Datos Identificativos 2022/23
Asignatura (*) Seguimento e control. Manuais de proced. Código 670471111
Titulación
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Plan 2017)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Optativa 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Dereito Privado
Empresa
Coordinación
Nieto Uria Ribeiro De Almeida, Arturo J.
Correo electrónico
a.nietouria@udc.es
Profesorado
Nieto Uria Ribeiro De Almeida, Arturo J.
Raposo Arceo, Juan Jesus
Correo electrónico
a.nietouria@udc.es
juan.raposo.arceo@udc.es
Web http://www.mdip.es
Descrición xeral

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en tódolos ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.
A2 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Edificación e Desenvolvemento Territorial na especialidade de Edificación e Desenvolvemento Territorial
A19 Capacidade para a redacción do proxecto así como para a súa comunicación de forma convincente, clara, concisa e sen ambigüedades
A21 Capacidade para gestionar a obtención do resultado acorde aos criterios de prazo, custo e calidade, e do cliente
A22 Hábitos de excelencia y compromiso ético en el ejercicio profesional del Project Manager.
B1 Capacidade de análise e de síntese.
B2 Capacidade de Organización e Planificación
B4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante.
B5 Capacidade de utilización e xestión da información
B6 Capacidade para actuar con velocidade e sentido de urxencia para concretar resultados con altos niveis de calidade e rendemento a fin de atender as necesidades do cliente.
B7 Capacidade de enfocar os esforzos en xerar valor para o cliente, buscando a súa satisfacción e a súa fidelización.
B8 Capacidade de comunicación e motivación
B9 Capacidade para a resolución de problemas
B10 Capacidade para a toma de decisións
B11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar
B13 Capacidade de liderado, diálogo e negociación
B14 Desenvolver o compromiso e motivación para o aseguramiento da calidade na dirección de proxectos.
B15 Asumir a importancia fundamental da seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente na planificación, dirección e xestión de proxectos.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
AP1
AP2
AP19
AP21
AP22
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP14
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8

Contidos
Temas Subtemas
LIMITACIONES A LAS POSIBILIDADES CONSTRUCTIVAS EN LA LEGISLACION SECTORIAL.
I. INTRODUCCIÓN.

II. CÓDIGO CIVIL: LOS DERECHOS REALES LIMITADOS. CONCEPTO Y CLASES. LAS SERVIDUMBRES. CONCEPTO Y CLASES. RÉGIMEN JURÍDICO: SVD. DE AGUAS, PASO, MEDIANERIA, LUCES Y VISTAS, CUBIERTAS Y TEJADOS, PLANTACIONES.

III. LIMITACIONES SECTORIALES.

3. 1.- AGRICULTURA.

3.2.- AGUAS.

3.3.- CARRETERAS.
3.3.1. Estatal.
3.3.2. Autonómica.

3.4.- COSTAS.

3.5.- DEFENSA NACIONAL.

3.6.- ENERGÍA ELÉCTRICA.

3.7.- FERROCARRILES.

3.8.- MINAS.

3.9.- MONTES.
3.9.1. Estatal.
3.9.2. Autonómica.
3.9.2.1. Forestal.
3.9.2.2. Incendios.
3.9.2.3. Montes vecinales en mano común.

3.10.- PATRIMONIO NATURAL.

3.11.- PATRIMONIO HISTÓRICO.

3.12.- TELECOMUNICACIONES.

3.15.- ENERGÍA.

IV. URBANISMO.

4.1. NORMATIVA ESTATAL.

4.2. NORMATIVA AUTONÓMICA.O Proceso de Peche do Proxecto A documentación do Proxecto e as suas actualizacions
Transferencia do producto, servizo e o resultado final
Informe Final
Actualizacions ós activos dos procesos da organización

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A19 A21 A22 B1 B2 B4 B5 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 10 18 28
Proba mixta A1 A2 B1 B4 B5 B6 B9 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 1 0 1
Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 9 36 45
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Explicación dos temas legais que afectan os procesos de seguimento e control dos proxectos de edificación e desenvolvemento territorial
Clases teóricas para a presentación dos contidos da asignatura; así como, a discusión de temas de interese actual relacionados coa materia e/ou a realización de pequenos exercicios/probas de coñecemento teórico/prácticos ...
Facilitarase diverso material teórico/práctico sobre os contidos da asignatura a disposición dos alumnos para a súa lectura; así como, a discusión de temas de interese actual relacionados coa materia mediante foros/debates on-line e/ou a realización de pequenos exercicios/probas de coñecemento teórico/prácticos, ...
Proba mixta Exame que inclue preguntas tipo test ou de exposicion de un tema en concreto do temario
Na modalidade Presencial trátase dun breve test de coñecementos da materia impartida.
Na modalidade En liña realizaranse traballos e breves cuestionarios para axudar ao alumno á comprensión da materia impartida e a adquisición das competencias da asignatura.
Traballos tutelados Aplicación a casos prácticos dos coñecementos desenvolvidos nas sesións maxistrais por parte dos alumnos mediante a realización de traballos en grupo

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Os alumnos serán atendidos polos docentes durante o desenrolo dos traballos tutelados, tanto en clase como en tutorias individuais a solicitude dos alumnos.
Dado que é o ultimo módulo do master, o resultado da avaliacion dos traballos tutelados será facilitado uns dias antes das datas marcadas para o peche de actas.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 A2 B1 B4 B5 B6 B9 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Proba que inclue preguntas tipo test ou de exposicion de un tema en concreto do temario 20
Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Avaliación polos docentes dos traballos tutelados. 80
 
Observacións avaliación

Asistencia
e participación obligatoria que se valorará tendo en conta a
involucración do alumnado nas sesións presenciales (modalidade
presencial) ou a participación activa e razoada nos foros/debates,
tarefas colaborativas, tutorías virtuales, ... (modalidade a distancia).


Fontes de información
Bibliografía básica PMI (2016). PMBOK 6ª EDICIÓN. PMI
PMI (2021). PMBOK 7ª EDICIÓN.

Análisis de la normativa objeto de exposición:Código Civil, y normativa sectorial y urbanística. Dicha normativa será facilitada al alumnado, junto con un texto escrito que contendrá las lineas directices de la exposición realizada por el poresor.

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías