Identifying Data 2021/22
Subject (*) Procedures Manuals: Monitoring and Oversight Code 670471111
Study programme
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree Yearly
First Optional 3
Language
Spanish
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Dereito Privado
Empresa
Coordinador
Nieto Uria Ribeiro De Almeida, Arturo J.
E-mail
a.nietouria@udc.es
Lecturers
Nieto Uria Ribeiro De Almeida, Arturo J.
Raposo Arceo, Juan Jesus
E-mail
a.nietouria@udc.es
juan.raposo.arceo@udc.es
Web http://www.mdip.es
General description
Contingency plan A presencialidade física desta materia no caso de rebrote do coronavirus COVID?19 será substituída por presencialidade virtual na que tanto o profesor como o alumnado non teñen que asistir fisicamente á aula. Para iso, utilizaranse
as ferramentas facilitadas polas Universidades e atenderase ao que se aprobe nas correspondentes Resolucións Reitorais.


1. Modificacións nos contidos
Non procede.

2. Metodoloxías
Metodoloxías docentes que se manteñen
Mantéñense todas as metodoloxías docentes mediante o uso das capacidades informáticas e tecnolóxicas da Universidade.

3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado
O alumnado realizará titorías persoais ou grupais mediante as ferramentas informáticas prporcionadas pola Universidade, previa solicitude ao profesor mediante correo-e.
4. Modificacions na avaliación
Anularase a proba mixta procedendo a ter os traballos un peso do 100% na avaliación.

Observacións de avaliación:

5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non corresponde.


Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en tódolos ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.
A2 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Edificación e Desenvolvemento Territorial na especialidade de Edificación e Desenvolvemento Territorial
A19 Capacidade para a redacción do proxecto así como para a súa comunicación de forma convincente, clara, concisa e sen ambigüedades
A21 Capacidade para gestionar a obtención do resultado acorde aos criterios de prazo, custo e calidade, e do cliente
A22 Hábitos de excelencia y compromiso ético en el ejercicio profesional del Project Manager.
B1 Capacidade de análise e de síntese.
B2 Capacidade de Organización e Planificación
B4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante.
B5 Capacidade de utilización e xestión da información
B6 Capacidade para actuar con velocidade e sentido de urxencia para concretar resultados con altos niveis de calidade e rendemento a fin de atender as necesidades do cliente.
B7 Capacidade de enfocar os esforzos en xerar valor para o cliente, buscando a súa satisfacción e a súa fidelización.
B8 Capacidade de comunicación e motivación
B9 Capacidade para a resolución de problemas
B10 Capacidade para a toma de decisións
B11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar
B13 Capacidade de liderado, diálogo e negociación
B14 Desenvolver o compromiso e motivación para o aseguramiento da calidade na dirección de proxectos.
B15 Asumir a importancia fundamental da seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente na planificación, dirección e xestión de proxectos.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
AJ1
AJ2
AJ19
AJ21
AJ22
BJ1
BJ2
BJ4
BJ5
BJ6
BJ7
BJ8
BJ9
BJ10
BJ11
BJ13
BJ14
BJ15
CJ1
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8

Contents
Topic Sub-topic
LIMITACIONES A LAS POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS EN LA LEGISLACION SECTORIAL.
I. INTRODUCCIÓN.

II. CÓDIGO CIVIL: LOS DERECHOS REALES LIMITADOS. CONCEPTO Y CLASES. LAS SERVIDUMBRES. CONCEPTO Y CLASES. RÉGIMEN JURÍDICO: SVD. DE AGUAS, PASO, MEDIANERIA, LUCES Y VISTAS, CUBIERTAS Y TEJADOS, PLANTACIONES.

III. LIMITACIONES SECTORIALES.

3. 1.- AGRICULTURA.

3.2.- AGUAS.

3.3.- CARRETERAS.
3.3.1. Estatal.
3.3.2. Autonómica.

3.4.- COSTAS.

3.5.- DEFENSA NACIONAL.

3.6.- ENERGÍA ELÉCTRICA.

3.7.- FERROCARRILES.

3.8.- MINAS.

3.9.- MONTES.
3.9.1. Estatal.
3.9.2. Autonómica.
3.9.2.1. Forestal.
3.9.2.2. Incendios.
3.9.2.3. Montes vecinales en mano común.

3.10.- PATRIMONIO NATURAL.

3.11.- PATRIMONIO HISTÓRICO.

3.12.- TELECOMUNICACIONES.

3.15.- ENERGÍA.

IV. URBANISMO.

4.1. NORMATIVA ESTATAL.

4.2. NORMATIVA AUTONÓMICA.O Proceso de Peche do Proxecto A documentación do Proxecto e as suas actualizacions
Transferencia do producto, servizo e o resultado final
Informe Final
Actualizacions ós activos dos procesos da organización

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A1 A2 A19 A21 A22 B1 B2 B4 B5 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 10 18 28
Mixed objective/subjective test A1 A2 B1 B4 B5 B6 B9 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 0 1
Supervised projects A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 9 36 45
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech Explicación dos temas legais que afectan os procesos de seguimento e control dos proxectos de edificación e desenvolvemento territorial
Concretamente na MODALIDADE PRESENCIAL consiste en clases teóricas para a presentación dos contidos da asignatura; así como, a discusión de temas de interese actual relacionados coa materia e/ou a realización de pequenos exercicios/probas de coñecemento teórico/prácticos ...
Na MODALIDADE ON-LINE trátase de diverso material teórico/práctico sobre os contidos da asignatura a disposición dos alumnos para a súa lectura; así como, a discusión de temas de interese actual relacionados coa materia mediante foros/debates on-line e/ou a realización de pequenos exercicios/probas de coñecemento teórico/prácticos, ...
Mixed objective/subjective test Exame que inclue preguntas tipo test ou de exposicion de un tema en concreto do temario
Na modalidade Presencial trátase dun breve test de coñecementos da materia impartida.
Na modalidade En liña realizaranse traballos e breves cuestionarios para axudar ao alumno á comprensión da materia impartida e a adquisición das competencias da asignatura.
Supervised projects Aplicación a casos prácticos dos coñecementos desenvolvidos nas sesións maxistrais por parte dos alumnos mediante a realización de traballos en grupo

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Os alumnos serán atendidos polos docentes durante o desenrolo dos traballos tutelados, tanto en clase como en tutorias individuais a solicitude dos alumnos
A presencialidad física desta materia no caso de rebrote do coronavirus COVID-19 será substituída por presencialidad virtual na que tanto o profesor como o alumnado non teñen que asistir físicamente a aula. Para iso, utilizaranse as ferramentas facilitadas polas Universidades e atenderase ao que se aprobe nas correspondentes Resolucións Rectorales

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Mixed objective/subjective test A1 A2 B1 B4 B5 B6 B9 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Proba que inclue preguntas tipo test ou de exposicion de un tema en concreto do temario 20
Supervised projects A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Avaliación polos docentes dos traballos tutelados. 80
 
Assessment comments

Asistencia
e participación obligatoria que se valorará tendo en conta a
involucración do alumnado nas sesións presenciales (modalidade
presencial) ou a participación activa e razoada nos foros/debates,
tarefas colaborativas, tutorías virtuales, ... (modalidade a distancia).


Sources of information
Basic PMI (2016). PMBOK 6ª EDICIÓN. PMI

Análisis de la normativa objeto de exposición:Código Civil, y normativa sectorial y urbanística. Dicha normativa será facilitada al alumnado, junto con un texto escrito que contendrá las lineas directices de la exposición realizada por el poresor.

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.