Identifying Data 2020/21
Subject (*) Income Tax System and Company Taxation Code 660G01043
Study programme
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos (Coruña)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Graduate 1st four-month period
Third Optional 6
Language
Teaching method Hybrid
Prerequisites
Department
Coordinador
Escourido Calvo, Manuel
E-mail
manuel.escourido@udc.es
Lecturers
Escourido Calvo, Manuel
E-mail
manuel.escourido@udc.es
Web http://www.erlac.es
General description
704/5000
O principal obxectivo da materia é proporcionar ao alumno o coñecemento básico do sistema fiscal español que lles permita afrontar o problema tributario da actividade empresarial. O tema comeza cos conceptos básicos de tributación, a estrutura tributaria do sistema tributario español e o seu especial impacto na actividade empresarial. Nunha segunda parte da materia, impartiranse os principais impostos que afectan a actividade empresarial en España (Actividades económicas en IRPF, Imposto sobre sociedades e IVE), tanto desde o punto de vista do Dereito Tributario como aplicados a mediante a resolución de diferentes supostos prácticos.
Contingency plan 1. Modificacións nos CONTIDOS: NON:

2. Modificacións na METODOLOXÍA.

CLASES MAXISTRAIS: online en plataforma Google Meet (mesmo horario) ou na que sinale a Direción.
PRESENTACIÓNS ORAIS: online en plataforma Google Meet ou na que sinale a Direción.
TEST OPCION MULTIPLE: online en platafoma UDC Moodle.
TITORÍAS: online en plataforma Google Meet (mesmo horario) ou na que sinale a Direción.
Estudante as solicitará de forma previa, suxerindo 3/4 opcións de día/hora.

3. Modificacións na AVALIACIÓN.

ASISTENCIA: A asistencia (10%) que se terá en conta é a realizada entre o dia 1 do curso e o último día de clase presencial. No se terá en conta a asistencia online.

Outros cambios poderían ter lugar, se a UDC así o indica.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Marco normativo regulador das relacións laborais.
A4 Dirección e xestión de recursos humanos.
A10 Organización e dirección de empresas.
A14 Seleccionar e xestionar información e documentación laboral.
A16 Asesorar e/ou xestionar en materia de emprego e contratación laboral.
A18 Interpretar datos e indicadores socioeconómicos.
A19 Identificar as fontes de información económica e o seu contido.
A20 Realizar funcións de representación e negociación en diferentes ámbitos das relacións laborais.
A23 Participar na elaboración e deseño de estratexias organizativas, desenvolvendo a estratexia de recursos humanos da organización.
A24 Aplicar técnicas e tomar decisións en materia de xestión de recursos humanos (política retributiva, de selección...).
A27 Asesoramento a organizacións sindicais e empresariais, e aos seus afiliados.
A30 Representación técnica no ámbito administrativo e procesual e defensa ante os tribunais.
A31 Aplicar os coñecementos á práctica.
A34 Interrelacionar as distintas disciplinas que configuran as relacións laborais.
A35 Análise crítico das decisións emanadas dos axentes que participan nas relacións laborais.
B1 Resolución de problemas.
B2 Capacidade de análise e síntese.
B3 Capacidade de organización e planificación.
B4 Capacidade de xestión da información.
B5 Toma de decisións.
B6 Comportarse con ética e responsabilidade social como cidadán e como profesional.
B7 Habilidades nas relacións interpersoais.
B8 Razoamento crítico.
B9 Traballo en equipos.
B13 Adaptación a novas situacións.
B14 Aprendizaxe autónomo.
B16 Liderado.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C2 Dominar a expresión e a comprensión de forma oral e escrita dun idioma estranxeiro.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Dirección e xestión de persoas. Capacidade para a dirección e a xestión de departamentos laborais de organizacións. A4
A14
A16
A18
A19
A24
A27
A31
A34
A35
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B14
B16
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Capacidade de representación técnica eámbito administrativo y procesal e defensa ante os tribunais en materia economica administrativa. Toma de decisións. Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse. A1
A4
A10
A14
A16
A18
A19
A20
A23
A24
A27
A30
A31
A34
A35
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B14
C1
C3
C4
C5
C6
Traballo en equipos de caracter multidisciplinar; capacidade para colaborar desde o departamento laboral da organización co departamento económico-financiero-tributario para o deseño de estratexias a varios prazos. A1
A4
A10
A14
A16
A24
A27
A30
A31
A34
A35
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B9
B13
B16
C1
C3
C4
C5
C6
C7
Selecionar y xestionar información e documentación laboral. Asesoramento a organizacións sindicais, empresariais e do cuarto sector, así como a afiliados/membros. Aplicar os coñecementos á práctica e á realización dunha análise crítica de situacións y decisións a tomar polos diferentes axentes económicos no marco das RRLL. Capacidade de análise e síntese. A1
A4
A10
A14
A27
A31
A34
A35
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C3
C4
C5
C6
C7

Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. LEI XERAL TRIBUTARIA (LXT) I. 1.1. Concepto e clases de ingresos públicos.
1.2. Imposto: concepto, elementos e clasificación.
TEMA 2. LEI XERAL TRIBUTARIA (LXT) II. 2.1. Introducción ao sistema tributario español.
2.2. Tributos Estatais, Autonómicos e Locais.
TEMA 3. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS (IRPF) I.
3.1. Aspectos xerais do imposto.
3.2. Definición, valoración e tributación dos diferentes tipos de renda.
3.3. Os réximes de determinación do rendemento neto.
3.4. Aspectos persoais do IRPF.

TEMA 4. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PERSOAS FISICAS (IRPF) II 4.1. Cálculo, liquidación e presentación.
TEMA 5. IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO (IVE).
5.1. Concepto e ámbito de aplicación.
5.2. Feito impoñible: entrega de bens e prestación de servizos.
5.3. Operacions non suxeitas e exentas.
5.4. Determinación da base impoñible: IVE soportado e IVE repercutido.
5.5. Tipos impositivos.
5.6. Adquisicións intracomunitarias.
5.7. A cuota., deduccións e devolucións.
TEMA 6. IMPOSTO SOBRE SOCIEDADES. 6.1. Xustificación e estrutura.
6.2. A actividade económica, a contabilidade financeira e a relación co Imposto de Sociedades.
6.3. Determinación da Base Impoñible.
6.4. Exencións, bonificacións, tipos....
6.5. Cálculo, liquidación e presentación.
ANEXO. Fiscalidade, Empresa e Departamentos de RRHH e RRLL. A. Elementos e procesos de planificación fiscal.
B. Os plans de retribución flexible.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Short answer questions A4 A30 B9 5 15 20
Guest lecture / keynote speech A1 A4 A10 A14 A16 A18 A19 A20 A23 A24 A27 A30 A31 A34 A35 B7 B8 B9 C3 C5 C6 21 24 45
Directed discussion A4 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B9 B13 B16 C1 C2 C4 C7 5 2 7
Objective test A4 A30 B14 2 15 17
Problem solving A4 A30 B9 20 30 50
 
Personalized attention 11 0 11
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Short answer questions Para detectar o grado de comprensión das cuestións desenvolvidas no proceso de aprendizaxe.
Guest lecture / keynote speech Desenvolvemento dos contidos por parte do profesor, con intervencións dos alumnos.
Directed discussion Modalidade formativa orientada á aplicación dos aprendizaxes, combinando diferentes metodoloxías: exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc.
Objective test Proba de coñecemento e aplicación con preguntas de diferentes deseños: desenvolvemento dun tema, resposta múltiple, ordenación, resposta breve, caso práctico, etc.
Problem solving Resolución de cuestións prácticas en aplicación dos cooñecementos teóricos desenvolvidos.

Personalized attention
Methodologies
Guest lecture / keynote speech
Short answer questions
Objective test
Problem solving
Description
Accións orientadas cara a resolución e aclaración das dúbidas, cuestión e prantexamentos do alumnado, en relación coa materia.

As adaptacións curriculares para estudiantes con discapacidade ou con necesidades educativas específicas serán pautadas poa Comisión de Docencia do centro, previo informe do PAT.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Short answer questions A4 A30 B9 Asistencia y participación en clases presenciales. 10
Objective test A4 A30 B14 Proba obxectiva teórico-práctica con preguntas tipo test e de resposta breve. 40
Problem solving A4 A30 B9 Prácticas entregables semanalmente relacionadas coa exposición teórico-práctica do docente. 50
 
Assessment comments

Para superar a asignatura é necesario acadar un mínimo de 50 puntos.

Como alternativa, aquel alumnado que non poida facer un normal seguemento da asignatura, por ter recoñecida a Dispensa de Docencia, poderá optar por examinarse nunha proba obxectiva durante os periodos de avaliación oficialmente establecidos; o valor de dita proba supón o 100% da calificación. De non acadar o 50% do total da calificación en dita proba, a materia constará como suspensa na convocatoria ordinaria e o alumnado poderá voltar a examinarse na segunda oportunidade (normalmente Xullo), donde a metodoloxía de evaliación será unha proba obxectiva por valor do 100% da calificación, versando sobre os contidos tanto teóricos como prácticos do programa da materia.

Todo o alumnado deberá explicitar ao profesor mediante mail, ou a través das fichas de estudiante (en caso de que se requiran) se teñen solicitado a dispensa e se esta se lles foi concedida, debendo consignar se a súa avaliación é continua ou mediante proba obxectiva final (DISPENSA).

O ALUMNADO NON PODE SER AVALIADO POR AVALIACIÓN CONTINUA E SIMULTÁNEAMENTE POR PROBA OBXECTIVA FINAL (DISPENSA)


Sources of information
Basic (). .

* Gabinete juridico CEF (2018). Fiscalidad de las personas jurídicas. CEF

* Albi Ibáñez, E (2010). Sistema Fiscal Español, Tomos I y II . Ariel

* Varios (2019). Todo Sociedades. CISS

* Martinez Lopez, Rodado Ruiz, Delgado Rodriguez (2018). Introducción a la fiscalidad de la empresa. Ed. Universitaria R. Areces

* AGENCIA TRIBUTARIA ESPAÑOLA. www.agenciatributaria.es

  - Manuales prácticos de IRPF, IS e IVA

  - Ley General Tributaria. A bibliografía anterior, así como outra complementaria, atópase dispoñible na BIBLIOTECA VIRTUAL DO CENTRO á cal se pode acceder coas claves propias no link: http://www.erlac.es/es/estudiantes-acceso/ ou ben é de libre disposición, sobre todo na web da Axencia Tributaria Española

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Business and Economics/660G01007
Accounting /660G01026

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Accounting /660G01026
Administrative Law /660G01028

Subjects that continue the syllabus
Introduction to Law/660G01001

Other comments
Es importante la asistencia a clase dado el proceso continuo de evaluación. Por otro lado, la asistencia, la participación y la aportación serán evaluadas.


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.