Identifying Data 2020/21
Subject (*) Efficient and innovative building materials Code 670526003
Study programme
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree 1st four-month period
First Obligatory 3
Language
Spanish
Galician
English
Italian
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Coordinador
Fernandez Prado, Ruben
E-mail
ruben.fprado@udc.es
Lecturers
Fernandez Prado, Ruben
Souto Blazquez, Gonzalo
E-mail
ruben.fprado@udc.es
g.souto@udc.es
Web
General description Nos últimos anos tivo lugar un gran desenvolvemento en materiais innovadores e eficientes para a edificación e en concreto o despegamento da nanotecnoloxía afectando a todos os sectores da sociedade, cun gran futuro inmediato en aplicacións en materiais para a construción e cun futuro aínda máis prometedor como liña de investigación en novos materiais.
Todos os países desenvolvidos están a facer un gran esforzo investidor que ha ido crecendo desde finais dos anos 90 ata situarse como os campos con maior investimento. En Europa exponse políticas de I+D grazas ás que xa levan evolucionando materiais que acaban sendo a base de aplicacións que están a rexenerar a industria. En sintonía con estás políticas no Plan Nacional de Investigación
Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica 2008-2011 xa se expón a nanociencia com ou acción estratéxica co fin de mellorar a competitividade da industria española.
Así pois os novos materiais e a Nanotecnoloxía atópanse nos primeiros pasos do seu desenvolvemento abríndose amplos horizontes no desenvolvemento e aplicación de novos materiais que poidan achegar melloras no campo da edificación.
Nesta materia preténdese mostrar unha visión global destes novos materiais con especial incidencia na Nanociencia.
Contingency plan
1. Cambios de contido
Non hai modificacións.
2. Metodoloxías
* Metodoloxías de ensino que se manteñen
Equipos, humor, correo.
* Metodoloxías de ensino que se modifican
cara a cara.
3. Mecanismos de atención personalizada aos estudantes
Os mecanismos mantéñense a distancia.
4. Modificacións na avaliación
Mantense a presentación do traballo da materia e no caso de solicitar un exame o alumno será oral mediante EQUIPOS.
* Observacións de avaliación:
Mantéñense os criterios.
5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía
Non hai modificacións.

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 CE01 Deseñar sistemas construtivos eficientes e sustentables, mediante a aplicación de solucións técnicas e sistemas construtivos tradicionais ou avanzados.
A3 CE03 Coñecer e aplicar as solucións tecnolóxicas necesarias para mellorar o comportamento térmico da envolvente dun edificio.
B1 CB01 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 CB02 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 CB03 Ser capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB04 Saber comunicar conclusións ?e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan? a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB05 Posuír as habilidades de aprendizaxe que permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B7 CG02 Capacidade de organización e planificación.
B12 CG07 Traballo en equipo.
B17 CG12 Adaptación a novas situacións.
B18 CG13 Creatividade.
B22 CG17 Sensibilidade cara a temas ambientais.
B24 CG19 Orientación ao cliente.
B25 CG20 Coñecer os principios básicos do paradigma da sustentabilidade, os seus debates e implicacións ambientais, socioculturais e económicas.
B26 CG21 Entender e coñecer as dinámicas e problemáticas aparecidas co fenómeno da globalización e a súa relación coa sustentabilidade global.
B27 CG22 Coñecer o impacto que o uso da tecnoloxía ten sobre a sociedade que o adopta e os principios básicos para unha tecnoloxía da sustentabilidade.
B28 CG23 Analizar os fluxos materiais e enerxéticos que se dan nun sistema e a súa interrelación co territorio e os recursos que o sostén.
B29 CG24 Coñecer a lexislación vixente e a normativa aplicable en materia de sustentabilidade, eficiencia enerxética e xestión da calidade ambiental no ámbito da edificación.
B30 CG25 Coñecer os principios físicos relacionados cos problemas enerxéticos e de sustentabilidade e saber aplicalos no deseño construtivo.
B31 CG26 Deseñar, planificar, executar e avaliar proxectos tecnolóxicos, científicos ou de xestión nun marco de sustentabilidade.
B32 CG27 Analizar e comparar as prestacións de distintas alternativas tecnolóxicas, e seleccionar as solucións máis adecuadas con criterios de sustentabilidade e eficiencia.
B33 CG28 Xestionar a explotación do edificio, implementando as melloras necesarias para adecuar os parámetros ambientais e enerxéticos.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT07 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT08 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
When finalizing the subject, the student will be able of: Know and choose material and innovative constructive systems with criteria of sustainability and efficiency for the new work and the rehabilitation. AC1
AC3
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC7
BC12
BC17
BC18
BC22
BC24
BC25
BC26
BC27
BC28
BC29
BC30
BC31
BC32
BC33
CC6
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
1. INTRODUCTION Innovative materials: a vision of the evolution and future development.
2. NORMATIVE FRAME Applicability of rule to new materials.
3. MATERIALS EVOLVED 3.1. Structural materials in-situ and prefabricated

3.2. Materials for covers and impermeabilizaciones

3.3. Special glasses

3.4. Products for masonry. Works of factory

3.5. Insulating materials and súper-insulating

3.6. Inner finishings: Pavings, paintings, false ceilings and signposts.

3.7. Materials for installations

3.8. Others

Physical behavior-chemical of the material
technological Properties of the materials. Provision.
Compatibility of the materials and use in innovative constructive systems.
Applications in new work and rehabilitation.
Methods of election of materials and constructive systems with criteria of sustainability and efficiency.
Practical cases and examples of works built.
4. NANOTECNOLOGICAL MATERIALS 4.1 INTRODUCTION To THE NANOTECHNOLOGY
o Introduction, What is the nanotechnology? Sistem Ace for his observation, methods of measurement, microscopes, concepts
o Development of the nanotechnology, projection.
O it Combines ecology and economy.
O Properties of the nanopartículas individual
o Nanocúmulos metallic
o Nanopartículas semiconductoras
o molecular Cumuluses and of noble gases
o Methods of synthesis
o Or tros products in other sectors: micromotores, components miniature, superficial treatments, nanosensores, nanotegidos, others.
O Build nanoestructuras Top-Down and Bottom -Up

4.2 EFFECTS
o effect loto, ? ejem plos.
O Self-cleaning: photocatalysis examples
o Easy-to-clean (ETC):
o Air-purifying
o Anti-fogging
o Fragance capsules
o Therm to the insulation: VIPs (vacuum insulation panels)
o Therm to the insulation aerogel
o Temperature regulation: Phase change materials (PCMs)
o UV protection
o Solar protection
o Fire-proof
o Anti-graffiti
o Anti-reflective
o Antibacterial
o Anti-fingerprint
o Scratchproof and abrasion-resistant

4.3 APPLICATIONS FOR THE CONSTRUCTION
o Nanoestructuras of carbon: Cumuluses of carbon,
Nanotubos of carbon, applications
o bulky Materials nanoestructurados
o Ferromagnetism nanoestructurado
o optical Spectroscopy and vibracional: infrared frequency and
luminescence
o Autoensamblaje and catálisis
o Com organic places and polymers
o biological Materials

Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A3 B1 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B33 C6 C7 C8 9 0 9
Supervised projects A1 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B12 B17 B18 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C6 C7 C8 0 53 53
Collaborative learning A1 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B12 B17 B18 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C6 C7 C8 9 0 9
Oral presentation B4 B7 B12 B17 B18 B32 3 0 3
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech It will realize an exhibition of the contents through audiovisual means.
They will be able to organize conferences in the classroom or the assistance to sessions of notable conferences organized externamente about innovative and efficient materials.
Supervised projects Along the course, the student will develop a work in team that will conclude with a brief oral presentation in front of his mates. The work will consist in the development of a technical proposal of a new product, element or innovative constructive system, advanced and efficient for the edificación. Will be able to carry out two alternative strategies:
- Innovation with new materials, products or constructive elements.
- New application of a material, product or existent element (p. ej: Material of waste or by-product of the industry)

In each work, will study like minimum the following appearances:
- Description, composition and applications of the product / element / constructive system.
- Design of the resultant constructive system. Technical feasibility of the proposal.
- Durability of the proposal.
- Improvements that provides the proposal.
- Assessment of the solution of recycled of the material of waste.
- Sustainability in the industrial production of the product / element / constructive system.

Each team will be able to pose freely any proposal that adjust to the general requirements established. Nevertheless, the professors will orient to the students in relation with the subject that propose, and reserve the right to readjust the subjects with educational ends.

It exists the possibility that a same work was developed jointly in the matters ?Constructive systems advanced? And ?Innovative constructive materials and efficient?. For this, the subject proposed will have to fulfill the requirements established in the educational guides of both matters simultaneously, and will have to be approved by the professors of the matter before his start. In this case, the work will have to have an extension and a level of development in accordance with the time of dedication foreseen in the planning of both matters.
Collaborative learning The system of unroll of the work tutelado will be a combination between the work of house and the follow-up in the classroom by part of the professor.
He work in the classroom treats of a group of procedures of education-learning guided of face-to-face form the supported with technologies of the information and the communications, that base in the organization of the class in small groups in which the alumnado works jointly in the resolution of tasks assigned by the profesorado to optimize his own learning and the one of the others members of the group.
Oral presentation It will realize a presentation of the work tutelado in front of the mates, the professor will boost the participation in the discussion about the subject after the presentation.
It will be compulsory the presentation of an academic work writing, a presentation type power-point and a signpost summary in size To1 on cardboard feather.

Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Guest lecture / keynote speech
Collaborative learning
Oral presentation
Description
The student will be attended in tutorial hours for explanations about the subjects treated in the activities proposed.
The professor will realize a follow-up with attention to groups of work guiding them in the development of the same.

Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A1 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B12 B17 B18 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C6 C7 C8 It will realize in group awarding the same note to all the components of the group. The professors reserve the right to assign different qualifications to each component, when they detect differences in the level of work of each one.
50
Guest lecture / keynote speech A3 B1 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B33 C6 C7 C8 It will be compulsory the assistance at least of 80% of the sessions 20
Oral presentation B4 B7 B12 B17 B18 B32 Professors will value the skills of the students as well as the audiovisual means, models, signposts, samples to real scale, etc. that they use in the same. 30
 
Assessment comments

The subject is proposed with a system of continuous evaluation, for which is important the assistance of the student to the activities proposed. This type of evaluation develops  with the support of the personalized attention of the professor, with special importance of the work developed during the course, that concludes with the oral presentation of the same. This continuous evaluation conforms the first opportunity to surpass the asignatura.

In case that it do not reach  a minimum in the activities proposed will offer  two options to the student that constitute the second opportunity to surpass the asignatura: redo the work arriving to a greater technical depth of the subject treated and his presentation through the platform of teleformación in the dates designated to such effect, or the realization of a final examination.

In case that a team of students develop a same work of conjoint form in the matters "constructive Systems advanced" and "innovative constructive Materials and efficient", in both matters will correspond him the same qualification - in the corresponding parts to the work  and to his oral presentation -.


Sources of information
Basic

1. MONOGRAFIAS

BEYLERIAN, George M. Dent, Andrew. Material connexion: The global resource of new and innovative materials for architects, artists and designers. Londres: Thames & Hudson, 2005. ISBN 0-500-51844-2.

LONCOUR, X; DENEYER, A; BLASCO, M et al. Ventilated double façade: Classification and illustration of façade concepts. Bruselas: Belgian Building Research Institute [BBRI], 2004. ISBN -

OESTERLE, Eberhard; LIEB, Rolf-Dieter; LUTZ, Martin et al. Double skin façades: Integrated planning. Nueva York: Prestel USA, 2001. ISBN 791325043.

PAREDES BENITEZ, Cristina, ed. lit.La Biblia de los materiales de arquitectura. Barcelona: Loft, 2011. ISBN 978-84-9936-766-8.

PARICIO ANSUÁTEGUI, Ignacio; PARDAL MARCH, Cristina. La fachada ventilada y ligera. Barcelona: Bisagra, 2006. ISBN 84-931320-5-5.

POIRAZIS, Harris. Double Skin Façades for Office Buildings: Literature Review. Lund: Lund Institute of Technology, 2004. ISBN 91-85147-02-8.

RITTER, Axel. Smart materials in architecture, interior architecture and design. Basilea: Birkhäuser, 2007. ISBN 978-3-7643-7327-6.

2. TESIS DOCTORALES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

DICKSON, Allan. Modellling double-skin façades. University of Strathclyde, Glasgow, 2004.

GIMÉNEZ MOLINA, Mª Carmen. Alternativas para la mejora de la eficiencia energética de los acristalamientos: los vidrios dinámicos. Tesis Doctoral. Director: Dr. Benito Lauret Aguirregabiria. Universidad Politécnica de Madrid, 2011.

PARDAL MARCH, Cristina. La hoja interior de la fachada ventilada. Análisis, taxonomía y prospectiva. Tesis Doctoral. Director: Dr. Ignacio Paricio Ansuátegui. Universidad Politécnica de Cataluña, 2010.

3. PÁGINAS WEB

AA.VV. BestFaçade Project [en línea]. Disponible en web: http://www.bestfacade.com/

AGIRRE PEÑA, Imanol. Fachadas Arquitectónicas [en línea]. Disponible en web: http://fachadasarquitectonicas.blogspot.com.es/

FERNÁNDEZ SOLLA, Ignacio. Façades Confidential [en línea]. Disponible en web: http://facadesconfidential.blogspot.com.es/

INL. International Iberian Nanotechnology Laboratory [en línea]. Disponible en web: http://inl.int/

INTELLIGLASS SL. IntelliGlass. Ventanas inteligentes para un consumo energético eficiente [en línea]. Disponible en web: http://www.intelliglass.es

PHANTOMS FOUNDATION. Nanospain. Red Española de Nanotecnología [en línea]. Disponible en web: http://www.nanospain.org/

STO AG. Sistema de fachadas ventiladas StoVentec [en línea]. Disponible en web: http://www.sto.es/17729_ES-Fachada-Fachada_ventilada_-_Sistema_StoVentec.htm

CM 124 Titulo Nanoscienceand nanotechnology in engineering/ Vijay K. Varadan...[et al.]

Publicac New Jersey, [etc.]:World Scientific, [2010]

..................

F 78 Autor Poole,Charles P.

Titulo Introducción a la nanotecnología/ Charles P.Poole Jr., Frank J. O wens.

Publicac Barcelona : Reverté, [2007]

..................

CDa-84 Titulo Nanotecnología [Vídeo]

Publicac Barcelona : Áncora Audiovisual, [2009?]

..................

F-F-117 Autor Shelley,Toby.

Titulo Nanotecnología : nuevaspromesas nuevos peligros

Publicac Barcelona : El Viejo Topo, D.L. 2006.

.................

C9-352 Titulo Nanociencia y nanotecnología en España : Un análisis de la situación presente y de las perspectivas de futuro

Publicac Madrid : Fundación Phantom s,[2008]

.................

Q F-159 Autor Berger, Michael.

Titulo Nano-society : pushing theboundaries of technology.

Publicac Cam bridge :RSC Publishing, [2009].

.

.

Webs

e-drexler

http://e-drexler.com /p/04/04/0330drexPubs.htm l

LABO RATO RIO IBERICO INTERNACIONAL DE NANOTECNOLOGÍA

http://inl.int/

NANO SPAIN

http://www.nanospain.org

RED PARA LA APLICACIÓN DE NANOTECNOLOGÍAS EN MATERIALES Y PRODUCTO S PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EL HÁBITAT

http://www.nano-renac.com /

http://www.im cyc.com /revista/1998/febrero/nanfeb98.htm

http://www.nano-renac.com /webgestion/intercam bio/FN_439_ece1649cf93431e7d75b8a8ca16a514d.pdf

http://www.uclm .es/cr/EUPALMADEN/

aaaeupa/boletin_inform ativo/pdf/boletines/7/NANO TECNO LO G%C3%8DA,%20ACTUALIDAD%20Y%20FUTURO .pdf

http://m .m onografias.com /trabajos87/nanotecnologia-aplicaciones-construccion/nanotecnologia-aplicacionesconstruccion.

shtm l

Bibliografía

complementaria

I 123 Autor Serena Domingo, Pedro A.

Titulo La nanotecnología

Publicac Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas : Los Libros de la Catarata , [2010]

003 RO G 1 Autor Rogers, Ben, 1977-

Titulo Nanotechnology : understanding sm all system s / Ben Rogers, Jesse Adam s, Sum ita Pennathur.

Publicac Boca Raton : Taylor & Francis, [2008]

I 127 Autor Menéndez Velázquez, Am ador

Titulo Una revolución en miniatura : nanotecnología al servicio de la hum anidad

Publicac [Valencia] : PUV : Càtedra de Divulgació de la Ciència, 2010

754 EDF 0 Titulo Edificio Media-TIC / Marta Albiñana, Enric Ruiz Geli ... [et al.]

Publicac Barcelona : Actar, [2011]

691/0522 (DCA) Autor Katsnelson, Mikhail I.

Titulo Graphene : carbon in two dimensions

Publicac Cambridge : Cambridge University Press, 2012

I 110 Titulo Introduction to nanoscience and nanotechnology / Gabor L. Hornyak ...[et al.]

Publicac Boca Raton : CRC Press, [2009]

FM 205 Autor Abgrall, Patrick

Titulo Nanofluidics / Patrick Abgrall, Nam -Trung Nguyen

Publicac Norwood : Artech House, [2009]

CD 104 Autor PO SS Nanotecnology Conference (2002. Huntington Beach (CA)

Titulo PO SS Nanotechnology Conference [Recurso electrónico] September 2002, Huntington Beach, CA / sponsored by Air

Force Research Laboratory, Hibris Plastics.

Publicac [S.l.] : [Hybrid Plastics], [2002]

Q F 946 Autor, Kurt W. Kolasinski

Titulo Surface Science. Quimica de las superficies.

Q F 810 Autor, Michel Köhler, Wolfgang Fritzxche

Título Nanotechnology, an introduction to Nanostructuring. Techniques

Complementary

Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Advanced building systems/670526005

Subjects that continue the syllabus
Proxectos de i+d+i:relación investigación empresa/670503002

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.