Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Dereito da Seguridade Social II Código 660G01022
Titulación
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Coruña)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Terceiro Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento
Coordinación
Vázquez Forno, Jesús
Correo electrónico
jesus.vazquez@udc.es
Profesorado
Vázquez Forno, Jesús
Correo electrónico
jesus.vazquez@udc.es
Web http://www.erlac.es
Descrición xeral O estudante xa coñece a estructura do sistema de protección social, o seu financiamento, as normas xerais e as prestacións de carácter universal, polo que verá con detalle as prestacións que otorga o réxime xeral e os reximes especiais. A orde en que de estudan as prestacións é na forma en que apareceren na Lei Xeral de Seguridade Social.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos.

Os contidos non se modifican en caso de brote de pandemia.

2. Metodoloxías

A) Metodoloxías docentes que se manteñen


B) Metodoloxías docentes que se modifican


- Sesión Maxistral. Pasa a ser por video-conferencia
- Seminario. Pasa a ser por video-conferencia
- Traballo Tutelado. Pasa a ser por video-conferencia
- Proba obxetiva. Realizarase través da plataforma Moodle.

3. Mecanismos de atención personalizada ó alumnado

Os mecanismos de atención personalizada sufren as seguintes modificacións

Realizaránse por video-conferencia (individual o colectiva):

- Explicación dos temas incluidos na materia
- Resolución de dúbidas na aplicación práctica dos conceptos.
- Seguimiento dos traballos tutelados.
- Seguimiento da exposición dos traballos.
- Seguimiento da resolución de probas, exercicios, e cuestións

4. Modificacións na avaliación

A avaliación manténse a prevista inicialmente

5. Modificacións na bibliografía ou webgrafía.

Ningunha. O contido da ensinanza será independiente dos brotes da pandemia ou do formato das metodoloxíasA plataforma de video-conferencia utilizada será Microsoft Teams

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Marco normativo regulador das relacións laborais.
A2 Marco normativo regulador da Seguridade Social e da protección social complementaria.
A3 Saúde laboral e prevención de riscos laborais.
A5 Políticas sociolaborais.
A7 Auditoría Sociolaboral.
A13 Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas.
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral.
A15 Dirixir grupos de persoas.
A16 Asesorar e/ou xestionar en materia de emprego e contratación laboral.
A17 Asesoramento e xestión en materia de Seguridade Social, Asistencia Social e protección social complementaria.
A20 Realizar funcións de representación e negociación en diferentes ámbitos das relacións laborais.
A25 Aplicar as distintas técnicas de avaliación e auditoría sociolaboral.
A27 Asesoramento a organizacións sindicais e empresariais, e aos seus afiliados.
A30 Representación técnica no ámbito administrativo e procesual e defensa ante os tribunais.
A31 Aplicar os coñecementos á práctica.
A32 Comprender a relación entre procesos sociais e a dinámica das relacións laborais.
B1 Resolución de problemas.
B2 Capacidade de análise e síntese.
B3 Capacidade de organización e planificación.
B4 Capacidade de xestión da información.
B5 Toma de decisións.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Habilidades nas relacións interpersoais.
B8 Razoamento crítico.
B9 Traballo en equipos.
B10 Recoñecemento á diversidade e á multiculturalidade.
B11 Traballo en ámbitos internacionais.
B12 Motivación para a calidade.
B13 Adaptación a novas situacións.
B14 Aprendizaxe autónomo.
B15 Creatividade.
B16 Liderado.
B17 Sensibilidade cara a temas medioambientais.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Marco normativo regulador das relacións laborais A1
Marco normativo regulador da Seguridade Social e da protección social complementaria. A2
Saúde laboral e prevención de riscos laborais. A3
Políticas sociolaborais. A5
Auditoría Sociolaboral. A7
Transmitir e comunicarse por escrito e oralmente usando a terminoloxía e as técnicas adecuadas. A13
Seleccionar e xestionar información e documentación laboral. A14
Dirixir grupos de persoas. A15
Asesorar e/ou xestionar en materia de emprego e contratación laboral. A16
Asesoramento e xestión en materia de Seguridade Social, Asistencia Social e protección social complementaria. A17
Realizar funcións de representación e negociación en diferentes ámbitos das relacións laborais A20
Aplicar as distintas técnicas de avaliación e auditoría sociolaboral. A25
Asesoramento a organizacións sindicais e empresariais, e aos seus afiliados. A27
Representación técnica no ámbito administrativo e procesual e defensa ante os tribunais A30
Aplicar os coñecementos á práctica. A31
Comprender a relación entre procesos sociais e a dinámica das relacións laborais. A32
Resolución de problemas. B1
Capacidade de análise e síntese. B2
Capacidade de organización e planificación. B3
Capacidade de xestión da información. B4
Toma de decisións. B5
Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional. B6
Habilidades nas relacións interpersoais. B7
Razoamento crítico. B8
Traballo en equipos. B9
Recoñecemento á diversidade e á multiculturalidade. B10
Traballo en ámbitos internacionais. B11
Motivación para a calidade. B12
Adaptación a novas situacións. B13
Aprendizaxe autónomo. B14
Creatividade. B15
Liderado. B16
Sensibilidade cara a temas medioambientais. B17
Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma. C1
Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro. C2
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida. C3
Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común. C4
Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras C5
Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. C6
Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida. C7
Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade. C8

Contidos
Temas Subtemas
Tema 1. O Subsido de Incapacidade Temporal (IT) e o dereito a asistencia sanitaria. 2.1. Concepto e requisitos.
2.2. Prestacións Económicas
2.3. Dinámica da Prestación. Pago do Subsidio
2.4. O dereito a asistencia sanitaria.
Tema 2.Subsidios: Maternidade, paternidade e otras situacións relacionadas 2.1.Subsidios de Maternidade, Paternidade e outros
2.2 Requisitos de alta e carencia.
2.3. .Prestacións económicas.
2.4. Dinámica do dereito á prestación
2.5. Xestión e pago.
Tema 3. Incapacidade Permanente 3.1. Concepto e graos.
3.2. Requisitos.
3.3. O procedemiento de declaración da incapacidade a a súa revisión.
Tema 4. Xubilación 4.1. Concepto. Requisto de alta.
4.2. Requisito de idade
4.3. Requisito de carencia
4.4. Cálculo da pensión.
4.5. Dinámica da prestación
4.6. A residual pensión do SOVI.
Tema 5.- As prestacións non contributivas de xubilación e invalidez.
Outras prestacións non contributivas.
5.1. A prestación non contributiva de invalilez. Requisitos e cálculo da prestación.
5.2.- A prestación non contributiva de xubilación. Requisitos e cálculo da prestación.
5.3.- Outras prestacións.
Tema 6. Morte e supervivencia 6.1. A continxencia de morte e supervivencia. Pluralidade de suxeitos.
6.2. Requisitos referidos ao suxeito causante.
6.3 Requisitos referidos aos beneficiarios.
6.4. Prestacións
TEMA 7.- As prestacións familiares por fillo a cargo. 7.1 Asignación económica:
7.2. Dinámica do dereito á asignación económica. Incompatibilidades.
7.3. Prestación non económica: Concepto e beneficiarios. Xestión destas prestacións
Tema 8. As prestacións de Desemprego. 8.1. A protección do desemprego de nivel contributivo e asistencial
8.2. Dinámica do dereito as prestacións do desemprego
8.3. Capitalización da prestación de desemprego.
8.4. As diferentes modalidades do subsidio de desemprego.
8.5. A Renta Activa de Inserción.
Tema 9: A Renta Básica Universal 9.1.- A Renta Básica Universal: concepto.
9.2.- Dinámia do dereito á prestación

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A7 A16 A17 A20 A32 B8 B10 B11 B12 B13 B14 B17 C1 C2 C6 C7 C8 22 45 67
Seminario A25 A27 A30 A31 22 36 58
Traballos tutelados A1 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 B14 B15 B16 C3 3 6 9
Proba obxectiva A13 A14 A15 B1 B5 B6 C4 C5 3 12 15
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audiencia.
Seminario Parte práctica dos contidos expostos a todo o grupo na sesión magistral, con apoio fundamental no uso de Internet. É unha clase tipo "seminario" por cada clase tipo "sesión maxistral".

O alumno deberá resolver os tres exercicios prácticos que se lle propoñen durante o curso
Traballos tutelados Consistirá na realización dun traballo proposto polo docente de carácter colectivo e deberá ser presentado e defendido ao finalizar o curso en formato TFG /máximo 15 folios)
Proba obxectiva Proba escrita utilizada para a avaliación da aprendizaxe, cuxo trazo distintivo é a posibilidade de determinar se as respostas dadas son ou non correctas. Constitúe un instrumento de medida, elaborado rigorosamente, que permite avaliar coñecementos, capacidades, destrezas, rendemento, aptitudes, actitudes, intelixencia, etc. É de aplicación tanto para a avaliación diagnóstica, formativa como sumativa.

A Proba obxectiva pode combinar distintos tipos de preguntas: preguntas de resposta múltiple, de ordenación, de resposta breve, de discriminación, de completar e/ou de asociación. Tamén se pode construír con un só tipo dalgunha destas preguntas.

A proba obxectiva consistirá nun exame tipo test de resposta múltiple (20 preguntas) varias preguntas teóricas de tipo curto e unha longa e a resolución de un ou varios casos prácticos propostos polo profesor. O test a as preguntas teóricas poden ser escritas ou orais.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
A asignatura supon unha aprendizaxe acumulativa sistemática e integradora de carácter teórico práctico, que requiere dda exposición xeral, a asimilación progresiva de conceptos expostos na sesión maxistral, con discusión asimiladora de tales coñecementos o casuismo e a resolución de supostos reais.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A7 A16 A17 A20 A32 B8 B10 B11 B12 B13 B14 B17 C1 C2 C6 C7 C8 Valoración obsectiva da asistencia e participación activa dos estudantes nas sesións a través de diferentes ferramentas propostas polo profesor. Será necesario superar a proba obxectiva para sumar esta puntuación. 10
Proba obxectiva A13 A14 A15 B1 B5 B6 C4 C5 Proba escrita sobre o temario da asignatura que valorará unha parte teórica e outra de resolución de supostos prácticos. 40
Seminario A25 A27 A30 A31 Resolución dos diferentes casos prácticos propostos polo docente. Será necesario superar a proba obxectiva (alomenos obter una puntuación dun 5 sobre 10) para poder sumar esta puntuación. 30
Traballos tutelados A1 B1 B2 B3 B4 B7 B8 B9 B14 B15 B16 C3 Resolución dos diferentes casos prácticos propostos polo docente. Será necesario superar a proba obxectiva (alomenos obter una puntuación dun 5 sobre 10) para poder sumar esta puntuación. 20
 
Observacións avaliación
Será imprescindible obter o 50% da cualificación correspondente a cada un dos apartados para avaliar para que se sumen as diferentes metodoloxías a fin de obter a nota media final. De non conseguir o mínimo esixido nalgunha das metodoloxías, o alumno non superará a materia. Igualmente a proba obxectiva ou exame consta de duas partes (teórica con preguntas tipo test, preguntas cortas e tema a desenvolver) e práctica. Será preciso superar co 50% da nota para poder avaliar o exame

Como alternativa, aqueles alumnos que non poidan facer un normal seguimento da materia, poderán optar por examinarse do 100% do seu cualificación por medio dunha proba obxectiva final. De non conseguir o 50% do total da nota nesa proba, a avaliación constará suspensa na convocatoria ordinaria e poderá volver examinarse na oportunidade de Xullo, onde a metodoloxía de avaliación será unha única proba obxectiva por valor do 100% da cualificación, versando tanto sobre contidos teóricos como prácticos do programa.

Todos os alumnos farán constar de forma visible na súa ficha de alumno se optan por AVALIACIÓN CONTINUA ou EXAME FINAL. De non constar expresamente, ou non entregar a ficha nos quince días posteriores ao comezo do curso académico, entenderase que optan polo EXAME FINAL. A elección é definitiva e irreversible para a convocatoria en curso.

As adaptacións curriculares para estudantes con discapacidade ou con necesidades educativas específicas serán pautadas pola Comisión de docencia do centro, previo informe do PAT


Fontes de información
Bibliografía básica WWW.seg-social.es (). .
MARÍA A. PÉREZ ALONSO (Última Edicion). CUESTIONES PRÁCTICAS EN DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TIRANT LO BLANCH
JOSE F. BLASCO LAHOZ (Última Edicion). CURSO DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TIRANT LO BLANCH
BLASCO LAHOZ,J;LOPEZ GANDÍA,J.;MOMPARLER CARRASCO M. (ultima edición). Curso de Seguridad Social. Tirant lo Blanch. Valencia
MARTINEZ GIRÓN, J.;ARUFE VARELA, A.;CARRIL VÁZQUEZ, X.M. (ultima edicioin). Derecho de la Seguridad Social. Coruña. Netbiblo
REMEDIOS ROQUETA BUJ (Ultima edición). DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TIRANT LO BLANCH
ALONSO OLEA, M; TORTUERO PLAZA J. (última edición). Instituciones de la Seguridad Social. Madrid Civitas
ALARCON CARACUEL, M.R. (última edición). La Seguridad Social en España. Aranzadi. Madrid
MARÍA A. PÉREZ ALONSO (Última Edicion). VADEMECUM DE DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TIRANT LO BLANCH
É moi importante dispoñer da lexislación actualizada de Seguridade Social que se pode atopar na web da Seguridade Social ou nun código que ofrece as actualizacións durane todo o curso na súa páxina web (Civitas, Aranzai, Tecnos, Tirant lo Blanch, Colex, calquera delas é válida). >Non obstante o profesor da asignatura publicará en moodle diferentes recursos de información para a preparación da asignatura: diapositivas, indicacións bibliográficas complementarias, artículos doctrinais, lexislación e xurisprudencia.
Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Teoría das Relacións Laborais/660G01010
Dereito do Traballo I/660G01011
Dereito do Traballo II/660G01012
Dereito da Seguridade Social I/660G01021

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Dereito Administrativo/660G01028

Materias que continúan o temario
Dereito Laboral Comunitario e Institucións da Unión Europea/660G01035
Procedemento Administrativo Laboral e Sancionador/660G01041

Observacións

A lexislación de Seguridade Social é moi cambiante, polo que o estudante debe estar ao correcte destes cambios e naturalmente a avaliación da asignatura farae dacordo coa normativa legal vixente en cada momento(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías