Identifying Data 2019/20
Subject (*) Advanced building systems Code 670526005
Study programme
Mestrado Universitario en Edificación Sostible (Plan 2017)
Descriptors Cycle Period Year Type Credits
Official Master's Degree Yearly
First Obligatory 3
Language
Spanish
Galician
English
Italian
Teaching method Face-to-face
Prerequisites
Department Construcións e Estruturas Arquitectónicas, Civís e Aeronáuticas
Coordinador
Fernandez Prado, Ruben
E-mail
ruben.fprado@udc.es
Lecturers
Fernandez Prado, Ruben
Souto Blazquez, Gonzalo
E-mail
ruben.fprado@udc.es
g.souto@udc.es
Web
General description O progreso e desenvolvemento da tecnoloxía proporciónanos novos materiais con novas características e prestacións. A súa combinación e as particularidades no seu uso en relación co proxecto arquitectónico, as necesidades, a tipoloxía, as condicións atmosféricas, a durabilidad chega a cubrir as expectativas que hoxe en día se pide a unha solución construtiva alcanzando os requirimentos que as normativas nos esixen ata chegar a culminar os requirimentos máis sofisticados.
Na evolución tecnolóxica ao servizo da edificación é imprescindible dar unha resposta que axunte nun sistema construtivo a solución á necesidade, a estética, a economía, a sustentabilidade. Con estes criterios ten unha importancia relevante a evolución de sistemas a partir da reciclaxe de subproductos.
Nesta materia preténdese estudar os materiais e sistemas construtivos evolucionados cumprindo cos stándares descritos e expondo bases que permitan ao alumno o estudo de novos materiais para a súa aplicación á edificación cun uso racional dos recursos naturais.
Contingency plan

Study programme competencies
Code Study programme competences
A1 CE01 Deseñar sistemas construtivos eficientes e sustentables, mediante a aplicación de solucións técnicas e sistemas construtivos tradicionais ou avanzados.
A3 CE03 Coñecer e aplicar as solucións tecnolóxicas necesarias para mellorar o comportamento térmico da envolvente dun edificio.
B1 CB01 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación.
B2 CB02 Saber aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
B3 CB03 Ser capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
B4 CB04 Saber comunicar conclusións ?e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan? a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades.
B5 CB05 Posuír as habilidades de aprendizaxe que permitan continuar estudando dun modo que haberá de ser en gran medida autodirigido ou autónomo.
B7 CG02 Capacidade de organización e planificación.
B12 CG07 Traballo en equipo.
B17 CG12 Adaptación a novas situacións.
B18 CG13 Creatividade.
B22 CG17 Sensibilidade cara a temas ambientais.
B24 CG19 Orientación ao cliente.
B25 CG20 Coñecer os principios básicos do paradigma da sustentabilidade, os seus debates e implicacións ambientais, socioculturais e económicas.
B26 CG21 Entender e coñecer as dinámicas e problemáticas aparecidas co fenómeno da globalización e a súa relación coa sustentabilidade global.
B27 CG22 Coñecer o impacto que o uso da tecnoloxía ten sobre a sociedade que o adopta e os principios básicos para unha tecnoloxía da sustentabilidade.
B28 CG23 Analizar os fluxos materiais e enerxéticos que se dan nun sistema e a súa interrelación co territorio e os recursos que o sostén.
B29 CG24 Coñecer a lexislación vixente e a normativa aplicable en materia de sustentabilidade, eficiencia enerxética e xestión da calidade ambiental no ámbito da edificación.
B30 CG25 Coñecer os principios físicos relacionados cos problemas enerxéticos e de sustentabilidade e saber aplicalos no deseño construtivo.
B31 CG26 Deseñar, planificar, executar e avaliar proxectos tecnolóxicos, científicos ou de xestión nun marco de sustentabilidade.
B32 CG27 Analizar e comparar as prestacións de distintas alternativas tecnolóxicas, e seleccionar as solucións máis adecuadas con criterios de sustentabilidade e eficiencia.
B33 CG28 Xestionar a explotación do edificio, implementando as melloras necesarias para adecuar os parámetros ambientais e enerxéticos.
C6 CT06 Valorar críticamente o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os problemas cos que deben enfrontarse.
C7 CT07 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
C8 CT08 Valorar a importancia que ten a investigación, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico no avance socioeconómico e cultural da sociedade.

Learning aims
Learning outcomes Study programme competences
- General knowledge of the constructive systems evolved and of the most recent investigations that have carried out in this field. - Capacity to evaluate the adecuación to determinate applications of the new materials and of his constructive systems associated, under criteria of durability, economy, sustainability, aesthetic, etc. AC1
AC3
BC1
BC2
BC3
BC4
BC5
BC7
BC12
BC17
BC18
BC22
BC24
BC25
BC26
BC27
BC28
BC29
BC30
BC31
BC32
BC33
CC6
CC7
CC8

Contents
Topic Sub-topic
1. INTRODUCTION Sustainability and construction: of the design to the execution to the use.
2. NORMATIVE FRAME .
3. THE CONSTRUCTIVE SYSTEMS EVOLVED 3.1. Structural systems in-situ and prefabricated

3.1.1. Wood
- Last advances. Modules prefabricated, system light-framing, signposts.
- References: works built.


3.1.2. Concrete
- Last advances. Recent investigations and in course.
- References: works built.

3.2. Covers and impermeabilizaciones
3.2.1. The ventilated cover.
3.2.2. The cover inundable.
- Last advances. Recent investigations and in course.
- References: works built.

3.3. Closings of façade
3.3.1. Light ventilated façades. Prefabricación And dry work
3.3.2. Multilayered façades of glass
3.3.3. Façades of double skin
3.3.4. Others: ventilated Façades with revestimiento external continuous; systems ?Vêture?; Etc.
Last advances. Recent investigations and in course.
References: works built.

3.4. Systems of inner finishing: Pavings, false ceilings, trasdosados and revestimientos
- Last advances. Recent investigations and in course.
- References: works built.

3.5 mixed Systems with traditional and innovative materials.
Compatibility of the materials and use in innovative constructive systems.
Methods of election of materials and constructive systems with criteria of sustainability and efficiency.


Planning
Methodologies / tests Competencies Ordinary class hours Student’s personal work hours Total hours
Guest lecture / keynote speech A3 B1 B2 B26 B27 B28 B29 B30 C6 9 0 9
Supervised projects A1 A3 B1 B3 B5 B7 B12 B17 B18 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B31 B32 B33 C6 C7 C8 0 53 53
Collaborative learning A1 A3 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B12 B17 B18 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C6 C7 C8 9 0 9
Oral presentation B3 B4 B7 B12 B18 B24 3 0 3
 
Personalized attention 1 0 1
 
(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies
Methodologies Description
Guest lecture / keynote speech It will realize an exhibition of the contents through audiovisual means.
They will be able to organize conferences in the classroom or the assistance to sessions of notable conferences organized externamente about constructive systems evolved.
Supervised projects Along the course, the student will develop a work in team that will conclude with a brief oral presentation in front of his mates.
For his realization, it is proposed two types of alternative work between which will be able to opt. Nevertheless, the professors will orient to the student in relation with the subject that propose, and reserve the right to readjust the subjects with educational ends.

A) Development of a technical proposal of a new product, element or innovative constructive system, advanced and efficient for the edificación. Will be able to carry out two alternative strategies:
- Innovation with new materials, products or constructive elements.
- New application of a material, product or existent element (p. ej: Material of waste or by-product of the industry)

In each work, will study like minimum the following appearances:
- Description, composition and applications of the product / element / constructive system.
- Design of the resultant constructive system. Technical feasibility of the proposal.
- Durability of the proposal.
- Improvements that provides the proposal.
- Assessment of the solution of recycled of the material of waste.
- Sustainability in the industrial production of the product / element / constructive system.

B) Study of a constructive system evolved existent, composed by:
- Description of material / product / element / system used.
- Comparison with other existent constructive systems alternative.
- Assessment of the solution of recycled of the material of waste.
- Sustainability in the industrial production of the product / element / constructive system.

Each team will be able to pose freely any proposal that adjust to the general requirements established. Nevertheless, the professors will orient to the students in relation with the subject that propose, and reserve the right to readjust the subjects with educational ends.

It exists the possibility that a same work was developed jointly in the matters ?Constructive systems advanced? And ?Innovative constructive materials and efficient?. For this, the subject proposed will have to fulfill the requirements established in the educational guides of both matters simultaneously, and will have to be approved by the professors of the matter before his start. In this case, the work will have to have an extension and a level of development in accordance with the time of dedication foreseen in the planning of both matters.
Collaborative learning The system of develop the tutelage work will be a combination between the homework and the follow-up in the classroom by the professor.
The work in the classroom treats of a group of procedures of education-learning guided of face-to-face form or supported with technologies of the information and the communications, that base in the organization of the class in small groups in which the students works jointly in the resolution of tasks assigned by the professrs to optimize his own learning and the one of the others members of the group.
Oral presentation It will realize a presentation of the work in front of the mates, the professor will boost the participation in the discussion about the subject after the presentation.
It will be compulsory the presentation of an academic work writing, a presentation type power-point and a signpost summary in size A1 on cardboard feather.


Personalized attention
Methodologies
Supervised projects
Guest lecture / keynote speech
Oral presentation
Collaborative learning
Description
The student will be attended in tutorias hours for explanations about the subjects treated in the activities proposed.
The professor will realize a follow-up with attention to groups of work guiding them in the development of the same.


Assessment
Methodologies Competencies Description Qualification
Supervised projects A1 A3 B1 B3 B5 B7 B12 B17 B18 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B31 B32 B33 C6 C7 C8 It will realize in group awarding the same note to all the components of the group. The professors reserve the right to assign different qualifications to each component, when they detect differences in the level of work of each one. 50
Guest lecture / keynote speech A3 B1 B2 B26 B27 B28 B29 B30 C6 It will be compulsory the assistance at least of 80% of the sessions 20
Oral presentation B3 B4 B7 B12 B18 B24 Professors will value the skills of the students as well as the audiovisual means, models, signposts, samples to real scale, etc. that they use in the presentation. 30
 
Assessment comments

The subject is proposed with a system of continuous evaluation, for which is important the assistance of the student to the activities proposed. This type of evaluation develops  with the support of the personalized attention of the professor, with special importance of the work developed during the course, that concludes with the oral presentation of the work. This continuous evaluation conforms the first opportunity to pass the subject.

In case that it do not reach a minimum in the activities proposed it will offer two other options to the student that constitute the second opportunity to pass the subject: remade the work arriving to a greater technical depth of the subject treated and his presentation through the platform of teleformación in the dates designated to such effect, or the realization of a final examination.

In case that a team of students develop a same work of conjoint form in the matters "constructive Systems advanced" and "innovative constructive Materials and efficient", in both matters will correspond him the same qualification - in the corresponding parts to the tutorial work and to his oral presentation -.


Sources of information
Basic

1. MONOGRAFIAS

 

BEYLERIAN, George M. Dent, Andrew. Material connexion: The global resource of new and innovative materials for architects, artists and designers. Londres: Thames & Hudson, 2005. ISBN 0-500-51844-2.

 

LONCOUR, X; DENEYER, A; BLASCO, M et al. Ventilated double façade: Classification and illustration of façade concepts. Bruselas: Belgian Building Research Institute [BBRI], 2004. ISBN -

 

OESTERLE, Eberhard; LIEB, Rolf-Dieter; LUTZ, Martin et al. Double skin façades: Integrated planning. Nueva York: Prestel USA, 2001. ISBN 791325043.

 

PAREDES BENITEZ, Cristina, ed. lit.La Biblia de los materiales de arquitectura. Barcelona: Loft, 2011. ISBN 978-84-9936-766-8.

 

PARICIO ANSUÁTEGUI, Ignacio; PARDAL MARCH, Cristina. La fachada ventilada y ligera. Barcelona: Bisagra, 2006. ISBN 84-931320-5-5.

 

POIRAZIS, Harris. Double Skin Façades for Office Buildings: Literature Review. Lund: Lund Institute of Technology, 2004. ISBN 91-85147-02-8.

 

RITTER, Axel. Smart materials in architecture, interior architecture and design. Basilea: Birkhäuser, 2007. ISBN 978-3-7643-7327-6.

 

 

2. TESIS DOCTORALES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

 

DICKSON, Allan. Modellling double-skin façades. University of Strathclyde, Glasgow, 2004.

 

GIMÉNEZ MOLINA, Mª Carmen. Alternativas para la mejora de la eficiencia energética de los acristalamientos: los vidrios dinámicos. Tesis Doctoral. Director: Dr. Benito Lauret Aguirregabiria. Universidad Politécnica de Madrid, 2011.

 

PARDAL MARCH, Cristina. La hoja interior de la fachada ventilada. Análisis, taxonomía y prospectiva. Tesis Doctoral. Director: Dr. Ignacio Paricio Ansuátegui. Universidad Politécnica de Cataluña, 2010.

 

3. PÁGINAS WEB

 

AA.VV. BestFaçade Project [en línea]. Disponible en web: http://www.bestfacade.com/

 

AGIRRE PEÑA, Imanol. Fachadas Arquitectónicas [en línea]. Disponible en web: http://fachadasarquitectonicas.blogspot.com.es/

 

FERNÁNDEZ SOLLA, Ignacio. Façades Confidential [en línea]. Disponible en web: http://facadesconfidential.blogspot.com.es/

 

INL. International Iberian Nanotechnology Laboratory [en línea]. Disponible en web: http://inl.int/

 

INTELLIGLASS SL. IntelliGlass. Ventanas inteligentes para un consumo energético eficiente [en línea]. Disponible en web: http://www.intelliglass.es

 

PHANTOMS  FOUNDATION. Nanospain. Red Española de Nanotecnología [en línea]. Disponible en web: http://www.nanospain.org/

 

STO AG. Sistema de fachadas ventiladas StoVentec [en línea]. Disponible en web: http://www.sto.es/17729_ES-Fachada-Fachada_ventilada_-_Sistema_StoVentec.htm

Complementary

Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before

Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Efficient and innovative building materials/670526003

Subjects that continue the syllabus
Proxectos de i+d+i:relación investigación empresa/670503002

Other comments


(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.