Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Habilidades y Técnicas de Comunicación Empresarial Código 660G01038
Titulación
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Coruña)
Descriptores Ciclo Periodo Curso Tipo Créditos
Grado 1º cuatrimestre
Tercero Optativa 6
Idioma
Castellano
Gallego
Modalidad docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Psicoloxía
Coordinador/a
Sánchez Pombo, Ernesto
Correo electrónico
ernesto.sanchez.pombo@col.udc.es
Profesorado
Sánchez Pombo, Ernesto
Correo electrónico
ernesto.sanchez.pombo@col.udc.es
Web
Descripción general Introducir os alumnos nas técnicas básicas de comunicación considerada ésta como unha habilidade transversal que lles permitirá maximizar a expresión do resto das aprendizaxes do grao.
Plan de contingencia 1. Modificacións nos contidos

2. Metodoloxías
*Metodoloxías docentes que se manteñen

*Metodoloxías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado

4. Modificacións na avaliación

*Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía

Competencias del título
Código Competencias del título
A8 Psicología del Trabajo y Técnicas de negociación.
A13 Transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando la terminología y las técnicas adecuadas.
A14 Seleccionar y gestionar información y documentación laboral.
A15 Dirigir grupos de personas.
A31 Aplicar los conocimientos a la práctica.
B2 Capacidad de análisis y síntesis.
B3 Capacidad de organización y planificación.
B4 Capacidad de gestión de la información.
B7 Habilidades en las relaciones interpersonales.
B8 Razonamiento crítico.
B9 Trabajo en equipos.
B12 Motivación para la calidad.
B13 Adaptación a nuevas situaciones.
B14 Aprendizaje autónomo.
B15 Creatividad.
B16 Liderazgo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje Competencias del título
A8
A13
A14
A15
A31
B2
B3
B4
B7
B8
B9
B12
B13
B14
B15
B16
C1
C3
C4
C6
C7

Contenidos
Tema Subtema
1-COMUNICAR ¿Por qué, para qué, desde cando? 1.1 Quen somos os que aquí estamos. ¿Sabémolo?. Definición de comunicación
1.2.Formas de comunicación
1.3. Un apunte histórico
1.4. A comunicación como impulsor do progreso
1.5. A comunicación chega a empresa
1.6. Un exempleo de comunicación empresarial complexa. La Voz de Galicia
1.7. Comunicación 3.0. O Futuro xa está aquí (internet, redes sociais...)
2-COMUNICAR. ¿Cómo, a quén (empatía, autoritas, curiosidade e respeto)? 2.1. Técnicas de comunicación transversais e xerárquicas
2.2. Dirección de persoas
2.3. Técnicas de negociación e resolución de conflitos. Relacións empresa / comité de empresa
2.4. Falar en pública, esa asignatura pendente
2.5 Os segredos do liderado
2.6 A empatía, a creatividade e a intelixencia emocional
2.8 Coworking
2.9 A xestión do tempo
2.10. Como motivar
2.11 A comunicación externa da empresa
2.12. O impacto e a sorpresa como estratexias eficaces de comunicación. O día que soubemos que Hedi Lamar axudou a inventar o wifi
3- PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN. 3.1. Como transmitir de xeito eficaz unha mensaxe
3.2. Técnicas de comunicación oral e escrita
3.3. Cómo utilizar os novos media (e os vellos)
3.4. A comunicación política como exemplo singular de comunicación empresarial
3.5 Os polemistas e os filibusteros. Duas técnicas de comunicación extremas
3.6 Os gabinetes de comunicación das empresas
3.7 Marca
3.8 Responsabilidade social corporativa
3.9 Relacións institucionais e lobbys
3.10 Mecenazgo
3.11 Comunicación de crisis
4-TALLERES DE COMUNICACIÓN 4.1. Leccións maxistrais de expertos en comunicación
4.2 Exposicións e defensa en clase de casos prácticas por parte dos estudantes
4.3 Traballo en grupo

Planificación
Metodologías / pruebas Competéncias Horas presenciales Horas no presenciales / trabajo autónomo Horas totales
Sesión magistral 15 20 35
Estudio de casos 9 20 29
Trabajos tutelados 4 20 24
Mesa redonda 4 20 24
Salida de campo 2 0 2
Portafolio del alumno 1 4 5
Prueba mixta 2 25 27
 
Atención personalizada 4 0 4
 
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías Descripción
Sesión magistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
A clase maxistral é tamén coñecida como “conferencia”, “método expositivo” ou “lección maxistral”. Esta última modalidade sóese reservar a un tipo especial de lección impartida por un profesor en ocasións especiais, cun contido que supón unha elaboración orixinal e baseada no uso case exclusivo da palabra como vía de transmisión da información á audienci
Estudio de casos Metodoloxía onde o suxeito se enfronta ante a descrición dunha situación específica que suscita un problema que ten que ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo
Trabajos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.
Este sistema de ensino baséase en dous elementos básicos: a aprendizaxe independente dos estudantes e o seguimento desa aprendizaxe polo profesor-titor.
Mesa redonda Técnica de dinámica de grupos na que os membros dun grupo discuten de forma libre, informal e espontánea sobre un tema, aínda que poden estar coordinados por un moderador.
Salida de campo Intervención inherente aos procesos de ensino-aprendizaxe baseada na exposición verbal a través da que o alumnado e profesorado interactúan dun modo ordenado, propoñendo cuestións, facendo aclaracións e expoñendo temas, traballos, conceptos, feitos ou principios de forma dinámica.
Portafolio del alumno Recopilación ordeada dos resumes, casos prácticos e material que se imparta na asignatura e todalas fontes de información que se empregaron nas clases
Prueba mixta Consistirá nunha proba obxectiva de carácter escrito que será de pregunta resposta que se completará cunha proba de carácter oral

Atención personalizada
Metodologías
Trabajos tutelados
Descripción
O profesor realizará un asesoramento e seguemento do alumnado para a correcta realización dos traballos tutelados, así como as pautas para unha boa presentación


Evaluación
Metodologías Competéncias Descripción Calificación
Portafolio del alumno Recopilación ordeada dos resumes, casos prácticos e material que se imparta na asignatura e todalas fontes de información que se empregaron nas clases 10
Trabajos tutelados Referido a realización dun traballo acorde ca asignatura, previamente consensuado ca profesora 20
Sesión magistral Exposición dos coñecementos necesarios para asimilar a asignatura e realizar os traballos, así como a exposición oral
10
Estudio de casos Metodoloxía onde a persoa ten que abordar a descripción duhna situación específica que suscita un problema que debe ser valorado e resolto por un grupo de persoas a través dun proceso de discusión. 20
Prueba mixta Consistirá nunha proba obxectiva de carácter escrito que será de pregunta resposta que se completará cunha proba de carácter oral 40
 
Observaciones evaluación

Fuentes de información
Básica

Berckhan Bárbara. (2005). El arte de hablar en público. Cómo ganar respeto con serenidad. RBA. Integral

Bou i Bauza, G. (2005). Comunicación persuasiva para directivos, directores y dirigentes.. Madrid. Pirámide

Campo Vidal, M. (2008). ¿Por qué los españoles comunicamos tan mal?. Barcelona. Plaza Janés.

Castanyer, O. (2001) Por qué no logro ser asetivo. Bilbao. Rd. Descleé de Brouwer

Cskszentmihalyi (1997). Fluir. Una psicología de la felicidad . Kairós 

Covey, S. (1997). Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente. Paidós Ibérica

Ekman P. (2010) Cómo detectar mentiras. Barcelona. Ed. Paidós

Fabregat, Antonio (2017). Convence y vencerás. Alienta Editores

Farache, Leo. (2019) El arte de comunicar. Editorial Almuzara

Goleman, D (1996). La inteligencia emocional. Kairós

Gilbert  D. y Rozé, Y. (1992) 52 ejercicios para la formación. Madrid. Ed. Conorg

Martín Ovejero. (2019). Tú habla que yo te leo. Las claves de la comunicación no verbal.

Seligman.M.(2011) La vida que florece. Madrid. Ediciones. B

Salas, C. (2010). Las once verdades de la Comunicación. LID E. Empresarial 2000

Saló, N. (2005). Aprender a comunicarse en las organizaciones.. Barcelona. Paidós

Sanz González, M.A. y González Lobo, Mª A. (2005). Identidad corporativa. Claves de la comunicación empresarial.. ESIC.

Serrano, Sebastiá. (2003). El relago de la comunicación. Editoria Anagrama

Studer, Jürg. Oratoria. (1996) El arte de hablar, disertar, convencer. Editorial El Drac.

Vallejo-Nágera, J.A. (2010) Aprender a hablar en público hoy. Ed. Planeta

Vázquez, S (2012) La felicidad en el trabajo y en la vida. Ed. Actualia

VV.AA.. (1991) Cómo hablar en público. Ediciones Deusto

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

Complementária


Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios


(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso de elaboración de guías