Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Estancias prácticas II Código 653G01210
Titulación
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 1º cuatrimestre
Segundo Obligatoria 4.5
Idioma
Castellano
Modalidad docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Ciencias da Saúde
Coordinador/a
Rivas Quarneti, Natalia Yanaina
Correo electrónico
natalia.rivas.quarneti@udc.es
Profesorado
Dacuña Vázquez, Inés
Garcia Crespo, Maria Vanessa
Rivas Quarneti, Natalia Yanaina
Rosende Celeiro, Iván de
Correo electrónico
ines.vazquez3@udc.es
m.v.garcia@udc.es
natalia.rivas.quarneti@udc.es
ivan.de.rosende.celeiro@udc.es
Web
Descripción general Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados coa observación e a análise das contornas dende a Terapia Ocupacional e a intervención da/o terapeuta ocupacional nas mesmas.

Descriptor: Estadías prácticas para aplicar teorías, fundamentos, metodoloxías, técnicas, avaliacións e valoracións de Terapia Ocupacional, traballando adecuadamente en equipo e desenvolvendo as funcións e destrezas propias desta/e profesional en diferentes contornas, centros, hospitais, asociacións, institucións, grupos sociais e poboacionais.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos
– Non se realizarán cambios.

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen:
Non se realizan cambios. Sesión maxistral, Estudo de casos, Saídas de campo, Simulación e Lecturas.

*Metodoloxías docentes que se modifican:
As Saídas de campo e a Simulación adaptaranse ao cumprimento, por parte do alumnado, da lexislación vixente en cada momento en relación á unha posible declaración de estado de alarma e/ou outra normativa aprobada por razóns de protección da saúde. Así, as Saídas de campo desenvolveranse na contorna próxima de forma supervisada e/ou titorizada polo profesorado da materia e a simulación empregando a ferramenta Teams.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
- Correo electrónico: Diariamente. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais para
resolver dúbidas e facer o seguimento da materia.
– Moodle: Diariamente. Segundo a necesidade do alumando.
– Teams: para a docencia expositiva (grupo grande) e para as sesións de Saídas de campo e Simulación (grupos pequenos). As actividades realizaranse na franxa horaria estabelecida no horario oficial, de acordo ás quendas e grupos correspondentes.

4. Modificacións na avaliación

A avaliación non sufrirá cambios cuantitativos: Estudio de casos (30%), Saída de campo (35%), Simulación (25%) e Lecturas (10%). Poden modificarse as entregas grupais por individuais ante unha posible declaración de estado de alarma e/ou outra normativa aprobada por razóns de protección da saúde, e co fin de facilitar o proceso de aprendizaxe ao alumnado.

*Observacións de avaliación:
Para superar a materia, é necesario participar no 85% das sesións de Saída de campo e Simulación, permitindo a non participación nun máximo do 15%. Este é un criterio requirido para aprobar a materia, non valorable.

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non se realizarán cambios. Os materiais de traballo estarán dispoñibles de forma dixitalizada en Moodle

Competencias del título
Código Competencias / Resultados del título
A6 Trabajar en la sociedad con individuos y grupos para fomentar la promoción de la salud, la prevención, la rehabilitación y el tratamiento.
A8 Uso profesional y ético del razonamiento efectivo en todas las partes del proceso de terapia ocupacional.
A10 Adaptar y aplicar el proceso de terapia ocupacional en estrecha colaboración de individuos/población.
A11 Trabajar para facilitar entornos accesibles y adaptados y promover la justicia ocupacional.
A12 Colaborar con comunidades para promover la salud y el bienestar de sus miembros mediante la participación en la ocupación.
A17 Establecer sociedades de colaboración, consultar y aconsejar a clientes, trabajadores sociales, miembros de equipo y otros en la práctica de la ocupación y la participación.
A19 Apreciar y respetar las diferencias individuales, creencias culturales, costumbres y su influencia sobre la ocupación y la participación.
B3 Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
B6 Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B7 Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B8 Capacidad de análisis y de síntesis.
B9 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
B11 Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
B15 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.
B31 Apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias / Resultados del título
Integración de los conocimientos teóricos previos a la práctica relacionados con la accesibilidad, el diseño universal y la incusión. Aproximación al cuerpo teórico que da base a la intervención de Terapia Ocupacional sobre el entorno: impacto del medio sobre la ocupación humana. A8
A10
A11
A19
Adquisición de destrezas de observación y análisis del entorno: identificación de las condiciones del entorno que actúan como facilitadores o como barreras en relación a las caracterísitcas de la población y a las demandas de la actividad (valoración del equilibrio persona/ambiente/ocupación). A8
A11
B3
B8
B9
Desarrollo del pensamiento analítico y crítico aplicado a la valoración y al asesoramiento en materia de accesibilidad, diseño universal y la inclusión: planificación de la intervención (valoración, plan de mejora/intervención, registro), diseño de entornos facilitadores para la autonomía (a nivel individual y colectivo) y elaboración de propuestas de asesoramiento reales y efectivas A6
A8
A11
B3
B8
B31
Potenciación de habilidades y rigor técnico para el registro de la información procedente de la intervención: reconocimiento de la importancia del registro de las actividades realizadas, adquisición de rigor técnico en el lenguaje empleado en la comunicación con otros profesionales y con los usuarios, elaboración de informes técnicos. A11
B7
B8
B15
C1
Desarrollo de una perspectiva social: situar al alumno en un tipo de intervención en el entorno comunitario, promoviendo la colaboración con otros profesionales del ámbito de lo social, facilitando su intervención en el medio natural del individuo y en definitiva, comprometiéndose a promover la justicia ocupacional. A11
A12
A17
B6
B11
B15
B31

Contenidos
Tema Subtema
Principios teóricos para la evaluación y la intervención sobre el entorno domiciliario en terapia ocupacional -El hogar como entorno en la vida cotidiana: principales ocupaciones y necesidades de autonomía, salud y bienestar.
-La adaptación funcional del hogar en terapia ocupacional.
-Redes de apoyo en el hogar. El empoderamiento del/la cuidador/a: necesidades ocupacionales y asesoramiento/consultoría desde terapia ocupacional.
Principios teóricos de la accesibilidad; accesibilidad y diseño universal.


- Conceptos teóricos básicos: concepto europeo de accesibilidad y diseño para todos.
- Accesibilidad vs adaptación funcional. Diferencias y formas de intervención.
- Normativa estatal y autonómica sobre accesibilidad.
Principios teóricos para la evaluación y el trabajo con el social, histórico, cultural e institucional en terapia ocupacional - Conceptos teóricos básicos y su relación con la terapia ocupacional: justicia ocupacional, derechos ocupacionales, diversidad, cultura, poder, género, raza, clase social, etnia, interseccionalidad.
- Uso y aplicación de conceptos teóricos básicos en la práctica de la terapia ocupacional trabajando en/con los contextos social, histórico, cultural e institucional

-Metodologías participativas para la evaluación y trabajo en los entornos social, histórico, cultural e institucional en terapia ocupacional: Fotovoz, metaplan, mapeo corporal narrado, narración digital (WFOT Occupational Narratives project)

- Habilidades comunicación como entorno en terapia ocupacional: mediadores del desempeño ocupacional (continuación EPI) Evaluación e intervención.
Observación y análisis de factores ambientales - Introducción a los factores ambientales según la CIF: físicos, sociales y actitudinales.
- Conceptos de barreras y facilitadores. Identificación y análisis en diferentes contextos.
- Conceptos de contexto/ análisis en los modelos teóricos específicos de la terapia ocupacional (Person-Environment-Occupation, Modelo Canadiense del Desempeño Ocupacional, Modelo Kawa, Modelo de Ocupación Humana).
Valoración de la accesibilidad de los entornos - Principios de la observación con fines de evaluación.
- Análisis del entorno desde una perspectiva individual y desde una perspectiva colectiva.
- Valoración de entornos específicos basada en las ocupaciones que acogen y el tipo de individuos que las ejecutan.
- Recogida de información procedente de la valoración.
Diseño de entornos accesibles - Principios para desarrollar un asesoramiento en materia de accesibilidad.
- Diseño de adaptaciones funcionales del medio.
- Diseño de entornos socialmente facilitadores.
- Propuestas desde la perspectiva de la universalidad.
Registro de la información - Criterios para elaborar registros de las actividades realizadas.
- Principios para la realización de informes técnicos en materia de accesibilidad:
- Comunicación con otros profesionales
- Comunicación con usuarios.

Planificación
Metodologías / pruebas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciales y virtuales) Horas trabajo autónomo Horas totales
Sesión magistral A10 B3 10 10 20
Estudio de casos A6 A8 A10 A11 A12 A17 A19 B3 B6 B7 B8 B9 B11 B15 B31 C1 6 12 18
Salida de campo A6 A8 A10 A12 A17 A19 B3 B6 B7 B8 B9 B11 B15 B31 C1 35 0 35
Simulación A6 A8 A10 A11 A12 A17 A19 B3 B6 B7 B8 B9 B11 B15 B31 C1 25 0 25
Lecturas A6 A8 A11 A12 A19 B3 B6 B8 B31 C1 1 9 10
 
Atención personalizada 4.5 0 4.5
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Sesión magistral Exposición oral complementada con el uso de medios audiovisuales y la introducción de algunas preguntas dirigidas a los estudiantes, con la finalidad de transmitir conocimientos y facilitar el aprendizaje.
Se trabajarán contenidos teóricos necesarios para abordar la intervención práctica y también actividades de desarrollo del pensamiento lógico de los alumnos y de aplicación de de los conocimientos teóricos adquiridos.

Permite adquirir las competencias genéricas asignadas a esta asignatura.

Esta metodología se desarrollará online mediante la herramienta Teams.
Estudio de casos Metodología donde la persona se enfrenta ante la descripción de una situación específica que plantea un problema que ha de ser comprendido, valorado y resuelto, a través de un proceso de discusión. El alumnado se sitúa ante un problema concreto (caso), que le describe una situación real de la vida profesional, y debe ser capaz de analizar una serie de hechos, referentes a un campo particular del conocimiento o de la acción, para llegar a una decisión razonada a través de un proceso de discusión en pequeños grupos de trabajo.
Salida de campo Actividades desarrolladas en un contexto externo al entorno académico relacionado con el ámbito de estudio de la materia. Estas actividades se centran en el desarrollo de capacidades y competencias relacionadas con la observación directa y sistemática, la recogida, análisis de información y la detección de necesidades susceptibles de intervención.

En la materia se realizarán algunas salidas de campo tuteladas por las/os docentes y otras realizadas por el alumnado de forma autónoma.

Permite adquirir as competencias específicas asignadas a esta materia.
Simulación Consiste en la representación de un fenómeno (de naturaleza física, técnica, psicológica, o social, entre otros) que permite un análisis más sencillo, económico o inocuo, que si se llevara a cabo sobre el original o la realidad. Se pone a la persona ante unas condiciones hipotéticas en las cuales se comprueba su comportamiento, sus conocimientos y su capacidad de analizar alternativas y sus consecuencias, ante situaciones concretas. Se basa, por tanto, en la configuración de situaciones similares a las que se producen en un contexto real, con la finalidad de utilizarlas como experiencias de aprendizaje o como procedimiento para la evaluación.
Lecturas Son un conjunto de textos y documentación escrita que se han seleccionado como fuente de profundización en los contenidos trabajados. Las lecturas seleccionadas tratan sobre contenidos aplicables a la intervención profesional objeto de esta materia.

Permite adquirir las competencias genéricas asignadas a esta asignatura.


Atención personalizada
Metodologías
Sesión magistral
Estudio de casos
Salida de campo
Simulación
Descripción
La atención personalizada se planificará de dos formas diferentes:

- Prácticas: podrán realizarse en dos modalidades; salidas y trabajo tutelado con docentes de la materia, o trabajos de campo autónomos con supervisión del profesorado.

- Tutorías: en grupos pequeños o medianos, según la distribución del alumnado realizada para la elaboración de los estudios de casos.

La finalidad es apoyar el trabajo que desarrollarán las/los estudiantes, resolver las dudas que surjan en la observación directa, establecer criterios para cada fase de la actividad tutelada, y valorar la evolución en la lógica del pensamiento de la/el estudiante.

Es decir, la atención personalizada se hará globalmente, mediante tutorías personalizadas directas y virtuales, individuales y grupales.

El equipo docente de la materia estará disponible en el despacho del centro o virtualmente a través de la herramienta Teams, de acuerdo a las circunstancias específicas. El horario y formato serán comunicados al alumnado al inicio da materia.


Por tanto, TIENEN CARÁCTER OBLIGATORIO, y son necesarias para superar la materia.

Evaluación
Metodologías Competencias / Resultados Descripción Calificación
Lecturas A6 A8 A11 A12 A19 B3 B6 B8 B31 C1 Se valorará la integración de los conceptos teórico-prácticos abordados en las lecturas obligatorias, en relación con las competencias específicas de la materia, en la realización de los estudios de casos. 10
Estudio de casos A6 A8 A10 A11 A12 A17 A19 B3 B6 B7 B8 B9 B11 B15 B31 C1 Se valorará, además de las competencias adquiridas, la capacidad de expresión escrita del alumnado (evaluando de forma negativa los errores gramaticales y ortográficos), la integración de conceptos y la capacidad de resolución de problemas. 30
Salida de campo A6 A8 A10 A12 A17 A19 B3 B6 B7 B8 B9 B11 B15 B31 C1 Se valorará: la puntualidad, la responsabilidad, la iniciativa, el interés, la actitud ante las normas, la relación con el equipo, la integración y la aplicación de conceptos teórico-prácticos, las destrezas y los conocimientos adquiridos. La asistencia será obligatoria.

Asimismo se valorará el trabajo desarrollado en las salidas de campo acompañadas por las/os docentes, así como la/s que la/el estudiante realizará de forma autónoma, teniendo en cuenta la observación realizada de los entornos, la detección de los condicionantes relevantes para el desempeño ocupacional y la capacidad de modificar entornos reales para que faciliten la autonomía.
CARÁCTER OBLIGATORIO.
35
Simulación A6 A8 A10 A11 A12 A17 A19 B3 B6 B7 B8 B9 B11 B15 B31 C1 Se valorará: la puntualidad, la responsabilidad, la iniciativa, el interés, la actitud ante las normas, la relación con el equipo, la integración y la aplicación de conceptos teórico-prácticos, las destrezas y los conocimientos adquiridos. La asistencia será obligatoria. 25
 
Observaciones evaluación
La asignatura de Estancias Prácticas II trata contenidos prácticos tales como la observación y evaluación inicial, la planificación de la intervención sobre el/los entornos y el registro de la información de todo el proceso. Estos contenidos serán trabajados en grupos e individualmente, de forma autónoma y tutorizada. Por lo tanto, la materia se distribuye en un horario de trabajo autónomo que debe realizar el estudiante (individualmente o en parejas) y en horas de asistencia con las/os profesoras/es de la materia, en las cuales se abordarán los contenidos teóricos, se llevará a cabo la práctica planificada y se tutorizará la práctica autónoma de la/el estudiante. La evaluación final incluirá tanto el trabajo por cuenta propia como el trabajo en persona. Los aspectos y criterios que se tomarán en consideración al evaluar las actividades planificadas son la adquisición de conocimientos teóricos relacionados con el tema, la aplicación de estos conocimientos a la práctica tutorizada y el desarrollo del pensamiento lógico y crítico aplicado a situaciones específicas. Por lo tanto, habrá una evaluación continua de la evolución observada en la/el alumna/o, y una evaluación de los trabajos obligatorios finales para aprobar la asignatura.

Para aprobar la asignatura, la/el estudiante debe participar activamente en las metodologías propuestas, entregar todos los trabajos y haber aprobado cada una de las metodologías que conforman el proceso de evaluación de la asignatura. La asistencia al horario presencial de clase es obligatoria; este es un criterio requerido para aprobar la asignatura, no valorable. LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA PARA EL 85% DE LAS HORAS DE CLASE PRESENCIAL, PERMITIENDO LA AUSENCIA DEL 15%.

De acuerdo con la norma que regula el régimen de dedicación al estudio de los estudiantes de grado en la Universidade da Coruña (aprobado en el Consejo de Gobierno del 22/05/2012), cuando un/a estudiante tenga reconocido su condición de matrícula a tiempo parcial, tiene derecho a disfrutar de un sistema flexible de asistencia a clases y solicitar la dispensa académica especial establecida en el artículo 4 (sección 5) de dicha norma, sin afectar negativamente el proceso de evaluación de la/el estudiante. Para ello, las Comisiones Académicas de los diferentes centros de la UDC especifican el alcance de dicha dispensa. Por lo tanto, la concesión de la solicitud para dicha flexibilidad queda a cargo de la evaluación y decisión de la comisión académica del grado en Terapia Ocupacional, teniendo en cuenta las metodologías y los criterios para evaluar las asignaturas.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Sistema de calificaciones: 0-4.9=Suspenso 5-6.9=Aprobado 7-8.9=Notable 9-10=Sobresaliente 9-10 Matrícula de Honra (Graciable). Se considerará como "no presentado" (NP) aquel/ aquella estudiante que, estando matriculado/a en una materia, no concurriera a las distintas actividades de evaluación que se establezcan para el curso académico. En ausencia de regulación específica para cada titulación, se considerará que deberá ser calificado como "no presentado": a) cuando no completara el proceso de evaluación continua, en las condiciones que figuren en la guía docente, o b) cuando no si presente a la prueba del período oficial de evaluación. La consideración de NP no consume convocatoria en el número total de convocatorias que la/el estudiante tiene por materia.

Fuentes de información
Básica

Blanco, RM, Blanco L, Luengo S, Pastor G, Rivero M, Rodríguez MR, Vicente MJ. 2003. Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual. Edita: ONCE. Características de la rotulación para personas con discapacidad visual. Edita: ONCE. Madrid. 2006 Concepto Europeo de Accesibilidad. Edita: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT). Madrid.

Bridge C. Home modification: occupation as the basis for an effective practice. En: Curtin M, Molineux M, Supyk-Mellson, J (editores). Occupational therapy and physical dysfunction: enabling occupation. Elsevier; 2010; p. 409-429.

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).

Conway M. Occupational therapy and inclusive design: principles for practice. Oxford: Blackwell Publishing; 2008.

De-Rosende-Celeiro I, Torres G, Seoane-Bouzas M, Ávila A. Exploring the use of assistive products to promote functional independence in self-care activities in the bathroom. PLoS One, 2019, 14, e0215002.

De Rosende I, Santos S. Influencia de la Terapia Ocupacional en la realización de adaptaciones en el hogar de las personas en situación de dependencia. TOG, 2013, 10(18).

De-Rosende-Celeiro I, Santos-del-Riego S, Muñiz J. Homebound status among middle-aged and older adults with disabilities in ADLs and its associations with clinical, functional, and environmental factors. Disabil Health J, 2017, 10(1), 145-151.

Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de accesibilidade e eliminación de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. DOG nº 41 (29 de febreiro de 2000)

Dotte P. Método de manutención manual de los enfermos: ergomotricidad en el ámbito sanitario, generalidades y educación gestual específica. Tomo I. Barcelona: Masson; 2003.

Dotte P. Método de manutención manual de los enfermos: ergomotricidad en el ámbito sanitario, aplicaciones clínicas. Tomo II. Barcelona: Springer-Verlag Ibérica; 1999.

Dotte P. Método de movilización de los pacientes: ergomotricidad en el ámbito asistencial. Barcelona: Elsevier; 2010.

Doval, M.a I., Martinez-Figueira, M.aE., & Raposo, M. (2013). La voz de sus ojos: la participación de los escolares mediante Fotovoz. Revista de Investigación en Educación, 11(3), 150–171.

Gastaldo, D., Magalhaes, L., & Carrasco, C. (2013). Mapas corporais narrados: un método para documentar trajetórias de saúde, resiliência, adoecimiento e sofrimento. In A. Branco-Fraga, Y. M. de Carvalho, & I. M. Gomes (Eds.), As práticas corporais no campo da saúde (pp. 83–100). Sao Paulo: Editora Hucitec.

Gastaldo, D., Magalhães, L., Carrasco, C., y Davy, C. (2018). Mapas corporales narrados como investigación. Consideraciones metodológicas para contar las historias de trabajadores indocumentados a través del mapeo corporal. (Trad. N. Rivas-Quarneti, S. Sánchez-Pérez, V. Vinzón y S. Veiga-Seijo). Recuperado de http://www.migrationhealth.ca/undocumented-workers-ontario/body-mapping (original en inglés, 2012)

Huot, S., Cao, A., Kim, J., Shajari, M., & Zimonjic, T. (2018). The power of language: Exploring the relationship between linguistic capital and occupation for immigrants to Canada. Journal of Occupational Science, 0(0), 1–12. https://doi.org/10.1080/14427591.2018.1534136

Huot, S., Rudman, D., Dodson, B., & Magalhães, L. (2013). Expanding Policy-Based Conceptualizations of ‘Successful Integration’: Negotiating Integration through Occupation following International Migration. Journal of Occupational Science, 20(1), 6–22. https://doi.org/10.1080/14427591.2012.717497

Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade. DOG nº 241 (17 de decembro de 2014). Organización Mundial de la Salud (2001).

Pizarro E., Estrella S., Figueroa F., Helmke F., Pontigo C.& Whiteford G. (2018) Entendiendo la justicia ocupacional desde el concepto de territorio, una propuesta para la ciencia de la ocupación, Journal of Occupational Science, 25:4, xvi-xxvi, DOI: 10.1080/14427591.2018.1487262

Rivas-Quarneti, N., Magalhaes, L., & Fernández, M. (2017). Contribuciones del Metaplan en Investigación Cualitativa Crítica en Ciencias de la Salud: un camino hacia la acción dialógica. CIAIQ 2017, 2(0). Retrieved from http://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2017/article/view/1262

Rigby P, Craciunoiu O. Assessing environment: home, community and workplace. Access and safety. En: Vining M, Trombly CA. Occupational therapy for physical dysfunction. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins; 2014; p. 306-337.

Stein F, Söderback I, Cutler S, Larson B. Occupational therapy and ergonomics: applying ergonomic principles to everyday occupation in the home and at work. Chichester: Whurr Publishers; 2006

WFOT. (2006). Traducción: Declaración de posicionamiento acerca de los derechos humanos. Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) (C. Forn de Zita, Trad.). Espacio TO Venezuela.

Whiteford G., Jones K., Rahal C.& Suleman A. (2018) El Marco de Justicia Ocupacional Participativa como herramienta de cambio: Descripción y contraste de tres casos, Journal of Occupational Science, 25:4, l-lxii, DOI: 10.1080/14427591.2018.1504610

Complementária


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Ergonomía, accesibilidad, diseño universal y adaptación funcional /653G01206

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios

1.-Para ayudar a conseguir un entorno inmediato sostenible y cumplir con los objetivos estratégicos 1 y 2 del "III Plan de Acción do Programa Green Campus FCS (2018-2020), los trabajos documentales que se realicen en esta materia:

a.- En su mayoría se solicitarán en formato virtual y soporte informático.

b.- De realizarse en papel:

- No se emplearán plásticos.

- Se realizarán impresiones a doble cara.

- Se empleará papel reciclado.

- Se evitará la impresión de borradores.

2.- La docente responsable se reserva la posibilidad de realizar algún cambio en la evaluación u otros aspectos que serán notificados a los estudiantes con la suficiente antelación.

3.- La docente responsable de la materia aplicará la correspondiente normativa de la UDC ante la detección de cualquier tentativa de plagio motivada por un/una estudiante de la materia en el desarrollo de sus trabajos.(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías