Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Xestión dos custos do proyecto Código 670471105
Titulación
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Plan 2017)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 3.5
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Empresa
Coordinación
Nieto Uria Ribeiro De Almeida, Arturo J.
Correo electrónico
a.nietouria@udc.es
Profesorado
Nieto Uria Ribeiro De Almeida, Arturo J.
Correo electrónico
a.nietouria@udc.es
Web http://www.mdip.es
Descrición xeral Titulación Master Interuniversitario en Dirección Integrada de Proyectos
Módulo Común
Materia Gestión de los Costes del Proyecto
Código 471105
Carácter (Formación básica, obligatoria, optativa) Formación Obligatoria
Curso Primero
Cuatrimestre (especificar 1º/2º) 1º
Profesor/es que imparte/n la materia Arturo Nieto de Almeida; Prof. Invitados
Profesor/a coordinador/a Arturo Nieto de Almeida
Plan de continxencia

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en tódolos ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.
A12 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión do custo do proxecto
A21 Capacidade para gestionar a obtención do resultado acorde aos criterios de prazo, custo e calidade, e do cliente
A22 Hábitos de excelencia y compromiso ético en el ejercicio profesional del Project Manager.
B1 Capacidade de análise e de síntese.
B2 Capacidade de Organización e Planificación
B4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante.
B5 Capacidade de utilización e xestión da información
B6 Capacidade para actuar con velocidade e sentido de urxencia para concretar resultados con altos niveis de calidade e rendemento a fin de atender as necesidades do cliente.
B7 Capacidade de enfocar os esforzos en xerar valor para o cliente, buscando a súa satisfacción e a súa fidelización.
B8 Capacidade de comunicación e motivación
B9 Capacidade para a resolución de problemas
B10 Capacidade para a toma de decisións
B11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar
B12 Capacidade para traballar nun contexto internacional
B16 CB10 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B18 CB7 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B19 CB8 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complejidad de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B20 CB9 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüedades
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
• Definir las Actividades integrantes de un proyecto • Secuenciar las Actividades que forman parte de un proyecto • Estimar los Recursos materiales, humanos, técnicos y financieros para las Actividades • Estimar los Costes de las Actividades • Preparar el Presupuesto del Proyecto • Desarrollar el Cronograma de ingresos y pagos del Proyecto • Establecer sistemas de Control de Costes del Proyecto. AP1
AP12
AP21
AP22
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP12
BP16
BP18
BP19
BP20
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8

Contidos
Temas Subtemas
Tema II. La preparación del Presupuesto de Costes
Tema II. La preparación del Presupuesto de Costes
Tema III. La calendarización de pagos
Tema III. La calendarización de pagos
Tema IV. El control de los Costes del proyecto Tema IV. El control de los Costes del proyecto
Tema I. El plan del proyecto. Estimación de Costes.

Tema I. El plan del proyecto. Estimación de Costes.


Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 B2 B4 B5 B6 B7 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 10 15
Presentación oral A1 A12 B1 B8 B11 B12 B20 C1 5 10 15
Solución de problemas A1 A12 A21 A22 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B16 B18 B19 C1 C3 C4 C5 C6 C8 10 30 40
Proba mixta A1 A12 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C1 C3 C6 1 5 6
Solución de problemas A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C8 2 6 8
 
Atención personalizada 3.5 0 3.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Explicación de los conceptos fundamentales de la Gestión de Costes de Proyectos, interactuando con el alumnado de forma a que adquieran dichos conceptos y sepan aplicarlos en la Dirección Integrada de Proyectos.
Presentación oral Presentación de casos reales, aclarando los puntos más importantes de los mismos, para su solución por parte del alumnado.
Se sigue un método de explicación general y posterior ronda de cuestiones aclaratorias a las dudas planteadas por el alumnado.
Solución de problemas Resolución de casos prácticos.
Proba mixta Prueba de preguntas cortas o tipo test, que incluye preguntas conceptuales y de razonamiento para la resolución de problemas.
Solución de problemas Resolución de casos prácticos

Atención personalizada
Metodoloxías
Solución de problemas
Solución de problemas
Descrición
Durante la realización de los casos prácticos se atenderá durante la clase las dudas de los alumnos y en el trabajo a realizar por el alumno fuera de horario de clases, mediante tutorías personalizadas a solicitud de los alumnos (ver horario tutorías del Profesor), bien mediante correo elctrónico o video conferencia tipo skype.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 C1 C3 C4 C5 C6 C8 Solucionar casos prácticos basados en la realidad. Se realizan en grupo y se tiene en cuenta la correcta resolución del mismo y la correcta aplicación de los conceptos explicados.
se tiene en cuenta el resultado cuantitativo y el razonamiento seguido para llegar a los resultados obtenidos.
70
Proba mixta A1 A12 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B9 B10 C1 C3 C6 Responder acertadamente al examen de preguntas cortas y/o tipo test.
Se considerará superada dicha prueba si se acierta más del 50% de las preguntas.
20
Solución de problemas A1 A12 A21 A22 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B16 B18 B19 C1 C3 C4 C5 C6 C8 Responder acertadamente a cuestiones prácticas mediante razonamiento y aplicación del cuerpo conceptual de la materia, en las pruebas prácticas 10
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica Quentin W. Fleming and Joel M. Koppelman ( 2010). Earned Value Project Management - Fourth Edition. Project Management Institute. ISBN: 9781935589082
García García, O. y Serrano Gómez, V (2009). El ciclo de vida del proyecto. Del proyecto al producto. A Coruña. Master Oficial Interuniversitario en dirección integrada de proyectos
Sanjurjo, E. (). El puzzle del director del proyecto. Coruña: Master Oficial Interuniversitario en dirección integrada de proyectos
Nokes, S., Greenwood, A., Major, I. & Goodman, M. (2007). La guía definitiva de la gestión de proyectos. La vía rápida de todo ejecutivo para cumplir a tiempo y dentro del presupuesto. Madrid: Prentice Hall.
Project Management Institute (2013). PMBOK Guide Fifth Edition. Pennsylvania: PMI
Kerzner, H. (2008). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. Malden: John Wiley & Sons
Paul C. Dinsmore y Jeannette Cabanis-Brewin (). The AMA Handbook of Project Management. ISBN: 0814415423 / 0-8144-1542-3

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías