Identifying Data 2020/21
Subject (*) Rehabilatition of Adults with Physical Disabilities Code 653G01302
Study programme
Grao en Terapia Ocupacional
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Obligatory 4.5
Language
Spanish
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department Fisioterapia, Medicina e Ciencias Biomédicas
Coordinador
Santos del Riego, Sergio Eduardo
E-mail
sergio.santos.delriego@udc.es
Lecturers
Montoto Marqués, Antonio
Rodríguez Sotillo, Antonio
Santos del Riego, Sergio Eduardo
E-mail
antonio.montoto@udc.es
antonio.rodriguez.sotillo@udc.es
sergio.santos.delriego@udc.es
Web
General description Esta materia pretende o desenvolvemento de competencias que permitan ao alumnado comprender e aplicar os coñecementos relacionados coa Rehabilitación médica no adulto con discapacidade física.
Contingency plan 1. Modificacións nos contidos:

- Non se realizarán cambios.

- A docencia da materia durante o curso 2020-2021 realizarase de maneira híbrida (presencial+no presencial), según pandemia da covid e outros considerandos (aula axeitada ou asuntos institucionais e académicos do cada profesor).


2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen
- Actividades iniciais
- Sesión maxistral
- Estudo de casos
- Proba escrita

*Metodoloxías docentes que se modifican
- Ningunha.
3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado:

Correo electrónico: Diariamente, coa excepción dos fins de semana e festivos. De uso para facer consultas, solicitar encontros virtuais e para resolver dúbidas. Responderánse exclusivamente en horario de mañá dos días laborais.

Moodle: Segundo a necesidade do alumnado. Responderase exclusivamente en horario matutino de días laborais. Dispoñe de foros.

Titorías según calendario oficial: Presencial o Teams a criterio do profesor, según contexto.

Baixo ningún concepto responderase consultas a través de redes sociais (facebook, messenguer, etc...).

O chat só será de uso para os representantes da clase dunha maneira moi restrinxida con responsable da materia.4. Modificacións na avaliación

PRIMEIRA E SEGUNDA OPORTUNIDADE, PLAN A, De primeira elección (10 puntos, mínimo para aprobar cinco puntos): O examen escrito presencial, según procedemento establecido na guía GADU poderá adiantarse para a totalidade e co acordo do alumnado, ao criterio do profesorado, nos meses previos na data máis axeitada segundo o contexto sanitario e social da pandemia. O adianto anularía a opción de examinarse na data oficial establecida en calendario oficial para xaneiro/febreiro.

PRIMEIRA E SEGUNDA OPORTUNIDADE PLAN B, Só, en caso de novo estado de alarma e confinamento (10 puntos, mínimo para aprobar, 5 puntos).
Realizaríase, preferentemente:
- Examen escrito grabado Teams. De no ser factible técnicamente a proba previamente mencionada, alternativas: no seu momento Oral Teams, e/ou ben Traballos e/ou ben cuestionarios test, a criterio do profesorado.

Escrito Teams grabado:
Coas novas tecnoloxías que implantaranse desde o Servizo Informático (49 cámaras/pantalla) e outras melloras.

Oral Teams:
Preguntas curtas durante aprox. 10-15 minutos/estudante en convocatoria coa relación de alumnado previamente organizada. Evaluarase a cada alumno/a de maneira individualizada (de un en un). De ser necesario en varias sesións, preferentemente de tarde, en horarios que determine a FCS. Grabarase o audio-vídeo do examen de cada alumno/a.

Traballos: A determinar polo profesorado de cada materia.

Cuestionarios test.

REVISIÓN: Presencial ou Oral Teams en data e hora a determinar.

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Non se realizarán cambios. Dispoñen de todos os materiais de traballo da maneira dixitalizada en Moodle ubicados por cada un dos integrantes do profesorado da materia.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A3 Sintetizar y aplicar el conocimiento relevante de ciencias biológicas, médicas, humanas, psicológicas, sociales, tecnológicas y ocupacionales, junto con las teorías de ocupación y participación.
B2 Resolver problemas de forma efectiva.
B5 Trabajar de forma colaborativa.
B6 Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
B7 Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
B8 Capacidad de análisis y de síntesis.
B9 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
B10 Conocimientos básicos de la profesión.
B11 Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar.
B12 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio.
B14 Habilidades interpersonales.
B29 Trabajo en equipo.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Work appearances of occupational and half interest-environmental from the Attention of the Adult with Physical Disability from the knowledge of the general perspective and integral of the Medical Rehabilitation in contexts interdisciplinares. A3
B2
B6
B8
B9
B11
B12
B14
B29
C4
Improve the skills and attitudes of the student of Occupational Therapy like person and like professional purchasing the generic competitions assigned. A3
B5
B6
B7
B8
B10
B11
B29
C4
Know notable appearances of the medical Rehabilitation and the Integral Attention of the Adult with Physical Disability like general foundation and interdisciplinar previous to the study from the occupational perspective and of the surroundings. A3
B10
B11
B12
B29
C4
Develop like person, as professional and like citizen for the exercise of an open citizenship, literate, critical, committed, democratic and solidaria, able to analyse the reality, diagnose problems, formulate and implant solutions based in the knowledge and oriented to the very common, respecting the Human Rights and cuidar the sustainability of the half-environment. A3
B11
B29
C4

Contents
Topic Sub-topic
PROF. SERGIO SANTOS DEL RIEGO

Subject 1.- REUMATOLOGIC REHABILITATION. - Basic and general foundations of Medical Rehabilitation Reumatológica of interest for the occupational therapist:
- Rheumatisms of soft parts.
- Rheumatisms degenerativos: basic Approach.
- Rheumatisms inflamatorios: basic Approach.
- Therapeutic integral interdisciplinar.

Subject 2.- TRAUMATOLOGY. BURNS. - General and main concepts fractures of upper member, column and inferior member.
- Synthesis of the therapeutic traumatology integral and interdisciplinar.
- Burns.
-Injuries of muscles, tendons and periferic nerves

Subject 3.- FONIATRÍA AND LOGOPEDIA.
- Foniatría And Logopeda. Performances and Pathologies.
- Other appearances.
Subject 4.- HIERARCHICAL LEVELS OF OPERATION OF THE BRAIN. METHODS NEUROMOTRICES OF NEUROMUSCULAR FACILITATION PROPIOCEPTIVE. - Hierarchical levels of operation of the brain.
- Synthesis of the Methods neuromotrices of neuromuscular facilitation propiceptive in the adult with physical disability.

Subject 4.- SENSORIAL PATOLOGY. MEDICAL VISION. - Visual disability of the adult.
- Auditory disability of the adult.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROF. ANTONIO MONTOTO MARQUÉS
Subject 6.- REHABILITATION IN PEOPLE WITH CEREBRAL DAMAGE: basic and general Foundations of Medical Rehabilitation Integral of interest for the occupational therapist. 6.1.-ACCIDENT CEREBROVASCULAR (ACV).
- Appearances epidemiológicos.
- Types of ACV and clinical Profiles.
- Clinical: deficits neurológicos.
- Diagnostic.
- Treatment rehabilitador: prognosis of functional recovery. Assessment of the deficits (scales). Contribution of the Rehabilitation in the acute phase. Aims of the Rehabilitation motora. Technicians of reeducation.

6.2.- TRAUMATIC BRAIN INJURY (TCE).
- Definition.
- Epidemiology.
- Focal injuries. Damage axonal diffuse.
- Measured of results in the TCE.
- Levels of answer in the TCE grave.
- Types of deficits.
- Boarding of the cognitive deficits and conductuales.
- Strategies of the Rehabilitation in the acute phase
- Strategies of the Rehabilitation in the phase subagudaSubject 7.- AGNOSIAS. - General considerations on the sensory systems.
- Concept of agnosia.
- Types of agnosias: visual, auditory, look-space, others.


Subject 8.- APRAXIAS - Concept.
- Types of apraxia: motoras, constructive, of the course, buco-facial, between others.
- Evaluation standardised.

Subject 9.- APHASIAS. - Concept.
- Types of aphasia.
- Difference with other disorders.
- Assessment.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROF. ANTONIO RODRÍGUEZ SOTILLO.
Subject 10.- REHABILITATION IN PEOPLE WITH MEDULLARY INJURY. 9.1.- INTRODUCTION TO THE MEDULLARY INJURY:
- Definition
- anatomical and functional Memory
- historical Antecedents
- Epidemiology of the injury medula of cause medica and traumatic
- Pathophysiology of the medullary injury
- anthropological Appearances of the medullary injury in Galicia and in the world

9.2.- NOMENCLATURE:
- Level Neurológico
- Classification ASIA
- clinical Syndromes
- functional Levels according to ASIA Classification
- Objective of the treatment. Provision in people with medullary injury
- Patocronia Of the treatment of Rehabilitation.
- Prognosis of the medullary injury.

9.3.- MEDULLARY INJURY. ACUTE PHASE.
- I diagnose and frequent errors.
- Studies radiológicos.
- Clinical consequences and treatment.
- Treatment of the osseous injury. Provision in people with Medullary Injury
- Medullary salvation.

9.4.- COMPLICATIONS OF THE ACUTE MEDULLARY INJURY And CHRONIC.
- Consequences of the medullary injury.
- Complications acute phase.
- Consequences of the chronic medullary injury.

9.5.- INTEGRAL TREATMENT OF THE MEDULLARY INJURY, COSTS And PREVENTION.Subject 11.- DISORDERS DO MOVEMENT, THE BALANCE AND THE COURSE. ILLNESSES DESMIELINIZANTES. - Parkinson.
- Esclerosis Multiple.
- Others.
Subject 12.- ATAXIAS. ILLNESSES OF FIRST AND SECOND NEURON. MYOPATHIES. - Ataxias.
- Lateral sclerosis Amiotrófica (ELA).
- Neuropatías.
- Myopathies.
- Others

Subject 13.- POLITICAL OF MANAGEMENT IN REHABILITATION. PROVISIONS. - Introduction to the management in Rehabilitation. Areas of clinical management.
- Catalogue of provision SERGAS.
- Catalogue provision for people with medullary injury.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A3 B6 B7 B10 B11 B12 B29 C4 62 32.5 94.5
Case study B2 B5 B8 B9 B14 14 0 14
Introductory activities B6 C4 2 0 2
 
Personalized attention 2 0 2
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech The masterclass is also known eat "Conference", "Method expositivo" or "Lesson magistral". This last modality is used to reserve to a special type of lesson given by a professor in special occasions, with a content that supposes an original preparation and based in the almost exclusive use of the word like road of transmission of the information to the audience.

Case study Teaching-learning method in which students are presented with a specific set of real-life circumstances and a problem (‘case’) which they must attempt to understand, assess and solve as a group through a process of discussion. Students should be able to analyse a series of facts relating to a particular area of knowledge or activity, and arrive at a rational conclusion via a process of discussion within small work groups.
Introductory activities Activities that carry out before initiating any process of education-learning to end to know the competitions, interests and/or motivations that possesses the alumnado for the attainment of the aims that want to reach , linked to a formative program. With her it pretends obtain notable information that allow to articulate the teaching to favour effective and significant learnings, that split of the previous knowledges of the alumnado.

It allows to purchase the competitions of start and adaptation of this asignatura.

Personalized attention
Methodologies
Case study
Description
The personalised attention will do , as a whole, by means of tutorías personalised direct and virtual, individual and grupales.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Case study B2 B5 B8 B9 B14 Only examination gives session maxistral and estudo of cases by oportunidade. To matter compórtase, avalíase and revísase like an everything. To suspend, do not save cualificacións parciais of "parts of examination".
0
Guest lecture / keynote speech A3 B6 B7 B10 B11 B12 B29 C4 Only examination gives session maxistral and estudo of cases by oportunidade. To matter compórtase, avalíase and revísase like an everything. To suspend, do not save cualificacións parciais of "parts of examination".


100
 
Assessment comments

ECOLOGICAL OBSERVATIONS:

To help to achieve some sustainable immediate surroundings and fulfil the strategic aim of the Plan Green Campus FCS, the documentary works that realise in this matter:
the.- Mostly they will request in virtual format and computer support.
b.- To realise in paper:
- they will not use plastic.
- They will realise impressions to double expensive.
- It will employ paper recycled.
- It will avoid the realisation of drafts. 


QUALIFICATION OF THE MATTER REHABILITATION OF THE ADULT WITH PHYSICAL DISABILITY OF THE DEGREE IN THERAPY IN OCCUPATIONAL THERAPY:

The responsible professor if it reserves to possibility to realise some change in the evaluation, review or other appearances that will be notified to the students in advance.

An alone and only integrated examination by opportunity, with the following distribution of punctuations:

A. The Prof. Sergio Santos will evaluate on 4 points (40%).
B. The Prof. Antonio Rodríguez Sotillo will evaluate on 3 points (30%).
C. The Prof. Antonio Montoto Marqués will evaluate on 3 points (30%).

The final qualification of the theoretical examination (sessions magistrales and study of cases), and therefore of the subject, will be the addition of A+B+C. Only it will review a qualification: the final qualification, with the presence together, if posible fact, with the subject teaching It will need an equal or greater qualification to 5 points to approve the subject. If the total sum was inferior to 5 points, the final qualification of the matter will be of suspense/to. 

 INFORMATION ON THE FINAL QUALIFICATION:

- In relation with the announcement/course, will realise only a final examination/opportunity: one at the earliest opportunity and another in the second opportunity (July) to preserve the equity in the deal with the students. The dates of exams will be establish according to the offical calendar approved by the Committee Faculty.
- The matter comports , evaluates and reviews how one everything. To suspend, don´t save partial qualifications of "parts of examination".

Sources of information
Basic
• Miranda Mayordomo JL. Rehabilitación Médica. Aula Médica: Madrid; 2004 • Manual SERMEF de Rehabilitación y Medicina Física, 2005. • Rincón Herrera E, Sánchez-Ortiz Muñoz M, Ramos Santos R. Terapia Ocupacional: intervención en distintas patologías. Alcalá la Real (Jaén): Formación Alcalá 2007. • Grieve J, Gnanasekaran L. Neuropsicología para terapeutas ocupacionales: cognición en el desempeño ocupacional. Madrid: Panamericana 2009. • Frontera, WR.; Gans, BM.; Walsh, NE.; Robinson, LR. De Lisa´s Physical Medicine and Rehabilitation: Principles and Practice. Lippincott Williams & Wilkins: Filadelfia, 2010. • Crepeau EB. Willard & Spackman, Terapia Ocupacional. Buenos Aires: Médica Panamericana 2011. • Polonio B, Romero D. Terapia Ocupacional aplicada al daño cerebral adquirido. Ed Médica Panamericana 2010
Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.