Identifying Data 2022/23
Subject (*) External practices Code 670503023
Study programme
Mestrado Universitario en Tecnoloxías de Edificación Sostible (plan 2012)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 12
Language
Spanish
Galician
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Expresión Gráfica Arquitectónica
Coordinador
E-mail
Lecturers
E-mail
Web http://http://euat.udc.es/es/info/titulaciones/m%C3%A1ster-tes
General description A materia de PE cursase no terceiro cuadrimestre (Q3), que corresponde ao primeiro cuadrimestre do segundo curso. O seu obxetivo é completar a formación do mestrado con estancias nas entidades colaboradoras nas que experimentar o desenvolvemento dla actividad profesional nun marco real
Realizase una actividad dirixida por un Tutor na empresa e outro tutor académico y cun mínimo equivalente a unhas 300 horas de traballo correspondentes a 12 créditos ECTS.
Presentación dunha Memoria final da actividad.

Study programme competencies
Code Study programme competences
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións -e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan- a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
Poseer experiencia real sobre a actividade profesional dentro das empresas no ámbito da edificación que traballen coa sostenibilidade BC2
BC3
BC4
BC5
CC1
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
Practicas de empresa As prácticas realízanse en empresas colaboradoras
O estudante será tutorizado por un titor profesional e outro académico.
O estudante debe entregar informes e unha memoria final.
O titor profesional debe emitir un informe sobre as actividades realizadas.
O titor académico cualificará ao estudante tendo en conta o seguimento realizado, a memoria final e o informe do titor profesional.

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Supervised projects B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 300 0 300
 
Personalized attention 0 0 0
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Supervised projects Prácticas en Empresa que deberán realizarse no terceiro cuadrimestre

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Description
Débese destacar particularmente a importancia do papel do profesor titor, esencial para un axeitado aproveitamento da estancia do estudante, así como para facilitar a relación da Facultade cas empresas colaboradoras.

A realización das prácticas require a asignación dun titor profesional e dun titor académico.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 O estudante informará ao titor académico das tarefas que está a realizar.

Ao rematar a práctica, o estudante entregará un informe donde enumere e explique en detalle as tarefas realizadas, estándares e metodoloxías-, evitando as cuestiones que poidan considerarse confidenciales. A extensión máxima é de aproximadamente 10 páxinas.

O titor profesional entregará un informe avaliando a actividad do estudante, segundo o formulario da UDC.

O titor académico avaliará a práctica e emitirá un informe final:
- Valoración da memoria: 50%
- Seguimento continuado e obxetivable da participación activa por parte do estudante: 50%
100
 
Assessment comments

Sources of information
Basic

Complementary


Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously

Subjects that continue the syllabus

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.