etc.

1.3.O deseño para todos

1.4. Norma UNE 139801:2003. Aplicacións informáticas para persoas con discapacidade. Requisitos de accesibilidade ao ordenador. Hardware.

1.5. UNE 139802:2009. Requisitos de accesibilidad del software
Tema 2. Accesibilidade da contorna Windows.
2.1. Configuración da contorna Windows. As opcións de accesibilidade: activación das opcións, configuración de dispositivos alternativos. Opcións de instalación de novo hardware e software

2.2. Configuración de Teclado (StickyKeys, FilterKeys, ToggleKeys), Son (SoundSentry, ShowSounds), Pantalla (Alto contraste) e Rato (MouseKeys). O narrador de windows
Tema 3. A Accesibilidade en Internet e no Word Wide Web

3.1. O Word Wide Web Consortium (W3C). O grupo de traballo Web Accessibility Initiative (WAI). As WCAG 2.0. Prioridades de accesibilidade. O "ten" (A) ,"debe" (AA) e "pode" (AAA). Software de validación: TAW e HERA

3.2. Norma UNE 139803(2012). Requisitos de accesibilidade para contidos na Web

3.3. A Sección 508 da "Acta dos Americanos con Discapacidade"
BLOQUE II. APLICACIÓNS PARA A INTERVENCIÓN EN TERAPIA OCUPACIONAL
Tema 1. Aplicacións para o deseño de actividades en terapia ocupacional
1.1 ARDORA 7 para a creación de contidos escolares para a web. Contidos HTML 5 multidispositivo
Tema 2. O proxecto In-TIC (De descarga en http://www.intic.udc.es)

2.1. Usuarios de exemplo.

2.2. Creación de plantillas. A contorna de edición. A biblioteca multimedia

2.3. Aplicación para usuarios con trastorno do espectro do autismo (TEA)

2.4. In-TIC móbil. Personalización e comunicación con dispositivos Android
Tema 3.- As aplicacións The Grid 2 (Sensory) e Boardmaker dinámico(Mayer-Johnson).

3.1. Usuarios de exemplo de Grid2: acceso ao computador e comunicadores dinámicos

3.2 Comunicador dinámico con Boardmaker. Accións e cambios dinámicos de plantillas
Tema 4.- SCRATCH. Entorno de programación didáctico como ferramenta de contidos para intervención 4.1 Scracth. Qué é e como se usa. Un exemplo básico

4.2 Casos de éxito. Contador de historias ou intervención baseada na "gamificación". Realidade aumentada e interacción co mundo físico

4.3. Aplicación practica. Creación dun proxecto
BLOQUE III. CONTIDOS MULTIMEDIA EN TERAPIA OCUPACIONAL
Tema 1. A imaxe dixital.

1.1. Imaxen dixital. Os formatos gráficos

1.2. Uso básico de GIMP. Tamaños de almacenamento.

1.3. Coleccións de pictogramas e cliparts. O portal de ARASAAC e otras alternativas: WIDGIT, SPC, Bliss.
Tema 2. Son.
2.1. Formatos de arquivo: MP3, WAV, OGG. Conversión entre formatos.

2.2. Uso básico de Audacity. Instalación da libraría LAME. Editar, recortar, copiar e modificar un ficheiro de son. Gravación de conversacións en Windows

2.3. Síntese de voz por computador. Os motores de voz. Software de conversión de texto en audio. TTS.
Tema 3. Vídeo dixital.
3.1. Descarga de vídeos de Youtube

3.2. Edición básica de vídeo con Windows Movie Maker

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Prácticas a través de TIC A11 A13 A19 A20 B5 B7 B21 B22 C3 C6 30 30 60
Sesión maxistral A11 A25 A26 A30 B22 6 12 18
Traballos tutelados B21 B22 C2 C3 C6 C7 2 15 17
Foro virtual A11 A13 A25 A26 B5 B7 B21 C3 0 2 2
Presentación oral A11 A19 A20 A25 A26 A30 B5 B7 B21 B22 C3 2 2.5 4.5
Proba obxectiva B21 C3 C6 C7 1 0 1
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Prácticas a través de TIC As prácticas serán no Laboratorio e individuais. Estarán baseadas na explicación diaria e nas instrucións e material dispoñible na plataforma de teleformación da UDC. O alumno deberá entregar as prácticas de acordo ao calendario exposto no cronograma do curso. A entrega fóra de prazo das prácticas terá unha importante penalización.
Sesión maxistral Os contidos teóricos da materia serán expostos en 6 clases maxistrais ao longo do curso.
Traballos tutelados O alumno realizará traballos tutelados, principalmente en horas presenciais de clase. O material, temas e instrucións estarán dispoñibles a través de Moodle. A entrega dos traballos tamén se realizará a través deste medio nos prazos indicados.
Realizaranse en grupos de 3 ou 4 persoas
Foro virtual Valorarase a participación activa no foro e temas virtuais da materia en Moodle que serán coordinados e dinamizados polo profesor
Presentación oral En grupos, o alumno deberá ir preparando a exposición dos traballos tutelados baseados nun caso práctico no que se intervén utilizando o TIC. Esta traballou será exposto nas últimas semanas do curso
Proba obxectiva Poderase realizar un exame escrito sobre os contidos da materia

Atención personalizada
Metodoloxías
Prácticas a través de TIC
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante titorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupais, principalmente empregando Moodle e o correo electrónico (javierp@udc.es)

As titorías faranse no Laboratorio de Radioloxía (onde se imparte a docencia), no Edificio Universitario de Oza, na 2ª planta.
Pode contactarse co profesor mediante o correo javierp@udc.es


Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas a través de TIC A11 A13 A19 A20 B5 B7 B21 B22 C3 C6 Valoración das prácticas a través de Moodle.
Deberán ser entregadas a través de Moodle nos prazos definidos. A entrega atrasada terá penalización na valoración

40
Presentación oral A11 A19 A20 A25 A26 A30 B5 B7 B21 B22 C3 Exposición do traballo especial. A valoración será individual para cada membro do grupo 10
Sesión maxistral A11 A25 A26 A30 B22 Terase en conta a asistencia e participación activa durante as clases teóricas 5
Traballos tutelados B21 B22 C2 C3 C6 C7 Valorarase tanto a asistencia ás clases prácticas como os traballos realizados e o traballo especial.
20
Foro virtual A11 A13 A25 A26 B5 B7 B21 C3 A participación activa nos foros e debates virtuais será valorado positivamente 5
Proba obxectiva B21 C3 C6 C7 É posible realizar un exame escrito sobre os contidos da materia 20
 
Observacións avaliación

Para os alumnos que
non asisten regularmente a clase deberán realizar o exame que terá un valor do
50% da nota e as prácticas realizadas en clase o outro 50% (incluíndo a
práctica especial do traballo) sendo necesario obter una avaliación de aprobado
en ambas probas (traballos e exame)

O sistema de
cualificacións expresarase mediante cualificación numérica de acordo co
establecido no art. 5 do Real Decreto 1125/2003 de 5 de setembro (BOE 18 de
setembro), polo que se establece o sistema europeo de créditos e o sistema de
cualificacións nas titulacións universitarias de carácter oficial e validez en
todo o territorio nacional Sistema de cualificacións:

0-4.9=Suspenso

5-6.9=Aprobado

7-8.9=Notable

9-10=Sobresaínte

9-10 Matrícula de Honra
(Graciable)


Fontes de información
Bibliografía básica Grande González, Ruben. Pousada garcía, Thais. Groba González, Betania. Pereira Loureiro, Javier. Pa (2008). "Proyecto IN-TIC para la accesibilidad y usabilidad de las TIC en personas con diversidad funcional" en la revista "Revista informativa de la Asociación Profesional Española de Terapeut. APETO
Beukelman, David R. (2005). Augmentative & alternative communication : supporting children & adults with complex communication needs. Baltimore : Paul H. Brookes Pub. Co. 3ED
CEAPAT (Disponible en http://www.ceapat.es) (2017). Catálogo de pulsadores, soportes y otras adaptaciones. Madrid : CEAPAT
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2001). Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud CIF . Madrid : IMSERSO
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2004). Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud CIF : versión abreviada . Madrid: IMSERSO
Alliance for Technology Access (2004). Computer resources for people with disabilities : a guide to assistive technologies, tools and resources for people of all ages. Madrid : McGraw-Hill
Microsoft (2017). Cree películas con Windows Movie Maker. Pagina Windows Movie Maker - http://www.microsoft.com/spain/windowsxp/using/moviemaker/default.mspx
W3C - Web Accessibility Initiative (WAI) (2011). Guía Breve de Accesibilidad Web. http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/accesibilidad
W3C - Web Accessibility Initiative (WAI) (2011). Guía breve para crear sitios webs accesibles. http://www.w3.org/WAI/References/QuickTips/qt.es.htm
Pereira, Javier (2010). Handbook of Research on Personal Autonomy Technologies and Disability Informatics. IGI Group
Equipo Audacity (2017). Manual de usuario de Audacity. Web oficial de Audacity - http://audacity.sourceforge.net/
Groba Gonzalez, Betania. Nieto Riveiro, Laura. Pereira Loureiro, Javier. Pousada García, Thais et al (2009). Proyecto In-TIC: Integración de las personas con diversidad funcional en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Revista "Revista: “Revista de Terapia Ocupacional de Galicia&. APGTO (www.revistatog.com)
Pereira Loureiro, Javier. Martinez Normand, Loic A. fuertes, José Luis. Vazquez Naya, José Manuel) (2008). Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la autonomía personal, dependencia y accesibilidad. A Coruña : Universidade da Coruña
Arrastia Lana, María Puy (2009). Tecnologías de la información y las comunicaciones para personas con discapacidad intelectual . Pamplona : Universidad Pública de Navarra
Equipo GIMP (2017). The GIMP - Manual del usuario. Foro oficial de GIMP - http://www.gimp.org.es

Bibliografía complementaria

Concepto Europeo de Accesibilidad. Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). Madrid.1996

Carlos Egea y Alicia Sarabia. “Diseño Accesible de Páginas web. Pautas de accesibilidad al contenido en la Web 1.0”. Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales. Dirección General de Política Social. Murcia. 2001

I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. Por un nuevo paradigma, el Diseño para Todos, hacia la plena igualdad de oportunidades. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 2003

Amparo Candelas Arnao y Manuel Lobato Galindo. Elena García Álvarez (col.) “Guía de Acceso al Ordenador para Personas con Discapacidad”. Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, Madrid. 1996.

Purificación Toledo. “Accesibilidad, Informática y Discapacidad”. Editorial Mergablu. Sevilla. 2001

Rafael Sánchez Montoya. “Ordenador y discapacidad. Guía práctica de apoyo a las personas con necesidades educativas especiales”. Editorial CEPE. Madrid. 2002. (http://www.ordenadorydiscapacidad.net/)

“Libro Blanco: I+D+I al servicio de las personas con discapacidad y las personas mayores”. INSERSO, Dirección General de Política Tecnológica y Comité Español de Representantes de Minusválidos. Valencia. 2003

Sistemas de control del entorno por ordenador. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 1988

Alcantud Marín, F. Y Ferrer Manchón, A.M. (1998) Ayudas técnicas para estudiantes con discapacidades físicas y sensoriales: Las Tecnologías de Ayuda. En Rivas, F. y López, M.L. Asesoramiento Vocacional a estudiantes con minusvalías físicas y sensoriales. Valencia. Universitat de València. Servei de Publicacions.

MC. Asensi Borrás. “Programas informáticos para el entrenamiento de la comprensión lectora”. Cuadernos de Audición y Lenguaje, 2. Formato CD-ROM. Ed: Asociación de Profesores de Audición y Lenguaje de la Comunidad Valenciana. Valencia. 2001

Guía para la eliminación de las barreras de comunicación. Federación de Asociacions de Xordos do Pais Galego. A Coruña. 1999

A. Ferrer Manchón “Ayudas técnicas y tecnológicas para la vida cotidiana”. En Rasgos Sociológicos y Culturales de las Personas Sordas. Una aproximación a la situación del colectivo de personas sordas en la Comunidad Valenciana. Fundación FESORD-CV. Valencia. 2000

M. Garcia Viso, R. Puig De La Bellacasa. “Empleo, discapacidad e innovación tecnológica”. Fundesco. Madrid. 1988

F. González Franco. “Aplicaciones de las telecomunicaciones a las personas con discapacidad. Alternativas para las personas deficientes auditivas”. Revista de la Federación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos. nº 45. Madrid. 1995

Nuevas tecnologías aplicadas a la discapacidad. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid. 1995

Publicaciones periódicas científicas y de interés

REITO. Revista electrónica de informática en Terapia Ocupacional. Editada por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, sólo en formato electrónico. Accesible en la dirección: http://www.cs.urjc.es/revistas/ reito/reito.htm. De contenido pobre y desactualizada.

Minusval. Editada por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO). Disponible la versión en formato digital en http://www.inserso.es

Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad. Accesible únicamente on-line en la dirección http://www.rpd.es/bolrp.htm

Sesenta y Mas. Editada por el Instituto de Inmigración y Asuntos Sociales. Disponible la versión en formato digital en http://www.seg-social.es/imserso/biblioteca/docs/i0_seymas.html

Boletín Portal Mayores. Disponible únicamente en formato electrónico en: http://imsersomayores.csic.es/boletin/index.html

Noticias Terapia-Ocupacional.com. Disponible únicamente en formato digital en http://terapia-ocupacional.com

Solidaridad Digital. El Diario de la discapacidad. Con la participación de la Fundación Once y Disc@pnet. Disponible sólo on-line en http://solidaridaddigital.discapnet.es

Nosotros. Boletín informativo mensual de Fundación ONCE y FUNDOSA. Accesible on-line en la dirección : http://www.discapnet.es

Enlaces de especial interés para la asignatura

W3C / WAI: http://www.w3c.org/WAI

Grupo de trabajo del Consorcio mundial Web que define las directivas y pautas que deben cumplir las páginas web para ser consideradas accesibles. Está en Inglés pero existen una traducción al español realizada por Carlos Egea y disponible en DisWeb (http://www.disweb.net)

IMSERSO: http://www.seg-social.es/imserso

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Con información sobre las actividades del gobierno en temas de accesibilidad. Accesible on-line el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012. Acceso a las actividades y documentos referentes al “2003 el año europeo de las personas con discapacidad”

CEAPAT: http://www.ceapat.org

Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. El CEAPAT está dedicado expresamente a potenciar la accesibilidad integral y el desarrollo de la tecnología. Promueve la optimización de las ayudas técnicas y el diseño para todos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con especial apoyo a las personas con discapacidad y personas mayores. Destaca su base de datos de ayudas técnicas accesible a través de Internet

Real Patronato Discapacidad. http://www.rpd.es

Real Patronato Español de Documentación sobre Discapacidad. Los servicios de documentación, información y publicaciones del Real Patronato constituyen su Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CE2D), el cual ofrece un centro de consulta y una biblioteca especializada, gestiona un conjunto de publicaciones especializadas y publica el Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad. Accesible en formato electrónico en la dirección http://www.rpd.es/bolrp.htm

SIDAR: http://www.sidar.org

Fundación Sidar - Acceso Universal. Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red. El Seminario SIDAR es un grupo de trabajo permanente y voluntario, integrado por personas expertas en nuevas tecnologías y en su accesibilidad. Con muya información referente a las actuaciones españolas e internacionales de acceso al ordenador. Destaca el apartado dedicado a la accesibilidad a Internet

ONCE: http://www.once.es

Organización Nacional de Ciegos de España. Con información referente a las ayudas técnicas para la accesibilidad al ordenador de personas ciegas o con problemas de visión. Destaca su Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (http://cidat.once.es/)

SID: http://www.sid.usal.es

El Servicio de Información sobre Discapacidad, SID, es un servicio documental con un sistema informatizado de acceso vía Internet para la obtención de información sobre discapacidad. Se configura como una red pública puesta en funcionamiento conjuntamente por el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales-IMSERSO) y la Universidad de Salamanca (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad-INICO). En el SID se puede encontrar todo tipo de información relacionada con la discapacidad. Puede encontrarse información sobre normativa, recursos, centros y servicios, organizaciones, ayudas, documentación, actualidad, estadísticas, etc

Disc@pnet: http://www.discapnet.es

Portal sobre la discapacidad financiado por la Fundación ONCE y los FEDER de la UE.

Test de Accesibilidad Web (TAW): http://www.tawdis.net

Herramienta para evaluar la accesibilidad de las páginas Web. Totalmente en español. Su objetivo es difundir la accesibilidad como requisito en el diseño y realización de páginas Web con el fin de permitir el acceso a todas las personas. Dirigido a todas las personas interesada en este tema y especialmente a Webmasters, desarrolladores, diseñadores de páginas Web etc.


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para superar a materia é necesario a asistencia a clase. Tamén é necesario obter polo menos o 50% de valor de cada proba para superar a materia.

A non asistencia implica realizar o exame e entregar as prácticas desenvolvidas durante o curso (incluida a práctica especial, traballo tutelado)

É necesario dispor de acceso á plataforma de Moodle para cursar esta materia. 

As prácticas serán no Lab. de Radioloxía e Accesibilidade situado no edificio de Oza, na segunda planta. 

SOSTENIBILIDADE

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sustentable e cumprir cos obxectivos estratéxicos 1 e 2 do "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020)" os traballos documentais que se realicen nesta materia: a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático.  b.- De realizarse en papel:  - Non se empregarán plásticos.  - Realizaranse impresións a dobre cara.  - Empregarase papel reciclado.  - Evitarase a realización de borradores.

 

RECOMENDACIONES POSIBLE PLAGIO TRABAJOS 
Caso de detectar fraude, copia ou plaxio na redacción do traballo da materia, implicará un suspenso na oportunidade de avaliación afectada (0,0) e remisión directa á oportunidade seguinte. Dita actitude comunicarase á Comisión Académica e ao resto de profesores do título. En caso de que se reitere a irregularidade nunha 2ª avaliación, a Comisión poderá solicitar ao Reitor a expulsión temporal ou perpetua do/a alumno/a do título cursado.


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías