Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Afeccións Médico Quirúrxicas no adulto Código 653G01301
Titulación
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 1º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 7
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Híbrida
Prerrequisitos
Departamento Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinación
Castro Iglesias, Maria Angeles
Correo electrónico
angeles.castro.iglesias@udc.es
Profesorado
Castro Iglesias, Maria Angeles
Maseda Rodríguez, Ana Belén
Reimunde Figueira, Pedro
Correo electrónico
angeles.castro.iglesias@udc.es
ana.maseda@udc.es
pedro.reimunde@udc.es
Web http://www.udc.es/fcs
Descrición xeral Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados coas afeccións médico cirúrxicas do adulto que orixinan disfunción ocupacional. Descritores: Coñecemento do proceso fisiopatolóxico en todos os momentos do ciclo vital, identificando os problemas e aspectos clínicos, preventivos e terapéuticos da persoa, tanto na saúde como na enfermidade. Coñecementos Médicos e Cirúrxicos aplicables ao ser humano en todos os momentos do ciclo vital (adulto) que capaciten para avaliar, sintetizar e aplicar tratamentos de Terapia Ocupacional.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos
Non se realizarán cambios

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Se manteñen as recesions bibliográficas, traballos tutelados, exposición oral dos temas relacionados cos contidos da materia e estudo de casos. Sí non se pode realizar de forma presencial, farase mediante plataforma Microsoft TEAMS

*Metodoloxías docentes que se modifican
As clases maxistrales pasarán a darse de forma virtual a través da plataforma de Microsoft TEAMS


3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
Se ealizará a través da plataforma Moodle, correo electrónico e a través de Microsoft TEAMS4. Modificacións na avaliación
Mantéñense as porcentaxes da evaluación, especificadas na guía docente, realizando o exame tipo test mediante a ferramenta Moodle.


*Observacións de avaliación:
Ningunha

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai modificacions

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Explicar la relación entre el funcionamiento ocupacional, la salud y el bienestar.
A3 Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B4 Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
B5 Trabajar de forma colaborativa.
B8 Capacidad de análisis y de síntesis.
B10 Conocimientos básicos de la profesión.
B12 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.
B13 Resolución de problemas.
B28 Toma de decisiones.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecementos e capacidade para aplicar Fisiopatoloxía dentro do contexto da Terapia Ocupacional. A1
A3
B2
B10
B12
B13
B28
Coñecementos e capacidade para aplicar Patoloxía Médica dentro do contexto da Terapia Ocupacional. A1
B2
B4
B8
C1
Coñecementos e capacidade para aplicar Patoloxía Cirúrxica dentro do contexto da Terapia Ocupacional. A1
B2
B4
B5
B8
C1

Contidos
Temas Subtemas
Bloque de Reumatoloxía. Enfermidades Médicas do Aparello Locomotor

1.Enfermidades Articulares Inflamatorias. Artrite Reumatoide.
2.Espondiloartropatías. Espondilite Anquilosante. Artopatía Psoriásica e outras.
3.Artropatías por microcristais. A Gota.
4.Enfermidades dexenerativas articulares. Artrose. Enfermidades dexenerativas da columna vertebral e membros.
5.Enfermidades óseas xeneralizadas. Osteoporose. Osteomalacia. Enfermidade ósea de Paget. Osteodistrofia renal.

Bloque temático de Neuroloxía


1.Coma e trastornos de conciencia
2.Infeccións do sistema nervioso central.
3.Epilepsia
4.Alcoholismo e sistema nervioso central.
Bloque de Patoloxía Cardiovascular e Respiratoria


1.Arteriosclerose. Hipertensión arterial.
2.Insuficiencia cardíaca.
3.Enfermidade coronaria arteriosclerótica. Cardiopatía 4..Insuficiencia respiratoria. Tipos
5. Enfermidade pulmonar obstrutiva crónica (EPOC)
9.Enfermidades pulmonares de tipo ocupacional.
Bloque de Patología Miscelánea

1.Conceptos xerais en enfermidades infecciosas. Terapia antimicrobiana. Inmunizacións.
2.Tuberculose.
3.Síndrome de Inmunodeficiencia Humana e outras inmunodeficiencias.
4.Diabetes mellitus: tipos. Complicacións agudas e crónicas
5.Enfermidade hepática crónica: cirrose.
6.Síndrome de insuficiencia renal crónica.
7.Grandes síndromes hematopoiéticos: anemia. Hemofilias
8.Oncoloxía: causas, epidemioloxía e prevención. Diagnóstico de extensión e estratexias terapeúticas de algúns tumores sólidos. Tratamento de soporte e coidados paliativos.
Bloque de Patoloxía Cirúrxica 1.Insuficiencia venosa. Varices. úlceras das EEII. Tipos, diagnóstico diferencial e tratamento.
2. Patoloxía arterial periférica. Enfermidades mecánicas das arterias. Arteriopatías funcionais.
2.Sistema linfático e linfedema.
3.Patoloxia mamaria: Nódulo de mama. Tipos. Benigno ou maligno. Cancro mama. Tratamento cirúrxico e as súas complicacións. Reconstrución da mama tras mastectomía. Reconstrución precoz ou tardía. Tipos de reconstrución
4. Aproximación ao paciente politraumatizado. ABC. Fases secuenciais de tratamento. Cirurxía de control de danos.
5. Incontinencia urinaria. Concepto e epidemioloxía. Fisioloxía da micción. Clasificación e tipos. Factores de risco. Diagnóstico e tratamento.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A3 B8 B10 B12 B28 27 30 57
Estudo de casos B2 B4 B8 B13 C1 18 15 33
Proba obxectiva B2 B8 B12 B13 B28 0 32 32
Discusión dirixida B2 B5 B8 B13 B28 C1 8 40 48
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral A clase maxistral é tamén coñecida como conferencia, método expositivo ou lección maxistral. Esta última modalidade adóitase reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Estudo de casos Metodoloxía onde o suxeito enfróntase ante a descrición dunha situación específica que expón un problema que ha de ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír cun só tipo dalgunha destas preguntas.
Discusión dirixida Técnica de dinámica de grupos na que os membros dun grupo discuten de forma organizada, un tema relacionado cos contidos da materia, farán unha exposición oral de forma conxunta e individualizada, estando todo iso moderado e supervisado polo profesor.

Atención personalizada
Metodoloxías
Discusión dirixida
Sesión maxistral
Proba obxectiva
Estudo de casos
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante titorías personalizadas directas e virtuais, individuais e grupais.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida B2 B5 B8 B13 B28 C1 Exposición dun tema por parte do alumno dentro do temario da materia, supervisado polo profesorado.
O alumno preparará unha presentación dun tema, que o realizará en grupo con outros 2 ou 3 alumnos. logo presentarao en exposición oral de forma individual e o profesor dirixirá as preguntas e a discusión en público con todos os seus compañeiros de clase.

10
Sesión maxistral A1 A3 B8 B10 B12 B28 Avalíase a atención do alumno, a súa intervención en clase e fundamentalmente a súa asistencia 10
Proba obxectiva B2 B8 B12 B13 B28 Será un exame único con todas as partes da materia. O exame será tipo test de resposta múltiple e con só unha resposta correcta. Cada profesor achegará o número de preguntas correspondentes á parte que lle corresponda e o número de preguntas será proporcional á cantidade de materia impartida. 60
Estudo de casos B2 B4 B8 B13 C1 Avaliación continuada a través de exposición de temas e actividades a desenvolver nos grupos de docencia interactiva. 20
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica (). .
Farreras-Rozman (2020). Medicina Interna, XIX Edición. Elsevier
BIBLIOGRAFÍA de PATOLOXÍA CUIRÚRXICA 1. Abbad CM, Rial R, Ballesteros MD, García C. Guías de práctica clínica en enfermedad venosa crónica. Torrejón de Ardoz: iD-Médica; 2015. Disponible en: http://www.capitulodeflebologia.org/media/Guias-Practica-Clinica-Enfermedad-Venosa-Cronica_431.pdf 2. Guía de práctica clínica. Consenso sobre úlceras vasculares y pie diabético de la Asociación Española de Enfermería Vascular y Heridas (AEEVH). Disponible en: http://www.aeev.net/pdf/AEEV%2035%20.pdf 3. Guía Española de Consenso Multidisciplinar en Enfermedad Arterial Periférica de Extremidades inferiores. Suárez C, Lozano FS, coordinadores. Madrid: Luzán5; 2012. Disponible en: https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/publicaciones/guia-consenso-enfermedad-arterial-periferica.pdf 4. Manual de Práctica Clínica en Senología 2015. Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Disponible en: http://new.sespm.es/archivos/MANUAL-SESPM-2015.pdf 5. Aspectos destacados de la actualización de las Guías de la AA para RCP y ACE de 2015. American Heart Association, 2015. Disponible en: https://eccguidelines.heart.org/.../2015/.../2015-AHA-Guidelines-Highlights-Spanish.pdf 6. Manejo del paciente politraumatizado en el ámbito prehospitalario. Boletín de Información Farmacoterapéutica de navarra. Vol 16 (3); 2008. Disponible en: https://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Documentacion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Medicamento/BIT/Vol+16/BIT+16+3.htm 6.PAS-Pautas actuación y seguimiento. Incontinencia urinaria. Coordinador general: Lozano J. Organización Médica Colegial. ISBN: 978-84-7867-243-1. Disponible en: https://www.ffomc.org/sites/default/files/PAS%20IU-MONOGRAFIA.pdf
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostible e cumprir o obxectivo estratéxico 9 do III Plan de Sustentabilidade Medio- Ambiental Green Campus FCS, os traballos documentais que se realicen nesta materia: 

a.- Maioritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. 

b.- De realizarse en papel: 

- Non se empregarán plásticos. 

- Realizaranse impresións a dobre cara. 

- Empregarase papel reciclado. 

- Evitarase a realización de borradores.(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías