Identifying Data 2019/20
Subject (*) Internships Code 670471208
Study programme
Mestrado Universitario en Dirección Integrada de Proxectos (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree Yearly
First Obligatory 6
Language
Spanish
Galician
English
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Educación Física e Deportiva
Empresa
Coordinador
Martinez Carballo, Manuel
E-mail
manuel.martinez.carballo@udc.es
Lecturers
Guillén Solórzano, Eduardo
Martinez Carballo, Manuel
Porta Rodriguez, Manuel
E-mail
eduardo.guillen@udc.es
manuel.martinez.carballo@udc.es
m.porta@udc.es
Web http://http://mdip.es
General description Consulte la guía docente en la pestaña del idioma CASTELLANO.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en tódolos ámbitos de actuación do Director de Proxecto ou Project Manager.
A2 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Edificación e Desenvolvemento Territorial na especialidade de Edificación e Desenvolvemento Territorial
A3 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Lecer e Deporte na especialidade de Lecer e deporte
A4 Saber iniciar, planificar, dirixir, controlar e pechar Proxectos de Sistemas de Información na especialidade de Sistemas de Información
A8 Capacidade de organización e planificación as diferentes fases dun proxecto.
A20 Capacidade para aplicar os coñecementos adquiridos ao campo profesional no que desenvolve a súa actividade o Project Manager.
B1 Capacidade de análise e de síntese.
B2 Capacidade de Organización e Planificación
B4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante.
B5 Capacidade de utilización e xestión da información
B6 Capacidade para actuar con velocidade e sentido de urxencia para concretar resultados con altos niveis de calidade e rendemento a fin de atender as necesidades do cliente.
B7 Capacidade de enfocar os esforzos en xerar valor para o cliente, buscando a súa satisfacción e a súa fidelización.
B8 Capacidade de comunicación e motivación
B9 Capacidade para a resolución de problemas
B10 Capacidade para a toma de decisións
B11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar
B12 Capacidade para traballar nun contexto internacional
B13 Capacidade de liderado, diálogo e negociación
B14 Desenvolver o compromiso e motivación para o aseguramiento da calidade na dirección de proxectos.
B15 Asumir a importancia fundamental da seguridade laboral, accesibilidade, sustentabilidade e medioambiente na planificación, dirección e xestión de proxectos.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
C3 Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.
C4 Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien común.
C5 Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras.
C6 Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
C7 Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida.
C8 Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
As prácticas académicas externas constitúen unha actividade académica de natureza formativa realizada polo alumnado co obxectivo de permitir aplicar e complementar os coñecementos adquiridos na formación académica, favorecendo a adquisición de competencias que o preparen para o exercicio de actividades profesionais, faciliten a súa inserción laboral e fomenten o seu emprendemento. Consisten na realización de prácticas de carácter obrigatorio por medio dun sistema de permanencia regrada nunha empresa, nun organismo ou nunha institución administrativa, económica ou profesional, unha universidade, nun centro de investigación de carácter público ou privado, que fosen convocadas de acordo coas presentes instrucións. Tamén se poderán realizar prácticas externas en dependencias e servizos da propia Universidade da Coruña ou da Universidade de Vigo que non estean destinados á actividade docente ou investigadora. As prácticas deben necesariamente orientarse cara á elaboración dun informe sobre o seguimento da metodoloxía en dirección integrada de proxectos observada no centro de realización; a análise comparativa con metodoloxías de dirección integrada de proxectos, e a concreción de propostas de mellora como conclusión da análise. Dada a natureza formativa das prácticas académicas externas, da súa realización non se derivan, en ningún caso, obrigas propias dunha relación laboral, nin o seu contido poderá dar lugar á substitución da prestación laboral propia dun posto de traballo. AJ1
AJ2
AJ3
AJ4
AJ8
AJ20
BJ1
BJ2
BJ4
BJ5
BJ6
BJ7
BJ8
BJ9
BJ10
BJ11
BJ12
BJ13
BJ14
BJ15
CJ1
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8

Contents
Topic Sub-topic
realizacion de practicas en empresas, desenvolvendo labores ligadas a Proxectos realizacion de practicas en empresas, desenvolvendo labores ligadas a Proxectos

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects A1 A2 A3 A4 A8 A20 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B2 B1 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0 147 147
 
Personalized attention 3 0 3
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects As prácticas deben necesariamente orientarse cara á elaboración dun informe sobre o seguimento da metodoloxía en dirección integrada de proxectos observada no centro de realización; a análise comparativa con metodoloxías de dirección integrada de proxectos, e a concreción de propostas de mellora como conclusión da análise.
1. As prácticas teñen como obxectivo fundamental complementar a formación teórica do alumnado e facilitar a súa inserción no mundo laboral ou investigador.
2. As prácticas permitirán a asimilación por parte do alumnado da realidade institucional, empresarial ou investigadora no ámbito das súas respectivas profesións futuras por medio da consecución, en particular, dos seguintes fins:
a) Formación integral do alumnado ao equilibrar a súa formación teórica e práctica.
b) Adquisición da metodoloxía de traballo adecuada á realidade na que haberá de actuar tras a súa incorporación ao mundo laboral ou investigador.
c) Obtención da experiencia profesional ou investigadora que facilite a inserción laboral do alumnado e mellore a súa empregabilidade.
d) Desenvolvemento da capacidade de decisión e do espírito crítico no ámbito da dirección integrada de proxectos.
e) Preparación do alumnado para o desenvolvemento de actividades colaborativas ou interdisciplinares

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Os alumnos serán tutelados por un Tutor académico que axudará a resolver dudas e cuestións que os alumnos teñan durante o desenrolo das prácticas externas. Igualmente fará un seguimento do alumno xunto ao tutor externo

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A1 A2 A3 A4 A8 A20 B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B2 B1 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 2. As prácticas permitirán a asimilación por parte do alumnado da realidade institucional, empresarial ou investigadora no ámbito das súas respectivas profesións futuras por medio da consecución, en particular, dos seguintes fins:
a) Formación integral do alumnado ao equilibrar a súa formación teórica e práctica.
b) Adquisición da metodoloxía de traballo adecuada á realidade na que haberá de actuar tras a súa incorporación ao mundo laboral ou investigador.
c) Obtención da experiencia profesional ou investigadora que facilite a inserción laboral do alumnado e mellore a súa empregabilidade.
d) Desenvolvemento da capacidade de decisión e do espírito crítico no ámbito da dirección integrada de proxectos.
e) Preparación do alumnado para o desenvolvemento de actividades colaborativas ou interdisciplinares
100
 
Assessment comments
 1. A avaliación das prácticas farase
  a partir dun informe emitido polo titor externo da organización onde se
  realicen, e da memoria de prácticas elaborada polo alumnado que será
  avaliada polo titor universitario.
 2. Para acadar o aprobado a
  valoración de ambos aspectos deberá ter a cualificación de apto.
 3. Na cualificación final o informe
  do titor externo da organización representará o 80% da nota.
 4. A avaliación do titor da
  organización consistirá en contestar un cuestionario remitido ao titor da
  universidade no que se recollen aspectos relacionados co profesional, coa
  puntualidade, coa laboriosidade, coa adaptación ao medio, coas relacións
  humanas, coa motivación etc.
 5. Ao final do período de prácticas,
  cada estudante presentará ao titor universitario unha memoria de prácticas
  (ao redor de 10 páxinas a ordenador, con letra Arial ou Calibri a 11
  puntos e espazo 1,5. non contarán a portada, índice, bibliografía ou
  anexos) no que se describa a práctica realizada e que atenda, entre
  outros, os seguintes puntos:

a)     Portada con
apelidos e nome do/da estudante, o centro de prácticas e os datos do titor do
centro de prácticas.

b)     Índice detallado e
paxinado.

c)     Introdución coa
xustificación das prácticas, o horario e o tempo de permanencia.

d)     Características do
centro, indicando o contexto, o modelo organizativo, a planificación etc.

e)     Desenvolvemento
das prácticas. Deberá realizar unha descrición detallada das actividades e
tarefas realizadas durante a práctica.

f)       Reflexión sobre a
formación recibida.

g)     Bibliografía.

h)     Anexos.

 

 1. Ao final do período de prácticas
  cada estudante presentará ao titor universitario, ademais, un informe de
  avaliación do centro onde realizou as prácticas seguindo o modelo establecido
  pola Universidade.
 2. As prácticas de Máster poderán ser
  obxecto de recoñecemento de créditos por experiencia laboral ou
  profesional nos termos que as normativas establezan e a Coordinación do
  Máster sinale ao comezo do curso académico.

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.