Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Xestión dos RRHH do proxecto, das comunicacións e da xestión de interesados Código 670471117
Titulación
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Plan 2017)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial Anual
Primeiro Obrigatoria 4
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Educación Física e Deportiva
Empresa
Coordinación
Gambau i Pinasa, Vicente
Correo electrónico
vicente.gambau@udc.es
Profesorado
Barbeito Roibal, Susana Maria
Gambau i Pinasa, Vicente
Teijeiro Álvarez, Mercedes
Correo electrónico
susana.barbeito@udc.es
vicente.gambau@udc.es
mercedes.teijeiro@udc.es
Web
Descrición xeral

Competencias do título
Código Competencias do título
A1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en tódolos ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.
A5 Identificar e comprender a interacción entre os grupos de procesos que se levan a cabo na contorna do Project Manager.
A7 Saber as normas que rexen a dirección integrada dun proxecto
A8 Capacidade de organización e planificación as diferentes fases dun proxecto.
A14 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión dos recursos humanos do proxecto
A15 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión das comunicacións do proxecto
A16 Capacidade de planificar, executar e controlar a xestión dos interesados do proxecto
B1 Capacidade de análise e de síntese.
B2 Capacidade de Organización e Planificación
B4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante.
B5 Capacidade de utilización e xestión da información
B6 Capacidade para actuar con velocidade e sentido de urxencia para concretar resultados con altos niveis de calidade e rendemento a fin de atender as necesidades do cliente.
B7 Capacidade de enfocar os esforzos en xerar valor para o cliente, buscando a súa satisfacción e a súa fidelización.
B8 Capacidade de comunicación e motivación
B9 Capacidade para a resolución de problemas
B10 Capacidade para a toma de decisións
B11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar
B13 Capacidade de liderado, diálogo e negociación
B15 Asumir a importancia fundamental da seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente na planificación, dirección e xestión de proxectos.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Desenvolver habilidades de liderado, relación interpersonal e traballo en equipo AP14
BP11
BP13
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Comprender a estrutura de traballo de equipo como parte fundamental da dirección integrada de proxectos. AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Identificar e definir un proxecto. AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Identificar e definir os procesos dun proxecto. AP1
AP5
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Comprender a estrutura de integración dentro dun proxecto AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Comprender a contorna do proxecto AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Identificar normas e regulaciones da dirección de proxectos. AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Coñecer os fundamentos que sustentan a dirección integrada de proxectos AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e para a aprendizaxe autónoma AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8

Contidos
Temas Subtemas
Xestión dos Recursos Humanos do proxecto
Desenvolver o plan de Recursos Humanos
Adquirir o equipo de proxecto
Desenvolver o equipo do proxecto
Dirixir o equipo do proxecto
Xestión das Comunicacións do proxecto.
A comunicación
Estratexias da comunicación
Xestión das comunicacións do proxecto
Estudio de casos sobre comunicación

Xestión das partes interesadas do proxecto Identificación das Partes Interesadas
Planificación do Involucramento das Partes Interesadas
Xestión do Involucramento das Partes Interesadas
Control do Involucramento das Partes Interesadas

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 A7 A8 A14 A15 A16 B4 B5 B15 C4 C5 C6 C7 C8 10 30 40
Estudo de casos A1 A5 A7 A8 A14 A15 B9 B11 B13 4 20 24
Discusión dirixida A1 A14 A15 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 0 15
Traballos tutelados A5 A7 A8 A14 A15 B9 B11 B13 2 18 20
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Estudo de casos Metodoloxía onde o suxeito se enfronta ante a descrición dunha situación específica que suscita un problema que ten que ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a través dun proceso de discusión. O alumno sitúase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situación real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do coñecemento ou da acción, para chegar a unha decisión razoada a través dun proceso de discusión en pequenos grupos de traballo.
Discusión dirixida Técnica de dinámica de grupos na que os membros dun grupo discuten de forma libre, informal e espontánea sobre un tema, aínda que poden estar coordinados por un moderador.
Traballos tutelados Metodoloxía deseñada para promover a aprendizaxe autónoma dos estudantes, baixo a tutela do profesor e en escenarios variados (académicos e profesionais). Está referida prioritariamente ao aprendizaxe do “cómo facer as cousas”. Constitúe unha opción baseada na asunción polos estudantes da responsabilidade pola súa propia aprendizaxe.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
O alumno utilizará as titorías para resolver as dudas que se lle poidan presentar no desenvolvemento dos traballos plantexados

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A1 A5 A7 A8 A14 A15 B9 B11 B13 Ao longo da clase expositiva iranse plantexando pola parte dos docentes diferentes casos prácticos que se desenvolverán de forma individual ou en grupo. 30
Traballos tutelados A5 A7 A8 A14 A15 B9 B11 B13 Para rematar o módulo, os alumnos deberán realizar diferentes traballos propostos polos docentes 70
 
Observacións avaliación
1.- MODALIDADE PRESENCIAL

A puntuación dos submódulos é a seguinte: 
 • Xestión dos Recursos Humanos 40 % 
 • Xestión das comunicacións e partes interesadas 60 % 
1.1.-Modelo de avaliación continua: 
 • Xestión dos Recursos Humanos: Controlarase a asistencia a clase e a participación activa nos debates e o estudo que se susciten. Aquelas persoas que falten a clase non terán a puntuación dos casos prácticos realizados na mesma. Igualmente suscitarase aos alumnos a necesidade de realizar un traballo como proba liberatoria do módulo. 
 • Xestión das comunicacións: 
  • Participación (Asistencia presencial ou compensada) ás tres sesión 
  • Traballo de aula: estudo de casos e actividades realizadas na clase. (35%)
  • Opcional: 
   • Presentación dos exercicios corrixidos coas conclusións de cada caso seguindo o procedemento de presentación do traballo (10%) 
   • Valoración da materia,do profesor e da aprendizaxe do alumno de forma argumentada e constructiva(15%). 

 • Compensación faltas de asistencias: Xestión das comunicacións: Nos casos que se produza ausencia a calquera sesión interactiva presencial, ademais da presentación completa do dossier de exercicios deberá realizarse as seguintes actividades adicionais que deberán entregarse no prazo dun mes trala finalización da última sesión da materia: 
  • 1 falta de asistencia: Deseño dunha proba obxectiva de avaliación de 10 preguntas seguindo as pautas dispoñibles na plataforma virtual. 
  • 2 faltas de asistencia: Deseño dunha proba obxectiva de avaliación de 30 preguntas seguindo as pautas dispoñibles na plataforma virtual. 
  • 3 faltas de asistencia: Recensión e defensa sobre unha obras relacionada coa materia seguindo as pautas dispoñibles na plataforma virtual 

 • Procedemento de presentación dos traballos de avaliación: 
  • Xestión de Recursos Humanos: O traballo entregarase por email na data indicada polo profesor en clase. 
  • Xestión das comunicacións e partes interesadas: Se presentarán dixitalmente os exercicios resoltos realizados en clase. 
   • Denominación do arquivo: 
    • Traballo de aula: MDIP1920 A072 Apelidos e nome 
    • Traballos corrixidos(opcional): MDIP1920 A072 Correcciones Apelidos e nome 
    • Avaliación autónoma(opcional): MDIP1920 A072 AutoEval Apelidos e nome 
   • Entrega: Mediante plataforma Moodle UDC 
   • Prazo de entrega: Un mes trala finalización da última sesión da materia. 

1.2.-Modelo Exame final: ·
 • Xestión dos RRHH: (40%) As persoas que non superen os requisitos de calidade dos traballos ou non os presenten, deberán realizar unha proba obxectiva sobre a xestión dos RRHH na convocatoria oficial de exame. A valoración final calcularase de forma ponderada (40%) sempre que o exame superar cun 5 de nota. 
 • Xestión das comunicacións e partes interesadas: (60%) As persoas que non superen os requisitos de calidade dos traballos ou que entreguen fora de prazos contidos da avaliación, deberán realizar unha proba obxectiva sobre a xestión das comunicacións e partes interesadas na convocatoria oficial de exame. 


2.-MODALIDADE NON PRESENCIAL 

Apuntuación dos submódulos é a seguinte: 
 • Xestión dos Recursos Humanos 40 % 
 • Xestión das comunicacións e partes interesadas 60 % 

2.1.-Modelo de avaliación continua: 

a) Preparación, entrega e/ou exposición correcta do traballo final que reflicta o dominio da materia (70%) 
 • Xestión dos Recursos Humanos: Avaliación continua mediante a participación na contorna virtual e/ou a entrega de exercicios / problemas /comprobaciones periódicas (35%) 
 • Xestión das Comunicacións e das Partes Interesadas: 
  • Presentación  de exercicios coas conclusións de cada caso seguindo o procedemento de presentación dos traballos (25%) 
  • Valoración da materia,do profesorado e da aprendizaxe do estudante de forma argumentada e constructiva (10%). 
b) Proba obxectiva: Proba obxectiva para evaluar a comprensión do contido da materia (30%) 2.2. Modelo Exame final: 
 • Xestión dos RRHH: (40%) 
 • Xestión das comunicacións e partes interesadas: (60%)

Fontes de información
Bibliografía básica Aljure, Andrés (2015). El plan estratégico de comunicación: Método y recomendaciones prácticas para su elaboración. Chía: Universidad de la Sabana. UOC
Trentim, Mario Henrique (2015). Gestión de los Interesados como Clientes (Spanish Edition). Pennsylvania (EEUU): Project Management Institut
Luna Arocas, Roberto (2018). Gestión del talento: de los recursos humanos a la dirección de personas basada en el talento. Madrid: Editorial Pirámide.
Project Management Institut (2017). La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOK). Pennsylvania (EEUU): Project Management Institut
Turner, J. Rodney (coord) (2005). Las personas en la gestión de proyectos. Madrid: Editorial Pirámide.
del Carmen,José y Guevara, Santiago (2014). Modelo PERH: Modelo para la gestión de comunicaciones en proyectos de telecomunicaciones. Barcelona: EAE Business School

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías