Datos Identificativos 2022/23
Asignatura (*) Prácticas externas Código 670503023
Titulación
Mestrado Universitario en Tecnoloxías de Edificación Sostible (plan 2012)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 12
Idioma
Castelán
Galego
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Expresión Gráfica Arquitectónica
Coordinación
Correo electrónico
Profesorado
Correo electrónico
Web http://http://euat.udc.es/es/info/titulaciones/m%C3%A1ster-tes
Descrición xeral A materia de PE cursase no terceiro cuadrimestre (Q3), que corresponde ao primeiro cuadrimestre do segundo curso. O seu obxetivo é completar a formación do mestrado con estancias nas entidades colaboradoras nas que experimentar o desenvolvemento dla actividad profesional nun marco real
Realizase una actividad dirixida por un Tutor na empresa e outro tutor académico y cun mínimo equivalente a unhas 300 horas de traballo correspondentes a 12 créditos ECTS.
Presentación dunha Memoria final da actividad.

Competencias do título
Código Competencias do título
B2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en ámbitos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións -e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan- a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en boa medida autodirixido ou autónomo.
C1 Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 Valorar criticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Poseer experiencia real sobre a actividade profesional dentro das empresas no ámbito da edificación que traballen coa sostenibilidade BM2
BM3
BM4
BM5
CM1
CM3
CM4
CM5
CM6
CM7
CM8

Contidos
Temas Subtemas
Practicas de empresa As prácticas realízanse en empresas colaboradoras
O estudante será tutorizado por un titor profesional e outro académico.
O estudante debe entregar informes e unha memoria final.
O titor profesional debe emitir un informe sobre as actividades realizadas.
O titor académico cualificará ao estudante tendo en conta o seguimento realizado, a memoria final e o informe do titor profesional.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 300 0 300
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados Prácticas en Empresa que deberán realizarse no terceiro cuadrimestre

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Débese destacar particularmente a importancia do papel do profesor titor, esencial para un axeitado aproveitamento da estancia do estudante, así como para facilitar a relación da Facultade cas empresas colaboradoras.

A realización das prácticas require a asignación dun titor profesional e dun titor académico.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados B2 B3 B4 B5 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 O estudante informará ao titor académico das tarefas que está a realizar.

Ao rematar a práctica, o estudante entregará un informe donde enumere e explique en detalle as tarefas realizadas, estándares e metodoloxías-, evitando as cuestiones que poidan considerarse confidenciales. A extensión máxima é de aproximadamente 10 páxinas.

O titor profesional entregará un informe avaliando a actividad do estudante, segundo o formulario da UDC.

O titor académico avaliará a práctica e emitirá un informe final:
- Valoración da memoria: 50%
- Seguimento continuado e obxetivable da participación activa por parte do estudante: 50%
100
 
Observacións avaliación

Fontes de información
Bibliografía básica

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías