Datos Identificativos 2019/20
Asignatura (*) Introdución ao TFM : Metodoloxía e planificación da investigación Código 670526004
Titulación
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Mestrado Oficial 1º cuadrimestre
Primeiro Obrigatoria 3
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Enxeñaría Civil
Física e Ciencias da Terra
Coordinación
Hermo Sanchez, Victor Manuel
Correo electrónico
victor.hermo@udc.es
Profesorado
Hermo Sanchez, Victor Manuel
Correo electrónico
victor.hermo@udc.es
Web
Descrición xeral Esta materia obrigatoria oriéntase á adquisición das competencias necesarias para afrontar con éxito a elaboración de traballos académicos de nivel de Máster, o TFM e para o inicio a tarefas de I D i. Suporá para o alumno unha introdución nos métodos e técnicas de investigación, así como de difusión e aplicación de resultados. Ensinarase ao alumno como realizar procuras e xestionar a información. Estudaranse as características do documento científico, coa intención de iniciar ao alumno na difusión dos resultados de investigación e publicacións. Particularmente servirá de soporte metodolóxico para a realización dos traballos propios do máster e o TFM. Iniciarase tamén ao alumno nas tarefas de investigación, con posible continuación da súa carreira investigadora a través de realización de tese doutoral e proxectos de I D I. O traballo tutelado que se realizará poderá formar parte do Traballo fin de máster a desenvolver polo alumno.
A materia impartirase en versión presencial e non presencial. A versión presencial permitirá a adquisición das mesmas competencias que a versión presencial sen esixir a asistencia física ou virtual nun horario determinado. Basearase na aprendizaxe por resolución de traballos prácticos técnicos, con apoio de contidos teóricos e tutorías personalizadas a distancia.

Competencias do título
Código Competencias do título
A35 CE35 Coñecer os tipos e a estrutura de documentos científicos, traballos académicos e teses doutorais, metodoloxías e técnicas de investigación e definición de proxectos I+D+i, así como ferramentas tecnolóxicas de xestión da información, para facilitar a elaboración de traballos académicos, traballos de Fin de Máster e a iniciación en tarefas de I+D+i.
A36 CE36 Capacidade de elaboración e defensa pública dun Traballo de Fin de Máster no marco do Nivel 3 do Marco Español das Cualificaciones para a Educación Superior.
B1 CB01 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 CB02 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 CB03 Ser capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB04 Saber comunicar conclusións ?e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan? a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB05 Posuír as habilidades de aprendizaxe que permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B6 CG01 Capacidade de análise e síntese.
B7 CG02 Capacidade de organización e planificación.
B8 CG03 Coñecementos informáticos relativos ao ámbito do programa formativo.
B9 CG04 Capacidade de xestión da información.
B11 CG06 Toma de decisións.
B13 CG08 Habilidades nas relacións interpersoais.
B14 CG09 Razoamento crítico.
B15 CG10 Compromiso ético.
B16 CG11 Aprendizaxe autónoma.
B17 CG12 Adaptación a novas situacións.
B18 CG13 Creatividade.
B19 CG14 Iniciativa e espírito emprendedor.
B20 GG15 Liderado.
C1 CT01 Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, nas linguas oficiais da comunidade autónoma.
C3 CT03 Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.
C4 CT04 Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
C5 CT05 Entender a importancia da cultura emprendedora e coñecer os medios ao alcance das persoas emprendedoras.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT07 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e identificar a estrutura de documentos científicos e técnicos para realizar a súa formulación formal correctamente. AM35
BM4
BM5
BM7
Identificar e manexar bases de datos científicas e técnicas e ferramentas de xestión da información. AM35
BM1
BM5
BM8
BM9
CM3
Coñecer a estrutura dos Traballos de Fin de Máster para realizar a súa formulación formal correctamente. AM35
AM36
BM3
BM4
BM6
BM7
BM14
BM18
CM1
Coñecer metodoloxías e técnicas de planificación da investigación e de proxectos e ser capaces de aplicalas a traballos académicos e TFM. AM35
BM2
BM11
BM13
BM15
BM16
BM17
BM18
BM19
BM20
CM4
CM5
CM6
CM7

Contidos
Temas Subtemas
1. MÉTODOS E TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 0. Presentación materia e práctica de curso.
1. Introdución á investigación. Conceptos.
2. Tipos de investigación.
3. Metodoloxía.
4. Proceso.
5. Estudo de casos.
2. SISTEMAS DE PROCURA E XESTIÓN DA INFORMACIÓN.
1. Información Científica: atopar, avaliar e utilizar a información.
2. A Web como fonte de información científica: criterios de selección e avaliación da información.
3. Ferramentas tecnolóxicas para a procura de información científica.
4. Tarefas e Técnicas para a xestión eficaz da información científica.

3. O DOCUMENTO CIENTÍFICO: TIPOLOXÍA, ESTRUTURA, ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, PROCURA, TRANSFERENCIA.

1. Descrición de diferentes tipos de documentos científicos:
Manuais, tratados, obras de consulta.
Monografías especializadas.
Obras colectivas, compilacións.
Publicacións de congresos e reunións.
Artigos de revista.
Tese e traballos académicos.
Normas técnicas.
2. Citar e Referenciar.


4. DIFUSIÓN DOS RESULTADOS. TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN. 1. Estrutura de Artigos, Comunicacións e Teses Doutorais.
2. Comunicacións e Presentacións públicas.
5. TRABALLOS DE FIN DE MÁSTER. 1. Obxectivos.
2. Tipoloxía.
3. Estrutura.
4. Ferramentas de apoio.
5. Estudo de casos.
6. MARCO CONCEPTUAL DA I+D+I. INTRODUCIÓN Á XESTIÓN DE PROXECTOS DE I+D+I. 1. Marco conceptual da I+D+I.
2. Introdución á xestión de proxectos de I+D+I.
3. Proxectos I+D+I: estudo de casos.

Planificación
Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A35 B1 B3 B4 B5 B8 B9 B11 C3 C4 C5 C6 C7 9 15 24
Aprendizaxe colaborativa A35 A36 B1 B2 B3 B6 B7 B13 B14 B15 B16 B17 B19 C3 9 9 18
Traballos tutelados A36 B2 B3 B4 B6 B7 B9 B11 B13 B14 B17 B18 B19 B20 C1 C3 0 30 30
Debate virtual A36 A35 B2 B4 B13 0 0 0
Lecturas A35 B1 B4 B6 B9 0 0 0
Prácticas a través de TIC A35 A36 B1 B2 B3 B5 B7 B8 B11 C3 0 0 0
Presentación oral A36 B6 B7 B14 C1 2 0 2
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado

Metodoloxías
Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución dalgunhas preguntas dirixidas aos estudantes. Esta exposición farase de modo esquemático abarcando os temas teóricos principais con obxecto de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Aprendizaxe colaborativa Realizaranse sesións prácticas relacionadas con algún dos apartados dos temas do programa. Completaranse as sesións teóricas coa realización de exercicios prácticos que permitan obter novos coñecementos e manexo de ferramentas orientadas á procura de información, publicación científica, realización de TFM e proxectos de investigación.
Traballos tutelados Os alumnos poderán incorporar o seu traballo de materia ao desenvolvemento xeral do seu traballo fin de máster contando para iso coa tutela semanal do profesor. Fomentarase o ou debate en torno ao desenvolvemento dos traballos, servindo de referencia os exemplos formulados na clase maxistral.

Debate virtual Disporase dun foro debate para a realización de exercicios prácticos que permitan obter novos coñecementos e manexo de ferramentas orientadas á procura de información, publicación científica, realización de TFM e proxectos de investigación.
Lecturas Apoio de contidos teóricos e bibliografía achegada polo profesor. Estudo dirixido por videoconferencias, vídeos, PowerPoint, seguindo os contidos do curso.
Prácticas a través de TIC Aprendizaxe por realización de exercicios prácticos mediante TIC ou técnicas experimentais.
Presentación oral Ao final do curso realizarase unha exposición oral dos traballos desenvolvidos durante o curso, fomentando novamente o debate co obxecto de descubrir posibles liñas de investigación que levar a cabo.

Atención personalizada
Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición

Todas estas metodoloxías potencian o traballo autónomo do alumno aínda que será necesario supervisalo e/ou resolver dúbidas. A atención personalizada desenvolverase durante as clases interactivas programadas e no horario de tutorías.
O traballo da materia poderá exporse como traballo único e independente ou, preferiblemente, poderá formar parte do Traballo Fin de Máster do alumno.

Na versión non presencial realizaranse consultas e tutorías en liña segundo instrucións facilitadas polo profesor e mediante o uso dos medios en liña dispoñibles.

Avaliación
Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A36 B6 B7 B14 C1 Valorarase a participación activa con aproveitamento no traballo tutelado e presentación oral. 10
Aprendizaxe colaborativa A35 A36 B1 B2 B3 B6 B7 B13 B14 B15 B16 B17 B19 C3 Valorarase a participación activa nas sesións prácticas con aproveitamento no traballo tutelado e presentación oral. 10
Traballos tutelados A36 B2 B3 B4 B6 B7 B9 B11 B13 B14 B17 B18 B19 B20 C1 C3 Valorarase a aplicación de técnicas e coñecementos expostos durante o curso no desenvolvemento do traballo. A selección das fontes de información. A concreción e síntese. A profundidade técnica e coherencia alcanzadas. A orixinalidade e innovación. A presentación e explicación. 75
Sesión maxistral A35 B1 B3 B4 B5 B8 B9 B11 C3 C4 C5 C6 C7 Valorarase a participación activa nos debates xerados na clase e no desenvolvemento final do traballo exposto na presentación oral. 5
 
Observacións avaliación
Modalidade non presencial:

-Avaliación de traballos ou proxectos: 10
(Valorarase a aplicación de técnicas e coñecementos expostos durante o curso no desenvolvemento do traballo.)

-Traballo final onde se reflicta o dominio teóricometodológico da materia e/ou exame final: 80
(Valorarase a aplicación de técnicas e coñecementos expostos durante o curso no desenvolvemento do traballo. A selección das fontes de información. A concreción e síntese. A profundidade técnica e coherencia alcanzadas. A orixinalidade e innovación. A presentación e explicación.)

-Asistencia e participación en actividades: 10
(Valorarase a participación activa nas sesións prácticas con aproveitamento no traballo tutelado e presentación oral.)

Fontes de información
Bibliografía básica Couto Corrêa, Fabiano (2016). Gestión de datos de investigación. Barcelona : Editorial UOC
José A. Cordón García (2016). Las nuevas fuentes de información : la búsqueda informativa, documental y de investigación en el ámbito digital. Madrid : Pirámide
Olavo Escorcia Oyola (2009). Manual para la Investigación. Guía para la formulación, desarrollo y divulgación de proyectos. Editorial: Universidad Nacional de Colombia
Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, María del Pilar Baptista Lucio (2010). Metodología de la investigación. McGraw-Hill/Interamericana
Duarte, Nancy (2016). Presentaciones persuasivas. Barcelona : Reverté
Ana R. Pacios Lozano (2013). Técnicas de búsqueda y uso de la información. Madrid : Editorial Universitaria Ramón Areces

Bibliografía complementaria


Recomendacións
Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións


(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías